Restaurant - Ռեստորան - Restaurant - Ресторант

FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
à tableճաշի ատենat tableда седнем на масата
abricot (fruit) [n.m.]ծիրան [գ.]apricot [n.]кайсия (плод) [ж.р. ]
absinthe (liqueur) [n.f.]ոշիննդր [գ.]absinthe [n.]пелин [м.р.]
accompagnement [n.m.]ընկերակցումaccompanimentгарнитура [ж.р]
acide à goûtթթուահամ [ած.]acid tastвъзкисел на вкус
acidulé [adj.]թթոգաշ [ած.]slightly acidвъзкисел [пр.]
addition [n.f.]հաշիւ [գ.]bill , check US [n.]сметка  [ж.р.]
affuter [v.]սրել բայto sharpen [ v.]наточвам [г.]
agneau (viande) [n.m.]գառնուկ [գ.]lamb [n.]агне [с.р. ]
aigre-doux [adj.]թթուաշ [ած.]bitter sweetскладко-кисел [пр.]
ail (légume) [n.m.]սխտոր [գ.]garlic [n.]чесън (зеленчук)
alcool (spiritueux) [n.m.]ցգի [գ.]spirit [n.]алкохол [м.р.]
ale (bière anblaise) [n.f.]անգլիական գարեջուրale [n.]английска малцова бира
algue (végétal aquatique) [n.f.]ջրախոտ [գ.]algae, seegrass [n.]водорасло [с.р.]
aliment [n.m.]ուտելիք [գ.]food [n.]храна [ж.р.]
alimentation crueհում ուտեստեղէնliving foogсурова храна
allonger une sauceնորսել թացան մըthin a sauce, toувеличавам сося
amande (fruit sec) [n.f.]նուշ [գ.]almond [n.]бадем (плод)
amer [adj.]լեղի [ած.]bitter [adj.]горчив [пр.]
ananas [n.m.]արքայախնձոր [գ.]pineapple [n.]ананас (плод) [м.р. ]
anchois [n.m.]անձրուկ (ձուկ)anchovy (fish)аншоа (риба)
aneth [n.m.]սամիթ [գ.] dil [n.]копър
anisette [n.f.]անիսօղի [գ.]anisette [n.]анасонлийка [ж.р.]
apéritif [n.m.]ախորժաբեր (ըմպելի) [գ. ]aperitif GB, drinkаперитив [м.р.]
âpre (vin)բարկ (գինի)bitter [adj.]грапав (вино)
arachide (légumineuse)գետնապիստակ [գ.]groundnut [n.]вид фъстък
aromate [n.f.pl.]անուշահոտ բոյսherbs and spicesаромати
aromatique [adj.]անուշահոտ [ած.]aromatic [adj.]ароматичен [пр.]
art culinaireխոհարական արուեստculinary artsкулинарно изкуство
artichaut (légume) [n.m.]կանկառ (բանջարեղէն)artichoke [n.]ангинар [м.р.]
asperge (légume) [n.f.]ծնեբեկ [գ.]asparagus [n.]аспарагус [м.р.]
assaisonnement [n.m.]համեմիչ [գ.]dressing, seasoningподправка (за ястие)
assiette [n.f.]պնակ [գ.]plateчиния [ж.р.]
assiette à dessert աղանդերի պնակdessert plateдесертна чиния
assiette à soupeապուրի պնակassiette creuseсупена чиния
assiette creuseխոր պնակdessert plateжиния [ж.р.]
assiette de crudités հում բանջարեղէներու պնակraw vegetable plateзеленчукови чиния
aubergine (légume) [n.f.]սմբուկ [գ.]aubergine, eggplant USпатладжан [м.р.]
avocat (fruit) [n.m.]աւկատանձ [գ.]avocado [n.]авокадо [с.р.]
bain-marie [n.m]չրեփոց [գ.]bain-marie [n.]водна баня [ж.р.]
baklava [n.m.]թերթանուշ [գ.]baklava [n.]баклава [ж.р.]
banane (fruit) [n.f.]պանան [գ.]banana [n.]банан (плод) [м.р. ]
bar [n.m.]լամբրակ (ձուկ)bass (fish)лаврак, морски вълк (риба)
basilic (plante aromatique) [n.m.]ռեհան [գ.]basil [n.]босилек [м.р.]
betterave (plante) [n.f.]ճակնդեղ, բանջար [գ.]beet, beetrootцвекло [с.р.]
beurre [n.f.]կարագ [գ.]butter [n.]масло (животинско) [с.р. ]
beurrer [v.t.]կարագ քսելbutter, to [v.]намазвам с масло
beurrier [n.m.]կարագաման [գ.]butter dishсъд за масло
bière [n.f.]քարեջուր [գ.]beer [n.]бира [ж.р.]
bière au maltկասկի քարեջուրmalt beerмалцова бира
biscotte [n.f.]կսկուծ [գ.]continental toastсухар [м.р]
biscuit [n.m.]կրկնեփ [գ.]biscuit GB , cookie USбисквита [ж.р.]
blanc d'œufճերմկուցblanc d'œufяйчен белтък
bœuf [n.m.]եզ [գ.]beef [n.]говеждо месо
bœuf bourgignonխմիչք [գ.]drink [n.]напитка [ж.р.]
boisson non alcooliséeզովացուցիչ [գ.]soft drinkбезалкохолна напитка
boissons à volontéձրի խմիչքunlimited drinksнеограничено количество напитки
bol (récipiant) [n.m.]անօթ [գ.]bowl [n.]купа [ж.р.]
bolet (champignon) [n.m.]թնջուկ (սունկ) [գ.]boletus [n.]манатарка (гъба) [ж.р.]
bonite (poisson) [n.f.]բնաբատ (ձուկ)bonito (fish)паламуд (риба)
bouchon [n.m.]խցան [գ.]cork [n.]тапа [ж.р.]
boudin [n.m.]խոզի արիւնէ երշիհblood sausageкървавица [ж.р.]
boudin blanc ճերմակ խոզի արիւնէ երշիհwhite pudding GB or sausageбяла кървавица
boudin noirսեւ խոզի արիւնէ երշիհblack pudding GB or sausageчерна кървавица
bouillabaisse [n.f.]ձուկէ ապուրbouillabaisse, fish soupчорба от риба
bouillon (potage) [n.m.]արգանակ [գ.]broth [n.]бульон, супа [ж.р.]
bouillon de légumesբանջարեղէնաջուր [գ.]vegetable brothбульон, с зелечуци
bouillon de viandeմսաջուր [գ.]meat brothсупа от варено месо
bouillotte (récipiant) [n.f.]եռացած ջուրի աման [գ.]hot-water bottleвид грейка
boulette (viande) [n.f.]մսագնդիկ [գ.]meatball [n.]кюфте
bouquet (vin) [n.m.]գինիի բոյրbouquet [n.]аромат (вино)
bouteille (récipient) [n.f.]շիշ [գ.]bottle [n.]бутилка
brandy [n.m.]պռանտի (կոնեակ) [գ. ]brandy [n.]бренди [м.р.]
brebis (viande) [n.f.]ոչխար [գ.] ewe [n.]овца
brioche [n.f.]գաթայ [գ.]brioche [n.]кифла [ж.р.]
brochette [n.f.]շամփրիկ [գ.]skewer [n.]шишче
brochettes (poisson, viande) [n.f.pl. ]շամփուրի վրայ fish/meat kebabшиш кебаб
brocoli (légume) [n.m.]բրքուկ (բանջարեղէն) [գ.]broccoli [n.]броколи
buffet (table de mets) [n.m.]ճաշասեղանbuffet [n.]бюфет
cabillaud (posson) [n.m.]դալարփողոշ (ձուկ)cod (fish)треска (риба)
cacahuete [n.f.]գետնապիստակ [գ.]peanut [n.]фъстък (плод) [м.р.]
café [n.m.]սուրճ [գ.]coffee [n.]кафе [с.р.]
café au laitկաթով սուրճwhite coffee GB , coffee with milkцафе с ;ляко
café crèmeսերով սուրճespresso with milkкапучино [с.р.]
café noirտեւ սուրճblack coffeeкафе без захар
cafétière [n.f.]սրճաման [գ.]coffee-potкафе машина
caille (viande) [n.f.]լորամարգի գ., լոր [գ.]quail [n.]пъдпъдък [м.р.]
camomille (infusion) [n.f.]անթեմ [գ.]camomile teaлайкучка [ж.р.]
canard (viande) [n.m.]բադ [գ.]duck [n.]патица [ж.р.]
cannelle (épice) [n.f.]կասիաcinnamon [n.] канела (аромат) [ж.р.]
câpre (poisson) [n.f.]կապար [գ.]caperкапра (вид подправка)
carafe (récipient) [n.f.]փարչ [գ.]carafe [n.]гарафа
cardamome [n.f.]շուշմիր [գ.]cardamom [n.]кардамон [м.р.]
carotte (légume) [n.f.]ստեպղին [գ.]carrot [n.]морков [м.р.]
carottes râpéesքաշուած ստեպղինgrated carrotsрастъригани моркови
carpe (poisson) [n.f.]ծածան (ձուկ)carp (fish)шаран (риба)
carte [n.f.]ճաշացուցակ [գ.]menu [n.]меню [м.р.]
carte des vinsգինիներու ցուցակ wines carteменю на вина
casse-noisette [n.f.]կաղնաբեկ [գ.]nutcrackers [n. pl.]лешникотрошачка
casserole (récipient) [n.f.]կոթով սանsaucepan, panтенджера с дълга дръжка
cassis (fruit) [n.m.]հաղարջ (պտուղ)blackcurrant [n.]касис [м.р.]
cave des vinsգինիի մառանcellar [n.]винарна изба
caviar [n.m.]ձկնկիթ [գ.]caviar [n.]хайвер [м.р.]
caviar d'aubergineսմբուկի աղձանaubergine dip GB , eggplant dip USхайвер от патладжан
caviste [n.m.]գինի հրամցնողcellarman [n.]кавист [м.р.]
céleri (légume) [n.f.]կարոս [գ.]celery [n.]целина, керевиз
céleri-rave (légume) [n.f.]կարոսագնգեղ (բանջարեղէն) [գ.]celeriac [n.]целина, керевиз
cépage (variété de vin) [n.m.]որթատունկի տեսակgrape varietyлозов сорт (вино)
céréale [n.f.]արմտիք [գ.]cereal [n.]житно растение
cerise (fruit) [n.f.]կեռաս [գ.]cerise [n.]череша (плод) [ж.р. ]
cervelle (abats) [n.f.] ուղե գ.ղ, ծուծ [գ.]brains [n.]мозък [м.р.]
chaise [n.f.]աթոռ [գ.]chair [n.]стол [м.р.]
champagne [n.f.]շամբանեա (գինի մը)champagneшампанско [с.р.]
champignon [n.m.]սունկ [գ.]mushroom [n.]гъба [ж.р.]
champignon de Parisճերմակ սունկbutton mushroom GBвид гъба
charcuterie [n.f.]խոզերէն [գ.]cooked pork meatsколбас [м.р.]
châtaigne (fruit) [n.f.]շագանակ [գ.]chestnut [n.]кестен (плод) [м.р. ]
chauffe-plat (appareil) [n.m.]կերակուրաջեր [գ.]dish warmerуред за топлене ястията
chef-cuisinier [n.m.]խոհարապետ [գ.]chef cookглавен готвач
chèvre (viande) [n.f.]այծ [գ.]goatкоза
chevreau (viande)ուլ [գ.]kidкозле, яре
chicorée (boisson) [n.f.]եղերդ (ըմպելի)chicory цикория [ж.р.]
chocolatտուրմ [գ.]chocolateшоколад [м.р.]
chocolat au laitկաթով տուրմ milk chocolateмлечен шоколад
chocolat blancճերմակ տուրմwhite chocolateбял шоколад
chocolat noirսեւ տուրմblack chocolatчерен шоколад
chope (verre) [n.f.]գարեջուրի մեծ գաւաթbeer mugхалба [ж.р.]
chou (légume) [n.m.]կաղամբ [գ.]cabbage [n.]зеле (зеленчук) [с.р. ]
chou (parisserie) [n.m.]կաղամբանման անուշեղէն մըchoux bun GB, pastry shell USвид сладкиш
chou à la crèmeսդրով կաղամբcream puffкрем бутер
chou de BruxellesՊրիւքսելի կաղամբBrussels sproutбрюкселско зеле
chou farci (mets)հաղամբի լիցքstuffed cabbageпълнено зеле
chou fleur (légume)ծաղկակաղամբ [գ.]cauliflowerкарфиол
chou rouge (légume)կարմիր կաղամբred cabbageчервено зеле
chou vert (légume)կանանչ կաղամբgreen cabbageзелено зеле
chou-rave (légume)կաղամբագոնգեղ [գ.]kohlrabiряпа, алабаш
ciboulette [n.f.]սխտորուկ [գ.]chive [n.]див лук
cidre (boisson) [n.m.]խնձորօղի [գ.]cider [n.]ябълково вино
citron (fruit) [n.m.]լեմոն, գ. կիտրոն [գ.]lemon [n.]лимон [м.р.]
citron givré (glace)սառած լեմոնlemon sorbetзаскрежен лимон
citron pressé (boisson)քամուած լեմոն,squeezed lemon juice (with sugar)пресован лимон
citron vertկանանչ լեմոն,lime [n.]зелен лимон
citronnade (boisson)լեմոնահիւթ [գ.]lemon squash GB, lemonade USлимонада [ж.р.]
citrouille [n.f.]դդում գ., ջրդդում [գ.]pumpkin [n.]обикновена тиква
clémentine (fruit) [n.f.]կղեմէսիկ [գ.]clementine [n.]сорт мандарина.
climatisé [adj.]կլիմայացուած [ած.]air-conditioned [adj.]климатизиран [пр.]
clou de girofle (épice)մեխակ [գ.]cloveкарамфил
coca [n.m.]կոկա [գ.]coca [n.]кока [ж.р.]
cochon (viande) [n.m.]խող [գ.]pig [n.]прасе [с.р.]
cochon de lait (plat)խոճկորի խորովածsucking pigпрасенце-сукалче
cochonnaille (charcuterie)խոզ գ.եղենիproducts made from porkколбаси
cocktail [n.m.]խմիչքաբոյլ [գ.]cocktailкоктейл (питие) [м.р. ]
cognac [n.m.]կոնեակ [գ.]cognac [n.]коняк [м.р.]
coing (fruit) [n.m.]սերկեւիլ [գ.]quince [n.]дюла (плод)
collation [n.f.]ընթրիք [գ.]light mealлека закуска
colza [n.m.]կանհարակ [գ.]rape [n.]вид рапица
comesitble [adj.]ուտելի [ած.]comestible [adj.]което може да се яде [пр.]
commande [n.f.]անսպրանք [գ.]order [n.]поръчка [ж.р.]
commander [v.t.]ապսպրել բայto orderпоръчвам [гл.]
compote (dessert) [n.f.]եփած մրգանուշcompote [n.]компот [м.р.]
comptoir [n.m.]սրճասեղան [գ.]bar [n.]бар [м.р.]
concombre (fruit) [n.m.]վարունգ [գ.]cucumber [n.]краставица (плод) [ж.р.]
condiment [n.m.]համեմ [գ.]seasoning [n.]подправка [ж.р.]
confiserie (dessert) [n.f.]անուշեղէն [գ.]sweets GB, candy US [n.pl. ]слядки
confiture [n.f.]անուշ [գ.]jam [n.]конфитюр [м.р.]
confiture d'orangeնարինջի անուշпортокалово желеconfiture d'orange
congélateur [n.m.]սառնարան [գ.]freeser [n.]фризер [м.р.]
conserve [n.f.]պահածոյ [գ.]preserve [n.]консерва [ж.р.]
consommation (boison) [n.f.]խմիչք [գ.]drinks [n.pl.]консумация (питие)
convive à tableսեղանակից [գ.]guest on tableсътрапезник [м.р.]
copieux [adj.]ճոխ [ած.]substantial [adj.]обилен [пр.]
coq (viande) [n.m.]աքլոր [գ.]cockerelпетел [м.р.]
coq au vinաքլոր գինիովcoq au vinпетел с вино
coque [n.f.]կճեպ գ., կեղեւ [գ.]hull, shellчерупка [ж.р.]
coquelet [n.m.]երիտասարդ աքլորyoung cockerelпетле [с.р.]
coquille d'œufհաւկիթի կեղեւegg shellяйчена черупка
coquille de crustacéպատենաւոր կենդանիի խեցիcrustacean shellчерупка на ракообразни
cornichon [n.m.]թթուաշ վարունգgherkin [n.]корнишон
côtelette (agneau ou porc) [n.f.] կողիկ [գ.] chop (mutton, pork)пържола
côtelette d'agneauոչխարի կողիկmutton chopагнешка пържола
côtelette de porc խոզի կողիկpork chopсвинска пържола
coupe [n.f.]բաժակ [գ.]bowl n., glass [ ]купа [ж.р.]
coupe de champagneշամբանեայի բաժակglass of champagneчаша шампанско
courge (fruit) [n.f.]դդում [գ.]marrow [n.]тиква
courgette (légume) [n.f.]դդմիկ [գ.]courgette GB , zucchini USтиквичка
couscous [n.m.]քուսքուս [գ.]couscous [n.]кускус
couteau [n.m.]դանակ [գ.]knife [n.]нош [м.р.]
couvert [n.m.]սպաս [գ.]place settingприбор
crabe [n.m.]խեչափառ [գ.]crab [n.]краб [м.р.]
crème [n.f.]սեր [գ.]cream [n.]сметана
crêpe (galette) [n.f.]շօթ, նրբաբլիթ [գ.]pancake n., crepe [n.]палачинка
crevette [n.f.]կարիտոս [գ.]shrimp n., prawn [n.]скарида [ж.р.]
crevette griseմոխրագոյն կարիտոսshrimp [n.]сива скарида
crevette roseվարդագոյն կարիտոսshrimp [n.]розови скариди
croissant [n.m.]մահիկաձեւ խմորեղէնcroissant [n.]кроасан [м.р.]
croquant [adj.]կսկուծ [ած.]crunchy [adj.]хрупкав пр,
croustillant [adj]ակռաներուն տակ փշրուողcrispy [adj.]хрупкав, хрускав [пр.]
croûte de painհացի կեղեւbread crustкора хляб
cru [adj.]հում [ած.]raw [adj.]суров [пр.]
crudités [n.f.pl.]հում բանջարեղէններraw vegetableсурови зеленчуци
crustacé [n.m.]կեղեւաւոր, պատենաւոր կենդանիshellfish, crustaceanклас ракообразни животни
cuillère [n.f.]դգալ [գ.]spoon [n.]лъжица [ж.р.]
cuisine (pièce) [n.f.]խոհանոց [գ.]kitchen [n.]кухня, готварница
cuisine (préparation des aliments) [n.f.]խոհանոց [գ.]cookery n.м cooking [n.]готвене [с.р.]
cuisine familialeընտանեկան խոհանոցhome cookingдомашно готвене
cuisiner [n.f.]եփել [բայ .ն.]cook, toготвя [гл.]
cuisinier [n.m.]խոհարար [գ.]cook [n.]готвач [м.р.]
cuisse de grenouilleգորտի ոտքfrog legжабешки крачета
cuit [adj.]եփուած [ած.]cooked [adj.]варенсуров [пр.]
cuit à moitié [adj.]կիսեփ [ած.]half cookedполусварен [пр.]
culinaire [adj.]խոհարարական [ած.]culinary [adj.]кухненски, готварски, кулинарен
cumin (plante aromatique) [n.m.]քեմոն գ., քիմիոն [գ.]cumin (spice) [n.]кимион [м.р.]
cumin orientalչցփան [գ.]oriental cuminчемен [м.р.]
curcuma (herbe d'Indes) [n.m.]նդիկ քրքումcurcuma [n.]куркума [ж.р.]
cure-dent [n.m.]ակռակրկիտ [գ.]toothpickклечка за зъби
curry (épice) [n.m.]քարի (հնդկական համեմ)curryкъри [м.р.]
datte (fruit) [n.f.]արմաւ [գ.]dateфурма [ж.р.]
daurade [n.f.]համեղուկ (ձուկ)daurade (fish)златоперка (риба)
dégustateur [n.m.]համտեսղ [գ.]taster [n.]дегустатор [м.р.]
dégustation [n.f.]համտեսել [գ.]tasting [n.]дегюстация [ж.р.]
déguster [v.]համտեսել բայto tasteвкусвам [гл.]
déjeuner [n.m.]նախաճաշ, կէսօրուայ ճաշlunch [n.]сутрешна закуска
déjeuner [v.]նախաճաշել բայto have lunchзакусвам [гл.]
dessert [n.m.]ախաբեր [գ.]dessert [n.]десерт [м.р.]
digestif [n.m.]մարսողական [գ.]digestive [n.]чашка ликьор след ядене
dinde (viande)հնդկահաւturkeyпуйка [ж.р.]
dinde aux marronsհնդկահաւ շագանակովturkey with chestnutsпуйка с кестени
dindon (viande) [n.m.]հնդկահաւ [գ.]turkey [n.]turkey [n.]
dîner [n.m.]ընթրիք [գ.]dinner [n.]обед (обяд) или вечеря
dîner [v.]ընթրել բայto have dinnerобядвам или вечерям
doux [adj.]քաղցր [ած.]sweet [adj.]сладък [пр.]
eau [n.f.]ջուր [գ.]water [n.]вода [ж.р.]
eau de sourceակի ջուրspring waterизворна вода
eau gazeuseկազային ջուրsparkling waterгазирана вода
eau minéraleհանքային ջուրmineral watherминерална вода
eau-de-vie (alcool) [n.f.]օղի [գ.]brandy [n.]ракия [ж.р.]
écaille d'huitreոստրէի կճեպshellчерупка от стриди
écaille de poissonձիւկի թեփfish scaleрибена люспа
échalote [n.f.]սոխուկ [գ.]shallot [n.]вид дребен лук
éclair (patisserie)անուշեղէն մըéclair [n.]еклер
écrémé [adj.]սերառնուամ [ած.]skimmed [adj.]обезмаслени [пр.]
écrémer [v.t.]սերը առնել բ. [գ.]to skim [v.]обезмаслявам [г.]
écrevisse [n.f.]խեցգետնին [գ.]crayfish GB , crawfish USречен рак
écrouter le painհասին կեղեւը հանելpeel the breadобелявам хляба
émietter [v.t.]բշրելcrumble, to [ v.]натрошвам
émietter le painհացը բշրելo crumble the breadнатрошвам хляба
endive (chicorée, salade) [n.f.]եղերդ [գ.]endive [n.]намажвам
endive (légume, salade) [n.f.]պարտէզի եղերդchicory BG , endve USвид цикория
enduire du beurreկարագ գսելsmear with butterнамажвам с масло
entrée [n.f.]մուտքի կերակուրstarter [n.]предястие [с.р.]
épais [adj.]թանձր [ած.]thick [adj.]дебел [пр.]
épicé [adj.]համեմեալ [ած.]spicy [adj.]пикантен [пр.]
épice (aromate) [n.f.]համեմ [գ.]spice [n.]подправка [ж.р.]
épicer [v.t.]համեմել բայspice, to [v.]добавам подправки
épinard (légume) [n.m.]շոմին [գ.]spinachспанак
érable (sirop) [n.m.] թղկենի [գ.]maple [n.]клен [м.р.]
escalope [n.f.]մսաշերտ [գ.]escalopeшницел
escalope de dindeհնդկահաւի մսաշերտturkey escalopeшницел от пуйка
escalope de veauհորթի մսաշերտveal escalopeтелешки шницел
escargot [n.m.]խխունջ [գ.]snail [n.]охлюв [м.р.]
escargot de merծովախխունջ [գ.]winkle n., periwinkle [n.]морски охлюв
espadon (poisson) [n.m.]թրաձուկ [գ.]swordfishриба меч
essuie-main [n.m.]ձեռք չորցնող լաթessuie-mainкърпа за ръце
estragon (aromate) [n.m.]թարխուն [գ.]tarragon sauceградински пелин
esturgeon (poisson) [n.m.]թառափ (ձուկ)sturgeon (fish)есетра (риба)
évieir [n.m.]լուացարան [գ.]sink [n.]умивалник [м.р.]
extra [adj.]կրկինextra [adj.]още
fade (sauce, saveur, goûr) [adj]անհամ [ած.]ickly [adj.]безвкусен [пр.]
faire un festinխնճոյք մը ընելfeast [n.]гуляя с, наяждам се до насита с (някаква храна)
faisan (viande) [n.m.]փասիան [գ.]pheasantфазан [м.р.]
farce [n.f.]լիցք [գ.]stuffing, forcemeatплънка [ж.р.]
farci [adj.]լեցուած [ած.]stuffedпълнен (за домати, прасенце)
farcir [v.t.]մէջը լեցնելto stuff (de with)füllen
fast-food [n.m.]արագ ճաշfast foodресторант за бързо хранене
fauteuil [n.m.]բազմաթոռ [գ.]armchair [n.]фотьойл м.р., кресло
fécule de pomme de terreգետնախնձորի բուսալիւրpotato starchнишесте от картофи
fenouil (plante aromatique) [n.m.]սամին [գ.]fennelкопър
feuille de vigneորդատունկի տերեւwine leafлозови листа
fève (légumineuse) [n.f.]բակլայ [գ.]broad beanбакла
figue (fruit) [n.f.]թուզ [գ.]fig [n.]смокиня (плод) [ж.р. ]
figue de Barbarie (fruit)անապատաթուզ [գ.]prickly pearбодлива круша
filet de poissonձուկի շերտfillet of fish филе от риба
fine boucheփափկակեր [ած.]choosy (for food)претенциозен за храна
fines herbesնորաբոյս խոտերherbs [n.pl.]билки
flageolet (haricot)կանանչ չոր լուբիաflageolet [n.]сорт дребен, много вкусен фасул
foie [n.m.]լեարդ [գ.] liver [n.]черен дроб
foie (abats) [n.m.]լեարդliver [n.]черен дроб
foie d'agneauգառնուկ լեարդlamb's liverагнешки черен дроб
foie de veauհորթլեարդcalf's liverтелешки черен дроб
foie grasպարարտ լեարդ սագիfoie grasчерен дроб на угоена гъска
foies de volailleհաւեղէնի լեարդchicken liversптичи дробчета
fondue bourguignonմիսով կերակուր մըfondue bourguignonne ястие с месо
fondue savoyardeպանիրով կերակուր մըcheese fondueястие с сирене
four [n.m.]փուռ [գ.]oven [n.]фурна [ж.р.]
fourchette [n.f.]պատարաքաղ [գ.]fork [n.]вилица [ж.р.]
fraise (fruit) [n.f.]ելակ [գ.]strawberry [n.]ягода (плод) [ж.р. ]
fraise des bois (fruit)վայրի ելակwild strawberryгорска ягода
framage rapéքաշուած պանիրcapped cheeseнастъргано сирене
framboise (fruit) [n.f.]արքայամոր [գ.]raspberry [n.]малина (плод) [ж.р. ]
framboise sauvageմոր [գ.] wild raspberryдива малина
friand [adj.]փափկակեր [գ.]puffлаком [пр.]
friandise [n.f.]շաքարեղէն [գ.]sweet GB , candy USсладкиш, лакомство
frigidaire [n.m.]սառնադարան [գ.]refrigerator [n.]хладилник
frit [adj.]տապկած [ած.]fried [adj.]пържен [пр.]
friteտապկած գետնախնձորchip GB , French fry USпържени кяртофи
frites [n.f.pl.]տապկած գետնախնձորchip (GB) , French fry (US)пържени картофи
fromage [n.m.]պանիր [գ.]cheese [n.]сирене [с.р.]
fromage à pâte persilléeՌոքվոր պանիրblue cheeseсино сирене
fromage à tartinerքսելու պանիրcheese spreadсирене за разпространение
fromage à tartinerքսելու պանիրcheese spreadсирене за намазване
fromage blancճերմակ պանիրfromage fraisбяло сирене. извара
fromage blancճերմակ պանիրfromage fraisбяло сирене
fromage de chèvreայծի պանիրgoat's cheeseкозе сирене
fromage de moutonոչխարի պանիրcheep cheeseовче сирене
fromage de vacheկովու պանիրcow cheeseкраве сирене
fromage fraisտերապանիրsoft cheeseкрема сирене
fromage grasճարպոտ պանիրfull fatтлъсто сирене
fromage râpéքաշուած պանիրgrated cheeseрендосан сирене
fromageà pâte dure կարծր պանիրhard cheeseтвърдо сирене
fruit [n.m.]պտուղ [գ.]fruit [n.]плод [м.р.]
fruit confitշաքարապատ պտուղ candied or glacé fruitзахаросани плодове
fruit confit ou glasséքաղցրաւենի պտուղcandied fruitзахаросани плодове
fruit de merծովի պտուղseafood [n.]морски плодове
fruit exotiqueտարաշխարհիկ պտուղ exotic fruitекзотичен плод
fruit mûrհասուն պտուղripe fruitзрели плодове
fruit précoceկանխահաս պտուղearly fruitскорозрял плод
fruit rougeկարմիր պտուղred fruitчервен плод
fruit secչոր պտուղdried fruitсушени плодове
fruit vertկանարչ պտուղgreen fruitзелен плод
fruits au siropօշարակով պտուղfruit in syrup GB ou sirup USплодове в сироп
fumé [adj.]ծխեալ [ած.]smoked [adj.]пушен [пр.]
gala [n.m.]խրախճանք [գ.]gala [n.]гала [ж.р.]
galette [n.f.]գաթա(յ) [գ.]pancake [n.]палачинка [жр.]
garçon (serviteur) [n.m.]սպասեակ [գ.]waiter [n.]келнер, гарсон
garnir [v.t.]քովը դնելgarnish to [t.v.]украсявам, гарнирам [гл.пр.]
gastronomie [n.f.]որովայնամիտութիւնgastronomy [n.]гастрономия [ж.р.]
gâteau (dessert) [n.m.]կարկանդակ [գ.]cake [n.]сладкиш, торта
gâteau à pâte feuilletéeտերեւահարկ խմոր անուշեղէնpuff pastry cakeсладкиш от точени листа
gâteau apéritif կարկանդակcocktail biscuitаперитивна бисквита
gâteau au chocolatտուրմի կարկանդակchocolate cakeшоколадова торта
gâteau d'anniversaireտարեդարձի կաթնապուրbirthday cakeторта
gâteau de rizկաթնապուր [գ.]rice pudding??
gâteau de semouleկորկոտով կարկանդակsemolina puddingторта от грис
gâteau saléաղի կարկանդակgâteau apéritifсолена торта
gâteau secչոր կարկանդակbiscuit GB , cookie USбисквита
gelée (ingrédient gélatineux) [n.f.]դոնդողjelly (gelatinous ingredient) [n.]желе [с.р.]
gelée de fruitsպրուղի դոնդողjelly [n.]плодово желе
genièvre (baie) [n.f.]գիհիի պտուղuniper berryплодът на хвойната
gésier (estomac) [n.m.]քարճիկgizzard [n.] воденичка (стомах у птиците)
gibier [n.m.]երէի միսgame [n.]дивеч [м.р.]
gibier (viande) [n.m.]երէի միսgame [n.]хвъркат [м.р.]
gibier à plumes փետրաւոր երէgame birds хвъркат дивеч
gibier à poilմազոտ երէիgame animals космат дивеч
gibier d'eauջոգրի երէwater fowl воден дивеч
gigot d'agneau (viande)գառնուկ զիստlamb legsагнешки бут
gigot de chevreuilայծեամի զիստhaunch of venisonсръндаки бут
gigot de moutonոչխարի զիստleg of muttonовнешки бут
gin (boisson) [n.m.]ճին (խմիչք)gin (drink) [n. ]джин [м.р. ]
gingembre (condiment) [n.m.]ջրալախուր (սունկ)ginger [n.]джинджифил [м.р.]
girolle (champignon) [n.f.]ջրալախուր (սունկ)chanterelle (mushroom) [n. ]пачи крак
glace [n.f.]պաղպաղակ [գ.]ice creamсладолед [м.р.]
glacé [adj.]շաքարապատ [ած.]glacé [adj.]захаросан [пр.]
glace au cassisհաղարջի նաղպաղակblackcurrant ice creamслалолед с кясис
glace au chocolatտումով պաղպաղակchocolate ice creamшоколадов сладолед
glacer (gateau) [v.t.]շաքարապատել [բ.ն.]to glaze [v.]захаросвам [г.]
glaçon [n.m.]սառի կտորice cubeбучка лед
glouton [adj.]որկրամոլ [ած.]voracious [adj.]лаком [пр.]
gluant [adj.]կպչուն [ած.]glutinous, sticky, gummy [adj.]лепкав, леплив [пр.]
gombo (légume) [n.m.]կուտատուկ [գ.]gumbo, okra, n., ladies' fingers [n.]бамя [жр.]
gourmand (glouton) [adj.]շատակեր [ած.]greedy [adj.]лаком, ненаситен [пр.]
gourmandise [n.f.]շատակերութիւն [գ.]he loves his food GB,ненаситност м.р, лакомия [м.р.]
gourmandises [n.f.pl.]անուշեղէններ գ. Յո [գ.]sweet thingsлакомства, вкусни неща
gourmet (fine bouche) [n.m.]նրբակեր գ., փափկակեր [գ.]gourmet [n.]гастроном, фин познавач на вина, на ядене
gousse d'ailպճեղ մը սխտորclove garlicскилидка на чесън
goût [n.m.]ճաշակ [գ.]taste [n.]вкус [м.р.]
goûter [v.t.]ճաշարկել [բ.ն.]to taste, to try [v.]вкусвам [г.]
goûter [n.m.]նախընտրիք [գ.]snack [n.]лека следобедна закуска
goyave (fruit) [n.f.]հրդկախնձոր [գ.]guava [n.]индийска круша (плод), гуаява
grappe de raisinխաղողի ողկոյզbunch of reasonчепка грозде
grenade (fruit) [n.f.]նուռ [գ.]pomegranate [n.]нар (плод) [м.р. ]
grenouille [n.f.]գորտ [գ.]frog [n.]жаба [ж.р.]
grignoter [v.t.]կրծել [բ.ն.]to nibble [v.]гриза, хапя
grillade [n.f.]կասկարած [գ.]grilled meatпечено на скара месо
grillade de porcխոզի կասկարածhoulder chop парче свинско месо
grillé [adj.]խորոված [ած.]grilled [adj.]печен на скара
grillé (viande) [adj.]խորոված [ած.]grilled [adj.]печен на скара
griotte (fruit) [n.f.]մանր թթուաշ կեռասmorello cherryвишна (плод)
grog (boisson chaude) alcoolisée) [n.f.]ջդրմօղի [գ.]grog [n.]грог (топла напитка)
groseille (fruit) [n.f.]հաղարջ [գ.]currant [n.]френско грозде (плод)
haricot (légumes) [n.m.]լուբիայ [գ.]French beanфасул
haricot secչոր լուբիայdried beanбял боб, сух фасул
haricot vertդալար լուբիայFrench beanзелен фасул
homard [n.m.]մեծ խեցգետինlobster [n.]морски рак
huile [n.f.]իւղ [գ.]oil [n.]олио [с.р.]
huile d'arachide1) գետնապիստակի իւղgroundnut oil GB , peanut oilфъстъчno олио
huile d'oliveձիթաիււղ [գ.]olive oilзехтин [м.р.]
huile de foie de morueձկան իւղcod liver oilрециново масло
huile de maïsարեւածաղիկի իւղcorn oilслънчогледово масло
huitre [n.m.]ոստրէ [գ.]oyster [n.]стрида [м.р.]
ingrédient [n.m.]բախադրութիւն [գ.]ingredient [n.]съставна част
jambon [n.m.]խոզապուխտ [գ.]ham [n.]жамбон м.р., шунка [ж.р.]
jambon arménien (pasterma)ապուխտ [գ.]пастърма
jambon de ParmeԲառմի խոզապուխտParme's hamПармска шунка
jambon fuméծխեալ խոզապուխտsmoked hamпушена шунка
jambonneau [n.m.]զստիկ գ,knuckle of hamсвинско бутче
jaune d'œufթեղնուցеgg yolkяйчен жълтък
jus [n.m.]հիւթ [գ.]juice [n.]сок [м.р.]
jus de carottesստեպղինի հիւթcarrot juiceсок от моркови
jus de citronլեմոնի հիւթlemon juiceлимонов сок
jus de fruitպտուղի ջուրfruit juiceплодов сок
jus de pommeխնձորի հիւթapple juiceябълков сок
jus de viandeմիսի ջուրmeat juiceмесен сок
kaki [n.m.]ոսկեպտուղ [գ.]khaki [n.]плод от абаносово дърво.
kéfir (boison fermentée) [n.m.]քէֆիր [գ.]kéfir [n.]кефир [м.р.]
ketchup [n.m.]լոլիկի ջուրketchup, catsup (US)кетчуп [м.р.]
kirsch (eua-de-vie) [n.m.]կեռասօղի [գ.]kirsch [n.]вишновка [ж.р.]
lait [n.m.]կաթ [գ.]milk [n.]мляко [с.р.]
lait cailléմածուն [գ.]hogurt [n.]кисело мляко
lait de chèvre այծի կաթgoat milkкозе мляко
laitue (salade) [n.f.]հազարուկ [գ.]lettuce [n.]маруля [ж.р.]
laitue romaineհազար [գ.]cos lettusмаруля [ж.р.]
langoustine [n.f.]փոքր խեցգետինlangoustine n., scampi [n.]лангустина [ж.р.]
lapin [n.m.]ճագար [գ.]rabbit [n.]заек [м.р.]
légume [n.f.]բանջարեղէն [գ.]vegetable [n.]зеленчук м.р., зарзават [м.р.]
légume (plantes potagères) [n.f.]բանջարեղէն [գ.]vegetable [n.]зеленчук
légume fraisթարմ բանջարեղէնfresh vegetableпресен зеленчук
légume vertկանանչեղէնgreen vegetableзеленчук [м.р. ]
légumes secsընդեղէններpulses [n.]сушен зарзават
légumes verts [n.m.pl.]կանանչեղէն [գ.]green vegetablesзелени зеленчуци
limonade [n.f.]լիմոնատ [գ.]limonade [n.]лимонада [ж.р.]
liqueur [n.f.]ոգելից անուշ ըմպելիliqueur [n.]ликьор [м.р.]
livre de cuisineճաշագիրք [գ.]cooking bookготварска книга
livre de recettesխոհագիրք [գ.]recipe bookкнига с рецепти
louche [n.f.]շերեփ [գ.]ladle [n.]черпак [м.р.]
maitre d’hôtelգլխաւոր սպասարկողmaître d'hôtelдомоуправител [м.р.]
mandarine [n.f.]նումայ [գ.]mandarine [n.]мандарина (плод) [ж.р. ]
manger au resтaurant ճաշարանը ճաշելto eat in the restaurantядене в гостилница
manger du gibierերէ միս ուտելto eat gameям дивеч
mangue [n.f.]ամպաճ [գ.]mango [n.]манг (плод) [м.р. ]
marcassin [n.m.]խոչկորակ [գ.]young wild boarглиганче [с.р.]
marron [n.m.]կասկ [գ.]horse chestnut, conker BG [n.]кестен [м.р.]
mayonaise [n.f.]ձիթաթացան [գ.]mayonnaiseмайонеза [ж.р.]
melon [n.m.]սեխ [գ.]melon [n.]пъпеш (плод) [м.р. ]
mendiants (fruits secs) [n.m.pl.]չորս տեսակ չոր պտուղներalmonds, hazelnuts, raisins, walnuts, candied orange peelчетири сушени плодове
menthe [n.f.]անանուխ [գ.]mintмента [ж.р. ]
menu [n.m.]ճաշացուցակ [գ.]menu [n.]мъню [м.р.]
merise (fruit) [n.f.]կեռասուկ [գ.]wild cherryдива череша (плод)
mets [n.m.]կերակուր [գ.]dish [n.]блюдо, ядене [с.р.]
mets délicatsնուրբ կերակուրdelicate dishделикатно ястие
mets épicéկծու կերակուրspicy dishхрана с подправки
mets exquisընտիր կերակուրexquisite dishвкусеоа ястие
mets fadeանհամ կերակուրbland dishбезвкусно ястие
mets farciխճողակ [գ.]stuffed dishястие с плънка
mets relevéկծու կերակուրspicy dishпикантно ястие
mets succulentհիւթեղ կերակուրdelicious foodвкусно ястие
mettre le couvertսեղանը պատրաստելto lay the tableподредам масата
moule [n.f.]ուլականջ [գ.]mussel [n.]мида [ж.р.]
moules marinières (mets)ուլականջէ ապուրmussels [n.]чорба от миди
mousseux [n.m.] փրփրուն գինիsparkling wineпенливо вино
moutarde [n.f.]մանանեխ [գ.]mustard [n.]горчица [ж.р.]
mouton (viande) [n.m.]ոչխարի միսmouton [n.]овнешко месо
mûr [agj.]հասած [ած.]mature [adj.]зрял [пр.]
mûre [n.f.]թութ [գ.]mulberry [n.]черница (плод) [ж.р. ]
nappe [n.m.]սեղանի ծածկոցtablecloth [n.]покривка за маса
navet (légume) [n.m.]շողգամ [գ.]turnip [n.]ряпа
nèfle [n.f.]զղեար [գ.]medlar [n.]мушмула (плод) [ж.р. ]
noisette [n.f.]կաղին [գ.]hazelnut [n.]лешник [м.р.]
noix [n.f.]ընկոյզ [գ.]walnut [n.]орех [м.р.]
noix d'amandeընկոյզնուշ [գ.]almond nutsбадемови ядки
noix de cajou (fruit)հնդընկույզ [գ.]cashew nutядки кашу
noix de coco (fruit)հնդկայզի կուտcoconutкокосов орех
noix de muscadeմշկընկույզ [գ.]nutmeg [n.]индийско орехче
noix de veau??????
odeur [n.f.]հոտ [գ.]smell [n.]миризма [ж.р.]
odorant [adj.]հոտաւէտ [ած.]nice-smelling [adj.]ароматен
œuf [n.m.]հաւկիթ [գ.]egg [n.]яйце [с.р. ]
œuf à la coqueթերխորով ձուboiled eggсварено яйце
œuf au baconխոզանուխտով հաւկիշegg and baconбекон с яйца
œuf de poissonձկնկիթ գ,fish roeяца на риби
œuf durպնդախաշ ձուhard-boiled eggтвърдо яйце
œuf mayonnaiseձիթաթացանով հաւկիթ egg mayonnaiseяйца с майонеза
œufs brouilléխառձու [գ.]scrambled eggsбъркани яйца
oie (viande) [n.f.]սագ [գ.]goose [n.]гъска [ж.р.]
oignon (légume) [n.m.]սոխ [գ.]onion [n.]лук (зеленчук) [м.р. ]
olive [n.f.]ձիթապտուղ [գ.]olive [n.]маслина  [ж.р.]
olive noireսեւ ձիթապտուղblack oliveчера маслина 
olive verteկանանչ ձիթապտուղ green oliveзена маслина 
omelette [n.f.]ձուածեղ [գ.]omelette [n.]oмлет [м.р.]
omelette au jambonխոզապուխտով ձուածեղham omeletteoмлет с шунка
omelette aux fines herbesնորաբոյս խոտեր ձուածեղherb omeletteомлет с билки
omelette baveuseթեթեւ եփուած ձուածեղrunny omeletteлигава омлет
omelette norvégienneնորուեկեան ձուածեղbaked AlaskaНорвежки омлет
opinion [n.f.]կարծիք [գ.]opinion [n.]мнение [с.р. ]
orange (fruit) [n.f.]նարինջ [գ.]orange [n.]портокал (плод) [м.р. ]
orangeade (boisson) [n.f.]օշարակ [գ.]sweet dringоранжада [ж.р.]
orge (graminée à épi) [n.f.]գարի [գ.]barley [n.]ечемик [м.р.]
orgeat (sirop) [n.m.]նշօշարակ [գ.]barley waterечемик (сироп)
origan (épice) [n.m.]զուիրակ [գ.]oregano [n.]риган [м.р.]
ortie (plante herbassée) [n.f.]կճանխոտ, եղիճ [գ.]nettle [n.]коприва [ж.р.]
oseille (plante potagère) [n.f.]թրթնջուկ [գ.]sorrel [n.]киселец [м.р.]
oursin [n.m.]ծովոզնի [գ.]urchin [n.]морски таралеж
paille (pour boire) [n.f.]ըմպաձողիկ [գ.]straw [n.]сламка
pain [n.m.]հաց [գ.]bread [n.]хляб [м.р.]
pain beuréճմուռ [գ.]piece of bread and butterхляб с масло
pain bien cuitկսկուց [գ.]toast [n.]препечен хляб
pain d'épicesհամեմահաց [գ.]gingerbread [n.]медно хлебче
pain de campagne գիւղի հացcountry breadселски хляб
pain de mieհացի միջուկfresh breadcrumbs (pl)средата на хляба
pain de seigleհաճարի հացrye breadръжен хляб
pain et selհաց ու աղbread and saltхляб и сол
pain fraisթարմ հացfresh breadпресен хляб
pain fritսլաքիկ [գ.]fried bread [n.]пържен хляб
pain grilléխարկուած հաց toasted breadпрепечен хляб
pain lavache (arménien)լաւաշ [գ.]lavash bread [n.]лаваш м.р., арменски хляб
pain noirսեւ հացblack breadчерен хляб
pain perduշլպգուր [գ.]pain perduпържена филийка ж.р., джиджибаба [ж.р.]
pain rassisօթեկ հացstale breadстар хляб
pain sans levinբաղարջ [գ.]bread xithout yrastpain sans levin
pamplemousse (fruit) [n.f.]հնդկալեմոն [գ.]grapefruit [n.]грейпфрут  (плод) [м.р.]
panier à pain [n.m.]հասաման [գ.]bread basketкошница за хляб
paprika (piment doux) [n.m.]կարմիր պղպեղpaprika [n.]люта чушка
parfumé [adj.]հոտաւէտ [ած.]flavoured GBароматизиран [пр.]
part (portion) [n.f.]բաժինportion [n.]порцион
passager [n.m.]ճամբորդ [գ.]passenger [n.]пътник [м.р.]
passer une commandeապսպրելorder, toда поръчам
pastèque [n.f.]ձմերուկ [գ.]watermelon [n.]диня (плод) [ж.р. ]
patate douceանուշ գետնախնձորsweet potatoсладък патат
pâte [n.f.]ծաղ [գ.]pastry, pastaмакарони, спагети
pâté [n.m.]մսախիւս [գ.]pâtéпастет
pâté (préparation avec viande)մսախիւս [գ.]paté [n.]пастет
pâte (préparation de farine)խմոր, հայս [գ.]pastryтесто [с.р.]
pâté de campagneգիւղական մսախիւսfarmhouse pâté BrE , coarse pâtéдомашен пастет
pâté de foieլեարդի մսախիւսliver pâtéпастет от черен дроб
pâte de fruitպտուղի հայսfruit pasteплодова паста
pâte feuilleté (patisserie) [n.f.]կարկանդակի թերթpuff pastryбутер тесто
pâtisserie [n.f.]ծաղ [գ.]pastry n., cake [n.]сладкиш [м.р.]
peau de fruitմորթ, կեղեւ [գ.]skin (fruit) [n.]оризов пилаф
pêche [n.f.]դեղձ [գ.]peach [n.]праскова (плод) [ж.р.]
pédoncule [n.m.]պտուղի կոթpeduncle [n.]дръжка на плод
peler [v.t.]կեղուել, մորթազերծել [նբ.]peel to [t.v.]беля, обелвам [ гл.]
pelle à tarte [n.f.]թիակ կարկանդակի համար shovel [n.]лопата за торта
pelure (peau de fruit)կճեպ, կեղեւ [գ.]peel (of a fruit)кора, кожица, люспа [ж.р.]
pelure d'oignonվարդագոյն գինի [գ.]rosé wineсветлочервено вино, розе
pépin de fruitպտուղի կուտpip, seed (fruits) [n.]семка (на плодове) [ж.р. ]
pépin de raisinթին [գ.]grape seedсемка от грозде
perche [n.f.]ձողաձուկperch (fish)риба костур
perdrix (viande) [n.f.]կաքաւ [գ.]partridge [n.]яребица [ж.р.]
persil [n.m.] ազատքեղ [գ.]parsley [n.]магданоз [м.р.]
petis poids ոլոռն [գ.]green peaграх [м.р]
petit déjeunerնախաճաշ [գ.]breakfast [n.]закуска [ж.р.]
petit four (gâteau)մանրածաղ [գ.]petit fourпетифури [с.р.мн.]
petit gibierպստիկ երէpetit gibierдребен дивеч
petit saléխոզի աղածոյ [գ.]salt porkлеко осолено свинско [с.р.]
pieds de mouton (mets)խաշ (ոչխարի) [գ.]boiled sheep trottersсварени крака (агнешки)
pieds de veau (mets)խաշ (հորթի) [գ.]boiled cow trottersсварени крака (телешки)
pigeon (mets)աղաւնի [գ.]pigeon [n.]гълъб [м.р.]
pilaf (mets de riz)եղինձ, փիլաւ [գ.]rice pilafориз с месо и силни подправки
piment (épice)տաքդեղ [գ.]hot pepperпипер [м.р.]
piment (légume)պղպեղ [գ.]bell pepperпиперка, чушка
piment douxքաղցր պղպեղ mild pepperсладка чушка
piment rouge (plante potagère)կծու կարմիր պղպեղchilli pepperчервена люта чушка
piment vert (plante ptagère)մռմուռ [գ.]green pepperзелена чушка
pimenté [adj.]կծու [ած.]very hotпикантен
pimenter [v.t.]պղպեղ դնելpepper, to [t.v.]подлютявам [гл.пр.]
pintade (viande) [n.f.]խայտահաւ [գ.]guinea fowl (bird)токачка [ж.р.]
piquant [adj.]կծու [ած.]piquant [adj.]пикантен [пр.]
piquant (épicé) [adj.]կծու [ած.]hot [adj.]пикантен, подправен [пр.]
piquette [n.f.]միջակ որակով գինի cheap wineвино с лошо качество
pistache [n.f.]պիստակ [գ.]pistachio [n.]писташ м.р., фъстък [м.р.]
pizza [n.f.]պիտզա [գ.]pizza [n.]пица [ж.р.]
pizza orientalմսաշոթ [գ.]flatbreadла
plat (mets) [n.m.]կերակուր [գ.]dish [n.]ястие [с.р. ]
plat (récipiant) [n.m.]անօթ [գ.]dish [n.]чиния [ж.р.]
plat (repas) [n.m.]ճաշի մը ուտեստըcourse [n.]ядене, ястие [с.р.]
plat à légumesբանջարեղէնի կերակուրvegetable dishзеленчуково ястие
plat chaudտաք կերակուրhot dishтопло ястие
plat d’entréնախակերակուր [գ.]first dishпърво ядене
plat de résistanceկիշտացնելիք կերակուրըmain courseосновно ястие
plat du jourօրուայ կերակուրըtoday's specialHeutige Spezialität
plat froidպաղ կերակուրcold dishстудено ястие
plat principalգլխաւոր կերակունprincipal dishосновно
plateau [n.m.]ափսէ [գ.]try [n.]табла [ж.р.]
plateau de fromagesպանիրներու ափսէcheeseboard [n.]плато за сирене
plateau ovalձուաձեւ ափսէoval trayовално плато
pocher [v.t.]տաք ջուրի մէջ եփդլpoach, to [t.v. ]варя [ гл.]
poêlé [adj.]տապուած [ած.]fried [adj.]пържен [пр.]
poiré (boisson) [n.m.]տանձօղի [գ.]plum brandyкрушовица [ж.р.]
poire (fruit) [n.f.]տանձ [գ.]pear [n.]круша (плод) [ж.р. ]
poireau (légume) [n.m.]պրաս (բանջարեղէն) [գ.]leek [n.]праз
pois [n.m.]ոլոռն [գ.]split peaграх [м.р.]
pois chicheսիսեռ [գ.]chickpeaнахут
poisson [n.f.]ձուկ [գ.]fish [n.]риба [ж.р.]
poisson cruհում ձուկraw fishсурова риба
poisson d'eau douceանուշ ջուրի ձուկsaltwater fishсладководна риба
poisson de merծովու ձուկsaltwater fishморска риба
poisson fritտապկուած ձուկfried fishпържена риба
poisson fuméծխեալ smoked fishпушена риба
poisson panéհացապատ ձուկbreaded fishпанирана риба
poisson séchéչորցուած ձուկsalt fishчироз [м.р.]
poivre [n.m.]պղպեղ [գ.]pepper [n.]пипер [м.р.]
poivré [adj.]պղպեղեալ [ած.]peppery [adj.]лютив [пр.]
poivrer [v.t.]պղպեղ դնելpepper, to [t.v. ]подправям с пипер
poivrier (ustensile) [n.m.]պղպեղենի [գ.]pepper-pot GB, pepper shaker USпиперница [ж.р.]
poivron [n.m.]պղպեղsweet pepperчушка, пиперка
poivron farci (mets)պղպեղի վճողակstuffed pepperпълнен пипер
poivron farcisպղպեղի լիցքstuffed peppersпълнена чушка
poivron rougeկարմիր պղպեղred pepperчервен чушка, пиперка
poivron vertկանաչ պղպեղgreen pepperзелена чушка, пиперка
polenta (mets) [n.f.]փոխինդ [գ.]polentaмамалига, полента [ж.р.]
pomme (fruit) [n.f.]խնձոր [գ.]apple [n.]ябълка (плод) [ж.р. ]
pomme de terre (légume)գետնախնձոր [գ.]potetosкартоф [м.р.]
porc (viande) [n.m.] խոզի միսporkсвинско месо
porcelaine (vecelle en) [n.f.]յախճապակի [գ.]porcelain, china [n.]порцелан [м.р.]
pot (récipient) [n.m.]անօթ [գ.]jar, pot [n.]гърне [с.р.]
pot de laitկաթի ամանmilk potгърне за мляко
potable [adj.]ըմպելի [ած.]potable [adj.]годен за пиене
potage [n.m.]ապուր [գ.]soupсупа [ж.р.]
potage aux légumes բանջարեղենով ապուրvegetable soupзеленчукова супа
potage aux lentillesոսպապուր [գ.]lentil soupсупа от леща
potage de lait-cailléթանապուր [գ.]fermented milk soup танабур (супа от пшеница и кисело мляко) [м.р.]
potiron (légume) [n.m.]մեղրադդում [գ.]pumpkinGB; winter squash USтиква [ж.р.]
poudre de rizբրինծափոշի [գ.]rice powder ориз на прах
poule (viande) [n.f.]հաւաբուծութիւն [գ.]chicken farmingферма за пилета
poule d'eauջրահաւ [գ.]moorhen [n.]водна кокошка [ж.р.]
poule faisant (volail)փասիան հաւ [գ.]hen pheasant женски фазан [м.р.]
poulet [n.m.]վառեակ [գ.]chickenпиле [с.р. ]
poulpe (molusque) [n.f;]ութոտանի [գ.]octopus [n.]октопод [м.р.]
pourboire [n.m.]ձեռաձիր [գ.]tip pepper-pot GB , pepper shaker USбакшиш [м.р.]
poussin [n.m.]ճուտիկ [գ.]poussin GB; spring chicken [n.]пиленце [с.р.]
pré-salé agneauաղահամ գառնուկsalt meadow lambагне с.р., отгледано на крайморски ливади [с.р.]
prendre son repasճաշել [ն.բ.]to take храня се
prendre un petie déjeunerնախաճաշել [չբ.]eat breakfast, to [t.v.]закусвам [гл.пр.]
prendre un verreգաւաթ մը գինի խլելto have a drinkда изпия една чаша
presse-citron [n.m.]լեմոն քամողsqueeze a lemon, toлимоноцедка [ж.р.]
presser un citronլեմոն մը քամել squeeze a lemon, изцедян лимон
présure [n.f.]կաթի կենդանական մակարդ [գ.]rennet [n.]мая за сирене, сирищна мая
prix (valeur)գին [գ.]price [n.]цена [ж.р.]
prix à la consommation խմիչքի գինto pay for the drinksконсумативна цена
proivré [adj.]պղպեղուած [ած.] peppered [adj.]подправен с пипер
provision alimentaireսննդամթերք [գ.]food supplyхранителни продукти
prune (eau-de-vie)սալորօղի [գ.]plum brandyсливовица [ж.р.]
prune (fruit) [n.f.]սալոր [գ.]pruneau [n.]слива (плод) [ж.р. ]
pulpe (fruit)պտուղի կակղամաս [գ.]pulp (fruit), [n. ]пулп м.р., мекина [ж.р.]
purée (garniture)խիւսակ [գ.]purée [n.]пюре [с.р.]
quatre-épices [n.m.]խառն համեմներmixes spiceeбахар [м.р.]
queue gras de moutonդմակ [գ.]fatty sheep's tailовча тлъста опашка
radis (plante potagère) [n.m.]բողկradish [n.]репичка
radis noirսեւ բողկblack radishчерна репичка
radis roseվարդագոյն բողկpinl radishрозовa ряпа
ragoût (mets) [n.m.]պորանի [գ.]meat stewяхния ж,р,
ragoût de pieds de moutonհամեմուած կերակուր ոչխարի տոտոխովhotpot made of sheep's trottersпача [ж.р.]
raie (poisson)կատուաձուկ [գ.]skate [n.]скат м.р., морска лисица
raisin (fruit) [n.m.]խաղող [գ.]grapesn [n.pl.]грозде (плод)
raisin blanc (fruit)ճեէմակ խաղողwhite grapesбяло грозде
raisin de Corintheգինձ [գ.]currants [n.]стафиди
raisin rougeկաարմիր խաղողred grapesчервено грозде
raisin secչամիչ [գ.]raisins [n.]сухо грозде, стафиди
raisin vertկանանչ խաղողgreen grapesзелено грозде
raisiné [n.m.]պաստեղ [գ.]grape jamпетмез (гроздов) [м.р.]
râpe (instrument) [n.f.]քերիչ [գ.]graterренде [с.р.]
rassis [adj.]օթեկ [ած.]stale [adj.]престоял, баят [пр.]
réception [n.f.]ընդունելութիւնreceipt [n.]прием [м.р., ]
recette [n.f.]խոհագիր [գ.]recipe [n.]рецепта (кухненска)
récipient [n.m.]աման, անօթ [գ.]container n., vessel [n.]съд м.р., съдина [ж.р.]
reçu [n.m.]ստացագիր [գ.]receipt [n.]разписка, квитанция [ж.р.]
refroidir [n.m.]պաղեցնել [բ.ն.]to cool down [v.]пречупвам [г.]
régal [n..m.]խրճուանք [գ.]culinary delightхубаво ядене
repas [n.m.]ճաշ [գ.]meal [n.]ядене, хранене
repas d'affaires առուտուրի ճաշbusiness lunchбизнес хранене
repas de familleընտանեկան ճաշfamily mealсемейно хранене
repas gourmandորակաւոր կերակուրgourmet mealгурме ястие
repose-couvert [n.m.]կամրջակ [գ.]cutlery rest??
réservation [n.f.]վերապահութիւն [գ.]reservation n., booking GB [n.]резервация [ж.р.]
réserver une tableսեղան մը ապահովելto reserve a tableзапазвам една маса
restaurant [n.m.]ճաշարան [գ.]restaurant [n.]ресторант м.р., гостилница [ж.р.]
rhubarbe (plante vivace)խաւարծիլ [գ.]rhubarb [n.]ревен [м.р.]
rhum (boisson) [n.m.] շաքարօղիrum [n.]ром [м.р.]
ris (abats) [n.m.]վզօն, վզամիս (հորթի, գառնուկի)sweetbreadбяло месо гърдите на
ris de brebisգառնուկի վզօն, վզամիսsheep sweetbreadгърдите на агне
ris de veauհորթի վզամիսsweetbreadгърдите на теле
rissoler [v/.t.]խորովել [բ.ն.]to brown [v.]запържвам (месо)
riz au laitկաթնապուրmilk riceсютлаж [м.р.]
rizottoիտալական բրինձէ կերակուր, ռիզոթօrisotto [n.]ризото (италианско ядене от ориз).
robot de cuisineխոհանոցի մարդամեքենայfood processor кухненски робот (уред)
rognons (abats) [n.m.]երիկամունք [գ.]kidney [n.]бъбрек (на животно)
romaine (salade) [n.f.]հազար (աղցան) [գ.]lettuce, romaine lettuce USвид маруля
roquette (salade) [n.f.]հրասանդ [գ.]дива горчица, ерукадива горчица
rôti [adj.]խորոված [ած.]roast [adj.]печен [пр.]
rôti du porcխոզի խորովածroast porkсвинско печено
rôtir [v.t.]խորովել [բ.ն.]to roast [ v.]пека [г.]
rouget [n.m.]կարմրաձուկed mullet, goatfish USбарбун (риба)
rouget barbet (poisson)տեսակ մը ձուկstriped mulletкефал [м.р.]
rouget grondin (poisson)կարմրաձուկgurnardчервен кефал
roussette (poisson)ծովաշուն (ձուկ) [գ.]spotted dogfishморско куче
sabler le champagneշամբանեա բանալ ու խմելto crack open some champagneотваряня шише и пиене шампанско
safran (épice) [n.m.]քրքում [գ.]saffronшафран [м.р.]
saké (boisson alcolisé) [n.f.]բրինձձօղի [գ.]sakeсаке
salade [n.f.]աղցան [գ.]salad [n.]салата [ж.р.]
salade de fruitsպտուղի աղցանfruit saladплодова салада
salade de pommes de terreգետնախնձորի աղցանpotato saladкартофена салада
salade de tomatesլոլիկի աղցանtomato saladдоматена салата
salade niçoiceՆիսի աղցանsalad of Niceсалада оф Ница
salade russeռուսական աղցանRussian saladруска салада
salade verteկանաչ աղցանgreen saladзелена салада
saladier [n.m.]աղցանաման [գ.]salad bowlсалатиера [ж.р.]
salaison [n.f.]աղած ուտեստsalt meat осолено месо, риба
salaison de poissonաղուած ձուկsalt fish осоляване на риба
salaison de viandeաղուած միս salt meatсушене на месо
salé [adj.]աղի [ած.]salt [adj.]солен [пр.]
saler [v.t.]աղելto salt соля [г.]
salière (ustensile) [n.f.]աղաման [գ.]saltcellar [n.]солница (за трапеза)
salle [n.f.]սրահ [գ.]hall [n.]зала [ж.р.]
salle à mangerճաշասրահ [գ.]dining roomстолова [ж.р.]
sandwitch (met) [n.m.]ակրաստ [գ.]sandwich [n.]сандвич [м.р.]
sanglier [n.m.]վարագ [գ.]wild boarглиган [м.р.]
sans selանլի [ած.]without saltбев сол
sardine [n.f.]աղկեր (ձուկ)sardine (fish)сардина, сардела (риба)
sauce [n.f.]թացան [գ.]sauce [n.]сос [м.р.]
sauce à l'estragonթարխունով թացանtarragon sauceсос от градински пелин
sauce au beurreկարագով թացանbutter sauceсос от масло
sauce au vinգինիով թացանwine sauceвинен сос
sauce aux câpresկապարով թացանcaper sauceсос от капери
sauce béarnaiseբէառնեան թացանbearnaise sauceсос беарнез
sauce béchamelսերամորք (համեմ) [գ. ]béchamel sauceсос бешамел
sauce madèreմատերեան թացանmadeira sauceсос Мадейра
sauce piquanteկծու թացան spicy sauceлют сос
sauce tomateլոլիկի թացանtomato sauceдоматен сос
saucisse [n.f.]նրբերշիկsausageнаденица [ж.р.]
saumon [n.f.]լոսդի (ձուկ)salmon (fish)сьомга (риба)
saumon fumé [n.m.]ծխեալ լոսդիsmoked salmonсьомга
savoureux [adj.]համեղ [ած.]tasty [adj.]вкусен [пр.]
sel [n.m.]աղ [գ.]salt [n.]сол [м.р.]
service au comptoirսրճասեղանի վրայ ճաշservice at the barпослужане на бара
serviette [n.f.]անձեռոց [գ.]serviette [n.]салфетка [ж.р.]
serviteur [n.m.]սպասարկող [գ.]servant [n.]сервитьор [м.р.]
sirop [n.m.]օշարակ [գ.]syrup GB or sirup USсироп [м.р.]
sirop de fruitsպտուղի օշարակfruit in syrup GB ou sirup USсироп от плодове
soda [n.f.]սոտաջուր [գ.]soda [n.]сода [ж.р.]
sole (poisson)լեզուաձուկsole (fish)калкан (риба)
sole meunière (mets)լեզուաձուկ պատրաստելու ձեւ մըsole meunière
sorbet [n.m.]ջրապաղպաղակ [գ.]sorbet [n.]сладолед с вода
sorbet à la fraise (dessert)ելակով ջրապաղպաղակstrawberry sorbetягодово сорбе
sorbet au citron (dessert)կիտրոնով ջրապաղպաղակlemon sorbetлимоново сорбе
soupe (potage) [n.f.]ապուր [գ.]soup [n.]супа [ж.р.]
soupe à l'ognonսոխի ապուրonion soupлучена супа
soupe à légumesբանչարեղենի ապուրvegetable soupсупа от зарават
souper [n.m.]ընթրիք [գ.]late dinner, supper [n.]вечеря [ж.р.]
soupière [n.f.]ապուրամանsoup tureenсупник [м.р. ]
spagetti bolonaiseիտալական խմորեղէնspagetti [n.]спагети
steak [n.m.]շերտամիսsteak [n.]парче печено телешко месо
steak au poivreպղպեղով շերտամիսpepper steakпипер стек
steak fritesշերտամիս գետնախնձորsteak and chipsпържола и чипс
steak hachéքաշուած միսminced beef GB , ground beef USкълцано месо
steak tartare թաթար շերտամիսпържола тартарпържола тартар
sucré [n.f.]անուշ [ած.]sweet [adj.]супник [пр.]
sucre en cubeխորանարդ շաքարlump sugarзахар на бучки
sucre en poudreփոշի շաքարcaster sugar GB , superfine sugar USпудра захар
sucrerie [adj.]շաքարեղէն [գ.]sweet thingsподсладен [пр.]
sucrier [n.m.]շաքարաման [գ.]sugar bowlзахарница [ж.р.]
surgélé [n.m.]սառեցուածք [գ.]frozen foodзамразена храна
table [n.f.]սեղան [գ.]table [n.]захарни изделия
tablier (vêtement de protection) [n.m.]գոգնոց [գ.]apron [n.]престилка [ж.р.]
tangerine (fruit) [n.f.]արքայանարինջ [գ.]tangerine [n.]тангерина (вид мандарина) [ж.р.]
tarama [n.m.]շառամա [գ.]taramasalata [n.]хайвер от треска
tarte (dessert) [n.t.]պտղակարկանդակ [գ.]tart [n.]малка торта [ж.р.]
tartelette (petite tarte) [n.f.]փոքր պտղակարկանդակ [գ.]tartlet [n.]малка торта [ж.р.]
tartine (tranche de pain) [n.f.]կոգեհաց [գ.]slice of bread [n.]филия [ж.р.]
tartiner [v.t;]հացաշերտին վրայ կարագ, անուշ քսել spread, to [t.v.]мажа филия
tasse [n.f.]ըմպանակ [գ.]cup [n.]маса [ж.р.]
tasse (grande) [n.f.]սկահ, [գ.]cup (large) [n.]чаша голяма
tasse (petite) [n;f.]սկահակ [գ.]cup (small) [n.]чаша малка
tasse de caféսուճի գաւաթcoffee cupчаша кафе
tasse de théթէյի գաւաթcup of teaчаша чай
tendre (jeune pousse) [adj.]մատղաշ [ած.]tender [adj.]крехък [пр.]
terrine (mets, pâtée) [n.f.]դաշտախուրան [գ.]pâté [n.]каша ж.р., буламач [м.р.]
terrine (récipient) [n.f.]խեցատ , կճուճ, պտուկ [գ.]terrine pie dish [n., ]пастет [м.р.]
thé [n.f.]թէյ [գ.]tea [n.]чай [м.р. ]
théière [n.m.]թէյաման [գ.]teapot [n.]чайник [м.р]
thon [n.f.]թիւնոս (ձուկ)tuna (fish)тон (риба)
thym (herbe aromatique) [n.m.]թիւմ, ծոթրին [գ.]thyme [n.]мащерка [ж.р.]
thym commun (infusion) ուրց [գ.]thyme [n.]чай от мащерка
tiède [adj.]գաղջ [ած.]lukewarm [adj.]хладък [пр.]
tilleul [n.m.]թմբի [գ. ]lime-blossom teaлипов чай [м.р.]
tire-bouchon (instrument) [n.m.]խցահան [գ.]corkscrew [n.]тирбушон [м.р.]
tisane [n.m.]բուսաջուր [գ.]tisane [n.]билков чай
toast (discours à table) [n.m.]բաժակաճառ [գ.]toast (speech) [n.]тост [м.р.]
toast (pain grillé) [n.m.]խարկուած հացgrilled bread
toilettes [n.f.pl.]արտաքնոցtoilet [n.]тоалетна
tomate (fruit) [n.f.]լոլիկ [գ.]tomato [n.]домат (плод)
tomate ceriseգաճաճ լոլիկ [գ.]cherry tomatoчери домат
tomates farcies (mets)լոլիկի լիձքstuffed tomatoes пълнени домати
topinambour (légume) [n.m.]գետնատանձի [գ.]Jerusalem artichoke [n.]гулия, зимна ябълка [ж.р.]
tournesol (plante) ? [n.m.]արեւածաղիկ [գ.]sunflower [n.]слънчоглед [м.р.]
tourteau (gros crabe) [n.m.]մեծ խեչափառ rock crabголям рак, пагур [м.р.]
tranche de pain հացաշերտ [գ.]slice of breadфилия [ж.р.]
trempé [adj.]թաթախուած [ած.]soaked [adj.]наквасен, натопен
tremper [v.t.]թաթխել, թրջել [ն.բ.]soak, to [v.t.]натопявам, наквасвам [гл.пр.]
tripes (abats) [n.f.]ընդերք, քաղիրք [գ.]tripes [n. pl.]вътрешности с.р. мн.,
truffe (champignon) [n.f.]գետն [գ.]truffe [n.]трюфел (вид гъба) [м.р.]
truite (poisson) [n.m.]արմրախայտ (ձուկ)trout (fish)пъстърва (риба)
truite du lac Sévan [n.f.]իշխանաձուկtrout from Sevan lakeпъстърва от Севан езеро
turbot (poisson) [n.m.]վահաձուկ [գ.]turbot (fish) [n.] калкан [м.р.]
vache (laitier) [n.f.]կով [գ.]cow [n.]краве [ж.р.]
vaisselle [n.m.]ամանեղէն [գ.]crockery GB, dishes (pl)кухненски съдове
veau (viande) [n.f]հորթի միսveal [n.]телешко месо
végétal [adj.]բուսական [ած.]vegetable [adj.]растителен [пр.]
végétale [n.m.]բոյս [գ.]plant [n.]растение [с.р.]
végétarien [n.m.]բուսակեր [գ.]vegetarian, vegan [n.]вегетарианец [м.р.]
végétarisme [n.m.]բուսակերութիւնvegetarianism [n.]вегетарианство [с.р.]
ventre (abdomen) [n.m.]որովայն [գ.]belly [n.]корем
vermicelle (pâte alimentaire) [n.f.]թելահայս [գ.]vermicelli [n.]фиде [с.р.]
vermouth (appéritif) [n.m.]բուսահոտերով համեմուած գինիvermouth [n.]вермут
verre [n.m.]գաւաթ [գ.]glass [n.]чаша [ж.р.]
verre à vin [n.m.]գինիի գաւաթ, բաժակbrandy glassчаша за вино
verrerie [n.f.]ապակեղէն [գ.]glassware [n.]стъклария [ж.р.]
verser [v.t.]թափել [ն.բ.]pour, to [t.v.]сипвам, наливам [гл.пр.]
verveine (infusion) [n.f.]աղաւնակարօտ [գ.]vervena [n.]запарка от върбинка
viande [n.f]միս [գ.]meat [n.]месо [с.р. ]
viande bouillie խաշուած միսboiled meatварено месо
viande froideպաղ միսcold meatнепечено месо
viande fuméeծխեալ միսsmoked meatпушено месо
viande hachéկտրտուած մեսminced meatкъкцано месо
viande rougeկարմիր միսred meatчервено месо
vin [n.f.]գինի [գ.]wine [n.]вино [с.р. ]
vin blancճերմակ գինիwhite wineбяло вино
vin d'honneur գինեձօն [գ.]cocktail reception [n.]cocktail reception [n.]
vin de tableսեղանի գինիtable wineпитко вино
vin rougeսեղանի գինիred wineуиски [м.р. ]
vinaigre [n.m.]քացախ [գ.]vinegar [n.]оцет [м.р. ]
vinaigrier (flacon) [n.m.]քացաղաման [գ.]vinegar bottleоцетник (шишенце за оцет)
vitamine (substance azotée) [n.f.]կենսանիւթ [գ.]vitamin [n.]витамин [м.р.]
vodka (alcool) [n.m.]վոտքա [գ.]vodka [n.]водка [ж.р.]
volaille (viande) [n.mf.]հաւեղէն [գ.]poultry n., fowl [n.]месо от домашни птици
whisky [n.m.]ուիսքի [գ.]whisky [n.]уиски
whisky pur maltզուտ կասկի ուիսքիpure malt whiskyмалцово уиски
yaourt (lait caillé) [n.m.]մածուն [գ.]yoghurt [n.]кисело мляко
zeste de citronկիտրոնի կեղեւzest of a lemonлимонова кора

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction