Jardin - Այգի - Garden
Lettre G
FrançaisՀայերէնEnglish
gadoue [n.f]աղբախուղբ, պարարտացուցիչ զանազան նիթերու խարնուրդslush [n.]
gaine [n.f]պատեան [գ.]sheath [n.]
gale [n.f]քոսաբոյս [գ.]bog myrtle
galle [n.f]քոս, բոյսերու աւելորդ բուսած նիւթ bile [n.]
galop [n.m.]անգլիական պատուաստ [գ.]whip-grafting [n.]
gamosépale [adj.]կցափերթ [ած.]gamosepalous [adj.]
garnir [v.t.]յարդարել, պատել [նբ.]to garnish [t.v.]
gaulage [n.m.]ձողահատում [գ.]beating [n.]
gauleբաղանտ, թափիչ, թափոց [գ.]long pole
gauler [v.t.]բաղանտել, ձողահարել [նբ.]to beat [t.v.]
gazon [n.m.]դամարի, մարմանդ, մարգագետին [գ.]sod, turf [n.]
gazonnant (ante) [adj.]մանրախոտ [ած.]grass plant
gazonnement [n.m.]դալարում, մարմանդում [գ.]gazonnage [n.]
gazonner [v.t.]դալարել, մարմանդել [նբ.]to cover with turf
gel [n.m.]սառոյց, սառոյցի շրջանfrost [n.]
gelable [adj.]սառելի [ած.]capable of congealing
gelé (ée) [adj.]սառուցեալ, սառնապաղ [ած.]frozen [adj.]
gelée [n.f]դոնդող [գ.]jelly [n.]
gelée royaleարքայադոնդող [գ.]royal jelly
geler [v.t.]սառիլ [նբ.]to freeze [t.v.]
gélif (ve) [adj.]սառնահերձ [ած.]frost-riven [adj.]
gélification [n.f.]սառնահերձումgelling [n.]
gélifier [v.t.]սառեցնել [նբ.]to gel [t.v.]
genévrier [n.m.]գիհի [գ.]Jupiter tree??? [n.]
géniteur [n.m.]ծնիչ, հայր, ծնող [գ.]progenitor [n.]
genre [n.m.]տեսակ [գ.]genus [n.]
géophyte [n.m.]բոյս մը որ ձմեռը հողին տակ կ’անցնէgeophyte [n.]
géothermie [n.f]երկրաջերմութիւն [գ.]geothermy [n.]
géothermique [adj.]երկրաջերմական [ած.]geothermal [adj.]
géranium [n.m.]խորդենիgeranium [n.]
germe [n.m.]սերմ, ծիլ [գ.]germ [n.]
germer [v.p.]ընձիւղիլ, ծիլ արձակել, ծլիլto germinate [v.p.]
germinatif (ive) [adj.]ծլական [ած.]germinative [adj.]
germinatif (ive) [adj.]ծլական, ծլարձակ [ած.]germinal [adj.]
germination [n.f.]ծլում [գ.]germination [n.]
germinipare [adj.]ծլածին [ած.]the reproduction of germs
germinoir [n.m.]ծլարան [գ.]hot-bed, hot-seed [n.]
germoir [n.m.]ծլական [գ.]sprouter [n.]
giroflée [n.f.]շահպրակwallflower [n.]
glaïeul [n.m.]թրաշուշանgladiolus [n.]
glaise [n.f.]բրտոն, կաւ բրտիclay, loam [n.]
glaiseux (euse) [adj.]կաւեղէն [ած.]clayey, loamy [adj.]
glaisière [n.f.]կաւահանք [գ.]clay pit
glauque [adj.]ծովականաչ, կապուտակ [ած.]sea-green [adj.]
glomérule [n.m.]ծովականաչ, կապուտակ [գ.]glomerule [n.]
glycine [n.f.]ճենողկուզուկwisteria [n.]
gobelet [n.m.]սկահակ [գ.]cup [n.]
godet [n.m.]ամանիկ [գ.]bucket [n.]
gomme [n.f.]խէժ [գ.]gum [n.]
gommose [n.f.]խէժոտ (հիւանդութիւն) [գ.]rubbery, gummy [n.]
gouge [n.f]դուր, պատարագ [գ.]gouge, holloe, chisel [n.]
goulot (d’arrosage) [n.m.]անցնցող վիզ, ճիտ, պարանոց [գ.]neck [n.]
gourmand [n.m.]որկորեայ (ճիւղ) որկրամոլ [գ.]gourmand, greedy, gluttonous [n.]
gousse [n.f.]պճեղ, փոհոկ, կանաչ պատեան (լուբիայի)clove [n.]
goût [n.m.]ճաշակելիք, համ, ախորժակ [գ.]taste [n.]
goûter [v.t.]համտեսել [նբ.]to taste [t.v.]
goyave [n.f.]հնդկախնձոր [գ.]goyava [n.]
goyavier [n.m.]հնդկախնձորենի [գ.]goyava tree
grain [n.m.]հունտ, արմտիք, հատիկ [գ.]grain [n.]
graine [n.f]կուտ, հունտ, սերմ [գ.]seed [n.]
graineterie [n.f]ցորենավաճառութիւն [գ.]seed trade
grainetier [n.m.]ցորենավաճառ [գ.]seed merchant
graisse [n.f.]լուբիայի հիւանդութիւն մը մանրէի մը կողմէfat [n.]
graminées [n.f.pl.]բոյսերու ընտանիք մըgrasses [n.pl.]
granit [n.m.]կայծաքար (ժայր) [գ.]granite [n.]
granitique [adj.]կայծաքարային [ած.]granite [adj.]
granivore [adj.]հակակեր [ած.]granivorous [adj.]
granulationհատաորում [գ.]granulation [n.]
granule [adj.]հատիկ [ած.]granule
grappe [n.f]ողկոյզ [գ.]cluster [n.]
grasse (plantes) [adj.]բոյսեր [ած.]thick-leaved plant
greffage [n.m.]պատուատում [գ.]grafting [n.]
greffe [n.f.]պատուատtransplant, graft [n.]
greffe anglaise անգլիական պատուատwhiptgrafing
greffe en couronne պսակաձեւ պատուատcrown-graft
greffe en écusson վահանաձեւ պատուատgrft by gems, graft by
greffe en fenteհերձուած պատուատcleft-graft, glaft by incision
greffe par approche հպումով պատուատgraft by appeoach
greffer [v.t.]պատուատել [նբ.]to graft [t.v.]
greffeur [n.m.]պատուաստիչ [գ.]grafter [n.]
greffoir [n.m.]պատուաստելու կտրոցgrafting knife
greffon [n.m.]մայրան, պատուաստելու ճիւղիկ graft, scion [n.]
grêle [n.f.]կարկուտ [գ.]hail [n.]
grêlé (ée) [adj.]կարկուտահար [ած.]hail-damaged [adj.]
grêler [v.i.]կարկուտ գալto hail [ i.v.]
grêleux (euse) [adj.]կարկուտային [ած.]haily [adj.]
grelinette [n.f.]հողը խառնելու գործիքbroadfork [n.]
grêlon [n.m.]կարկուտահատ [գ.]hailstone [n.]
grenade [n.f.]նուռ [գ.]pomegrenate [n.]
grenadier [n.m.]նռենի [գ.]pomegrenatetree
grenier [n.m.]շտեմարան գ,loft, granary [n.]
grenier [n.m.]ցորենավաճառ [գ.]granary [n.]
grenure [n.m.]հատիկք [գ.]granule [n.]
griffe [n.f.]եռաժանի (գործիք), խոտերը արմատախիլ ընելու համարclaw [n.]
grillage [n.m.]վանդակապատ [գ.]grillage [n.]
grimpant (ante) [adj.]մագլցող (բոյս) [ած.]climbing [adj.]
griotte [n.f.]բալ [գ.]cherry [n.]
griottier [n.m.]բալենի [գ.]flowering cherry
grise [n.f.]մոխրագոյն սարդ մըa spede [n.]
groseille [n.f.]հաղարջ [գ.]current [n.]
groseille à maquereauփշահաղարջի [գ.]gooseberry [adj.]
groseille blancheճերմակ հաղարջwhite currant
groseille noireկոկռոշ [գ.]black-current bush
groseille rougeհաղորջենի [գ.]redcurrant [adj.]
groseillier [n.m.]հաղարջենի [գ.]redcurrant bush
gui [n.m.]ճագոմ [գ.]mistletoe [n.]
gymnospermes [n.m.pl.]մերկասերմ [գ.]gymnosperm [n.]
gynécée [n.m.]բոյսերու իգական գործարանgynecea [n.]
gynoïque [adj.]միայն իգական ծաղիկ արտադրող բոյսgynoic [adj.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction