Jardin - Այգի - Garden
Lettres W-Z
FrançaisՀայերէնEnglish
week-end [n.m.]շաբաթավերջ [գ.]weekend [n.]
xérophile [adj.]չորասէր (տունկ) [ած.]thermophilic
yeux [n.m.pl.]աչքերeyes [n.pl.]
zabre [n.m.]զարբոս (մակաբոյծ մը) [գ.]zabrus [n.]
zinc [n.m.]զինկ [գ.]zinc [n.]
zingibéracées [n.f.pl.]կոճապղպերաբեր (բոյսերու ընտանիք մը)zingiberaceae [n.]
zone [n.f.]գոտի (կլիմայական) [գ.]zone [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction