Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

459 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
փ Փ (գ.)ptrente-cinquième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique 8 000.
փաթաթ (գ.)patatbandage n.m.
փաթեթ (գ.)patétpaquet n.m.
փաթթել (բայ)pattélenvelopper, empaqueter v.tr.
փաթթոց (գ.)pattoTsturban n.m.
փաթթուիլ (բայ)pattevils’envelopper v.pron. (v.intr. et v.pron. en arménien).
փաթիլ (գ.)patilflocon n.m.
փաթոյթ (գ.)patouïtemballage n.m.
փալփլիլ (բայ)palplilscintiller v.intr.
փալփլում (գ.)palploumscintillement n.m.
փալփլուն (ած.)palplounscintillant(e) adj.
փախ (գ.)paKhfuite n.f.
փախուստ (գ.)paKhousdfuite n.f.
փախչիլ (բայ)paKhTchil1) fuir, échapper v.intr.,
2) s’enfuir, s’échapper v.pron.
փախստական (գ.)paKhsdaganfuyard, réfugié, déserteur(euse) n.
փախստական (ած.)paKhsdaganfuyard(e), fusitif(ve) adj.
փախցնել (բայ)paKhTsenélmettre en fuite, faire fuir v.tr.
փակ (ած.)pagclos(e), fermé(e) adj.
փակ (գ.)pagserrure n.f., cadenas n.m.
փակագիծ (գ.)pagakiDzparenthèse n.f.
փակակալ (գ.)pagagalportier(ière), guichetier(ière) n.
փակաղակ (գ.)pagaGhagserrure n.f., cadenas n.m.
փականագործ (գ.)paganakorDzserrurier n.m.
փականք (գ.)pagankserrure n.f., cadenas n.m.
փակարան (գ.)pagaran1) local fermé à clé n.m.,
2) conclave n.m.
փակել (բայ)paguélclore, fermer v.tr.
փակեղ (գ.)paguéGhchapeau ecclésiastique n.m.
փակոց (գ.)pagoTsvanne n.f.
փակուիլ (բայ)pagvil1) s’enfermer v.pron.,
2) être fermé(e) v.pron.
փակում (գ.)pagoumfermeture n.f.
փակչիլ (բայ)pagTchil1) adhérer v.tr.,
2) se coller v.pron. (v.intr. en arménien).
փակչող (ած.)pagTchoGhcollant(e), adhésif(ive) adj.
փակցնել (բայ)pagTsenélcoller v.tr.
փաղաղել (բայ)paGhaGhél1) déchiqueter, dévorer v.tr.,
2) consumer v.tr.
փաղանգ (գ.)paGhankphalange n.f.
փաղանգաւոր (գ.)paGhankavorphalangiste n.m.
փաղանուն (գ.)paGhanounsynonyme n.m.
փաղառութիւն (գ.)paGhaRoutiounsyllabe n.f.
փաղաքշական (ած.)paGhakechagantendre, cajoleur(euse), hypocoristique adj.
փաղաքշանք (գ.)paGhakechanktendresse, cajolerie n.f.
փաղաքշել (բայ)paGhakchélcaresser, cajoler, câliner v.tr.
փաղաքուշ (ած.)paGhakouchcâlin(e) adj.
փաղփիլ (բայ)paGhpilchatoyer, resplendir v.intr.
փաղփուկ (ած.)paGhpougchatoyant(e), resplendissant(e) adj.
փամփշտակալ (գ.)pampechdagalcartouchière n.f.
փամփուշտ (գ.)pampouchd1) cartouche n.f.,
2) vessie n.f.
փայել (բայ)païélcaresser v.tr.
փայլ (գ.)païllustre, éclat n.m.
փայլածու (գ.)païlaDzoumercure n.m.
փայլակ (գ.)païlagéclair n.m.
փայլատ (ած.)païladmat(e) adj.
փայլատակել (բայ)païladaguélétinceler v.tr.
փայլատակում (գ.)païladagouméclat, étincellement n.m.
փայլեցնել (բայ)païléTsenélfaire briller v.tr.
փայլիլ (բայ)païlilbriller, luire v.intr.
փայլուն (ած.)païlounbrillant(e), luisant(e) adj.
փայլփլիլ (բայ)païlplilscintiller v.intr.
փայլփլուն (ած.)païlplounscintillant(e) adj.
փայծաղ (գ.)païDzaGhrate n.f.
փայտ (գ.)païdbois n.m.
փայտագրութիւն (գ.)païdakeroutiounxylographie n.f.
փայտածուխ (գ.)païdaDzouKhcharbon de bois n.m.
փայտակերտ (ած.)païdaguérdconstruit(e) en bois adj.
փայտահար (գ.)païdaharbûcheron n.m.
փայտային (ած.)païdaïinligneux(euse) adj.
փայտանալ (բայ)païdanalse raidir v.pron. (v.intr. en arménien).
փայտաշէն (ած.)païdachénconstruit(e) en bois adj.
փայտավաճառ (գ.)païdavaDjaRmarchand de bois n.m.
փայտատ (գ.)païdadhache, cognée n.f.
փայտոջիլ (գ.)païdoTchilpunaise n.f.
փայտփոր (գ.)païdporpic, pivert n.m.
փայտփորիկ (գ.)païdporig pic, pivert n.m.
փայփայանք (գ.)païpaïankcaresse n.f.
փայփայել (բայ)païpaïélcaresser v.tr.
փանաքի (ած.)panakimédiocre adj.
փանդիռ (գ.)pantiRcithare n.f.
փաշա (գ.)pachapacha n.m.
փապ (գ.)pabcavité n.f.
փապար (գ.)pabar cavité n.f.
փապուղի (գ.)pabouGhitunnel n.m.
փառ (գ.)paRmembrane n.f.
փառաբանանք (գ.)paRapanankglorification, célébration n.f.
փառաբանել (բայ)paRapanélglorifier, célébrer v.tr.
փառաբանութիւն (գ.)paRapanoutiounglorification, célébration n.f.
փառակ (գ.)paRagcerneau n.m.
փառահեղ (ած.)paRahéGhmajestueux(euse) adj.
փառամոլ (ած.)paRamolambitieux(euse) adj.
փառամոլութիւն (գ.)paRamoloutiounambition n.f.
փառաշուք (ած.)paRachoukimposant(e) adj.
փառապանծ (ած.)paRabanDzglorieux(euse) adj.
փառապսակ (գ.)paRabsagcouronne de gloire, auréole n.f.
փառասէր (ած.)paRassérambitieux(euse) adj.
փառատենչ (ած.)paRadénTchavide de gloire adj.
փառատօն (գ.)paRadonfestival n.m.
փառաւոր (ած.)paRavormagnifique, splendide adj.
փառաւորել (բայ)paRavorélmagnifier, glorifier v.tr.
փառաւորում (գ.)paRavoroumaction de magnifier, glorification n.f.
փառունակ (ած.)paRounagrespectable, magnifique adj.
փառք (գ.)paRkgloire n.f.
փասիան (գ.)passianfaisan n.m.
փաստ (գ.)pasdpreuve n.f., argument n.m.
փաստաբան (գ.)pasdapanavocat n.m.
փաստաբանութիւն (գ.)pasdapanoutiounprofession d’avocat n.f.
փաստագիր (գ.)pasdakirdocument n.m.
փաստագրական (ած.)pasdakeragandocumentaire adj.
փաստաթուղթ (գ.)pasdatouGhtdocument n.m.
փաստարկել (բայ)pasdarguélargumenter v.intr.
փաստարկութիւն (գ.)pasdargoutiounargumentation n.f.
փաստացի (ած.)pasdaTsivéridique, étayé(e) de preuves adj.
փաստել (բայ)passedélprouver v.tr.
փարախ (գ.)paraKhbercail n.m., bergerie n.f.
փարատել (բայ)paradél1) déchiqueter v.tr.,
2) dissiper v.tr.
փարատիլ (բայ)paradil1) être déchiqueté(e) v.pron.,
2) se dissiper v.pron.
փարատում (գ.)paradoumdéchiquetage n.m., action de dissiper n.f.
փարաւոն (գ.)paravonpharaon n.m.
փարել (բայ)parélembrasser, envelopper v.tr.
փարելի (ած.)paréliaimable, doux(ce) adj.
փարթամ (ած.)partamriche, opulent(e) adj.
փարթամութիւն (գ.)partamoutiounrichesse, opulence n.f.
փարիլ (բայ)paril1) embrasser v.tr.,
2) s’attacher v.pron. (v.intr. en arménien).
փարիսեցի (գ.)parisséTsipharisien n.m.
փարոս (գ.)parosphare n.m.
փարում (գ.)paroum1) embrassade n.f.,
2) attachement n.m.
փարչ (գ.)parTchcruche n.f.
փարսախ (գ.)parsaKhmesure de distance équivalant à 5 km. n.f.
փարփառ (ած.)parpaRpers adj.
փափախ (գ.)papaKhcouvre-chef caucasien en peau de mouton n.m.
փափաք (գ.)papaksouhait, désir n.m.
փափաքելի (ած.)papakélisouhaitable, désirable adj.
փափաքիլ (բայ)papakilsouhaiter v.tr.
փափկակազմ (ած.)papgagazmde constitution délicate adj.
փափկակեր (գ.)papgaguérgourmet n.m.
փափկակեր (ած.)papgaguérqui apprécie les plats raffinés
փափկաճաշակ (ած.)papgaDjachagau goût délicat adj.
փափկանկատ (ած.)papgangaddélicat(e), poli(e) adj.
փափկանկատութիւն (գ.)papgangadoutioundélicatesse, politesse n.f.
փափկասէր (ած.)papgassérvoluptueux(euse) adj.
փափկասիրտ (ած.)papgassirdtendre, bon(nne) adj.
փափկասուն (գ.)papgassounnourri(e), élevé(e) avec délicatesse n.f.
փափկութիւն (գ.)papgoutiounfinesse, délicatesse n.f.
փափուկ (ած.)papougfin(e), délicat(e), tendre adj.
փեթակ (գ.)pétagruche n.f.
փեկոն (գ.)pégonhêtre n.m.
փեկուղ (գ.)pégouGhfécule n.f.
փեղկ (գ.)péGhgvolet, battant n.m.
փեղոյր (գ.)péGhouïrchapeau de cardinal n.m.
փեճեկ (գ.)péDjégcoque, coquille n.f., écorce n.m.
փեճեկել (բայ)péDjéguélpeler, éplucher v.tr.
փենաթթու (գ.)pénattouacide phénique n.m.
փեռեկ (գ.)péRégdéchirure, fente n.f.
փեռեկել (բայ)péRéguéldéchirer, fendre v.tr.
փեռեկիլ (բայ)péRéguilse déchirer, se fendre v.pron. (v.intr. en arménien).
փեռեկում (գ.)péRégoumaction de déchirer ou de se déchirer n.f.
փեռեկտել (բայ)péRégdéldéchirer, fendre v.tr.
փեռեկտիլ (բայ)péRégdilse déchirer, se fendre v.pron. (v.intr. en arménien).
փեռեկտում (գ.)péRégdoumaction de déchirer ou de se déchirer n.f.
փեսայ (գ.)péssanouveau marié, beau-fils n.m.
փեսայանալ (բայ)péssaïanalse marier, en parlant d’un jeune homme v.pron. (v.intr. en arménien).
փեսայացնել (բայ)péssaïaTsenélmarier, en parlant d’un jeune homme v.tr.
փեսացու (գ.)péssaTsoufutur marié n.m.
փետել (բայ)pédélplumer, arracher v.tr.
փետուր (գ.)pédourplume n.f.
փետտել (բայ)péddélplumer, arracher v.tr.
փետրաթափ (ած.)pédratapdéplumé(e) adj.
փետրաւել (գ.)pédravélplumeau n.m.
փետրափոխութիւն (գ.)pédrapoKhoutiounmue n.f.
փետրուար (գ.)pédervarfévrier n.m.
փետրուարեան (ած.)pédervariande février
փերեզակ (գ.)pérézagcolporteur n.f.
փերթ (գ.)pért1) sépale n.f.,
2) pièce n.f., morceau n.m.
փերթել (բայ)pértélmettre en pièce v.tr.
փերի (գ.)périfée n.f.
փեցի (ած.)péTsimanchot(e) adj.
փեցի (գ.)péTsimanchot(e) n.
փէշ (գ.)péchjupe n.f.
փթթեցնել (բայ)pettéTsenélépanouir v.tr.
փթթիլ (բայ)pettil1) s’épanouir v.pron.,
2) éclore v.intr.
փթթում (գ.)pettoumépanouissement n.m., éclosion n.f.
փթիթ (գ.)ptit1) pousse n.f.,
2) éclosion n.f.
փիլիսոփայ (գ.)pilissopaphilosophe n.m.
փիլիսոփայել (բայ)pilissopaïélphilosopher v.intr.
փիլիսոփայութիւն (գ.)pilissopaïoutiounphilosophie n.f.
փիլոն (գ.)pilonsoutane n.f., froc n.m.
փիլոնազուրկ (ած.)pilonazourgdéfroqué(e) adj.
փիղ (գ.)piGhéléphant n.m.
փին (գ.)pinexcrément n.m., fiente n.f.
փինչ (գ.)pinTchcoin n.m.
փիսիկ (գ.)pissigmatou, chaton n.m.
փիւղ (գ.)piouGhécaille de poisson n.f.
փիւնիկ (գ.)piounigphénix n.m.
փիւնիկեան (ած.)piouniguianphénicien(nne), se rapportant à la Phénicie adj.
փիւնիկերէն (գ.)piouniguérén1) Phénicien n.m.,
2) langue phénicienne n.f.
փիւնիկեցի (գ.)piouniguéTsiPhénicien(nne), habitant(e) de Phénicie n.
փլատակ (գ.)peladagruine n.f., décombres n.m.pl.
փլել (բայ)peléldétruire, abattre, démolir v.tr.
փլիթ (ած.)pelitparesseux(euse) adj.
փլիլ (բայ)pelils’écrouler, s’effondrer v.pron. (v.intr. en arménien).
փլուզում (գ.)pelouzoumécroulement, effondrement n.m.
փլչիլ (բայ)pelTchils’écrouler, s’effondrer v.pron. (v.intr. en arménien).
փլցնել (բայ)pelTsenéldétruire, abattre, démolir v.tr.
փխրաքար (գ.)pKhrakartuf n.f.
փխրուն (ած.)pKhrounfriable adj.
փղձկիլ (բայ)peGhTzguil1) suffoquer d’émotion v.intr.,
2) éclater en sanglots v.intr.
փղձուկ (գ.)peGhTzoug1) suffocation n.f.,
2) sanglot n.m.
փղոսկր (գ.)peGhosgrivoire n.m.
փճանալ (բայ)peDjanalpourrir, être détruit(e) v.intr.
փճացնել (բայ)peDjaTsenéldétruire v.tr.
փճացում (գ.)peDjaTsoumdestruction n.f.
փնթի (ած.)pentidésordonné(e), inélégant(e) adj.
փնչել (բայ)penTchéléternuer v.intr.
փնտռել (բայ)pendRélchercher v.tr.
փնտռուած (ած.)pendRvaDzrecherché(e) adj.
փնտռտուք (գ.)pendRdoukrecherche n.f.
փշաթել (գ.)pechatélfil barbelé n.m.
փշալի (ած.)pechaliépineux(euse), plein(e) d’épines adj.
փշապսակ (գ.)pechabsagcouronne d’épines n.f.
փշոտ (ած.)pechodépineux(euse) adj.
փշուր (գ.)pechourmiette n.f.
փշրանք (գ.)pechrankmiettes n.f.pl.
փշրել (բայ)pechrélémietter, broyer v.tr.
փշրում (գ.)pechroumémiettement, de broyage n.m.
փոթ (գ.)potride n.f., pli n.m.
փոթել (բայ)potélrider, froncer v.tr.
փոթիլ (բայ)potilse rider, se froncer v.pron. (v.intr. en arménien).
փոթոթ (ած.)pototâcre, astringent(e) adj.
փոթորիկ (գ.)potorigtempête n.f., orage n.m.
փոթորկալի (ած.)potorgalitempétueux(euse), orageux(euse) adj.
փոխ (գ.)poKh1) répons n.m.,
2) emprunt n.m.,
3) changement n.m.,

4) adjoint n.m.
փոխաբերաբար (մկբ.)poKhapéraparmétaphoriquement adv.
փոխաբերական (ած.)poKhapéraganmétaphorique, figuré(e) adj.
փոխաբերութիւն (գ.)poKhapéroutiounmétaphore n.f.
փոխագործոն (ած.)poKhakorDzoninteractif (ive) n.m.
փոխադարձ (ած.)poKhatarTzréciproque, mutuel(lle) adj.
փոխադարձ (ած.)poKhatarTzalterne adj.
փոխադարձաբար (մկբ.)poKhatarTzaparréciproquement, mutuellement adv.
փոխադարձել (բայ)poKhatarTzélcompenser, retourner v.tr.
փոխադրանաւ (գ.)poKhatranavbateau de transport n.m.
փոխադրել (բայ)poKhatréltransporter v.tr.
փոխադրութիւն (գ.)poKhatroutiountransport n.m.
փոխադրուիլ (բայ)poKhatervil1) se transporter v.pron.,
2) être transporté(e) v.pron.,
3) déménager v.intr.
փոխազդեցութիւն (գ.)poKhaztéTsoutiouninfluence réciproque n.f.
փոխաթերթ (ած.)poKhatértalternipétale adj.
փոխածաղիկ (ած.)poKhaDzaGhigalterniflore adj.
փոխակերպել (բայ)poKhaguérbélchanger, transformer v.tr.
փոխակերպիչ (գ.)poKhaguérbiTchtransformateur n.m.
փոխակերպութիւն (գ.)poKhaguérboutiountransformation n.f.
փոխամանել (բայ)poKhamanéltransvaser v.t.
փոխանակ (նխդր.)poKhanagau lieu de prép.
փոխանակագիր (գ.)poKhanagakirlettre de change n.f.
փոխանակել (բայ)poKhanaguéléchanger, permuter v.tr.
փոխանակել (նբ.)poKhanaguélalterner v.tr.
փոխանակելի (ած.)poKhanaguéliéchangeable adj.
փոխանակութիւն (գ.)poKhanagoutiounéchange n.m.
փոխանակում (գ.)poKhanagoumalternement n.m.
փոխանորդ (գ.)poKhanortremplaçant(e), représentant(e) n.m.
փոխանորդագիր (գ.)poKhanortakirprocuration n.f.
փոխանորդագիր (գ.)poKhanortakir1) pouvoir n.m.
2) procuration n.f.
փոխանորդութիւն (գ.)poKhanortoutiounremplacement n.m., représentation n.f.
փոխանուն (գ.)poKhanounmétonymie n.f.
փոխանունութիւն (գ.)poKhanounoutiounmétonymie n.f.
փոխանցագրել (բայ)poKhanTsakerélendosser v.tr.
փոխանցագրում (գ.)poKhanTsakroumendossement n.m., action d’endosser n.f.
փոխանցել (բայ)poKhanTséltransmettre, transférer v.tr.
փոխանցելի (ած.)poKhanTsélitransmissible, transférable adj.
փոխանցելիութիւն (գ.)poKhanTsélioutiountransmissibilité n.f.
փոխանցիկ (ած.)poKhanTsigcontagieux(euse) adj.
փոխանցում (գ.)poKhanTsoumtransmission n.f., transfert n.m.
փոխառու (գ.)poKhaRouemprunteur(euse) n.
փոխառութիւն (գ.)poKhaRoutiounemprunt n.m.
փոխասացութիւն (գ.)poKhassaTsoutiounaction d’exécuter des répons (chants religieux) n.f.
փոխատերեւ (ած.)poKhadérévalterniflolié adj.
փոխատու (գ.)poKhadouprêteur(euse) n.
փոխատւութիւն (գ.)poKhadevoutiounprêt n.m., avance n.f.
փոխարէն (իգ.)poKharéncompensation, rétribution n.f.
փոխարէն (նխդր.)poKharénen échange de prép.
փոխարժէք (գ.)poKharjékcontre-valeur n.f.
փոխարինել (բայ)poKharinélremplacer v.tr.
փոխարինութիւն (գ.)poKharinoutiounremplacement n.m.
փոխարկել (բայ)poKharguélconvertir v.tr.
փոխարկիչ (գ.)poKharguiTchconvertisseur n.m.
փոխարկութիւն (գ.)poKhargoutiounchange, changement n.m.
փոխարկում (գ.)poKhargoumconversion n.f.
փոխարքայ (գ.)poKharkavice-roi n.m.
փոխարքայութիւն (գ.)poKharkaïoutiounvice-royauté n.f.
փոխացանել (նբ.)poKhaTsanélassoler v.tr.
փոխացանում (գ.)poKhaTsanoumassolement n.m.
փոխգիր (գ.)poKhkirchèque n.m.
փոխել (բայ)poKhélchanger, commuer v.tr.
փոխինդ (գ.)poKhintpolenta n.f.
փոխնիփոխ (մկբ.)poKhnipoKhtour à tour adv.
փոխնիփոխ (ած.)poKhenipoKhalterné adj.
փոխնորդ (գ.)poKhnortlinge de rechange, accessoire de rechange n.m.
փոխուիլ (բայ)poKhvil1) se changer v.pron.,
2) être changé(e) v.pron. et v.intr.
փոխվրէժ (գ.)poKhvréjrevanche n.f.
փոկ (գ.)pog1) phoque n.m. ,
2) courroie, lanière, sangle n.f.
փոկակապ (գ.)pogagabattelle n.f.
փող (գ.)poGh1) argent n.m., monnaie n.f. ,
2) cou n.m., gorge n.f.
փողակ (գ.)poGhagtrachée n.f.
փողահար (գ.)poGhaharjoueur de cor, trompettiste n.m.
փողերանոց (գ.)poGhéranoTshôtel de la monnaie n.m.
փողկապ (գ.)poGhgabcravate n.f.
փողոտել (բայ)poGhodélégorger v.tr.
փողոտում (գ.)poGhodoumaction d’égorger n.f.
փողոց (գ.)poGhoTsrue n.f.
փողրակ (գ.)poGhragtuyau n.m.
փողփողիլ (բայ)poGhpoGhil1) chatoyer v.intr.,
2) flotter, en parlant du drapeau v.intr.
փողփողուն (ած.)poGhpoGhounchatoyant(e), brillant(e) adj.
փոճոկ (գ.)poDjogcosse, coquille n.f., écorce n.m.
փոճոկել (բայ)poDjoguéléplucher, écosser, écorcer v.tr.
փոյթ (գ.)pouïthâte, sollicitude n.f., empressement n.m.
փոշեպարկ (գ.)pochébarganthère n.f.
փոշի (գ.)pochipoussière n.f.
փոշիանալ (բայ)pochianal1) être pulvérisé(e) v.pron.,
2) se transformer en poussière v.pron.
փոշիացնել (բայ)pochiaTsenélpulvériser, transformer en poussière v.tr.
փոշիացում (գ.)pochiaTsoumpulvérisation n.f.
փոշոտ (ած.)pochodpoussiéreux(euse), couvert(e) de poussière adj.
փոշտ (գ.)pochdscrotum n.m.
փոշտանկ (ած.)pochdanghernieux adj.
փոս (գ.)posfosse n.f.
փոսիկ (գ.)possigfossette n.f.
փոսուռայ (գ.)possouRaluciole n.f.
փոստարկղ (գ.)posdargGhboîte postale n.f.
փոսփոր (գ.)posporphosphore n.m.
փոսփորափայլ (ած.)posporapaïlphosphorescent(e) adj.
փովավարել (նբ.)povavarélalterner v.tr.
փոր (գ.)porventre, abdomen n.m.
փորագիր (ած.)porakirgravé(e) adj.
փորագրանկար (գ.)porakerangargravure n.f.
փորագրել (բայ)porakerélgraver v.tr.
փորագրիչ (գ.)porakeriTchgraveur n.m.
փորագրութիւն (գ.)porakeroutiounaction de graver, gravure n.f.
փորային (ած.)poraïinventral(e, aux), abdominal(e, aux) adj.
փորացաւ (գ.)poraTsavcolique n.f.
փորել (բայ)porélcreuser v.tr.
փորեղ (ած.)poréGhventru(e) adj.
փորհարութիւն (գ.)porharoutioundiarrhée n.f.
փորձ (գ.)porTzessai n.m., tentative, expérience n.f.
փորձագէտ (գ.)porTzakédexpert(e) n.
փորձագիտութիւն (գ.)porTzakidoutiounexpertise n.f.
փորձադաշտ (գ.)porTzatachdchamp d’action, d’essai n.m.
փորձանք (գ.)porTzankdanger n.m., épreuve n.f.
փորձանօթ (գ.)porTzanotéprouvette n.f., récipient n.m.
փորձառական (ած.)porTzaRaganexpérimental(e, aux) adj.
փորձառու (ած.)porTzaRouexpérimenté(e) adj.
փորձառութիւն (գ.)porTzaRoutiounexpérience n.f.
փորձարկել (բայ)porTzarguélessayer, expérimenter v.intr.
փորձարկում (գ.)porTzargoum1) action d’essayer, expérimentation n.f.,
2) test n.m. .
փորձաքար (գ.)porTzakarpierre de touche n.f.
փորձել (բայ)porTzélessayer, tenter v.tr.
փորձիչ (ած.)porTziTch1) tentant(e) adj.,
2) tentateur(trice) adj.
փորձիչ (գ.)porTziTchtentant(e) adj., tentateur(trice) n.
փորձութիւն (գ.)porTzoutiountentation n.f.
փորձուիլ (բայ)porTzvil1) être tenté(e) v.pron.,
2) se laisser tenter v.pron.
փորոտիք (գ.)porodik1) entrailles n.f.pl., viscères n.m.pl.,
2) abats n.m.pl.
փորուածք (գ.)porvaDzkfosse, excavation n.f.
փորոք (գ.)porokcavité n.f., ventricule n.m.
փորքշուք (գ.)porkchoukdiarrhée n.f.
փութալ (բայ)poutalse hâter, s’empresser v.pron. (v.intr. en arménien).
փութանակի (մկբ.)poutanaguihâtivement, à la hâte adv.
փութաջան (ած.)poutaTchandiligent(e) adj.
փութաջանութիւն (գ.)poutaTchanoutioundiligence n.f.
փութացնել (բայ)poutaTsenélhâter, presser v.tr.
փութկոտ (ած.)poutgodprompt(e), empressé(e) adj.
փուլ (գ.)poulphase n.f.
փուխ (ած.)pouKhtendre, friable adj.
փուխր (ած.)pouKhr tendre, friable adj.
փուճ (ած.)pouDj1) vide, gâté(e) adj.,
2) vain(e), futile adj.
փունջ (գ.)pounTch1) bouquet n.m.,
2) touffe n.f.
փուշ (գ.)pouchépine n.f.
փուշտիպան (գ.)pouchdibangarde de corps, serviteur royal n.m.
փուչիկ (գ.)pouTchigballon n.m.
փուռ (գ.)pouRfour n.m.
փուտ (ած.)poudcorrompu(e), pourri(e) adj.
փուտ (գ.)poudcorruption, putréfaction n.f.
փուք (գ.)pouk1) souffle, vent n.m.,
2) pet n.m.
փոփոխական (ած.)popoKhaganchangeant(e), variable adj.
փոփոխակի (մկբ.)popoKhaguialternativement adv.
փոփոխակի (ած.)popoKhaguialternatif(ive) adj.
փոփոխամիտ (ած.)popoKhamidinconstant(e) adj.
փոփոխամտութիւն (գ.)popoKhamdoutiouninconstance n.f.
փոփոխել (բայ)popoKhélchanger, modifier v.tr.
փոփոխելի (ած.)popoKhélimodifiable, transformable adj.
փոփոխելի (ած.)popoKhéliamovible adj.
փոփոխում (գ.)popoKhoumchangement n.m., modification n.f.
փոփովակից (ած.)popovaguiTsalterné adj.
փոքր (ած.)pokerpetit(e) adj.
փոքր թեթեռնիկ մը (գ.)pokr tétéRnig meargyresthia n.m.
փոքր թիթեռնիկ մը (գ.)pokr titéRnig meacalla n.m.
փոքրադիր (ած.)pokratir1) de petit format adj.
փոքրաթիւ (ած.)pokrativpeu nombreux(euse), rare adj.
փոքրակազմ (ած.)pokragazmpetit(e), menu(e) adj.
փոքրամասնութիւն (գ.)pokramasnoutiounminorité n.f.
փոքրանալ (բայ)pokranalrapetisser v.intr.
փոքրացնել (բայ)pokraTsenélrapetisser v.tr.
փոքրաքանակ (ած.)pokrakanagen détail adj.
փոքրիկ (ած.)pokrigpetiot(e) adj.
փոքրիկ (գ.)pokrigpetiot(e) n.
փոքրոգի (ած.)pokrokipusillanime adj.
փոքրոգութիւն (գ.)pokrokoutiounpusillanimité n.f.
փոքրութիւն (գ.)pokroutiounpetitesse n.f.
փչան (ած.)peTchanhâbleur(euse) adj.
փչան (գ.)peTchanhâbleur(euse) n.
փչել (բայ)peTchélsouffler v.tr.
փչողական (ած.)peTchoGhaganà vent adj.
փռապան (գ.)peRabanboulanger n.m.
փռատուն (գ.)peRadounfournil n.m.
փռել (բայ)peRélétendre, étaler v.tr.
փռնգալ (բայ)pRenkaléternuer v.intr.
փռնգիւն (գ.)pRenkiounéternuement n.m.
փռնգտալ (բայ)pRenkdaléternuer v.intr.
փռոյգ (գ.)peRouïkfrise n.f.
փռոց (գ.)peRoTsnappe n.f.
փռուիլ (բայ)peRvils’étendre, s’étaler v.pron. (v.intr. et v.pron. en arménien).
փսիաթ (գ.)pessiatnatte n.f.
փսխել (բայ)pesKhélvomir v.tr.
փսխում (գ.)pesKhoum1) action de vomir n.f.,
2) vomissement n.m.
փսխունք (գ.)pesKhounkvomissure n.f.
փսոր (գ.)pessorgrumeau n.
փսորել (բայ)pessorélgrumeler v.tr.
փսորիլ (բայ)pessorilse grumeler v.pron. (v.intr. en arménien).
փսրտալ (բայ)pesserdalmurmurer, chuchoter v.tr. ou v.intr.
փսրտուք (գ.)pesserdoukmurmure, chuchotement n.m.
փսփսալ (բայ)pespessalmurmurer, chuchoter v.tr. ou v.intr.
փսփսուք (գ.)pespessoukmurmure, chuchotement n.m.
փտախտ (գ.)pedaKhdgangrène n.f.
փտիլ (բայ)pedil1) pourrir v.intr.,
2) se putréfier v.pron.
փտութիւն (գ.)pedoutiounpourriture n.f.
փրթիլ (բայ)pertilse détacher v.pron. (v.intr. en arménien).
փրկագին (գ.)pergakinrançon n.f.
փրկագործ (ած.)pergakorDzsalutaire adj.
փրկագործել (բայ)pergakorDzélsauver v.tr.
փրկագործութիւն (գ.)pergakorDzoutioun1) sauvetage n.m.,
2) rédemption n.f.
փրկանաւ (գ.)perganavcanot de sauvetage n.m.
փրկանք (գ.)pergank1) sauvetage n.m.,
2) rançon n.f.
փրկարար (ած.)pergararsalutaire adj.
փրկարար (գ.)pergararsauveur n.m.
փրկել (բայ)perguélsauver v.tr.
փրկիչ (գ.)perguiTch1) sauveur n.m.,
2) rédempteur n.m.
փրկութիւն (գ.)pergoutioun1) salut n.m.,
2) rédemption n.f.
փրկուիլ (բայ)pergvilêtre sauvé(e) v.pron.
փրկչական (ած.)pergTchaganpropre au rédempteur adj.
փրկօղակ (գ.)pergoGhagbouée de sauvetage n.f.
փրցնել (բայ)perTsenélarracher, détacher v.tr.
փրփուր (գ.)perpourécume, mousse n.f.
փրփրագինի (գ.)perperakinivin mousseux n.m.
փրփրադէզ (ած.)perperatézécumant(e) adj.
փրփրածին (ած.)perperaDzin(e) de l’écume adj.
փրփրեմ (գ.)parperimpourprier n.m.
փրփրեցնել (բայ)perperéTsenélfaire mousser v.tr.
փրփրիլ (բայ)perperilécumer, mousser v.intr.
փրփրուն (ած.)perperounmousseux(euse) adj.
փցուն (ած.)peTsoun1) pourri(e) adj.,
2) sordide adj.
փքալ (բայ)pekals’enfler, s’enorgueillir v.pron. (v.intr. en arménien).
փքանալ (բայ)pekanals’enfler, s’enorgueillir v.pron. (v.intr. en arménien).
փքացնել (բայ)pekaTsenélenfler, gonfler v.tr.
փքին (գ.)pekindard, trait n.m.
փքոց (գ.)pekoTssoufflet n.m.
փքուիլ (բայ)pekvils’enfler, s’enorgueillir v.pron. (v.intr. en arménien).
փքուռոյց (ած.)pekouRouïTsemphatique, ampoulé(e) adj.