Jardin - Այգի - Garden
Lettre M
FrançaisՀայերէնEnglish
of the skin
macheարատ, բիծlamb's lettuce
macule [n.f.]արատ, բիծa flat, distinct, discolored area
maërl [n.m.]խճաքարէ, լօռէ կազմուած կոյտnon-geniculate coralline red algae
magnésie [n.f.]մակնէզիա, դառնահողmagnesia [n.]
magnolia [n.m.]մագնոլիmagnolia [n.]
maïs [n.m.]եգիպսացորենmaize GB , corn US
maladie [n.f.]հիւանդութիւնillness [n.]
malvacéesմոլորաշերmalvalaceae [n.]
manche [n.m.]կոթhandle [n.]
mandarine [n.f.]նումայ [գ.]madarin orange
mandarinier [n.m.]նումայենի [գ.]madarin tree
mangeoire [n.f.]մսուրmanger, trough, feeding [n.]
manger [v.tr.]ուտելto eat [t.v.]
mangue [n.f.]մանգ [գ.]mango [n.]
manguier [n.m.]մանոնենի [գ.]mango (tree) [n.]
manguier [n.m.]մանգենի [գ.]mango tree
marcescence [n.f.]ազագում (տունկ)marcescent [n.]
marcescent (ente) [adj.]ազազուն (տունկ)marcescent [adj.]
marcescible [adj.]ազագելի (տունկ)marcescible adj., proneto fade or decay [adj.]
marcottage [n.m.]պանդրում, տաշտաթածումair-layering [n.]
marcotte [n.f.]տաշտ, տաշտաթաղcutting, layer [n.]
marcotté (ée) [adj.]տաշտաթաղ (որթատունկ)marcescible, proneto fade or decay
marcotter [v.tr.]տաշտաթաղելto layer [t.v.]
marguerite [n.f.]մարգարտածաղիկdaisy [n.]
marnage [n.m.]կրակաւումtidal range
marne [n.f.]կրակաւ, կրահողmarl [n.]
marner [v.tr.]կրակաւ աւելցնելto marl [t.v.]
marneur [n.m.]կրահողով զբաղողmargin stop
marneuse [adj.f.]կրակաւ պարունակողmarly [adj.]
marnière [n.f.]կաւահանգmarl pit
marquage [n.m.]ղշանադրումmarking [n.]
marquise [n.f.]հովանեակglass canopy BR , marquee US
marron [n.m.]շագանաակchesnut [n.]
marronnier [n.m.]շագանաակենիchesnut tree
massif [n.m.]հիմորմ, խաւիղmassive, heavy [n.]
matériel [n.m.]նիւթ, նիւթազէնքmaterial [n.]
maturation [n.f.]հասունութիւն, խայծում (պտուղի)ripening [n.]
maturité [n.f.]հասունութիւնmaturity [n.]
mauvais (se) [adj.]վնասակար, անպտուղ (խոտ)bad [adj.]
médicinal (ale, aux)դեղականmedicinal [adj.]
mégachile [n.f.]մեծաշուրթ մեղուleaf cutter bee
mélange [n.m.]խառնուրդ (հողերու)mixing [n.]
mélèze [n.m.]կուենի [գ.]larch [n.]
melon [n.m.]սեխmelon [n.]
melonnière [n.f.]սեխի արտmelon field
membrane [n.f.]թաղանթmembrane [n.]
membrané (ée)թաղանթաձեւanimal organic fabric
mère (plante-) [n.f.]պատուաստելի ճիւղmother (plant) [n.]
méréologie [n.f.]օդերեւութաբանութիւնmetrology [n.]
mérise [n.f.]հաւկեռաս, վայրի բալ [գ.]wild cherry
mérisier [n.m.]հաւկեռասենի [գ., վայրի բալենի]wild cherry tree
mérithalle [n.m.]ոստամէջ, տերեւամէջstem space between two knots
mésocarpe [n.m.]միջնապտուղmedium part, often fleshy and thick, of the fruit pericarp
métaldéhyde [n.m.]փոխանցքաջրածինchemical that is a polymer of acetaldehyde
météologique [adj.]օդերեւութաբանականmetrological [adj.]
métis [n.m.]խառնածին (բոյս)hybrid (plant) [n.]
métisation [n.f.]խառնածնութիւնthe process or state of race mixture
métissage [n.m.]խառնածնումcrossing [n.]
métissé (ée) [adj.]խառնածնեալcrossed [adj.]
métisser [v.tr.]խառնածինել to cross (breed) [t.v.]
meuble [adj.]կազմածloose [adj.]
meuble [n.m.]կարասի, պիտոյքpiece of garden furniture
meublé (ée) [adj.]կահաւորեալfurnished [adj.]
meubler [v.tr.]կահաւորել, կահազարդելto furnish [t.v.]
micro-climat [n.m.]սահմանափակ կլիմայmicroclimat [n.]
miel [n.m.]մեղրhoney [n.]
mielat [n.m.]մեղրուկhoneydew [n.]
mièle [n.m.]մեղրhoney [n.]
mièlé (ée) [adj.]մեղրահամsweetened with honey
mieleux (euse) [adj.]մեղրահամhoneyed [adj.]
miellé (ée) [n.f.]մեծրոտhoney-like, sweetened with honey
miellure [n.f.]մեղրուկnectar bring by bees
mildiossé (ée) [adj.]վարակուած որդասունկէ ?? [adj.]
mildiou [n.m.]որդասունկ mildew [n.]
milieu [n.m.]բուսավայրenvironment [n.]
mimosa [n.m.]միմոսա, պատկարուկmimosa [n.]
mineuse [n.f.]փորիչleaf miner (an insect)
mise à fruitsպտղում ??fruiting [n.]
mise en placeտեղադրում ??putting in place
mitoyen (enne) [adj.]միջին, միջէկ, դրացի, հասարակածjointly owned
mitoyenneté [n.f.]դրացիութիւն, հասարակութիւն, դրացիութիւնjoint ownership
mixte [adj.]խառն, երկնպատակովmixed [adj.]
moelle [n.f.]ծուծpith [n.]
moisir [v.pr.]մգլիլto become mildewed
moisissure [n.f.]բորբոսութիւն, մգլոտութիւնmould BR, mold US
moisson [n.f.]հունձքharvest [n.]
moissonné (ée) [adj.]հնձած, հնձեալharvested [adj.]
moissonner [v.tr.]հնձել, քաղելto harvest [t.v.]
molluscicide [n.m.]թուլամորթասպանmollusc BR, mollusk US
mollusque [n.m.]թուլամորթ, կակղամորթmollusc BR , mollusk US
monder [v.tr.]ոզորադէզ կեղուել, փեճոկելto hull, to husk [t.v.]
monilia [n.m.]պտուղներու վրայ զարգացող սունկ մըmanille [n.]
moniliose [n.f.]պտուղներու հիւանդութիւն մըyeast infection
monocarpien (enne)միապտուղproducing seeds and flowers only once
monoculture [n.f.]միամշակումmonoculture [n.]
monoïque [adj.]մենաբնակ (բոյս)monoecious [adj.]
monopétale [adj.]միաթերթ (ծաղիկ)monopetalous [adj.]
monosépalie [n.f.]միաթերթութիւն?? [n.]
monosperme [adj.]միասերմmonosperm [adj.]
monovotylédonnes [n.f..pl.] միապտուղներու ընտանիքa flowering plant with an embryo that bears a single cotyledon (seed leaf)
montagne [n.f.]լեռmountain [n.]
monté (ée) [adj.]բարձրացածmounted [adj.]
monter [v.pr.]բարցրանալto raise [v.p.]
mosaïculture [n.f.]խճանկարի շման մշակումcarpet-bedding [n.]
mosaïque [n.f.]խճանկարmosaic [n.]
motobineuse [n.f.]փորիչ մեքենայmotor hoe
motoculteur [n.m.]մեքենացուած մշակողmotorized cultivator
motoculture [n.f.]մշակողcultivator [n.]
motohoue [n.f.]արտաբնակութեան տունmotorhome, camping car
motte [n.f.]հողակոյտclod (of earth), turf n., clump of lawn [n.]
mouche [n.f.]ճանճfly [n.]
mousse [n.f.]մամուռmoss [n.]
mousseux (euse) [adj.]մամռոտmossy [adj.]
moussier [n.m.]մամոցmoussier [n.]
moussu (ue) [adj.]մամապատ, մամռաւորmossy [adj.]
moustique [n.m.]մժեղmosquito [n.]
mucilage [n.m.]բուսահիւթmucilage [n.]
mucilagineux (euse) [adj.]բուսահիւթ կազմուածmucilaginous [adj.]
muguet [n.m.]հովտաշուշանlily of the valley
mulcher [v.tr.]յարդով ծածկելto mulcher [t.v.]
mulot [n.m.]շիկամուկfieldmouse [n.]
multiflore [adj.]բազմածաղիկmultiflora [adj.]
multiplication [n.f.]բազմացում (բոյսերու)multiplication [n.]
mur [n.m.]պատ, որմwall [n.]
mûr (mûre) [adj.]հասունripe [adj.]
mûre [n.f.]թութmulberry [n.]
muré (ée) [adj.]որնափակթ որնապատbuilded a wall around
murer [v.tr.]պարսպել, որմելto build a wall around
muret [n.m.]պատիկ, որմիկlow wall
mureux (euse) [adj.]որմնաշէնclimbing [adj.]
muridés [n.m.]մկնազգերmuridae [n.]
mûrier [n.m.]թթենիmulberry tree
mûrissaant (te) [adj.]հասածripened [adj.]
mûrissage [n.m.]հասունութիւն, հասնիլըripening (fruits) [n.]
mûrissement [n.m.]հասունութիւնripening (fruits) [n.]
muscidés [n.m.pl.]ճանճատեսակ ընտանիքnutmeg [n.]
musqué (ée) [adj.]մշկաբոյր, մշկահոտmusky [adj.]
mustélidés [n.m.pl.]աքիազգիքmustelids [n.]
mutant [n.m.]ծծմբեալ (բոյս)mutant [n.]
mutation [n.f.]ձեւափոխումmutation [n.]
mycélium [n.m.]սնկաթելիկmycelium [n.]
mycologie [n.f.]սնկաբանութիւնmycology [n.]
mycologue [n.m.]սնկաբանmycologist [n.]
myosotis [n.m.]անմոօուկforget-me-not [n.]
myriapodes [n.m.pl.]օձասանտր ընտանիքmyriapod [n.]
myrtille [n.f.]հապալասbilberry, blueberry [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction