Jardin - Այգի - Garden
Lettre V
FrançaisՀայերէնEnglish
vaisseau [n.m.]անօթ [գ.]vessel [n.]
vaporisateur [n.m.]շոգեցուցիչ [գ.]spray [n.]
vaporisation [n.f.]շոգեացում [գ.]spraying [n.]
vaporiser [v.tr.]շոգեացուցել [նբ.]to spray [t.v.]
vaporiser (se) [v.pr.]շոգիանալ [չբ.]to vaporize [v.p.]
variété [n.f.]տեսակ [գ.]variety [n.]
vase [n.m.]անօթ, թաղար [գ.]vase [n.]
vasque [n.f.]աւազանիկ [գ.]bowl [n.]
végétable [adj.]բուսական, բուսանելիvégétal [adj.]
végétal [n.m.]բոյս [գ.]légume [n.]
végétal (ale, aux) [adj.]բուսականvegetable, plant
végétant [adj.]բուսնողvegetated [adj.]
végétarien [n.m.]բուսակեր [գ.]vegetarian [n.]
végétarien (nne)բուսակերականvegetarian [adj.]
végétatif (ive)բուսական, աճական [ած.]vegetative [adj.]
végétation [n.f.]բուսականութիւն [գ.]vegetation [n.]
végéter [v.pr.]բուսքաղիլ [չբ.]to vegetate [v.p.]
végéto-minaral (ale)բուսահանգային [ած.]veneniferous [adj.]
vendange [n.f.]այգեկութք [գ.]grape harvest
vendanger [v.tr.]այգեկութ ընելto harvest [t.v.]
vendangeur [n.m.]այգեկութ, կթող [գ.]grape-picker [n.]
vénéneux (euse) [adj.]թունաւոր [ած.]poisonous [adj.]
vénénifère [adj.]թունաբեր [ած.]veneniferous [adj.]
vénénifique [adj.]թունագործ [ած.]who makes the venom
vénénipare [adj.]թունածին [ած.]venom producer
vent [n.m.]հով, քամի [գ.]wind [n.]
venteux (euse) [n.m.]օդաբան [գ.]windy, windswept [n.]
ver [n.m.]որդ [գ.]springtime [n.]
véraison [n.f.]պտուղներու հասունութիւնripening [n.]
vérdeur [n.m.]կանաչութիւն, դալարութիւն [գ.]greenery [n.]
véreux (euse) [adj.]որդնալից [ած.]wormy [adj.]
verger [n.m.]պտղաստան, մրգաստան [գ.]orchard [n.]
verglas [n.m.]եղուրճ [գ.]black ice [n.]
vermiculite [n.f.]որդնաքար ?? [գ.]vermiform [n.]
verse [n.f.]բոյսերուն գետինը պառկած վիճակpouring down
vert (te) [adj.]կանաչ, թարմ, դալար [ած.]green [adj.]
vertical (ale)ուղղահայեաց (բոյսի մը բարձրանալը) [ած.]vertical [adj.]
vidange [n.f.]դատարկում, արտաքսում [գ.]emptying [n.]
vigne [n.f.]որթատունկ. որթ [գ.]vine [n.]
vigne (terrain planté)այգիvineyard [adj.]
vigne grimpanteմագլցող որթատունկclimbing vine
vigne viergeկոյս որթատունկvirginia creeper
vigueur [n.f.]զորութիւն (բուսականութեան) [գ.]sturdiness [n.]
violette [n.f.]մանիշակviolet [n.]
vipère [n.f.]իժ (օձ) [գ.]viper, adder [n.]
virose [n.f.]ժահր որ լուերը կը տարածեն [գ.]virus
virus [n.m.]ժահր [գ.]virus [n.]
vitamine [n.f.]կենսանիւթ [գ.]vitamin
vivace [adj.]երկայնակեաց, բազմակեաց [ած.]perennial [adj.]
voisin (ine) [adj.]մերձաւոր, մըրձակայ, դրացի [ած.]neighbouring GB (épith), nearby
voisinage [n.f.]մերձաւորութիւն, մըրձակայութիւն, դրացութիւն [գ. ]neighbourhood GB, neighbours US
voisiner [v.pr.]դրացել [չբ.]to neighbor [v.p.]
volant [n.m.]պարտիզպանական փորիչ գործիլք մը steering wheel
volée (à la) [n.f.]հունտերը նետելով սերմզնելու միջոս մը flight [n.]
volière [n.f.]աղաւնէտուն [գ.]aviary [n.]
volubile [adj.]սլատատուկ (ցիցի մը շուրջ փաթուող բոյս)twining [adj.]
vouge [n.f.]սուին (գործիք մը) [գ.]an axlike, shafted weapon
vrille [n.f.]ցիցի շուրջ ամրացման մարմին մագլցող բոյսերուtendril [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction