Jardin - Այգի - Garden
Lettre H
FrançaisՀայերէնEnglish
habillageզգեստաւորում (բոյսի մը)covering (plant) [n.]
habiller [v.pr.]ճիւղերը, արմատները կտրելto cut branchs and roots
haie [n.f.]ցնկցպատhedge [n.]
hampe [n.f.]ծաղիկի բունըflower-stalk [n.]
hanneton [n.m.]լուիճcockchafer GB , june bug US
haricot [n.m.]լուբիաbean [n.]
haricot à écosserկեղուելու լուբիաbroad bean
haricot mange-toutբոլորակեր լուբիաFrench bean
haricot rougeկարմիր լուբիաred kidney bean
haricot vertդալար լուբիաFrench bean
hâté (ée) [adj.]կանուխ տնկուածearly planted
hâtif (ve) [adj.]կանխահասearly (plant) [adj.]
hauban [n.m.]կայմակալ չուանshroud, stay [n.]
haubanage [n.m.]բոլոր կայմակալ չուաններcerclage [n.]
haubaner [v.tr.]կայմը բռնելու չուան դնելto haubaner [t.v.]
haute-tige [adj.]շատ վեր բարձրացող (ծառեր)high stem
hélianthe [n.m.]արեւածաղիկhelianthus [n.]
hémérocalle [n.f.]դեղին շուշանhemerocallis
hémiptères [n.m.pl.]թեւաւոր միջատներու տեսակ մըwinged insecte family
henné [n.m.]հինայ [գ.]henna [n.]
herbacé(ée) [adj.]ճկուն, կանանչ (բուն)herbaceous [adj.]
herbe [n.f.]խոտ, դալարgrass [n.]
herbicide [adj.]խոտը ոչնչացնողherbicide [adj.]
herbicide [n.m.]խոտը ոչնչացնող նիւթherbicidal [n.]
herbier [n.m.]Խոտահամբար, խոտերու յատկացուած գիրքherbarium, set of plant illustrations
herboriser [v.tr.]կենդան խոտեր փնտռելto collect plants, to botanize
hérisson [n.m.]ոզնիhedgehog [n.]
hernie [n.f.]աղէթափ (կաղամբի)hernia (cabbage) [n.]
hersage [n.m.]ցաքանումharrowing [n.]
herse [n.f.]ցաքանharrow [n.]
herser [v.tr.]ցաքանելto harrow [t.v.]
hétérogreffe [n.f.]երկու տարբեր բոյսեր պատուաստելheterograft [n.]
hêtre [n.m.]հաճարի ծառbeech tree
hêtre [n.m.]ոփնի [գ.]beech-tree [n.]
hivernage [n.m.]ձմերումwintering [n.]
hiverner [v.tr.]ձմերը անցուընելto winter [t.v.]
homogreffe [n.f.]նոյն ընտանիքին պատկանող բոյսեր պատուասելըhomograft [n.]
horiculteur [n.m.]պարտիզպան horticulturist [n.]
horicultural (e) [adj.]պարտիզպանականhorticultural [adj.]
hormone [n.f.]մղօն, ներազդակhormone [n.]
hortansia [n.m.]դրախտավարդ, ճափոնավարդhydrangea [n.]
horticole [adj.]պարիզպանականhorticultural [adj.]
horticole [adj.]պարտիզպանականhorticultural [adj.]
horticulture [n.f.]պարիզպանութիւն, պարիզագործութիւն horticulture [n.]
houe [n.f.]մարկեղhoe [n.]
houlette [n.f.]տնկահան գործիքtrowel [n.]
houppier [n.m.]ցոպագործ, ցոպավաճառականgrown structure
houx [n.m.]հաճարի [գ.]holly [n.]
humidification [n.f.]խոնաւացումhumidification [n.]
humidifier [v.pr.]խոնաւացնել, խոնաւելto humidify [v.p.]
humidifuge [adj.]խոնաւախոյսhumidifuge [adj.]
humidité [n.f.]խոնաւութիւնdampness, humidity [n.]
humifère [adj.]բուսախողաբերhumiferous soil
humique [adj.]բուսահողայինhumic [adj.]
humus [n.m.]բուսահողhumus [n.]
hybridation [n.f.]խառնասերում, այլասեռութիւնhybridization [n.]
hybride [n.m.]խարնածին, տարածինhybrid [n.]
hydroculture [n.f.]ջուրի մէջ մետծնելու կերպ մըhydroculture [n.]
hydrologie [n.f.]ջրաբանութիւնhydrology [n.]
hydromètre [n.m.]խոնաւաչափhydrometer [n.]
hydromètrie [n.f.]խոնաւաչափութիւնhydrometry [n.]
hydroponie [n.f.]ջուրի մէջ մետծնելու կերպ մըhydroponics [n.]
hyménoptères [n.m.pl.]թաղանթաթևքhymenopterous [n.pl.]
hypogé [adj.]ենթահողhypogee [adj.]
hyponomeute [n.m.]թեփաթևքhponomeuta [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction