Imprimerie - Տպարան - Printing
Machines - Մեքենաններ - Printers
FrançaisՀայերէնEnglish
agrafeuse [n.f.]ճարմանդիչstapler [n.]
encarteuse [n.f.]տուփի մէջ դնելու մեքենայcartoning machinery
marbre d'imprimerieսալtype bed
massicot [n.m.]թղթահատ մեքենայguillotine [n.]
plieuse [n.f.]ծալլող մեքենայskirting board
presse d'imrimerieմամուլprinting press
presse numériqueթուային տպիչdigital press
presse typoկապարագիր տպիչtypo press
rotative [n.f.]հոլովատպիչrotary press
scanneur [n.m.]հպահանիչscanner [n.]
taquer [v.t.]գրաթակել plane down, to [v.]
taquoir [n.m.]գրաթակplaner

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction