Jardin - Այգի - Garden
Lettre S
FrançaisՀայերէնEnglish
sable [n.m.]աւազ [գ.]sand [n.]
sableux (euse) [adj.]աւազոտ [ած.]sandy [adj.]
sablonneux (euse) [adj.]աւազուտ [ած.]sandous [adj.]
sabot [n.m.]ծայրապանակ (ցիցի) [գ.]hoof [n.]
safran [n.m.]քրքումsaffron [n.]
sagitté (tée) [adj.]նետաձեւ [ած.]arrow-form [adj.]
salle de reposհանգստեան սրահrest house
salsifis [n.m.]քօշամօրուք [գ. ]salsify [n.]
salsifis d’Espagneսեւամատblack salsify
samare [n.m.]թեւատիկ [գ.]samara [n.]
sang séché [n.m.]չորցած արիւն (իբր պարատացուցիչ)dried blood (fertilizer)
sapin [n.m.]եղեւնի ծառ [գ.]fir tree
sarclage [n.m.]խոտատում [գ.]hoeing [n.]
sarcler [v.t.]խոտատել [նբ.]to hoe [t.v.]
sarclette [n.f.]փոքր քաղահան (գործիք)small hoe
sarcleur [n.m.]քաղահան [գ.]hoe [n.]
sarcloir [n.m.]քաղահան (գործիք) [գ.]hoe [n.]
sarclure [n.f.]քաղ վատ խոտերուweed [n.]
sarment [n.m.]ուռ, արգատ, որդհօտ [գ.]sarment, bine [n.]
sarmenteux (euse) [adj.]ուռախիտ [ած.]climbing, sarmentose [adj.]
saule [n.f.]ուռենի [գ.]willow tree
saule pleureurվարսաւոր ուռիweeping willow
sauvage [adv.]վայրի, կատաղենի (բոյս, ծառ) [մկբ.]wild [adv.]
sauvageon [n.m.]ինքնաբոյս, անպատուաստ (թփիկ) [գ.]wild stock
scarieux (euse) [adj.]թեփանման [ած.]scabious [adj.]
scarifiage [n.m.]ցտում [գ.]scarifying [n.]
scarificateur [n.m.]ցտոց, շառտիչ [գ.]scarifier [n.]
scarification [n.f.]ցտում, շառտում [գ.]scarification [n.]
scarifier [v.t.]ցտել, շառտել [նբ.]to scarify [t.v.]
scie [n.f.]սղոց (գործիք) [գ.]saw (tool) [n.]
scion [n.m.]մորճ, մացաղաստ [գ.]scion [n.]
sciure [n.f.]սղոցուք (փայտի) [գ.]sawdust (wood) [n.]
scolyte [n.m.]պատառուկ, ծառի կեղեւի տակ ապրող միջատscolyte [n.]
sécateur [n.m.]հատիչ մկրատ (գործիք)shears (tool) [n.pl.]
sécheresse [n.f.]չորութիւն, ցամաքութիւն [գ.]drought, dryness
secondaire [adj.]եկրորդական (արմատ) [ած.]secondary (root) [adj.]
sécurité [n.f.]ապահովութիւն [գ.]security [n.]
semaille [n.f.]սերմանիք, ցան [գ., ցանուած հունտ]sowing [n.]
semelle [n.f.]ներբան [գ.]sole [n.]
semence [n.f.]սերմ, հունտ [գ.]seed [n.]
semer [v.t.]ցանել, սերմանել [նբ.]to sow [t.v.]
semeur [n.m.]սերմացան [գ.]sower [n.]
semi-double [adj.]կիսակրկնակ (ծաղիկ) [ած.]semi-double flower
semis [n.m.]սերմանում, ցան [գ.]sowing, seedbed [n.]
semoir [n.m.]սերմնոց, սերմացան գործիքseed drill (device)
senteur [n.f.]հոտ [գ.]scent [n.]
sépale [n.m.]փերթ, բաժակաթերթ [գ.]sepal [n.]
séquoia [n.m.]սեգուենի [գ.]sequoia [n.]
serfouette [n.f.]երկմատնի [գ., երկժանի բրիչ]combined hoe and fork
serfouir [v.t.]երկմատնել, հողը խարխարելto grup up [t.v.]
serfouissage [n.m.]երկմատնում [գ.]crimping [n.]
seringa [n.m.]շեփորուկsyringa, mock orange
serpe [n.f.]յատոց, յօտոց [գ.]billhook [n.]
serpette [n.f.]պզտիկ յատոցpruning knife
serre [n.f.]ջերմանոց [գ.]greenhouse [n.]
sésie [n.f.]գշկար, թիթեռնիկի ընտանիք [գ.]small butterfly [n.]
sessile [adj.]անկոթ (տերեւի, ծաղիկի) [ած.]without a stalk or peduncle
sève [n.f.]հիւթ (բոյսի) [գ.]sap [n.]
sevrage [n.m.]մոցում (ճիւղը բունէն) [գ.]sap [n.]
sevrer [v.t.]մոցել, քեցել (ճիւղը բունէն) [նբ.]to withdrawal [t.v.]
sifflet (greffe en) [n.m.]սլչակապատուաստ [գ.]whistle graft
silhouette [n.f.]ստուեր (ծառի) [գ.]shape (of tree) [n.]
silice [n.f.]գայլախազ (հանգային նիւթ) [գ.]silica [n.]
siliceux (euse) [adj.]գայլախազուտ (հող)siliceous [adj.]
sillon [n.m.]ակօս [գ.]furrow [n.]
sillonné (ée) [adj.]ակօսուած [ած.]furrowed [adj.]
sillonner [v.t.]ակօսեալto furrow [t.v.]
silo [n.m.]գուբ, ցորենի գետնաբոր շտեմարան silo, grain silo
silotage [n.m.]ցորենը պահելու գործողութիւնsilage [n.]
simple [adj.]պարզ, անբարդ (ծաղիկ) [ած.]simple [adj.]
soins [n.m.]խնամք (բոյսերու) [գ.]care [n.]
sol [n.m.]հող, գետին [գ.]ground [n.]
sole [n.f.]փոխմշակելի արտplante [n.]
soleil [n.m.]արեւ [գ.]sun [n.]
souche [n.f.]ստորին բուն, կոճղ [գ.]stump (tree), stock [n.]
soudure [n.f.]զօդ (պատուաստի) [գ.]fusing (graft) [n.]
soufre [n.m.]ծծումբ [գ.]sulphur [n.]
soufre (fleur de)ծծմբածաղիկsulphur GB
soufrer [v.t.]ծծմբել [նբ.]to treat [sth] with sulphur (vigne) GB
sous-bois [n.m.]երթանտառ [գ.]undergrowth [n.]
sous-classe [n.f.]ենթադաս [գ.]subclass [n.]
sous-embranchement [n.m.]ենթաճիւղաւորում [գ.]under branch line
sous-sol [n.m.]ներքնահող [գ.]subsoil [n.]
sous-solage [n.m.]ներքնահերկում [գ.]under solage
spatulé (lée) [adj.]բահականման [ած.]spatulate [adj.]
sphaigne [n.f.]մացառենի, մամուռներու ընտանիքsphagnum [n.]
spongieux (euse) [adj.]սպունգուտ (պտուղ) [ած.]spongy [adj.]
spontané (ée) [adj.]ինքնաբոյս [ած.]spontaneous [adj.]
spore [n.f.]թործ, սերմի բեղնաւորիչspore [n.]
stabiliser [v.t.]ամրացնել (հողը) [նբ.]to stabilize [t.v.]
station météorologiqueօդերեւութաբանութեան կայանmeteorological station
stérile [adj.]անբեր, անբերրի [ած.]sterile [adj. ]
stérilisateur [n.m.]անպղաբերիչ (գործիք) [գ.]sterilizer (tool) [n.]
stérilisation [n.f.]անպղաբերում [գ.]sterilization [n.]
stérilisé (ée) [adj.]անպղաբերուած [ած.]sterilized
stériliser [v.t.]անպղաբերել [նբ.]to sterilize [t.v.]
stérilité [n.f.]անպղութիւն [գ.]sterility [n.]
stigmate [n.m.]երաշխէն [գ.]stigma [n.]
stipe [n.m.]ծռօտ, թելունի [գ.]ligneous stem
stipité (ée) [adj.]կոթնաւոր (սունկ) [ած.]styptic (mushroom) [adj.]
stipulaire [adj.]տերեւակաւոր (տերեւ) [ած.]stipulate [adj.]
stipule [n.f.]տերեւակ [գ.]small leaf
stipulé (ée) [adj.]տերեւակեալ [ած.]stipulated [adj.]
stock [n.m.]մթերք [գ.]stock [n.]
stockage [n.m.]մթերում (ջուրի, բոյսերու) [գ.]stocking [n.]
stocker [v.t.]մթերել [նբ.]to stock [t.v.]
stolon [n.m.]ուռճ [գ.]stolon [n.]
stomate [n.m.]վտառ (բոյսերու վերամորթի) [գ.]stomie (plant’s skin) [n.]
stratification [n.f.]խաւաշարում [գ.]stratification [n.]
stratifier [v.t.]խաւել, խաւաշարել [նբ.]to stratify [t.v.]
style [n.m.]բնավայրի ոճstyle of garden
suber [n.m.]սունկ [գ.]fun, mushroom [n.]
subéreux (euse) [adj.]սնկային [ած.]suberious [adj.]
subérification [n.f.]սունկի փոխակերպումconversion into cork or suberin
subérisation [n.f.]սունկի փոխակերպումsuberation [n.]
subérlineսունկի բաղադրիչsubérline [n.]
subspontané (ée) [adj.]ներմուծուած բուսականութեան յարմարածassignation [adj.]
substrat [n.m.]արուեստական հող յարմար բուսականութեան մըsubstratum [n.]
sujet [n.m.]պատուաստի ենթարկայ բոյսstock (for graft) [n.]
sulfatage [n.m.]ծծմբախառնում [գ.]copper sulphate GB treatment
sulfate [n.m.]ծծմբատ [գ.]sulphate [n.]
sulfaté (ée) [adj.]ծծմբատեալ [ած.]treated with copper sulphate
sulfater [v.t.]ծծմբոտել [նբ.]to treat [sth] with copper sulphate GB
sulfite [n.m.]ծծմբիտ [գ.]sulphite GB
sulphadrate [adj.]ծծմբջրատ [ած.]sulfate [adj.]
sulphadrique [adj.]ծծմբաջրական [ած.]hydrogen shlfide
superphosphate [n.m.]վերալուսակրատ (պարարտացուցիչ) [գ.]superphosphate (fertilizer) [n.]
superposé [n.m.]վերադիր (պտղատու ծառեր) [գ.]superpose [n.]
support [n.m.]յենարան (պատուատումի) [գ.]support (for graft) [n.]
sureau [n.m.]թանթրուենի, շամբուկelder (tree) [n.]
surfaçage [n.m.]տունկի մը տակի հողը փոխելըsurface finishing
surfacer [v.t.]թաղարի հողի վրայի մասը քերթելto surface [t.v.]
surgreffage [n.m.]վերապատուաստում [գ.]overgrafting [n.]
surgreffer [v.t.]վերապատուաստել [նբ.]to overgraft [t.v.]
surveillanceհսկողութիւն (ցանքի, պատուաստի) [գ.]supervision (sowing, graft)
suspendre [v.t.]առկախել [նբ.]to change pot
suspensionառկախում թաղարի մէջ ցանուածները changing pot
symboleխորհրդանիշ [գ.]icon [n.]
symbolisme [n.m.]խորհրդապաշտութիւն [գ.]symbolism [n.]
symétrique [adj.]խորհրդանշական [ած.]similar [adj.]
système [n.m.]դրութիւն [գ.]system [n.]
systémique [adj.]կանոնապաշտ, դրութենական [ած.]systematic [adj.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction