A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

A but non lucratif
անշահաբեր նպատակով
Non-profit adj. нестопанска цел

Abandon affectif
յուզական անտեսում
Emotional abandonmentt
eмоционално изоставяне

Abandon de famille
անտեսել գ. Family abandonment v. изоставяне на семейството

Abandonné adj. լքեալ ած. Abandoned adj. изоставен пр.
Abandonné/maltraite
անտեսուած ած. Abandoned/abused adj. изоставен/злоупотребяван пр.
Abroger v. յետս կոչել բայ Repeal v. отменям, анулирам (закон)

Abstention n.f. հանդուրժողութիւն գ. Abstention n. въздържане с.р.
Abus de confiance
նենգաւոր, խարդախ իւրացում և վերածում ստացուածքի կամ փողի մէկու կողմէ որ օրիանուոր, իրաւականօրէն կը հակակշռէ այդպիսի ստացուածք կամ փող առանց գիտութեան կամ հաւանութեան սեփականատիրոջ
Embezzlement,breach of trust n. злоупотреба с доверие

Abus de drogue
թմրեցուցիչ չարաչար գործածում
Drug abuse
злоупотреба с наркотици

Accomplir v. գործադրել բայ Execute v. изпълнявам гл.
Accord/contrat/arrangement
հաշուեյարդար գ. Agreement/contract/arrangement n. уреждане с.р.
Accusation criminelle
քրէական ամբաստանութիւն, մեղադրանք
Criminal charge
наказателно обвинение

Accusé n.m. մեղադրեալ գ. Accused
обвинен, подсъдим, обвиняем

Accusé/prévenu n.m. ամբաստանեալ գ. Accused n. подсъдим гл.
Accuser v. մեղադրել բայ Accuse v. правя явен, видим

Accuser v. ատակ ատեանի կողմէ պաշտօնապէս մեղադրանք տալ պաշտօնի վրայ սխալ ընթացք բռնելու մէջ բայ To accuse v. обвинявам гл.
Acquitté adj. անպարտ արձակում
Acquitted adj. оправдан пр.
Acquittement n.m. անպարտութեան վճիռ
Acquittal
оправдаване с.р.
Acquitter v. անպարտ արձակել բայ To acquit v. оправдавам обвиняем

Acte de décès
մահուան վկայագիր
Death certificate
смъртен акт

Acte de procédure judiciaire
դատական գործընթացք
Process of a court
съдебен процес

Acte de procédure/plaidoirie
հայցուորի յայտարարութիւն գ. document/pleading n. защита ж.р.
Acte gratuit
քմահաճ արարք
Free act
безплатен акт

Acte non intentionnel
ոչ դիտումնաւոր արարք
Unintentional act
неумишлено действие

Action n.f. գործողութիւն, արարք, վարմունք գ. Action n. действие, дело, деяние

Action civile en dommages et intérêts
վնասի հատուցման քաղաքացիական հայց
Civil action for damages
граждански завеждане на дело за вреди

Action du juge de revenir sur sa décision
դատախազի որոշում վերատեսնելու քայլ վերանայում, վերանկատառում

Action of the judge to reverse his decision
действия на съдията да преразгледа решението си

Action non contestée
վերատեսնելու որողում
Undefended action
безспорно действие

Action pour homicide délictuel
մարդասպանութեան ներգործութիւն
Action for criminal homicide
неправомерно смъртно действие

Adjoint parajuridique
փաստաբանակից
Paralegal Assistant n. полупрофесионален помощник на адвокат

Adjoint parajuridique au contentieux
օրինական, իրաւական օգնական հարցադրող
Litigation paralegal
помощник по съдебни дела

Administration pénitentiaire
ուղղիչ տան տեսչութիւն
Penitentiary, Administration
пенитенциарна администрация

Affaire n.f. 1) առուտուր, 2) գործ
Affair n. дело, процес

Affaire, dossier
թղթածրար պարագայ, հարց
Case, file n. преписка, досие

Affirmé adj. հաստատուած ած. Affirmed adj. утвърдителен пр.
Affirmer un fait
փաստ մը ներկայացնել
State a fact v. потвърждавам случай

Agir de concert
միասին գործել
Act in concert
действане съгласувано

Agression médicale
բժշկական համազարկ
Medical assault
медицинска агресия

Agression physique
ֆիզիկական, մարմնական յարձակողաականութիւն
Physical assault
физическа агресия

Agression sexuelle
սեռային նախայարձակում
Sexual assault
сексуално насилие

Agression simple
պարզ յարձակում
Simple assault
обикновена агресия

Aide après le délit/receleur
յանցանքի մեղսակից
Help after the crime/receiverAide financière
ելեւմտական օգնութիւն
Financial assistance
финансова помощ

Aide juridictionnelle/aide légale/assistance légale
իրաւաբանական օգնութիւն
Legal aid/legal aid/legal assistance
законен помощ

Ajournement n.m. յետաձգում գ. Adjournment n. отсрочка (на дело) ж.р.
Ajournement d’un jugement
վճիռի վերապահութիւն
Adjournment of judgment
отлагане на присъдата

Ajourner un jugement
վճիռ յետաձգել
Postpone a judgment v. отлагам присъдата

Alcoolique n.m. ալկոհոլամոլ գ. Alcoholic
алкохолик , пияница

Alcoométrie n.f. ալկոհոլի քանակը ստուգող սարք
Alcoholometry
алкохолометрия

Alibi n.m. 1) այլուրութիւն, 2) պատրուակ գ. Alibi
алиби с.р.
Aliénation de la propriété
սեփականութեան մը մատակարութիւն
Alienation of property
отчуждаване на имущество


Aliéné/personne atteinte d'altération des facultés mentales
խելագար անձ
Insane/person with impaired mental faculties
душевно болен, умопобъркан

Allégation n.f. վերագրում գ. Allegation n. твърдение с.р.
Allégations contradictoires/incompatibles
հակասական վերագրումներ գ. Conflicting/inconsistent claims
противоположно твърдение

Altérer
ձեռք տալ, խառնուիլ, միջամտել, կեղծել, կաշառել բայ To alter v. фалшифицирам, подправям

Alternative à un procès
հակաճառութեան կամ վէճի այլընտրանքային հանգուցալուծում (ՀԱՀ)
Alternative to a trial
алтернатива на съдебен процес

Amende
դրամական տուգանք գ. Financial penalty
глоба ж.р.
Analyse préliminaire
դաշտային փորձաքննութիւն
Preliminary analysist
предварителен анализ

Annulation du jugement
անվաւեր դատավարութիւն
Cancellation of the judgment n. анулиране на присъдата

Annuler
օրէնքով ոչնչացնել-չեղարկել բայ Cancel v. анулирам, унищожавам

Annuler un jugement
մէկ կողմ դնել, վերապահել վճիռը
Cancel a judgment v. отмяна на присъда

Annuler une instance
դատական գործը օրէնքով ոչնչացնել, չեղարկել
Cancel an instance v. анулирам едно прошение

Annuler une ordonnance
հրաման արձակել
Cancel a prescription v. анулирам едно нареждане

Annuler, invalider une instance
դատական գործը պարտութեան մատնել, տապալել
Cancel, invalidate an instance v. обявявам за недействителен

Appel n.m. կոչ, դիմում, աղերս, վերաքննութեան հայց գ. Call n. обжалване с.р.
Appelant n.m. բողոքարկու, դիմորդ, աղերսարկու, վերաքննութեան հայցուորդ գ. Appellant n. жалбоподател м.р.
Apprécier la preuve
ապացոյցի կշիռ
Appreciate the evidence v. претеглете доказателствата

Arbitrage v.m. իրաւարաութիւն, միջնորդական դատավարութիւն գ. Arbitration n. арбитраж, помирителен съд

Archive n.f. արխիւ, արձանագրութիւն գ. Record
архиви м.р.мнч.
Archives judicaires
դատարանի արձանագրութիւններ, արխիւներ
Court records
съдебни регистри

arrestation n.f. ձերբակալում գ. Arrest n. арестуване с.р.
Arrestation illégitime/illicite
ապօրինի ձերբակալում
Illegitimate/unlawful arrest
незаконен арест

Arrestation illicite
ձերբակալում շինծու հիմքի վրայ
Unlawful arrest
незаконен арест

Arrestation malveillante
չարակամ ձերբակալութիւն
Malicious arrest
злонамерен арест

Arrestation provisoire
խնամակալական ձերբակալու  թիւն
Provisional arrest
временен арест

Assertion de fait
փաստի ներկայացում
Assertion of fact
твърдение на факта

Assesseur n.m. աթոռակից գնարկող դատաւոր
Assessor n. член (в съд) м.р.
Assignation de témoin
վկաներու կոչ, հրաւէր, դատակոչ
Subpoena of witness
призовка на свидетели

Assistance judiciaire
իրաւաբանական օգնական
Legal assistance
съдебен помощ

Assister et soutenir
օգնել եւ թիկունք ըլլալ յանցագործութեան
Aid and abet v. защитавам и подкрепя

Association de malfaiteurs
դաւադրութիւն
Conspiracy n. конспирация ж.р.
Associé principal
գլխաւոր, երէց բաժնեկից
Senior partner
главен партньор

Attaquer v. դէմ խօսիլ, ընդդիմաբանել
Tackle v. обжалвам; завеждам дело

Atteinte direct
ոտնձգութիւն
Direct attack adj. директен достъп

Atteinte directe conjointe
միացեալ, ընկերովի ոտնձգութիւն
Joint direct attack
обединен нападение

Atteinte directe sans gravité
դոյզն ոտնձգութիւն
Minor trespass
дребно нарушение

Atténuation des peines
պատիժնելու մեղմացում, ամոքում

Reduction of sentences n. облекчаване с.р.
Attestation n.f. վկայագիր, վկայել դատական հաստատագիր գ. Certificate n. препоръка, атестиране

Attester v. երաշխաւոր ըլլալ, վկաել, վկայելհաստատագրել բայ Vouch v. атестирам гл.
Attester par affidavit
երդմնագրով հաստատել,հաւաստել
Verify by affidavit v. потвърдете с клетвена декларация


Attester par serment
երդմամբ հաստատել, երաշխաւորել, հաւաստել
Verify by oath v. потвърдете с клетва


Au vu de
առաջին տպաւորութեամբ
In view of
с оглед на

Audience n.f. նիստ գ. Hearing n. съдебно заседание

Audience préliminaire
նախնական դատական նիստ, ունկնդրութիւն
Preliminary hearing
предварително заседание

Auteur n.m. հեղինակ յանցագործ գ. Author n. причинител, виновник м.р.
Auteur de délit
յանցագործիրաւախախտ, վնասարար
Offender n. автор на нарушението

Auteur principal de l'infraction
գլխաւոր հեղինակ օրինազանց օրինազանցութեան
Principal infractor n. главен нарушител


Auto-contradiction
ինքնահակասութիւն
Self-contradiction n. самопротиворечивост

Auto-incrimination
ինքնամեղադրում գ. Self-incrimination n. самоиндукция ж.р.
Autopsie n.f. դիազննութիւն դիահերձում
գ. Autopsy n. аутопсия ж.р.
Auxiliaire de justice
դատարանի օգնական պաշտօնեայ
Auxiliary of justice
съдебен помощник

Avec préméditation
խեռաբար/կամակոր, յամառօրէն,դիտումնաւոր կերպով, մտադրեալ
With premeditation adv. с предумисъл

Avec témérité
անխոհեմաբար մկբ. Recklessly adv. с безразсъдство

Aveu n.m. խոստովանութիւն գ. Confession n. признание, самопризнание

Avis d’audience
նիստի, ունկնդրումի կարծիքը ազդ, յայտարարութիւն
Notice of hearing
мнение на съдебно заседание

Avocat n.m. փաստաբան, իրաւապաշտպան գ. Lawyer n. адвокат м.р.
Avocat adverse
հակառակորդ փաստաբան
Opposing lawer
противен адвокат

Avocat commis d'office
նշանակուած փաստաբան, հանրային իրաաւապաշտպան
Public defender
назначен адвокат

Avocat de défense pénale
իրաւապաշտպան փաստափան
Criminal Defense Lawyer n. адвокат по наказателни дела

Procureur n.m. դատախազ գ. Prosecutor n. прокурор м.р.
Avocat senior
աւագ փաստաբան
Senior lawyer
старши юрист

Avocat-conseil principal
ընդհանուր խորհրդատու փաստաբան
General counsel
главен адвокат-съветник


B
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Banc des accusés
ամբաստանեալներու աթոռ
Prisoners’ dock
чин на обвиняеми

Bande organisée
հրոս կազմակերպուած ասպատակախումբ
Organized band n. организирана банда

Banqueroute/ faillite
սնանկացում գ. Bankruptcy/bankruptcy n. фалит, банкрут м.р.
Barre des témoins
ականատեսի օթեակ
Witness bar
бар за свидетели

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
փաստաբաններու, իրաւաբաններու միութեան նախագահ/Օրէնքի ընկերութիւն գ. President of the Bar Association
председател на адвокатската колегия


Bien n.m. ինչք գ. Good n. имот м.р.
Bien personnel/mobilier
անձնական շարժուն իրեր, ինչք, կահ կարասի
Personal property/furniture n. недвижим имот

Blanchir v. դրամ լուալ
Launder v. изпирам пари

Bonne conduite
բարի օրինակելի վարք
Good behavior
добро поведение

Bonne foi
նպատակի անկեղծութիւն-օրինապահութիւ մկբ. Good faith
искреност пр.
Bref d’assignation
կարճ դատակոչնագիր
Writ of summons
кратка призовка

Brevet n.m. մենաշնորհի արտօնագիր գ. Patent n. монопол, патент

Bureau n.m. 1) գրասենեակ, 2)պաշտօն գ. Desk n. кантора, канцелария ж.р.

C
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Cabinet (d’avocats) n.m. փաստաբանի գրասենեակ , փաստաբանական ձեռնարկութիւն, ընկերութիւն
Law office n. предприятие с.р.
Calendrier n.m. 1) օրացոյց, 2) տոմար գ. Calendar n. календар м.р.
Calomnie n.f. զրպարտութիւն, չարախօսութիւն, զազրաբանութիւն գ. Calumny n. клевета ж.р.
Capacité mentale
մտային կարողութիւն, ձեռնհասութիւն, ատակութիւն
Mental competence
умствен капацитет

Casier judiciaire
քրէական դատուածութեան անցեալ, համբաւ, կենսագրութիւն
Criminal record
криминално досие

Causalité scientifique
գիտական պատճառականութիւն
Scientific causality
научна причинно-следствена връзка

Cause blâmable
մեղադրելի, մեղապարտ, յանցաւոր, մեղաւոր պատճառ, հիմք-առիթ, դատական գործ
Blameable cause
виновна причина

Cause de droit
օրինական, իրաւական իրաւունք, պատճառ, հիմք, առիթ, դատական գործ
Legal cause
причина за правото

Cause éloignée
հեռաւոր պատճառ, հիմք, առիթ, դատական գործ
Remote cause
далечна причина

Caution n.f. երաշխաւորագին, գրաւագին գ. Bail n. гаранция ж.р.
Caution personnelle/ engagement de caution
անհատական, անձնական երաշխիք ճանաչումի հիմամբ գրաւական
Personal recognizance
лична гаранция

Céder v. տեղի տալ, յանձնուիլ, անձնատուր ըլլալ, զիջանիլ, հասոյթ բերել
To yield v. отстъпвам гл.
Celui qui dépose une attestation écrite/ celui qui prête un serment écrit
ան որ գրաւոր վկայագիր կը ներկայացնէ, երաշխաւորագրող
One who files a written attestation/one who takes a written oath n. човек, дал писмена клетвена декларация

Centre de réinsertion
վերաներմուծումի կենդրոն, միջակայ բնակարան
Reintegration center
реинтеграционен център

Certificat de mise en état
դատավարութեան պատրաստ ըլլաու վկայագիր
PHI: Certificate of readiness
удостоверение за поправяне

Certifier v. վկայել, վաւերագրել, երաշխաւորել, հաւաստիացնել բայ Certify v. освидетелствам гл.
Cession légale
օրինական, իրաւական փոխանցում, հատկացում, նշանակում, յանձնարարում
Legal assignment
легална сесия

Cessionnaire légal
օրինական իրաւական փոխանցման անձ, փոխամցառու, նշանակեալ, յատկացեալ, յանձնարարեալ
Legal assignee
правоприемник м.р.
Chambre d'un tribunal/salle d’audience
դատական նիստի սրահ, դահլիճ
Court chamber/courtroom n. състав на съда

Charge de deuxième rang
Բ. ամբաստանոնթիւն
Second rank charge
улика на втора степен

Charge de la preuve
փաստարկի, ապացոյցի բեռ, պատասխանատութիւն
Onus of proof
обвинение с.р.
Charge de persuasion
համոզման բեռ, պատասխանատութիւն
Persuasive burden
показание на убеденост

Charge en common law
իրաւական, օրինական մեղադրանք, յանձնարարութիւն, պարտք
Common law charge
законна такса

Charge fixe
անփոփոխ, կայուն, անշարժ, հաստատեալ նշանակեալ ամբաստանոնթիւն
Fixed charge
фиксирана такса

Charge ultime
օրինկան, իրաւական բեռ, պատասխանատուութիւն
Ultimate Charge
окончателна улика

Châtiment n.m. արժանի պատիժ փոխհատուցում
Punishment n. наказание с.р.
Chef d'accusation
քննարկելի խնդիր, հարց, ամբաստանութիւն
Count n. главно обвинителен

Chef d'accusation/ d’inculpation
ամբաստանութիւն, մեղադրանք
Charge/indictment n. зареждане с.р.
Choc psychologique
մտային-իմացական ցնցում
Psychological shock
психологически удар

Circonstances aggravantes
ծանրացնող պարագաներ, հանգամանքներ, ծանրացուցիչ դէպք յանցանաց
Aggravating circumstances
отегчаващи вината обстоятелства

Circonstances des faits
պարագայի մը, դատի մը, հարցի մը, խնդրի մը պարագաներ, հանգամանքներ
Circumstances of the facts n. непредвидими събития

Circonstances imprévisibles
անկանխատեսելի պարագաներ-հանգամանքներ
Unforeseeable circumstances
непредвидими събития

Citation n.f. դատակոչ գ. Citation
призовка ж.р.
Citation à comparaître/assignation
դատական ծանուցագիր
Subpoena
призовка ж.р.
Clémence n.f. ներողամտութիւն
Clemency
съдебно известие

Commettre un vol à main armée
զինեալ գողութիւն, աւազակութիւն, կողոպուտ
Robbery While Armed
призовка ж.р.
Commission rogatoire
դատական քննման խնդրանք, պատուէր
Commission rogatory
съдебна комисия

Commuer une peine
դատավճիռ մը փոխարկել
Commute a sentence
смекчавам присъда

Communication de documents
փաստաթուղթերու բացայայտում
Discovery of documents
комуникация на документи

Communication préalable/interrogatoire préalable
բացայայտում
Discovery v. предварителен разпит

Comparaître v. ատեանի մէջ, առջև ելոյթ ունենալ
Appear in Court
явявам се (по заповед) гл.
Comparution n.f. դատարանի առջեւ, մէջ ելոյթ
Appearance n. явяване (в съд) с.р.
Comparution devant le tribunal
դատարանի առջեւ, մէջ ելոյթ
Court appearance v. явяване пред трибуната

Complice n.m. մեղսակից, յանցակից գ. Partner in crime n. съучастник м.р.
Complice par abstention
մասնակցութեամբ մեղսակից, անցակից
Accomplice by abstentiont
съучастник чрез въздържал се

Complice par instigation
թելադրութեամբ, դրդմամբ օժանդակութեամբ մեղսակից
Accomplice by instigationt
действам под влияние на съучастник

Complice, co-auteur n.m. դաւակից, դաւադրակից, յանցակից գ. Accomplice, co-author n. съучастник

Comportement antisocial
հակաընկերային, հակաընկերական, հակահսարարական վարմունք
Antisocial behavior
противообществено поведение

Comportement de voyou
ստահակի վարմունք, խուլիգանութիւն
Thug behavior n. съучастник

Comportement déviant
խոտորնակի վարմունք
Deviant behavior
поведение който се отклонява

Comportement non verbal
անխօ, անբառացի վարմունք, վարք, ընթացք
Nonverbal behavior
хулиганство

Compromettre le jugement équitable de l'action
կանխատրամադրումի, վնասումի, կորուստի պատճառ ըլլալ արդար դատի մը ընթացքին
Compromising the fair judgment of the action
компрометиране на справедливата преценка на действието

Conclusion de fait
փաստի եզրակացութիւն յայտնագործում
Finding of fact
действително

Conclusion sans procès
առանց դատի եզրակացութիւն, եզրայանգում, վճիռ
Conclusion without triall v. заключение без съдебен процес

Concourir à l'atténuation des dommages
վնասուածքի ամոքման երթալ, յանգիլ
Contribute to mitigating damage
допринесете за намаляване на щетите

Condamnation n.f. դատապարտում գ. Condemnation n. осъждане, присъда

Condamnation
դատապարտութիւն, դատավճիռ գ. Conviction v.


Condamnation antérieure
նախկին, նախորդ, նախընթա, անցեալ դատապարտութիւն
Previous conviction
осъждане с.р.
Condamnation avec sursis
առկախեալ, պայմանական, յետաձգեալ, ժամանակաւոր դատավճիռ
Suspended sentence
намиране за виновен

Condamnation/peine
դատապարտութիւն, դատավճիռ գ. Conviction/sentence n. осъждане, присъда

Condamné adj. դատապարտեալ, թիապարտ ած. Sentenced adj. осъден пр.
Confesser v. խոստովանիլ, ընդունիլ
Confess v. признавам гл.
Confession implicite
լռելեայն, ենթադրեալ, հասկցուած, ակնարկուած խոստովանանք
Implied confession
осъден, затворник

Confession non volontaire
անինքնակամ, ակամայ, ինքնաբերակա, անյօժար, բռնի խոստովանանք
Involuntary confession v. намирам за виновен, осъждам

Confession orale
բերանացի, բանաւոր, անգիր խոստովանանք
Oral confession
устна изповед

Confession volontaire
ինքնայօժար-յօժարակամ-կամաւոր/միտումնաւոր խոստովանանք
Voluntary confession
доброволно признание

Confisquer
բռնագրաւել բայ Confiscate n. конфискувам гл.
Confisquer/saisir-arrêter
գոյքի, եկամուտի վրայ կալանք դնել բայ Confiscate/seize-arrest v. конфискувам гл.
Congédiement/non-lieu
յետակացութիւն, գործի կարճում, դատի ցանկէն դուրս հանել
Dismissal/nonsuit v. конфискувам гл.
Consanguinité n.f. ազգականութիւն, ազգակցութիւն, արիւնակցութիւն գ. Consanguinity v. предупреждавам, известявам гл.
Conseil/avocat de la défense
խորհրդակցում, խորհրդատուութիւն, փաստաբան, խորհրդատու
Defense counsel/attorney
защитник адвокат

Consentement mutuel
փոխադարձ հաւանութիւն-համաձայնութիւն
Mutual consent
взаимно съгласие

Conservation de la preuve
փաստի պահպանում
Preservation of evidence
адвокат м.р.
Contester v. վիճարկել, հակաճառել բայ To dispute v. оспорвам, контестирам гл.
Contraindre à/forcer à
բռնադատել բայ To orce to v. принуждавам за гл.
Contrainte en common law
ըստ օրէնքին բռնադատում
Duress at common law v. противя се на, възпрепятствам

Contrat n.m. պայմանագիր գ. Contract n. насилвам гл.
Contrevenant/délinquant
յանցագործ, օրինազանց գ. Offender n. нарушител м.р.
Contravention/amende
տուգանք գ. Fine n. договор м.р.
Contrefaçon n.f. կեղծում, խարդախութիւն գ. Counterfeiting n. фалшификация ж.р.
Contrefaire/falsifier
կեղծել, խարդախել, խաբել, նենգել բայ Counterfeit, falsify v. глоба ж.р.
Contre-interrogatoire
խիս, խաչաձև հարցաքննութիւն գ. Cross-examination n. кръстосан разпит

Contre-interrogatoire complémentaire
լրացուցիչ հակահարձուփորձ խիստ, խաչաձև վերահարցաքննութիւն
Re-cross examination v. допълнителен кръстосан разпит

Contre-interroger
խաչաձև հարցաքննել բայ Cross-examine
кръстосан разпит

Contre-preuve n.f. հակափաս, հերքում, ժխտում, հակասում գ. Counter-evidence n. контрадоказателство с.р.
Contre-preuve/Preuve en réfutation
հակափաստարկ, հակաապացոյց գ. Counter-evidence/Evidence in rebuttal
доказателства, които опровергават обвинение

Contrôle judiciaire
դատական վերանայում
Judicial review
съдебен контрол

Copie attestée
վաւերացուած օրինակ
Verified copy
заверено копие

Copie certifiée
վկայագրուած օրինակ
Certified copy
засвидетелствано копие

Corroborer v. զօրացնել, հաստատել, հիմնաւորել, հաւաստել բայ Corroborate v. засилвам гл.
Corrompre v. կաշառել բայ To bribe v. подкупвам гл.
Corruption n.f. կաշառք գ. Corruption n. подкупване с.р.
Coupable n.m. յանցաւոր, մեղաւոր գ. Guilty n. давам подкуп, подкупвам

Coups et blessures
արձակում, գրոհ, վիրաւորում և համազարկ խփազարկ
Blows and wounds
подкупничество, корупция

Coups et blessures, porter des coups et blessures
համազարկ-տփազարկ տալ, ծեծել, տփել
Assault and battery
биене с.р.
Cour des petites plaintes
մանր հայցերու դատարան
Small Claims court
телесна повреда

Crainte de préjudice
վնասուելու-կանխակալ տրամադրուածութեան վախ
Fear of prejudice v. страх от предразсъдъци

Crime n.m. ոճիր գ. Crime n. престъпление с.р.
Crime haineux
ատելավառ ոճիր ատելութեան հիմքի-գետնի վրայ
Hate-crime n. престъпник м.р.
Crime juvénile
դեռահաս, անչափահաս ոճիր
Juvenile crime
углавно престъпление

Crimes involontaires
պարտազանց անփոյթ անհոգ ոճիրներ


омраза, ненавист

Criminel n.m. ոճրագործ գ. Criminal n. криминален м.р.
Critère objectif de causalité
պատճառականութեան առարկայական քննում
Objective criterion of causality
обективен критерий за причинност

Culpabilité n.f. (քրէական) յանցանք, զանցառութիւն, պարտազանցութիւն, մեղապարտութիւն
Guilt
виновност м.р.
Culpabilité comparative
յարաբերական մեղապարտութիւն, մեղաւորութիւն, յանցապարտութիւն
Comparative guilt
сравнителна виновност

Curateur
պահպանող, պահպանիչ գ. Curator n. вина, виновност, настойник


D
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

De prime abord
առաջին երևոյթին
At first sight
на пръв поглед

Décerner un mandat
ձերբակալման կամ խուզարկութեան հրամանագիր տալհրապարակել
Issue a warrant
издавам заповед

Décès n.m. մահ, վախճան, անշնչութիւն յաւերժական քուն, վերջնական հանգիստ գ. Death n. смърт м.р.
Décharge partielle
մասնակի արձակում, արտահոսք, պարպում, բեռնաթափում, պարտականութեան կատարում
Partial discharge
частично освобождаване от задължение

Déchéance d'un droit/ confiscation d'un bien
ինչքի գրաւում, բռնագրաւում, կորուստ, զրկանք
Forfeiture of rights/confiscation of property n. конфискация ж.р.
Décision du jury de lever l'accusation
երդուեալ ատենակալակազմի յայտարարութիւն, ներկայացում
Jury's decision to dismiss the charge n. решението на журито да оттегли обвинението

Décision frappée d’appel
դատական որոշումի մը վերանայման հայց, աղերս, դիմում
Decision appealed
обжалваното решение

Déclarant n.m. յայտարարող, հայցուորդ, դիմոր գ. Declarant n. декларатор м.р.
Déclaration d’intention
միտումի-մտադրութեան-նպատակի յայտարարութիւն
Declaration of intention
декларация за намерения

Déclaration antérieure
նախկին, նաախորդ, նախընթաց յայտարարութիւն, հաստատում
Prior declaration
предишно твърдение

Déclaration antérieure incompatible
հակասական-անկապ նախկին յայտարարութիւն,հաստատում
Previous inconsistent statement
предишно непоследователно твърдение

Déclaration contre intérêt
շահի դէմ ի վնաս յայտարարութիւն դատարանէն դուրս հաստատումներու, յայտարաութեանց ներկայացում, դրսևորում
Declaration against interest
декларация срещу интерес

Déclaration contre intérêt pénal
հայցուորդի, դիմորդի, յայտարարողի՝ իր պատժական շահերու դէմի վնաս յայտարարութիւն
Declaration against criminal interest
декларация срещу наказателна интерес

Déclaration de croyance
համոզման դաւանանքի յայտարարութիւն, հաստատում
Statement of belief
изявление за убеждение

Déclaration de mourant
մահամերձի յայտարարութիւն մահուան մահիճի մէջ
Declaration of a dying
декларация на умиращ

Déclaration de renouvellement
(վերա)նորոգման-երկարաձգման-համաձայնութիւնը վերստին ստորագրելու յայտարարութիւն-հաստատում
Renewal declaration
декларация за подновяване

Déclaration écrite
գրաւոր յայտարարութիւն-հաստատում
Written declaration
писмена декларация

Déclaration inculpatoire
ամբաստանականմեղադրական յայտարարութիւն-հաստատում
Inculpatory statement
уличаващо изявление

Déclaration inexacte
անճիշտ սխալ, յայտարարութիւն, հաստատում, տեղեկանք
Inaccurate statement n. неточна декларация

Déclaration sommaire de culpabilité
կտրուկ դատապարտում
Summary declaration of guilt
кратка присъда

Déclarer coupable
յանցաւոր յայտարարել, գտնել
Find guilty v. обявете за виновен

Déclarer non-coupable
անմեղ յայտարարել, գտնել
Find non-guilty v. обявете за невинен

Décliner toute responsabilité
որևէ պատասխանատուութեան, պարտաւորութեան, չեղաարկում հաստատել, պնդել
Disclaim all responsibility
oтхвърляне на всякаква отговорност

Défaut n.m. թերացում, պակաս, պակասութիւն, դատական նիստի չներկայանալը գ. Default n. неявяване в съд

Défaut d’âge légal
օրինաւոր, օրինական տարիքի բացակայութիւն
Lack of lawful age
липса на пълнолетие

Défaut d’information
օրէնքով պարտադիր համաձայնագիր որ խորհրդապահական յարաբերութիւն կը հաստատէ թէ պայմանագիրը ստորագրող կողմ մը կամ կողմեր համաձայն են թէ զգայուն տեղեկութիւն որ կրնան ստանալ այլոց տրզամադրելի պիտի չըլլան
Lack of information
недостиг на информация

Défaut de comparaître
ատեան ներկայանալու չգոյութիւն
Failure to appear
неявяване с.р.
Défaut de plaider
բողոքարկուի պահանջներ ներկայացնելու թերացում տրուած պայմանաժամի մէջ
Default of pleadings
липса на защита

Défaut de poursuivre
հետապնդելու չգոյութիւն
Failure to Proceed
липса на съдебно преследване

Défendre v. 1) պաշպանել, ջատագովել, արդարացնել, 2) պաշտպանութիւն, ջատագովութիւն, արդարացում բայ Defend v. защитавам гл.
Défense n.f. պաշտպանութիւն, ջատագովութիւն, արդարացում
Defence n. защита, отбрана, защитаване

Défense d'acceptation du risque
կամաւոր վնաս կրել ընդունելու պաշտպանութիւն
Defense of Assumption of Risk
защита на поемането на риск

Défense de l’accident inévitable
անխուսափելի արկածի պատճառով հաս(ցու)ած վնասի պաշտպանուլիւն
Unavoidable accident defence
защита от неизбежния инцидент

Défense de l'usage raisonnable
ողջմիտ, հիմնաւոր(ուած), բանաւոր, իրաւացի, խոհեմ, չափասւոր գոծածութեա ն-կիրարկման-օգտագործման պաշտպանութիւն
Reasonable use defence
защита от разумна употреба

Défense de pouvoir légitime
օրինաւոր, օրինական իշխանութեան, հեղինակութեան, լիազօրուածութեան, իրաւասութեան պաշտպանութիւն
Legal authority defence
защита на законната власт

Défense du mis en cause
վնասը-յանցանքը երրորդ կողմի վերագրելու պաշտպանութիւն
Defense of the accused
защита на подсъдимия

Défense partielle
մասնակի-ոչ-լրիւ պաշտպանութիւն
Partial defenceDéfense relative à la ceinture de sécurité
նստագօտի չկրելու պատճառաւ հաս(ցու)ած վնասի հիմամբ պաշտպանութիւն
Seat-belt defence
защита на предпазния колан

Défenseur/accusé/prévenu n.m. ամբաստանեալ-պաշտպանեալ-մեղադրեալ-ենթադրեալ յանցագործ/իրաւախախտ
Defender/accused n. защитник/обвиняем/подсъдим

Déférer une instance
դատական գործի-դատավարութեան փոխանցիում
Transfer a proceeding v. отлагане на инстанция

Défilé d'identification
դասաւորութիւն, հերթ
Identification parade n. идентификационен парад

Défunt(e) n. ննջեցեալ, հանգուցեալ, մեռած, վախճանեալ բայ Deceased person
починал пр.
Degré de preuve
փաստի, ապացոյցի աստիճան, չափ, քանակ,
Degree of proof
степен на доказателство

Délai de prescription
դատական գործի, իրաւունքի հարկադրման հայց, յաւակնում, պահանջ ներկայացնելու ժամանակ (ամիջոց)
Period of prescription
давностен срок

Délai préjudiciable
դատական գործի, իրաւունքի հարկադրման հայց, յաւակնում, պահանջ ներկայացնելու անտրամաբանական ոչ-բանաւոր զանցառութիւն, անփութութիւն, անհոգութիւն
Harmful delay n. пагубно забавяне

Délai raisonnable
բանաւոր իրաւացիղջմիտ-խոհեմ հիմնաւոր(ուած), տրամաբանական ժամանակ (ամիջոց)
Reasonable delay
разумно забавяне

Délibération n.f. կշռադատութիւն, քննարկում գ. Deliberation n. решение с.р.
Délinquance n.f. յանցագործութիւն-զանցանք-զանցառութիւն գ. Delinquency n. престъпност м.р.
Délinquance juvénile
դեռատի, դեռահաս, անչափահաս յանցագործութիւն
Juvenile delinquency
младежки престъпност

Délit n.m. քաղաքացիական յանցանք, զրկանք, վնաս, իրաւախախտում, օրինազանցութիւն
Offense n. престъпление с.р.
Délit d’initié
բաժնետոմսերու առևտուր ներքին տեղեկութիւններու տէր-իրազեկ ըլլալու բերումով
Insider trading
престъпление на посветен

Délit informatique
համակարգչային յանցանք
Computer crime
компютърна престъпност

Délit sexuel
սեռային քաղաքացիական յանցանք, վնաս
Sexual offense
сексуаленo престъпление

Demande n.f. պահանջք, խնդրանք, պատուէր, թախանձանք գ. Request n. молба ж.р.
Demande de jugement
դատավճիռի դատական որոշումի տեսակէտի կարծիքի դատողութեան պահանջք
Request for judgment
искане за присъда

Demande entre défendeurs
դատական գործի մէջ նոյն կողմ եղողներու միջև պահանջ
Cross-claim n. искова молба между ответниците

Demandeur n.m. պատասխանող դատական գործի կանչուած անձ գ. Applicant n. ищец ж.р.
Démence n.f. խելագարութիւն, հոգեմտաւոր խախտուածութիւն գ. Dementia n. безумие с.р.
Déni de justice/erreur de droit
արդարութեան վրիպանք, վիժում դատական սխալ
Denial of justice/error of law
отказ от правосъдие/грешка в правото

Déplacer le fardeau de présentation de la preuve
պատասխանութիւնը փոխանցել դատական գործի մէկ կողմէն միւսին
Shift the burden of producing evidence v. преместете тежестта на доказване

Déposant n.m. գրաւոր երդմամբ վկայող
Deponents n.pl. подавател м.р.
Déposer (un document) v. ներկայացնել փաստաթուղթ մը
Submit a document v. регистрирам гл.
Déposition n.f. երդուեալ վկայ դատական գործի առընչութեամբ գ. Deposition
показания под клетва

Dessaisir v. զրկել, սեփականազրկել
Disseise v. отнемам право на владение

Détention n.f. բանտարգելութիւն, արգելափակում գ. Detention n. затвор м.р.
Détention illégale
ապօրինի կալանք, արգելաբակում
Illegal detention
незаконно задържане

Détention préventive/provisoire
առժամեայ բանտարգելութիւն
Preventive/provisional detention
превантивно задържане

Détention provisoire/détention préventive
բանտարկում՝ դատի սպասումով
temporary detention
предварително задържане (в затвор)

Détenu n.m. արգելափակեալ, բանտարկեալ գ. Detainee n. затворник м.р.
Détournement n.m. ապօրինի իւրացում գ. Misappropriation n. съблазняване на малолетен от пълнолетен

Devenir témoin-complice avec immunité
ամաբաստանեալէն՝ դատախազին օգնող ապացոյց-փաստ տալ
Becoming an accomplice witness with immunity
ставам свидетел-съучастник с имунитет

Dicter une décision
վճռաբտկ ատեանի՝ իր որոշումը խձեռաց տալ երբ ոոշումը պատրաստուած է և դատական գործի տրուած աւելի ստորադաս ատեանի փոխանցուելու
Dictate a decision v. диктувам решение

Diffamation intentionnelle
նպատակաւ անուանարկութիւն-վատահամբաւում
Intentional defamation
умишлена клевета

Diffamation orale
բերանացի անուանարկութիւն/վատահամբաւում
Spoken defamation
устна клевета

Différer v. տարբերիլ, զանազանուիլ բայ To differ v. различавам се, отличавам се гл.
Directive/instruction n.f. ցուցմունք, հրահանգ, կարգադրութիւն
Directive/Instruction
обяснения, факти

Disculpation n.f. արդարացում
Disculpation
оневиняване с.р.
Disculper v. արդարացնել բայ To exculpate v. оправдавам гл.
Discuter v. վիճիլ, փաստարկել, հաստատել բայ To discuss v. обсъждам гл.
Disposer v. տնօրինել, կարգադրել բայ To dispose v. приспособявам гл.
Disposition n.f. դասաւորում, տնօրինում,
Arrangement n. постановления, разполагане

Dissimulation de preuve
ապացոյց ծածկել, թաքցնե,
Dissimulatz of proof
укриване на доказателства

Divulgation n.f. յայտնաբերում, բացայայտում, դրսևորում գ. Disclosure n. разгласяване, разпространяване

Divulguer un document
վաւերաթուղթ մը հրապարակել/բացայայտել/ մերկացնել, դրսևորել
Disclose a document v. повестявам документ

Document enregistré
արձցանգրուած, գրանցուած, ապահովագրեալ փաստաթուղթ
Registered document
вписван документ

Document incriminant
մեղադրող, ամբաստանող, ստգտանող փաստաթուղթ
Incriminating document
престъпен документ

Dol n.m. խաբէութիւն, սուտ, նենգութիւն գ. Dol n. измама ж.р.
Dommage, préjudice
վնաս գ. Damage, harm n. пакост м.р.
Dommage/préjudice attentatoire
օրինազանցութեան չարաշահմանի չարը գործ դնելու պատշաճութեան սահմանը անցնելու
harm
щета, вреда ж.р.
Dommage/préjudice causé par inadvertance
անզգուշության, անուշադրութեան, անփութութեան, չմտադրուածութեան, զանցառութեան հետևանքով առաջացած վնաս կորուստ
Damage/harm caused inadvertentl
непреднамерена вреда

Dommage/préjudice corporel au fétus
մահացու, ահաբեր, կորստաբեր-չարագուշակ, ճակատագրական, աղiտաբեր, աղիտալի (մարմնական-ֆիզիկական) վնասուածք, աղէտ չարիք, զրկանք, ցաւ նախատինք անարգանք
Damage/bodily harm to the fetus
телесна повреда на плода

Dommage/préjudice grave
լուրջ, ծանր, կարևոր, վնաս, փորձանք
Serious damage/harm
сериозно увреждане

Dommage/préjudice imminent
անմիջական, վերահաս, մօտալուտ, մօտակայ, վտանգաւոր, չարիք, կորուստ, վատութիւն, փորձանք
Imminent damage/harm
неизбежна вреда

Dommage/préjudice involontaire
անկամ, ակամայ, անկանխակալ, չմտադրուած, ոչ-դիտաւոէրեալ, անմիտումնաւոր, չորոշուած վնաս, չարիք, կորուստ, վատութիւն, փորձանք
Unintended harm
неволно увреждане/вреда

Dommage/préjudice irréparable
անդարմանելի, անուղղելի, անհատուցելի, անդառնալի վնաս, աղէտ, չարիք, զրկանք, ցաւ, նախատինք, անարգանք
Irreparable injury/harm
непоправима вреда

Dommage/préjudice non indemnisable
անփոխարինելի վնաս, չարիք, կորուստ
Non-compensable injury
некомпенсируема вреда

Dommage/préjudice par négligence
անփութութեամբ, անուշադրութեամբ, անտարբերութեամբ հասցուած կատարուած վնաս
Damage/harm due to negligence
вреда поради небрежност

Dommages-intérêts compensatoires
(փոխ)հատուցման վնաս, արժէք
Compensatory damages
компенсаторни щети

Dommages-intérêts pour retards
հատուցում յապաղեցնելու, ետ պահելու, դանդաղեցնելու արգելք, դառնալու վնաս
Damage for detention
обезщетение за закъснение

Dommages-intérêts punitifs
պատժական վնաս
Penal damages
наказателни щети

Dossier n.m. թղթածրար, փաստաթուղթերու հաւաքածոյ
Case file
папка, в която се помества преписка

Dossier n.m. դատի առընչուող փաստաթուղթեր և աղերսագրերու արձանմագրութիւն
Trial record
служебен списък на чиновник, досие

Dossier de l'instance inférieure
գործառոյթի փաստաթուղթերու արձանագրութիւն
Record of the proceeding below
папка с по-ниска инстанция

Doute raisonnable
ողջմիտ, բանաւոր, բանական, իրաւացի, խոհեմ, տրամաբանական կասկած, տարակոյս, վարանում, անվստահութիւն
Reasonable doubt
основателно съмнение

Drogue/stupéfiants
թմրեցուցիչ, թմրադեղ, թմրանիւթ գ. Drugs/narcotics n. наркотици м.р.мн.
Droit au silence
լռելու, չպատասխանելու իրաւունք
Right to remain silent
право на мълчание

Droit civil
քաղաքացիական, պետական իրաւունք
Civil law
гражданско право

Droit commun
ընդհանուր, հասարակաց, սովորական, ընդունուած, ընթացիկ իրաւունք
Common law
общо право

Droit de procédure pénale
քրեադատավարական, քրէական, ոճրային, յանցագործութեան ընթացակարգի ձևակերպութեան, վարքագծի օրէնք, կանոն
Criminal procedure law
наказателнопроцесуално право

Droit de rachat
վերականգնումի, փրկանքի, փրկագինի, ազատումի, պարտավճարումի, գրաւաթափումի իրաւունք իրաւասութիւն, իրաւացիութիւն, կանոն, օրէնք
Redemption right
право на изкупуване

Droit de visite
մուտքի, մօտենալու հնարաւորութեան, հասանելիութեան, ներթափանցումի իրաւունք
Visiting rights
право на достъп

Droit non écrit
ոչ գրաւոր, անգիր բանաւոր -օրէնք, կանոն, սովորոյթ
Unwritten law
неписан закон

Droit pénal
պատժական, քրէական, ոճրային, յանցագործութեան օրէնք, կանոն, սովորոյթ
Criminal law
наказателно право

Droit prétorien
դատական օրէնք, կանոն, սովորոյթ, օրէնսդրութիւն
Praetorian law
съдебно законодателство

Droit procédural
դատաքննական օրէնք, կանոն, սովորոյթ
Procedural law
процесуално право

Droits de greffe
գրագրի, գրագրային վարձք, վճարում, վարձատրութիւն
Fees paid to the clerk, Registry rights
платени такси на служителя

Dureté physique
բնական, ֆիզիկական, մարմնային հարկադրանք, պարտաւորուածութիւն
Physical duress
физическа издръжливост


E
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Échéance n.f. ժամկէտի աւարտ, վախճան, լրանալը գ. Expiry, Due date n. дата, на която нещо трябва да се случи

Edicter v. սահմանել, հաստատել, ընդունիլ, օրինագրել բայ Enact v. постановявам гл.
Ediction n.f. սահմանում, հաստատում, օրէնքի ընդունում, օրինագրում, գործադրում, կատարում բայ Enactment, Editing n. постановяване с.р.
Effacer v. ջնջել, աւրել բայ To erase v. отстранявам гл.
Elément de preuve
ապացույցի, փաստի տարր, բաղկացուցիչ
Element of proof
съставна част на доказателство

Eliminer v. տարհանել, ջնջել, վերացնել բայ Eliminate v. елиминирам гл.
Empêcher/prévenir v. արգիլել, խափանել, կանխել բայ Preclude, prevent v. попречвам гл.
Empiètement n.m. ոտնձգութիւն, ձեռնձգութիւն, ապօրինի միջամտութիւն գ. Encroachment n. посегателство с.р.
Emprisonnement n.m. բանտարկում, բանտարգելութիւն, արգելաբակում գ. Imprisonment n. задържане в затвор

Emprisonner, la détention
1) բանտարկել, 2) բանտարկում, բանտարգելութիւն, արգելաբակում բայ Detain, detention, Imprison v. задържам в затвор

Emprunt n.m. փոխառութիւն, վարկ գ. Loan n. заемане с.р.
En exécution d’un jugement
դատավճռի կատարման մէջ դատուելու, գնահատուելու վիճակի մէջ
Under judgment
в изпълнение на съдебно решение

Encouragement n.m. քաջալերանք, խրախուսում, գ. Encouragement n. насърчаване с.р.
Endossement n.m. փոխանցագրութիւն, փոխանցագիր գ. Endorsement n. джиросване с.р.
Endosser v. փոխանցագրել, վաւերագրել, երաշխաւորել, հաստատել
Endorse v. джиросвам гл.
Endosser v. ուրիշին փոխանցել
Endorse v. подкрепвам гл.
Enfant à naître
գալիք երախայ, մանուկ, զաւակ
Unborn child
неродено дете

Enfant aventureux
արկածախնդիր թափառիկ, շրջող, դեգերող երախայ, մանուկ-զաւակ
Adventurous child
приключенско дете

Enfant mineur
անչափահաս, փոքրիկ, դոյզն, կրտսեր երախայ, մանուկ, զաւակ
Minor child
малолетно дете

Engagement n.m. ճանաչում, ընդունում, պարտաւորութիւն, գրաւ-երաշխիք
Recognizance, Commitment n.


Engager des poursuites pénales
քրեական հետապնդման ձեռնարկել, դատի քաշել, դատական գործ յարուցել

Take criminal action v. започване наказателно производство

Engager les services d’un avocat
փաստաբանի ծառայութեան ձեռնարկել

v. ангажиране услугите на адвокат

Engager une procédure
ընթացակարգ մը ձեռնարկել, ընթացակարգ սկսիլ
Take a proceeding v. ангажирам процедура

Enlever v. առեւանգել, յափշտակել, փախցնել բայ To remove v. премествам гл.
Enquête préliminaire
նախաքննութիւն, նախնական լսում, հետաքննութիւն
Preliminary enquiry
предварително разследване

Enquête préliminaire
նախնական ունկնդրութիւն
Preliminary investigation
предварително изслушване

Enquête/investigation
հետախուզութիւն, քննարկում, քննութիւն, հետազնութիւն գ. Investigation
разследване с.р.
Enregistrer/inscrire v. արձանգրել, ցուցակագրել, գրանցել բայ Register v. вписвам гл.
Ensaisiner/saisir v. գրաւել, բռնագրաւել, զաւթել առիթը չփախցնել, պոկել, տիրանալ, ձեռք զարնել, վրան իյնալ բայ To seize v. конфискувам гл.
Entendre/juger une affaire
լսել, ունկնդրութիւն ունենալ դարի մասին
Hear a case v. решаване на дело

Entendre/recueillir/instruire la preuve
ապացոյց փաստ հաւաքել ժողուել
To take evidence v. инструктирайте доказателствата

Entrée n.f. մուտք գ. Admission n. влизане, встъпване с.р.
Entrée avec infraction
գաղտագողի բռնի, ապօրինի, նենգաւոր մուտք, ոտնձգութիւն
Unlawful Entry
влизане с нарушение

Erreur sur la substance
կարևոր-էական-հիմնական ծանրակշի -անդարմանելի սխալ, վրիպանք, գայթում, սայթաքում, խոտորում
Substantial error
грешка по същество

Etablissement pénitentiaire
պատժական ուղղիչ տան բանտարկութեան արգելափակման հաստատութիւն
Penal institution
изтръгване на признание чрез мъчения


Etat d'esprit
հոգեվիճակ, տրամադրութիւն, զգացական վիճակ գ. State of mind
начин на мислене

Ethique n.f. 1) բարոյագիտութիւն, 2) բարոյական գ. Ethics n. етика ж.р.
Ethique adj. բարոյագիտական ած. Ethical adj. етичен пр.
Être chargé de la conduite d’une instance
մրցակից դատական գործերէն այն որ յառաջ պէտք է երթայ
Have carriage of a proceeding v. да носи отговорност за воденето на производство

Être habilité à agir
գործել տալու կամ գործելու լիազօրուած ըլլալ, իշխանութիւն ունենալ
Have authority to act v. да бъдеш овластен да действаш

Evaluation des preuves
ապացոյցի փաստի չափանիշ
Evaluation of the evidence
оценка на доказателствата

Evincer v. հեռացնել, վտարել, արտաքսել, դուրս դնել (ընդհանրապէս օրէնքի ոյժով) բայ Evict v. лишавам някого от имот

Examen médical
բժշկական քննութիւն

Medical examination
медицински преглед

Examiner/ enquêter/inspecter v. քննել, խուզարկել, հետազօտել, ստուգել բայ Examine/investigate/inspect v. изследвам, обсъждам

Exception de procédure/objection
առարկութիւն, բողոք, ընդդիմութիւն
Procedural exception/objection, objection n. процедурно изключение

Exécuter un jugement
դատավճիռ մը գոհացնել (հատուցելով)

Execute a judgment v. изпълнете на една присъда

Exécution forcée
գործադրում, իրագործում, դատողութիւն, դատավճիռ
Execute a judgment
принудително изпълнение

Exhibition indécente
անպարկեշտ, անվայել, անպատշաճ, լպիրշ բացահայտում, մերկացում
Indecent exposure
неприлично излагане

Expert, médecin légiste
դատական փորձագէտ
Expert, forensic doctort
патолог м.р.
Expert médical
բժշկական փորձագէտ
Medical expert
медицински експерт

Expliquer son argument
հիմք դնել, արդարացնել ապացոյցը փաստը
Explain your argument v. обяснете неговия аргумент

Expulser v. վտարել, արտաքսել, վռնտել, դուրս նետել բայ Eject v. изгонвам гл.
Exposé de la défende
պաշտպանական հաստատում, պաշտպանական դիրքի դրսևորում
Presentation of the defendant
експозе на защитата

Exposé de principes
սկզբունքներու յայտարարութիւն, յանձնարարուած ընթացքի մանրամասն տեղեկագիր
Statement of principles
декларация на принципите

Exposé des motifs
բացատրական յուշագիր մտադրութեան

Declaration of intent
мотивна записка

Exposé introductif
ներածական ներկայացում, բացման խօսք, հաստատում
Introductory presentation
уводна презентация

Expression n.f. արտայայտութիւն գ. Expression n. израз м.р.
Expulsion n.f. արտաքսում, վտարում, վռնտում, դուրս նետում գ. Expulsion n. изключване, изхвърляне

Expulsion n.f. տարագրութիւն, աքսորում գ. Expulsion n. изгонване с.р.
Extinction d'un droit
իրաւունքի անկում, կորուստ
Extinction of a right n. погасяване на право

Extorquer une confession par la torture
խոշտանգումներու միջոցով խոստովանութիւն մը կորզելը

Extort a confession through torture v. изтръгване на признание чрез мъчения


F
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Faire appliquer un jugement
վճիռ մը կիրարկել, հարկադրել
Applying a judgment
изпълнете присъдата

Faire défaut
պակասութիւն, թերութիւն, արատ, խեղուածք անկատարութիւն
Defect v. не се явявам в съд

Faire du trafic de/faire de la contrebande de
անօրինաւոր առեւտուր ընել, մաքսանենգել
Trafficking/smuggling v. контрабанда правя

Fait générateur de droit
իրաւունք շնորհող փաստ
Generating legal event
следствен факт

Fait juridique
դատական փաստ
Juridical fact
юридически факт

Fait verbal
բերանացի, բառական, բանաւո, բառացի, անգիր տառացի արարք, ուղղակի ապացոյցի արտայայտութիւն
Verbal act
формален факт

Falsifier v. զեղծել, կեղծել, խարդախել, աղաւաղել բայ Falsify v. фалшифицирам

Fausse allégation
սուտ վերագրում
False allegation
невярно твърдение

Fausse déclaration
սուտ յայտարարութիւն
False declaration
фалшива декларация

Faute n.f. սխալ, վրէպ պակասութիւն, թերութիւն, արատ, անսարքութիւն գ. Mistake n. грешка ж.р.
Faute médicale
բժշկական անօրինութիւն, բժշկական յանցաւոր անփութութիւն
Medical malpractice
лекарска грешка

Faute par omission
մոռացումով, զանցառումով, բացթողումով, անփութութեամբ վրէպ, թերութիւն, թերացում, վրոպանք, գայթում, յանցանք
Fault by omission
вина поради пропуск

Faute professionnelle
անօրինութիւն, յանցաւոր անփութութիւն
Malpractice n. злоупотреба ж.р.
Faute professionnelle de l’avocat
օրինական իրաւական սխալ, անօրինութիւն, յանցաւոր անփութուփթիւն
Legal malpractice
адвокатска злоупотреба

Faux et usage de faux
կեղծիք կեղծում, խարդախում և զայն շրջանառութեան մէջ դնելը
Forgery and use of forgery
фалшификация и използване на фалшификация

Faux témoignage
սուտ փաստ, ապացոյց
False testimony
лъжливи свидетелствания

Faux témoin
սուտ վկայ

False witness
лъже свидетел

Flagrant délit
բացայայտ հանցքան
In the act
местопрестъпление

Fonctionnaire n.m. հանրայինթ,հասարակական, պետական պաշտօնեայ գ. Public officer
чиновник ж.р.
Force exécutoire
գործադիր ոյժ, պարտադրանք, բռնութիւն
Executive force
изпълняемост м.р.
Force majeure
անյաղթահարելի ոյժ, իրադրութիւն, կացութիւն
Force majeure
форсмажорни обстоятелства

Force raisonnable
տրամաբանական, բանաւոր, ողջմիտ ոյժ, պարտադրանք
Reasonable force
разумна власт

Fouille n.f. խուզարկում, փնտռտուք, որոնում, հետախուզում գ. Search n. претърсване с.р.
Fouille illégale
ապօրինի, հակաօրինական, հակաիրաւական խուզարկում, փնտռտուք, հետախուզում
Illegal search
незаконно претърсване

Frais de justice
դատարանի օրինական ծախք, վճարումներ
Court costs
съдебни разноски

Fraude bancaire
դրամատնային խարդախութիւն, խաբէութիւն, նենգութիւն Bank fraud
банкова измама

Fraude par affinité/crime d’abus de ses propres compatriotes
խնամակցութեան, ազգակցութեան յանցագործութիւն, ոճիր գ. Affinity fraud/crime of abuse of one's own compatriots
измама с афинитет

Fraude/escroquerie n.f. խաբէութիւն, գրթանք գ. Fraud/swindle n. обир с измама

Frauder v. խաբէութեամբ շորթել, խարդախել, խորամանկել բայ Defraud v. върша мошеничества

Fugitif n.m. փախստական, վտարանդի, աստանդական գ. Fugitive n. беглец м.р.

G
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Gage n.m. գրաւական, գրաւ ապահովական գրաւ գ. Pawn n. залог м.р.
Gager v. գրաւի դնել բայ To wager v. обзалагам се гл.
Gains n.m. շահ, եկամուտ, հասոյթ, արդիւնք գ. Earnings n. печалба ж.р.
Garantie n.f. երաշխաւորութիւն, երաշխաւորագիր, մուրհակ տալոն հաստատագիր գ. Guarantee n. оправдателен документ

Garantir et dégager de toute responsabilité
երաշխավորել, վնասատրութիւն, օրինական պարտաւորութիւններէ ապահովել և անվնաս սեպել, ոչ-վտանգաւոր համարել
Guarantee and release from any liability v. гаранция и отказ от всякаква отговорност

Gardien, nne n. պահակ, պահապան-վերակացու խնամակալ գ. Custodian n. гаранция ж.р.
Geste impulsif
չմտածուած, անխոհեմ, յախուռ, յանձնապաստան վարուելակերպ արարք
Impulsive gesture
импулсивен жест


Geste téméraire
անխոհեմ քայլ
Reckless conduct
необмислен ход

Grâce n.f. թողութիւն, ներում, ներման շնորհում գ. Pardon n. прошка ж.р.
Greffe n.m. դատարանի գրառումներու գրասենեակ, դատարանի տոմարասրահ, դատարանի մատենադարան
Registry (court office)
канцелария (в съд) ж.р.
Greffier
User: գրագիր, դպիր, օրէնքի գրագիր
Clerk, Law clerk
секретар в съд


H
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Habeas corpus (Loi sur la liberté fondamentale de ne pas être emprisonné sans jugement)
հասարակաց օրէնքի հրամանագիր՝ մէկը բերելու դատարան կամ դատաւորի առջև հաստատելու կամ ճշդելու համար անոր բանտարկութեան օրինաւորութիւնը
Habeas corpus
закон за свобода от лишаване от свобода без съдебен процес


Harcèlement injustifié
անհիմն, ապօրէն, անտեղի նեղութիւն կամ անհանգստութիւն կամ յոգնութիւն պատճառելը կամ տալը
Unjustified harassment
неоснователен тормоз

Homicide n.m. մարդասպանութիւն գ. Homicide n. убийство

Homicide du premier degré
առաջին աստիճանի կարգի սպանութիւն, ոճրագործութիւն
First degree homicide
убийство първа степен

Homicide du premier degré à l'aide d'une arme
առաջին աստիճանի կարգի զէնքով սպանութիւն, ոճրագործութիւն
First degree homicide with a weapon
убийство първа степен с оръжие

Homicide involontaire
ակամայ, անկամ մարդասպանութիւն
Involuntary manslaughter
непредумишлено убийство

Homicide volontaire
կամաւոր սպանութիւն
Voluntary homicide
доброволно убийство

Honoraires n.m. այցագին, պատուագին գ. Fees n. хонорар (адвокат) м.р.

I
retour haut de page

Français
Հայերէն
English
Български

Illégal adj. ապօրինի, ապօրէն, ապօրինական, անիրաւ, արգիլեալ, արգիլուած ած. Illegal adj. незаконен, нелегален

Immunité n.f. ապահարկութիւն, հարկազերծութիւն, մասնակի շնորհ, անձենմխելիութիւն, անվարակելիութիւն գ. Immunity n. неприкосновеност, имунитет м.р.
Impartial/objectif
անկողմնակալ, անկողմնապահ, առարկայական, անաչառ, նպատակ, ձգտում ընդունելի չափանիշ ած. Objective adj. безпристрастен пр.
Impliquer v. վերագրել, խառնել, մասնակից համարել բայ Implicate v. въвличам гл.
Important vol simple
մեծ ծանրակշիռ վիթխարի մեծակշիռ գողութիւն, կողոպուտ, յափշտակում
Important simple theft
голяма проста кражба

Imprévisibilité n.f. աննախատեսնում, աննախատեսելիութիւն, անկանխատեսելիութիւն, անսպասելիութիւն գ. Unforeseeability n. непредпазливост м.р.
Imprudence n.f. անխոհեմութիւն, անզգուշաւորութիւն, յախուռնութիւն, անհոգութիւն, անփութութիւն, յանձնապաստանութիւն գ. Recklessness n. безразсъдство с.р.
Inadmissibilité n.f. անընդունելիթիւն, անհանդուրժելիութիւն, անթոյլատրելիութիւն, բացառուածութիւն գ. Inadmissibility n. неприемливост, недопустимост м.р.
Inamovibilité n.f. պաշtօնավարութեան շրջան, տիտղոսի անփոփոխելութիւն, պաշտօնէ կամ իրաւունքէ զրկուելու դէմ պաշտպանութիւն
Immovability n. несменяемост, пожизненост м.р.
Incapable de témoigner
վկայելու անկարող, անատակ անյարմար անպատշաճ անպէտք անպիտան անհամապատասխան
Unfit to testimony
не може да свидетелства