FR Animal Б Femelle Б Petit Б
âne магаре магарица магаренце
bélier коч, овен овца агне
bison бизон женски бизон  бизонче
bouc козел коза козле, яре
buffle бивол биволица биволица
canard  патица патица, юрдечка.  патенце
cerf, biche елен кошута диво козле
chameau  камила женска камила камилче
chat  котарак котка котенце
cheval  кон кобила млад жребец
chevreuil сръндак женска сърна диво козле
chien  куче кучка кученце
coq петел кокошка пиле, пиленце
crapaud жаба жаба попова лъжичка
dindon пуяк женски пуяк пуйче
éléphant слон слоница слонче
faisan фазан женски фазан млад фазан
héron чапла женска чаплан малкото на чаплата
jars гъсок гъска гъсе, гъсенце
lapin заек зайка млад заек
lièvre див заек зайкиня млад заек
Lion лъв лъвица лъвче
loup вълк вълчица вълче
merle кос женски кос косче
ours мечка женска мечка мече
paon паун женски паун пауне
porc свиня, прасе женска свиня прасенце
rat плъх женски плъх малък плъх
renard лисица женска лисица лисиче
sanglier глиган женски глиган глиганче
singe маймуна маймука мяймунче
taureau бик крава теле

22 Mai 2022 Philippe Pilibossian