Jardin - Այգի - Garden
Lettre D
FrançaisՀայերէնEnglish
dahlia [n.m.]դահլենեակ [գ.]dahlia [n.]
dallage [n.m.]սալայատակ [գ.]paving [n.]
dalle [n.f.]սալաքար [գ.]paving stone
damer [v.tr.]տիկնել [նբ.]to ram [t.v.]
dard [n.m.]խայթոց, կիծ [գ.]sting [n.]
datte [n.f.]արմաւ [գ.]date [n.]
dattier [n.m.]արմաւենի [գ.]date palm
débourrement [n.m.]վճարում, ծախք [գ.]disbursement [n. ]
débourrer [v.i.]վճարել, ծախսել [ չբ.]to break in?
débroussaillant [n.m.]մացառատող [գ.]herbicide for weeds
débroussaillant (ante) [adj.]մացառատուած [ած.]cleared of weeds
débroussaillement [n.m.]մացառատում [գ.]clearing
débroussailler [v.tr.]մացառատել [նբ.]to clear the undergrowth from
débroussailleuse [n.f.]մացառատող գործիք [գ.]brushcutter [n.]
débutter [v.tr.]հողը վերցնել [նբ.]to begin, to start, to open [t.v.]
déchaussement [n.m.]բրում, բաժակում [գ.]receding of gums
déchausser [v.tr.]բաժակել (ծառ) [նբ.]to take the shoes off
déchet [n.m.]կղկղանք [գ.]waste, refuse [n.]
décolletage [n.m.]մերկապարանոց ըլլալ (ծառ)low-cut neckline of a dress
décolleté (ée) [adj.]մերկատիպ [ած.]having a low neckline
décomposé (ée) [n.f.]լուծեալ, խաթարեա լ [գ.]decpmposed [n.]
décomposer [v.tr.]տարրալուծել [նբ.]to decompose [t.v.]
décomposer (se) [v.pr.]տարրալուծիլ to decompose [p.v.]
décomposition [n.f.]տարրալուծում [գ.]decomposing [n.]
décortiquer [v.tr.]կեղեւել [նբ.]to shell, to peel, to husk [t.v.]
décortiqueur [n.m.]կեղեւիչ [գ.]peeler [n.]
découpé (ée) [adj.]կտդուած [ած.]serrated (leaves) [adj]
découper [v.tr.]կտրել, կտրկտել [նբ.]to cut [t.v.]
décurrent (ente) [adj.]կողերիչ (տերեւ) [ած.]extendin downward along the stem
défense [n.f.]պաշպանութիւն [գ.]protection (culture)
défenseur (euse) [adj.]պաշպան [ած.]defender [adj]
défensif (ive) [adj.]պաշպանողական [ած.]defensive (vegetable, plant [adj]
défleuraison [n.f.]ծաղկաթափflower loss
défoliant [n.m.]տերեւաթափ [գ.]defoliant (leaves) [n.]
défoliant (ante) [adj.]տերեւաթափ [ած.]defoliant (leaves) [adj]
défolier [v.tr.]տերեւաթափիլ [նբ.]to defoliate [p.v.]
défoncement [n.m.]խորհերկում [գ.]chiseling [n.]
défoncer [v.tr.]խորահերկել [նբ.]to double-dig [t.v.]
défonceuse [n.f.]խորահերկիչ (արօր) [գ.]breaker [n.]
déhiscent (ente) [adj.]ինքնաբացիք (պտուղ) [ած.]the natural bursting open of fruits
démarier [v.tr.]ամուսնատել (բոյս) [նբ.]to start [t.p.]
demi-fente [n.f.]պատուատի տեսակ մըmuted split
dense [adj.]խիտ (ցանք) [ած.]dense [adj]
denté (ée) [adj.]Ժարեկաձեւ [ած.]toothed [adj]
dentelé (ée) [adj.]ժարեկաձեւ [ած.]dentate (leave) [adj]
dépotage [n.m.]թաղարատում [գ.]removal of a plant from its pot
dépotement [n.m.]թաղարատում [գ.]removal of a plant from its pot
dépoter [v.tr.]թաղարատել [նբ.]to remove a plant from its pot
dérobé (ée) [adj.]արագ քաղուած (բոյս, պտուղ)concealed [adj]
dérober [v.tr.]կանխաքաղել [նբ.]to steal [t.v.]
désherbage [n.m.]խոտատում, խոտաջնջում [գ.]weeding [n.]
désherbant (ante) [adj.]խոտաջնջիչ [ած.]weeded [adj]
désherber [v.tr.]խոտահաւաքել, խոտաջնջել [նբ.]to weed [t.v.]
déshydratation [n.f.]ջրատութիւն, ջրաբարձում [գ.]dehydration [n.]
déshydraté (ée) [adj.]ջրաբարձած, ջրատած [ած.]dehydrated, dried [adj]
déshydrater [v.tr.]ջրատել, ջրաբառնալ [նբ.]to dehydrate [t.v.]
desséché (ée) [adj.]ցամքուած, չորցած [ած.]dried [adj]
desséchement [n.m.]ցամաքում, չորացում [գ.]drying out
dessécher [v.tr.]ցամքեցնել, չորցնել [նբ.]to dry [t.v.]
dessécher (se) [v.pr.]ցամքիլ, չորցնալ [չբ.]to dry [sth] out
dessiccation [n.f.]ցամաքում, չորացում [գ.]drying, desiccation [n.]
dessouchement [n.m.]արմատախլում [գ.]
dessoucher [v.tr.]արմատախլել [նբ.]to grub [t.v.]
dialypétale [adj.]զատաթերթ [ած.]dialypetal [adj]
dicotylédone [adj.]երկպլուկ [ած.]dicotyledonous [adj]
dicotylédones [n.f.pl.]բոյսերու ընտանիք մըdicotyledon [n.]
digité (ée) [adj.]մատնանման (սերմնաբոյթ) [ած.]fingered [adj]
dioïque [adj.]երկաբնակ (ծաղիկ) [ած.]dioecious [adj]
diptères [n.m.pl.]երկթեւ միջատներու ընտանիք մըdiptera [n.]
dispenser [v.tr.]մատակարարել (ջուր) [նբ.]to dispenser [t.v.]
diviser [v.tr.]բաժանել (բոյս մը) [նբ.]to divide [t.v.]
division [n.f.]կտոր-կտոր բաժանելthe act or process of dividing
doigt (semer au) [n.m.]մատով սերմանել [գ.]to sow xith fingers
dormance [n.f.]ննջող վիճակ (կոկոնի, ծիլի մը)period when growth temporarily s tops
dormant [adj.]ննջող (կոկոնի, ծիլի մը) [ած.]dormant [adj]
doryphore [n.m.] դեղին եւ սեւ տիգակիր լոգ մըcolorado beetle
double [adj.]կրկնակ (ծաղիհ, ...) [ած.]double [adj]
double-jauge [n.f.]զոյք ակօսdouble gauge
douce-amère [n.f.]չեղանոյշ [գ.]bittersweet, woody nightshade [n.]
doucette [n.f.]կծմախոտիկ [գ.]lamb's lettuce, corn salad
doucin [n.m.]խնձիդնիի տեսակ մը որ կը գործածուի
drageon [n.m.]շաքիլ, մոլ (գետնափոր ճիւղ) [գ.]drageon [n.]
drageonnage [ n.m.]շաքլում [գ.]drageoning [n.]
drageonnement [ n.m.]շաքլում [գ.]drageoning [n.]
drageonner [v.i.]շաքլել, մոլել [նբ.]to put forth shoots
dragonnier [n.m. ]վիշապածառ [գ.]dragon tree
drainage [n.m.]ուրդրում (ջուրի հոսում) [գ.]drainage [n.]
drainer [v.tr.]ուրդել [նբ.]to drain [t.v.]
dresser [v.tr.]հողը ողորկել [նբ.]to commode, to train [t.v.]
dru (ue) [adj.]խիտ (ցամք) [ած.]heavy (sowing) [adj]
drupacé (ée) [adj.]միակորիզ (պտուղ) [ած.]drupaceous [adj]
drupe [n.f.]միակորիզ պտուղdrupe [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction