Jardin - Այգի - Garden
Lettre F
FrançaisՀայերէնEnglish
faculté gérminaiveծլական կարողութիւնability to germinate
faite [n.m.]կատար, գագաթ [գ.]top, pinnacle, height [n.]
falciforme [adj]մանգաղաձեւ [ած.]having the shape of a scythe
famille [n.f.]ընտանիք (բոյսերու) [գ.]family [n.]
fanage [n.m.]խոտաչորացում [գ.]tedding [n.]
fane [n.f.]թափեալ տերեւdead leave
fané (ée) [adj]թառամած, չորցած, թօշնած [ած.]wilted adj
faner [v.p.]չորացնել [չբ.]to make hay
faner (se) [v.p.]չորնալ, ծորիլ [չբ.]to haymaker [ v.p.]
faneur [n.m.]ծորիչ [գ.]tedder [n.]
fasciculé (ée) [adj]խնձնացեալ, խրտաձեւ [ած.]fasciculated adj
fastigié (ée) [adj]կատարահարթ [ած.]fastigued adj
fauchard [n.m.]ճիւղ կտրող գործիքfauchard [n.]
fauche [n.f.]հունձք [գ.]reaping [n.]
faucher [v.t.]հնձել, մագաղով կտրելto mow [t.v.]
faucheur [n.m.]հնձող (անձ) [գ.]mower [n.]
faucille [n.f.]մանգաղ [գ.]scythe [n.]
fauciller [ v.t.]մանգաղել [նբ.]to sickle [t.v.]
faucillon [n.m.]մագաղիկ [գ.]small sickle
faux [n.f.]մանգաղ, գերանդի [գ.]scythe [n.]
faux-bois [n.m.]կեղծաբփայտ [գ.]false wood
faux-bourgeon [n.m.]կեղծբողբոջfarly shoot
fécond (onde) [adj]բերրի, բեղնաւոր [ած.]fecund [adj]
fécondateur (trice) [adj]բեղնաւորիչ [ած.]fertilizing [adj]
fécondation [n.f.]բեղնաւորում [գ.]fertilization [n.]
fécondément [adv.]բեղնաւորաբար [մկբ.]fertilization [adv]
féconder [ v.t.]արգասաւորել, բեղնաւորել [նբ.]to fertilize [t.v.]
féconder, se [v.p.]բեղնաւոր ըլլալto fertilize [v.p.]
fécondité [n.f.]արգասաւորութիւն, բեղնաւորութիւն [գ.]fertility [n.]
félicie [n.f.]երանիկ [գ.]happy [n.]
fenaison [n.f.]խոտահունձք, հունձքի ժամանակ [գ.]haymaking, haymaking time
fenouil [n.m.]ռեզեան [գ.]fennel [n.]
fenouille [n.f.]սամիթ [գ.]fennel [n.]
fente [n.f.]մայրան (պատուաստի համար) [գ.]slot [n.]
fer [n.m.]երկաթ, գործիքի մը երկաթեայ մասըiron (tool) [n.]
ferme [n.f.]ագարակ [գ.]farm [n.]
fermentation [n.f.]խմորում [գ.]fermentation [n.]
fermenter [v.i.]խմորիլto ferment
fermeté [n.f.]կարծրութիւն [գ.]firmness [n.]
fermier [n.m.]ագարակատէր [գ.]farmer [n.]
fertile [adj]բերրի, բեղուն, բեղնաբեր [ած.]fertile [adj]
fertilement [adv.]բեղնաւորապէս [մկբ.]fertily ??? [adv]
fertililisant (ante) [adj]բեղնաւորիչ [ած.]fertilizing [adj]
fertilisation [n.f.]բեղնաւորութիւն [գ.]fertilization [n.]
fertilité [n.f.]պղաբերութիւն, բեղնաբերութիւն [գ.]fertility [n.]
fétidier [n.m.]ժահենի [գ.]foulness [n.]
fétuque [n.f.]կորդողfertile [n.]
feu bactérienմանրեներէ պատճառուած հիւանդութիւնfire blight
feuillage [n.m.]տերեւք, սաղարթfoliage [n.]
feuillaison [n.f.]տերեւաբոյս [գ.]foliation [n.]
feuille [n.f.]տերեւ [գ.]leaf [n.]
feuillé (ée) [adj]տերեւաւոր [ած.]leaf
feuillée [n.f.]տերեւահարկ [գ.]leafy
feuillir [v.p.]տերեւել [չբ.]leaf out
feuillir [v.t.]տերեւիլ [նբ.]leaf out
feuillu (ue) [adj]տերեւալից, տերեւախիտleafy adj
fève [n.f.]բակլայ [գ.]broad bean
fibration [n.f.]նեարդում [գ.]fibrillation [n.]
fibre [n.f.]նեարդ, թելք (տունկերու), մանրաթել [գ.]fibre [n.]
fibreux (euse) [adj]բազմանեարդfibrous [adj]
fibrille [n.f.]նեարդիկ [գ.]fibril [n.]
ficoïde [n.f.]թզակերպ [գ.]ficoid [n.]
ficus [n.m.]հնդկաթզենի [գ.]ficus [n.]
figue [n.f.]թուզ [գ.]fig [n.]
figue de Barbarie (fruit)հնկաթուզ [գ.]prickly pear
figuier [n.m.]թզենի [գ.]fig tree
filet [n.m.]մանրաթել, մազմզուք [գ.]filament ? [n.]
filiforme [adj]թելայեւ, թելանման [ած.]spindly [adj]
film plastique ??? filmpolyane [n.]
fimbrié (ée) [adj]ծոպաւոր, ծոպազարդ [ած.]fimbiate, fringed [adj]
fixation [n.f.]ամրացում (տունկի մը) [գ.]fixation [n.]
fixe [adj]անշարժ, հաստատունfixed [adj]
flageolet (haricot) [n.m.]մանրալուբիա [գ.]flageolet bean
flaisière [n.f.]ելակենոց [գ.]strawberry plantation
flèche [n.f.]բոյսի նետացձիգ [գ.]arrow [n.]
flétrir [v.t.]խամրել [նբ.]to wither [t.v.]
flétrir (se) [v.p.]թառամիլ [չբ.]to fade [v.p.]
flétrissant (te) [adj]թորշոմող [ած.]withering [adj]
flétrissure [n.f.]թարմանում [գ.]wilt [n.]
fleur [n.f.]ծաղիկ [գ.]flower [n.]
fleuraison [n.f.]ծաղկում, փթթում [գ.]flowering [n.]
fleurer [v.t.]ծաղկիլ, փթթիլ [նբ.]to bloom [t.v.]
fleurette [n.f.]մանրածաղիկ [գ.]small flower
fleurifère [adj]ծաղկաբեր [ած.]flowering [adj]
fleurimanie [n.f.]ծաղկամոլութիւն [գ.]flower mania
fleurir [v.i.]ծաղկիլ, փթթիլto flower [i.v.]
fleurir [v.t.]ծաղկիլ, փթթիլ [նբ.]to bloom [t.v.]
fleurissant (te) [adj]ծաղկափթիթ [ած.]blooming [adj]
fleuriste [n.m.]ծաղկամշակ [գ.]florist [n.]
fleuriste [n.m.]ծաղկավաճառflorist [n., flower shop]
fleuron [n.m.]ծաղեկաձեւ զարդ [գ.]floret [n.]
fleuronner [v.t.]ծաղկազարդել [նբ.]decorate [sth] with flowers
floral (ale, aux) [adj]ծաղկային [ած.]floral [adj]
flore [n.f.]ծաղկանոյշ [գ.]flora [n.]
floricole ծաղկաբնակfollicule
floriculture [n.f.]փածկամշակութիւնfloriculture [n.]
florifère [adj]ծաղկաբեր [ած.]floriferous [adj]
florifère [adj.]ծաղկաբերfloriferous [adj.]
florifirme [adj]ծաղկաձեւ [ած.]floriform [adj]
flottant( ante) [adj]ծփուն [ած.]floating [adj]
flûte [n.f.]սրինգ [գ.]flute [n.]
foliole [n.f.]տերեւիկ [գ.]leaflet [n.]
fongicide [adj]սնկասպան [ած.]fungicidal [adj]
fongicide [n.m.]սնկասպան [գ.]fungicide [n.]
fontaine [n.f.]աղբիւր [գ.]fountain [n.]
fonte [n.f.]սերմերու հիւանդութիւնdamping-off, seedling blight
forage [n.m.]հոր բորել sinking [n.]
forçage [n.m.]աւելակշիռ, բռնահասում ??? [գ.]forçage [n. ]
forcé (ée) [adj]բոյս մը որ բռնահասում ունեցած է ???strength [adj]
forestier (ère) [adj]անտառական [գ.]forest [adj]
forficule [n.f.]ականջմուտ [գ.] earwig [n.]
forme [n.f.]ձեւ, կերպ [գ.]shape, form [n.]
fort (te) [adj]զօրաւոր, ուժաղstrong [adj]
fougeraie [n.f.]ծարխոտուտ [գ.]fernery [n.]
fouilles (terre de) [n.f.pl.]հողակոյտ [գ.]excavations [n.]
fourche [n.f.]եղան, երկժանի, երեքժանի [գ.]pitchfork [n.]
fraise [n.f.]ելակ [գ.]strawberry [n.]
fraise des boisվայրի ելակwild strawberry
fraisier [n.m.]ելակենի [գ.]strawberry plant
framboise [n.f.]ադքայամոր [գ.]rasperry [n.]
framboise sauvageմորwild rasperry
franc de piedչպատուատուած ծառnaturally rooted, ungrafted [adj]
frêne [n.m.]հացի ծառash tree
friable [adj]փխրուն (հող), friable [adj]
fricaire [n.f.]թզախոտ [գ.]fricassée [n.]
friche [n.f.]արօս, անմշակ արտ [գ.]waste land
frileux (euse) [adj]ցրտամարմին (բոյսի համար)chilly adj
frisée (salade) [n.f.]աղցան մը (գանգուր)curly endive
froid [n.m.]ցուրտ, պաղութիւն [գ.]cold [n.]
froid (de) [adj]ցրտայինcold [adj]
frondaison [n.f.]տերեւաբուղխ ժամանակfoliation [n.]
frucrueux (euse) [adj]պտղաբեր, պտղաւէտfruitful [adj]
fructifère [adj]պղաբերfrctiferous [adj]
fructification [n.f.]պտղաբերութիւն, մրգաբերութիւնfruit formation
fructifier [v.p.]պտղաբերիլ [չբ.]to bear fruit
frugivore [adj] պտղակերfructivorous [adj]
fruit [n.m.]պտղեղ, միրգ [գ.]fruit [n.]
fruit mütհասուն պտուղripe fruit
fruit secչիր [գ.]dride fruit
fruit vertվակ պտուղunrip fruit
fruitage [n.m.]պտղերէնք, մրգերէնք [գ.]fruitery [n.]
Fruité (ée) [adj]պտղալիցfruity [adj]
fruiterieպտղարան, պտղատունfruiterer BR , fruit seller US
fruitier [n.m.]պտղատու [գ.]fruit [n.]
fruitier (ère) [adj]պտղաբերfruitful [adj]
fruitier (ère) [adj]պտղաբեր, պտղատու, մրգաբերfruity [adj]
fruitier (ère) [n.m.]պտղավաճառ, -ուհի [գ.]fruit seller
frutescent (ente) [adj.]թփակերպ, թփանմանhaving the appearance of a shrub
fuchsia [n.m.]փուքսիայfuchsia [n.]
fumier [n.m.]ածբ, քակոր, թրիք [գ.]manure, dunghill [n.]
fumière [n.f.]ածբի, թրիքի մթերանոցmanure [n.]
fumigationծխոտել, հականեխելfumigation [n.]
fumure [n.f.]պարարտութիւն [գ.]manuring [n.]
fusain [n.m.]իլենի [գ.]spindle tree
fusariose [n.f.]սունկի պատճառած հիւանթութիւնforger [n.]
fuseau [n.m.]իլիկաձեւ ծառspindle ? [n.]
fusée [n.f.]խլուրդի դէմ պայքարելու միջոցocket, flare [n.]
fût [n.m.]տակառ [գ.]cask, barrel [n.]
fûtaie [n.f.]ծառաբերձ անտառforest of adult trees

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction