Jardin - Այգի - Garden
Lettre E
FrançaisՀայերէնEnglish
eau [n.f.]ջուր [գ.] water [n.]
ébénier [n.m.]եբենոս [գ.]ebony tree
éborgnage [n.m.]պտղաքաղ [գ.]fork [n.]
éborgner [v.t.]պտղաքաղել [նբ.]who lops fruit trees
ébourgeonnage [n.m.]պտկաքաղում [գ.]ruffling [n.]
ébourgeonner [v.t.]պտկաքաղել [նբ.]to debud [vp.]
ébranchage [n.m.]ոստաքանդում [գ.]lopping [n.]
ébrancher [v.t.]ոստաքանդել [նբ.]to lop
ébrancheur [n.m.]ծառերը յօտող [գ.]to lop [n.]
ébranchoir [n.m.]յատոց, քշոց [գ.]billhook [n.]
écaille [n.f.]թեփ, կեղեւանք [գ.]scale [n.]
écaillé (ée) [adj.]անթեփ, թեփազերց [ած.]scaled [adj.]
échalas [n.m.]խէչ, խէչակ [գ.]cane [n.]
échalassé (ée) [adj.]խէչադիր [ած.]tuteur [adj.]
échalassement [n.m.]ցպարկել [գ.]stilting [n.]
échalasser [v.t.]խէչակել [նբ.]to prop (vines)
échalier [n.m.]աստիճան [գ.]hurdle GB [n.]
échalotte [n.f.]սխտորուկ [գ.]shallot [n.]
échamplure [n.f.]բիղբոջտում (այգիի) [գ.]budding delay due to a period of severe cold
échancré (ée) [adj.]փորածոյ (տերեւ) [ած.]jagged [adj.]
échardonnage [n.m.]փշատում, փշաքաղ [գ.]clearing of thistles
échardonné (ée) [adj.]խէչադիր [ած.]cleared of thistles [adj.]
échardonner [v.t.]փշատել, փշաքաղել [նբ.]to clear of thistles
échardonnette [n.f.]փշախլիչ գործիքthistle-hook [n.]
échaudure [n.f.]խոշրանք [գ.]scalding [n.]
échenilloir [n.m.]թրթաքացոց (գործիք) [գ.]branch-lopper [n.]
éclaircir [v.t.]անօսրացուցանել, անօրսել [նբ.]to thin [vp.]
éclaircissage [n.m.]անօսրացում [գ.]clearing up [n.]
éclat [n.m.]արմատով եւ ծիլով բոյս մը որ կը տնկենbrightness [n.]
éclatage [n.m.]ճարճատում (բոյսի մը կոճղը) [գ.]division into part of a trunk of tree
éclater [v.t.]ճարճատիլ, ճայթիլ [նբ.]to break up [vp.]
écologie [n.f.]բնապահպանում [գ.]ecology [n.]
écologique [adj.]բնապահպանողական [ած.]environmental, ecological [adj.]
écorce [n.f.]կեղեւ [գ.]bark, peel, skin [n.]
écorcement [n.m.]կեղեւ [գ.]skin [n.]
écorcer [v.t.]կեղեւել, մորթազրկել [նբ.]to strip the bark from, to peel [vp.]
écorché (eé) [adj.]մորթազերծ [ած.]peeled, skined [adj.]
écorchement [n.m.]մորթազերծում [գ.]skinning [n.]
écusson [n.m.]պտղապատուաստ [գ.]scion, shield-bud [n.]
écussonnable [adj.]պտղապատուաստելի [ած.]that can be budded
écussonnage [n.m.]պտղապատուաստում [գ.]budding [n.]
écussonner [v.t.]պտղապատուատել [նբ.]to bud [vp.]
écussonnoir [v.t.]պտղապատուաստոց (գործիք) [նբ.]budding-knife [vp.]
égaliser [v.t.]հաւասարել, հաւասար կտրել [նբ.]to even up [vp.]
églantine [n.f.]վայրի վարդwild rose, dog-rose [n.]
égrain [n.m.]երիտասարդ խնձորենի կամ վայրի տանձենիyoung fruit tree
élaboré (ée) [adj.]հանդերձեալ (բուահիւթ) [ած.]elaborated [adj.]
élagage [n.m.]յատում, կոճապում [գ.]lopping [n.]
élaguer [v.t.]յատանել, յօտել [նբ.]to lop [vp.]
élagueur [n.m.]յօտիչ [գ.]pruner, pruning hook
électroculture [n.f.]ելեքտրականամշակում [գ.]electrocuter [n.]
élever [v.p.]մշակել (բոյս մը) [նբ.]to keep, to breed ?
elliptique [adj.]հաւկթաձեւ (տերեւ) [ած.]elliptical [adj.]
emblavage [n.m.] ցոդրենացանում, ցանք, սերմանում [գ.]sow [n.]
emblaver [v.t.]ցոդենացանել [նբ.]to sow a field with cereals
emblavure [n.f.]արտ ցոդենացան, ցորենի արտgrainfield [n.]
embranchement [n.m.]ճիւղաւորում (բուսաբանոթեան մէջ) [գ.]branch [n.]
embrassant (e) [adj.]ընդգրկուող (տերեւ) [ած.]embracing [adj.]
embryon [n.m.]նախասաղմ, բողբոջ [գ.]embryo [n.]
émiettement [n.m.]փշրում (հողը) [գ.]crumbling
émietter [v.t.]փշրել (հողը) [նբ.]to crumble [vp.]
émondage [n.m.]հատում [գ.]pruning [n.]
émonder [v.t.]հատանել, աւելորդ ոտրերը քշտելto prune, to trim [vp.]
émondes [n.f.pl.]կտրուած աւելորդ ճիւղերprunings [n.pl.]
émondoir [n.m.]հատիչ [գ.]pruner, pruning hook
emottage [n.m.]թաղարում [գ.]clod-crushing [n.]
emottement [n.m.]թաղարում [գ.]clod-crushing [n.]
émotter [v.t.]հողակոշտերը մանրել, փշրելto break clods
émotteur [n.m.]հողակոշտերը փշրողclod-breaker [n.]
émottoir [n.m.]հողակոշտերը փշրող գործիքclod-breaker tool
émousser [v.t.]մամռաքաղել [նբ.]to blunt [vp.]
émoussoir [n.m.]մամռահան (գործիք) [գ.]blunting tool
empattement [n.m.]թաթում (լայն ճիւղի) [գ.]wheelbase ? [n.]
emplacement [n.m.]տեղ ուր կը գտնուի բոյս տնկուած էspace [n.]
empoter [v.t.]թաղարել [նբ.]to pot [vp.]
endémique [adj.]նոյն շրջանը մենտցող տունկեր, տեղայատուկendemic [adj.]
endive [n.f.]եղերդ [գ.]chicory BR , endive US
endocarpe [n.m.]ներամաշկ [գ.]endocarp [n.]
endoderme [n.m.]ներքնամաշք [գ.]endodermis [n.]
enfouir [v.t.]թաղել, ընդհողել [նբ.]to bury [vp.]
engainant (ante) [adj.]պատենազարդ (տերեւ) [ած.]sheathing [adj.]
engazonner [v.t.]դալարազարդել [նբ.]to turf [vp.]
engluement [n.m.]ոստղում, մածում (պատուաստի) [գ.]liming [n.]
engrais [n.m.]պարապտաբուտ [գ.]manure, fertilizer [n.]
engrènement [n.m.]դոխնում [գ.]feeding [n.]
engrener [v.t.]դոխնել [նբ.]to feed grain into
ennemi [n.m.]թնամի (մակաբոյս բոյսի) [գ.]enemy [n.]
enracination [n.f.]արմատաւոում [գ.]takig root
enraciné [adj.]արմատացեալ, արմատացալ [ած.]botted [adj.]
enracinement [n.m.]արմատացում [գ.]rooting [n.]
enraciner [v.t.]արմատացուցանել [նբ.]bot to root
enraciner (s’) [v.p.]արմատանալ [նբ.]bot to take root
enrichir [v.t.]ճոխացնել (պարատացնել) [նբ.]to enrich [vp.]
ensachage [n.m.]տոպրակում [գ.]bagging [n.]
ensacher [v.t.]տոպրակի մէջ դնել (պտուղները պզշպցնելու )to put in a bag
ensiforme [adj.]սուսերաձեւ [ած.]shaped like a sword blade
ensilage [n.m.]ցորենը գուբ դնելն [գ.]silage [n.]
ensiler [v.t.]գբել (ցորենը) [նբ.]to ensile, to store [sth] in a silo
entaille [n.f.]կտրուածք (պատուաստի) [գ.]cut [n.]
ente [n.f.]պատկին, պատուաստ [գ.]graft [n.]
entier (ère) [adj.]ամբողջ, բովանդակ [ած.]whole [adj.]
entre-cueillir [v.t.]հասուն պտուղները քաղելbetween picking
entre-nœud [n.m.]երկու պակի միջեւի կապbetween knots
entrer [v.t.]պատկինել [նբ.]to graft [vp.]
entretenir [v.t.]պահպանել, հոգալ [նբ.]maintain [vp.]
envahir [v.t.]հեղեղատել, տարածել [նբ.]to invade [vp.]
envahissant (ante) [adj.]հեղեղագնաց, գրաւիչ [ած.]invasive [adj.]
enveloppe [n.f.]պատեան, փաթոյթ (ծաղիկի) [գ.]sheath, husk [n.]
enveloppement [n.m.]պատում, փաթանք [գ.]spreading, sewage [n.]
envelopper [v.t.]պատել, փաթաթել [նբ.]to wrap [vp.]
épamprer [v.t.]բարունակահատել [նբ.]wrap to lop or prune (a vine)
épandage [n.m.]աղբասփրում [գ.]manure spreading [n.]
épandre [v.t.]տարածել [նբ.]to spread [vp.]
épanouir (s’) [v.p.]բացուիլ (ծաղիկ) [նբ.]to bloom [vp.]
épaulement [n.m.]հողապատնէշ [գ.]shouldering wall
éperon [n.m.]բիտ, կարճ եւ շետակ բուսած ճիւղspur [n.]
épi [n.m.]հասկ [գ.]ear, spike [n.]
épiage [n.m.]հասկաւորում [գ.]ear of (grain)
épiaire [n.f.]հասկաբոյս [գ.]woundwort [n.]
épicarpe [n.m.]վերնամաշք (պտուղի) [գ.]epicarp [n.]
épicéa [n.f.]եղեւնի [գ.]spruce tree
épiderme [n.m.]բուսական մակամորթepidermis [n.]
épigé (ée) [adj.]երկրաբոյս, երկրի վրայ բուսնողgrown up in the ground
épillet [n.m.]հասկիկ [գ.]spikelet [n.]
épinaie [n.f.]փշաստան [գ.]brake, thorny thicket
épinard [n.m.]շոմին [գ.]spinach [n.]
épine [n.f.]փուշ [գ.]thorn, prickle [n.]
épiphylle [adj.]վերտերեւաբոյս, տերեւերու վրայ բուսնողoverleaf [adj.]
épiphyte [adj.]վերբոյսիկ, մակաբուսակ [ած.]epiphytic [adj.]
épisperme [n.m.]սերմին պատող մաշկepidermis [n.]
épithélium [n.m.]վերնամաշկ [գ.]epithelium [n.]
épithéliuma [n.m.]վերնամաշկ ուռ [գ.]membranous cellular tissue
éplucher [v.t.]կրկտել, կուտել, կեղեւել [նբ.]to peel [vp.]
épluchoir [n.m.]կրտոց [գ.]peeler [n.]
épluchure [n.f.]կեղեւ, կեղուանք [գ.]peelings [n.]
épouvantail [n.m.]խրտուիլակ [գ.]scarecrow [n.]
érable [n.m.]դղքի ծառ [գ.]maple tree
érigé (ée) [adj.]կանգնած [ած.]scarecrow [adj.]
ériger [v.t.]կանգնեցնել [նբ.]to erect [vp. élaguer élaguer]
érodé (ée) [adj.]կրծուած (տերեւ) [ած.]eroded [adj.]
escargot [n.m.]խղունջ [գ.]snail [n.]
espallier [n.m.]ծառերու [գ.]treillis [n.]
espèce [n.f.]պատի մը կողքին շարուած ծառերkinds of, sorts of
essence [n.f.]տեսակ (ծառերու) [գ.]tree species
estragon [n.m.]թարխուն [գ.]tarragon [n.]
étages (à deux)երկլար, երկհարկ ծառlevels of two vegetations
étai [n.m.]փայտէ յենարանstay, strut [n.]
étalon [n.m.]պատուասելու համար պատրասուած բոյսmother-tree [n.]
étamine [n.f.]ծաղկառէջ, ծաղկորձ [գ.]stamen
étendard [n.m.]վերին թերթ թիթեռնասեր ծաղիկներուstandard [n.]
étêter [v.t.]ծառը գլխատելto top, to pollard [vp.]
étiolement [n.m.]ազազութիւն, ներգեւում [գ.]blanching, etiolation [n.]
étiquette [n.f.]պիտակ [գ.]label, tag
étoiler [v.t.]ազազել, վտտել տել ??? [նբ.]to scatter [vp.]
étoiler (s’) [v.p]ազազիլ, վտտիլ [նբ.]to etiolate [vp.]
étouffée (à l’)մշակում գոց ու խոնաւ տեղchoked [n.]
étourneau [n.m.]տարմ, տարմահաւ [գ.]starling [n.]
eucalyptus [n.m.]խիծածառ [գ.]eucalyptus [n.]
évaporation [n.f.]շոգիացում [գ.]evaporation [n.]
exigeant (ante) [adj.]խնամապահանջ (բոյս) [ած.]exigent [adj.]
exigence [n.f.]պահանջք [գ.]exigence [n.]
exotique [adj.]տարաշխարհիկ [ած.]exotic [adj.]
exposer [v.t.]ներկայել (լոյսի, արեւու, անպաստաւոր պայմաններու)to stay out of the sun, to ligth [vp.]
exposition [n.f.]հանդիսադրութիւն [գ.]exposition [n.]
extensif (ive) [adj.] տարածուն (մակերես) extensive ground

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction