Voyage en avion – Թռիչք - Flight – Полет

FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
aérodrome [n.m.]օդակայան [գ.]aerodrome (GB) , (small) airfieldлетище, аеродрум
aérogare [n.m.]օդակայանterminalаерогара, летище
aéroport [n.m.]օդակայանairportаерогара, летище
aile [n.f.]թեւ [գ.]wingкрило
annuler le volջնջել թռիչքըcancel the flightанулирам полета
assiette [n.f.]պնակ [գ.]plateчиния
assurance [n.f.]ապահովագրութիւն [գ.]insurance (GB)застраховка
attacher la ceintureգօտի կապելfasten your seat beltsсвързвайте колана
atterrissage. [n.m.]գետին էջքlandingкацване
avertissement à bordօդանաւին մէջ ազդարարութիւնwarning on boardпреупреждение
avion [n.m.]օդանաւ [գ.]aero-plane (GB), airplane (US), aircraft (inv)самолет
bagage [n.m.]ծրար [գ.]luggageбагаж
bagage à mainձեռքի պայուսակhand luggageръчен багаж
bagage à souteլցարանի ծրարchecked baggageбагажно оделение на самолета
bière [n.f.]գարեջուր [գ.]beerбира
bille [n.m.]տոմս [գ.]ticketбилет
billet électroniqueելեկրատոմսelectronic ticketелектронен билет
bouteille [n.f.]շիշ [գ.]bottleбутилка
bouton d’appelկանչելու կոճակcall buttonбутон за повикване
cabine de pilotageօդաուղղութեան խուցcockpit n.кабина за пилотиране
café [n.m.]սուրճcoffeeкафе
capitaine [n.m.]ոդանաւ վարորդի պէտflight lieutenant (GB) , captain (US)капитан
carte d’embarquementօդանաւամուտքի տոմսboarding cardкарта за качване
catastrophe [n.f.]աղետdisasterкатастрофа
ceinture de sécuritéապահովութեան գօտիseat beltsколан за безопасност
champagne [n.f.]շամբանըchampagneшампанско
changer le volթռիչքը փոխելchange the flightсмяна на полета
classe d’affairebusiness classбизнес класа
classe économiqueխնայողական դասակարգeconomic classикономичена класа
cocktail [n.m.]քոքթէյլcocktailкоктейл
cognac [n.m.]կոնեակcognacконяк
collation [n.f.]նախընթրիք [գ.]collationлека закуска
collision [n.f.]բախում [գ.]collisionсблъскване
coussin [n.m.]բարձակից [գ.]cushionвъзглавничка
couteau [n.m.]դանակ [գ.]knifeнож
couvert [n.m.]սպաս [գ.]knives and forksкуверт
couverture [n.f.]ծածք [գ.]blanketпокривка
décollage [n.m.]երկինք բարձրանալake-offизлитане
départ [n.m.]մեկնում [գ.]departureтръгване
destination [n.f.]հասնելու վայրdestinationместоназначение
eau [n.f.]ջուր [գ.]waterвода
eau de sourceակի ջուրspring waterизворна вода
eau gazéifiéeպղպջակով ջուրsparkling watetгазирана вода
eau minéraleհանգային ջուրmineral waterминерална вода
eau plateառանց պղպջակի ջուրstil waterне газирана вода
eau potableըմպելի ջուրdrinking waterпитейна вода
éclair [n.m.]փայլակ [գ.]flash of lightningсветкавица
écouteur [n.m.]ընկալուչearphones pl.слушалка
écran [n.m.]պաստառscreenекран
enregistrement [n.m.]արձարագրումrecordingрегистрация
enregistrement des bagagesպայսակներու արձարագրումcheck-in of luggageпредаване на багажите
escale [n.f.]stopoverпрестой
escalier [n.m.]սանդուխ [գ.]staircaseстълбище
escalier roulantինքնաբարձ սանդուխescalatorескалатор
Est [n.m.]արեւելք [գ.]eastизток
fourchette [n.f.]պատառաքաղ [գ.]forkвилица
gilet [n.m.]բաճկոնակ [գ.]lifejacketжилетка
glaçonsսառի կտորice cubeбучка лед
gobelet [n.m.]սկահակ [գ.]cupпластмасова чашка
hélice [n.f.]օդանաւի պտուտակpropellerперка
hôtesse d’airօդանաւի ուղեւորուհիstewardessстюардеса
hublot [n.m.]պզտիկ պատուհանwindowпрозорче
indemnité [n.f.]վնասի հատուցոindemnityпарична помощ
jus [n.m.]հիւթjuiceсок
jus de carottesստեպղինի հիւթcarrot juiceсок от мокови
jus de citronլեմոնի հիւթlemon juiceлимонов сок от
jus de d’orangeնարինջի հիւթorange juceпортокалов сок
jus de fruitsպտուղի հիւթfruits juceсок от плодове
jus de pamplemousseհնդկալեմոնի հիւթgrapefruit juceсок от грейпфрути
jus de pommeխնձորի հիւթapple juiceябълков сок
jus de tomateլոլիկի հիւթtomato juceсок от домати
ligne régulièreկանոնաւոր գիծregular fliteредовна линия
lumière [n.f.]լոյսlightсветлина
marche d’un escalier սանդուխի ոտքwalking a staircaseстъпало на стълбище
martini [n.m.]մառթիթիmartiniмартини
moteur [n.m.]շարժակengineдвигател
Nord [n.m.]հիւսիս [գ.]northсевер
Nord-Est [n.m.]հիւսիս արեւելքnortheastсевероизток
Nord-Ouest [n.m.]հիւսիս արեւմուտքnorthwestсеверозапад
nuage [n.m.]ամպcloudsоблак
nuage de grêleկարկուտի ամպhail cloudsсилна гтадушка
numéro de placeնստատեղի թիւpalce numberномер няа место
Ouest [n.m.]արեւմուտք [գ.]westзапад
panier de repasճաշի սակառbasket of mealsкошница за ядене
parking [n.m.]տեղաւորելու տեղparkingпаркинг
passerelle [n.f.]կամրջակ [գ.]footbridgeмостче
piste [n.f.]շաւիղtrackписта
piste d’atterrissageէջքի շաւիղlanding trackписта за кацване
plateau [n.m.]ափսէ [գ.]trayтабла
pluie [n.f.]անձրեւ [գ.]rainдъжд
première classeառաջին դասակարգfirst classпърва класа
queue de l’avionօդանաւին պոչըfile of a plainопашка на самолета
radar [n.m.]ռատարradarрадар
rang [n.m.]շարք [գ.]rangред
réacteur [n.m.]շարժիչ [ած.]jet engineреактор
repas [n.m.]ճաշmealхранене
réserver un volթռիչք մը ապահովելto reserve, to book (GB)резервирам един полет
retard [n.m.]ուշացումlatenessзакъснение
rideau [n.m.]վարագոյր [գ.]curtainперде, завеса
roue de l’avionօդանաւին անիւըwheel of aplaneколело на самолета
sac à mainձեռքի պայուսակhand bagръчна чанта
serviette [n.f.]անձեռոց [գ.]table napkin, serviette (BG)салфетка
siège [n.m.]բազմական ??seatседалка
soleil [n.m.]արեւsunслънце
soute [n.f.]լցարանholdбагажно оделение
soute à bagagesծրանի լցարանbaggage holdбагажно оделение
steward [n.m.]օդանաւի ուղեւորstewardстюард
Sud [n.m.]հարաւsouthюг
Sud-Est [n.m.]հարաւ արեւելքsoutheastюгоизток
Sud-Ouest [n.m.]հարաւ արեւմուտքsouthwestюгозапад
table de serviceսպասարկման սեղանservice tableмаса за сержиране
tablettes [n.f.]սեղանիկ [գ.]shelfтаблетка
tasse [n.f.]թաս [գ.]cupчашка
thé [n.m.]թէյteaчай
toboggan [n.m.]սահնակ առանց ներբանիtobogganтобоган
toilettes [n.f.pl.]արտցքնոսtoilets, restroom (US)тоалетна
tonnerre [n.f.]որոտում [գ.]thunderгръмотевица
tourbillon [n.m.]փոթորիկwhirlwindвихрушка
valise [n.f.]պայուսակ [գ.]suitcaseкуфар
verre [n.m.]գաւաթ [գ.]glassчаша
verre d’eauգաւաթ մը ջուրglass of waterчаша вода
vin [n.m.]գինի [գ.]vineвино
vitesse [n.f.]արագութիւն [գ.]speedскорост
vitesse de croisièreՃամբու ադաորարութիւնcruising speedпопътна скорост
vodka [n.f.]վոտքաvodkaводка
volթռիչքfligthполет
vol sans escaleուղղակի թռիչքdirect flight, nostop flightдиреkтен полет
whisky [n.m.]ուիսքիwhiskyуиски

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction