Jardin - Այգի - Garden
Lettre B
FrançaisՀայերէնEnglish
bâche [n.f.]ծածկոյթ [գ.]canvas sheet around
baie [n.f.]խոզակ, հատապտուղ [գ.]berry [n.]
balai [n.m.] աւել (մարգագետին) [գ.]broom [n.]
balanin [n.m.]բրտիկ փոքրիկ միջատnut weevil
balcon [n.m.]պատշգամ [գ.]balcony [n.]
baliveau [n.m.]հարատ, պահծառ [գ.]platform, scaffolding [n.]
bambou [n.m.]հնդկեղէգ [գ.]bambou [n.]
banane [n.f.]ադամաթուզ [գ.]banana [n.]
bananier [n.m.]ադամաթսենի [գ.]banana tree
bande [n.f.]հողաշերտ [գ.]strip, strip of land
baobab [n.m.]բաբենի, վարազաղառ [գ.]baobab [n.]
bardane [n.f.]կռատուկ [գ.]bur, burdock [n.]
baromètre [n.m.]օդաջափ [գ.]barometer [n.]
barrière [n.f.]պատուար, պատնէշ [գ.]fence [n.]
bas (sse) [adj.]ցացկեկ (բոյս) [ած.]low (plant) [adj.]
basilic [n.m.]արքայիկ, ռեհան [գ.]basil [n.]
bassin [n.m.]աւազան, ջրանոց [գ.]ornamental lake
bassinage [n.m.]որոգում, ցնցողում [գ.]adding water to the dough
bassiner [v.pr.]ջեռակել ն [բ.]to spray
batte [n.f.]տափան [գ.]beats [n.]
bêchage [n.m.]բահում [գ.]digging [n.]
bêche [n.f.]բահ [գ.]spade [n.]
bêchelon [n.m.]բահակ [գ.]very small hoe
bêchement [n.m.]բահում [գ.]doing spade, turning the land
bêcher [v.pr.]բահել [բ.]to dig. [vp.]
bêcheton [n.m.]բահկօն [գ.]small spade
bêchetonner [v.pr.]բահկօնել [բ.]to spade [vp.]
bêcheur [n.m.]բահիչ [գ.]digger [n.]
bêchot [n.m.]բահկիկ [գ.]little spade
bêchottage [n.m.]բահկում [գ.]digging [n.]
belette [n.f.]հողը մանրելու գործիք [գ.]weasel [n.]
belladone [n.f.]շիկատակ [գ.]deadly nightshade, belladonna [n.]
besoin [n.m.]հողը մանրելու գործիք ?need [n.]
bette [n.f.]բաղկաբանջար [գ.]
betterave [n.f.]ճակնդեղ [գ.]beetroot [n.]
bigaradier [n.m.]թրուջենի [գ.]Seville orange tree
bigorneau [n.m.]երկեղջիւր (խեցեմորթ մը) [գ.]winkle [n.]
billon [n.m.]ոստաձեւ հողամասalloy of gold and silver mixed with other metals
binage [n.m.]հողակակնում [գ.]hoeing [n.]
binaire [adj.]երուորական, երկեակ) [ած.]binary [adj.]
biner [v.pr.]հողակակել [բ.]to hoe [v.]
binette [n.f.]փոքրիկ կրկնաբօր [գ.]littel hoe [n.]
bineur [n.m.]կրկնափորիչ (գործիք) [գ.]hoe (tool) [n.]
biologie [n.f.]կենդանաբանութիւն [գ.]biology [n.]
biologiqueկենդանաբական) [ած.]biological [adj.]
biotope [n.m.]միեւնոյն կրիմայական եւ բնապահպանական պայմանները ունեցող շրջանbiotope [n.]
bisannuel (lle) [adj.]երկտարեկան (բոյս) ) [ած.]biennial [adj.]
bisannuelle [n.f.]երկտարեկան բուսաշրջան բոյս [գ.]two annual
bisoc [n.m.]երկխոփ գ., երկու խոփով արօր [գ.]twofold ploughshare
black-rot [n.m.]որդատունկի հիւանդութիւն մըblack rot
blanc [n.m.]սպիտախտ, լսնախտ [գ.]blanched [n.]
blanchi (ie) [adj.]սպիտակացուած (բանջարեղենի) [ած.]blazed [adj.]
blanchir [v.pr.]նախեփել [բ.]to blanch [v.]
blanchissement [n.m.]սպիտակացում (բանջարեղենի) [գ.]whitening [n.]
blé [n.m.]ցոդեն [գ.]wheat [n.]
bleuetկապտածաղիկ [գ.]cornflower [n.]
bois [n.m.]1. փայտ, տախտակ գ., 2. անտառ [գ.]wood, timber [n.]
boleau [n.m.]ցարասի, աւելածառ [գ.]birch tree
bombyx [n.m.]բոմբիւլոս, շերամ [գ.]bombyx [n.]
bonbonne [n.f.]կօշարայ, ապակիէ անօթ [գ.]big bottle
bonsaï [n.m.]թզուկ ծառbonsai (tree) [n.]
bordure [n.f.]եզրազարդ [գ.]border, edge [n.]
bornage [n.m.]սահմանում [գ.]demarcation [n.]
borner [v.pr.]սահմանել [բ.]to border [v.]
botanique [adj.]բուսաբանական) [ած.]botanical [adj.]
botanique [n.f.]բուսաբանութիւն [գ.]botany [n.]
botrytis [n.m.]բորբոս (սունկ) [գ.]botrytis, s fu [n.]
botte [n.f.]տրցակ, խուրձ [գ.]bundle, bunch [n.]
botteler [v.pr.]խուրձ կապելto hold in, restrain
boue [n.f.]ցեխ, տիղմ [գ.]mud, silt [n.]
boueur [n.m.]տղմահան, տղմաժողով [գ.]refuse, garbage collector
boueux (euse) [adj.]ցխոտ, տղմուտ) [ած.]smudgy [adj.]
bouillie [n.f.]խիւս [գ.]gruel [n.]
bouleau [n.m.]ցարասի [գ.]birch [n.]
bouquet [n.m.]փունջ, ծաղկափունջ [գ.]bouquet, bunch of flowers
bourde [n.f.]որկորամոլ, գինէսէր [գ.]howler, blunder [n.]
bourgeon [n.m.]բող բողբոջ, պտուկ [գ.]bud [n.]
bourgeoné (ée) [adj.]բողբողջալից) [ած.]flowering. producing buds
bourgeonnement [n.m.]բողբոջում [գ.]budding (trees), burgeoning (seeds)
bourgeonner [v.pr.]բողբոջել, պտկել [բ.]to bud, to burgeon [v.]
bourillon [n.m.]բողբոջիկ, պկտիկ [գ.]bud [n.]
bourrache [n.f.]զաղտիկուր [գ.]borage [n.]
bourre [n.f.]բուրծ (ծառերու) [գ.]packed, crammed full
bourse [n.f.]ուրոյց, մանրուստ (ճիւղի) [գ.]scrotum [n.]
bouse [n.f.]կու, թրիք [գ.]cow dung, a cowpat
bouteille [n.f.]շիշ [գ.]bottle [n.]
bouton [n.m.]կոկոն [գ.]bud (flower) [n.]
boutonnement [n.m.]պտղում [գ.]pimping of pimples
bouturage [n.m.]աղուրում [գ.]cutting [n.]
bouture [n.f.]աղուրի [գ.]cutting [n.]
bouturer [v.pr.]աղուրել [բ.]to take a cutting from
brabant [n.m.]տեսակ մը արօրhalf-turn plough GB or plow US
bractée [n.f.]մաղտերտ գ., տերեւիկ ծաղիկիbract [n.]
bractéen (énne) [adj.]ծաղկատերեան [գ.]bracteal [n.]
branche [n.f.]ոստ, ճիւղ [գ.]branch [n.]
brin [n.m.]ծիղ, շիղ [գ.]sprig, blade [n.]
brise-vent [n.m.]հողմարգել [գ.]windbreak [n.]
brocoli [n.]ծաղկակաղամբ [գ.]broccoli [n.]
brouettage [n.f.]ձեռնասայլում [գ.]wheelbarrow transport [n.]
brouette [n.f.]ձեռնակառք, ձեռնասայլ [գ.]wheelbarrow [n.]
brouetter [v.pr.]ձեռնասայլել [բ.]to wheelbarrow, barrowful [v.]
brouillard [n.m.]մէգ, մառախուղ [գ.]fog [n.]
broussaille [n.f.]մացառ [գ.]undergrowth, scrub, brush [n.]
broussaillement [n.m.]մացառում [գ.]make brush grow on uncultivated ground
broussailler [v.pr.]մացառոտել [բ.]to undergrowth [v.]
broussailleux (euse)մացառոտ) [ած.]bushy, overgrown [adj.]
broussin [n.m.]ծառխուլ [գ.]burr [n.]
broustilles [n.f.pl.]մանր ճիւղեր [գ.յոգ,]bishes [n.]
brouter [v.pr.]ճարակել [բ.]to graze, to nibble [v.]
broyage [n.m.]մանրում [գ.]grinding, crushing [n.]
broyé (ée) [adj.]ջարդուփշուր) [ած.]grinded [adj.]
broyement [n.m.]մանրում [գ.]crushed [n.]
broyer [v.pr.]մանրել, փշրել [բ.]to grind [v.]
broyeur [n.m.]մանրող, փշրող [գ.]shredder [n.]
broyeuse [n.f.]լեսիչ մեքենայ [գ.]grinder [n.]
bruche [n.m.]ջոդեակ (միջատ մը) [գ.]weevil (beetle) [n.]
brume [n.f.]մառախուղ, մշուշ [գ.]border, edge [n.]
brumeux (euse) [adj.]մշշոտ, մշշապատ) [ած.]misty, foggy [adj.]
brumisateur [n.m.]ջուր սրսկող մեքենայfacial mister [n.]
brumisation [n.f.]ջուր սրսկում [գ.]misting [n.]
brumiser [v.pr.]սրոսկել, ցօղարկել (բոյսերը) [բ.]to vaporize [v.]
bruyère [n.f.]ցախ, մացառ [գ.]heather [n.]
buis (buisson) [n.m.]տօսախ [գ.]box tree
buisson [n.m.]մացառ [գ.]bush [n.]
buissonnaie [n.f.]մացառուտք [գ.]ground covered with bush [n.]
buissonnant (ante) [adj.]մացառոտ) [ած.]foaming [adj.]
buissonnement [n.m.]մացառոտում [գ.]foaming [n.]
buissonner [v.]մացառոտիլ [բ.]grow in the shape of a bush
bulbe [n.f.]սոխ ծաղիկի, սոխարմատ [գ.]bulb [n.]
bulbeux (euse) [adj.]սոխաւոր) [ած.]bulbous [adj.]
bulbifère [adj.]սոխաբեր) [ած.]bulbiferous [adj.]
bulbiforme [adj.]սոխձեւ) [ած.]bulbiform [adj.]
bulbille [n.m.]սոխիկ [գ.]bulbil [n.]
bupreste [n.m.]թունաւոր միջատ մըwood borer
burin [n.m.]հողը դառցնելու գորղիք մըchisel [n.]
buttage [n.m.]հողապատում [գ.]earthing up
butte [n.f.]հողակոյտ [գ.]Isolated hill with steep sides
butter [v.pr.]հողապատել [բ.]butter p [v.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction