Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

714 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
տ Տ (գ.)dtrente-et-unième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique

4000.
տաբատ (գ.)dapadpantalon n.m.
տագնապ (գ.)daknabcrise, angoisse n.f.
տագնապալի (ած.)daknabalialarmant(e), critique, urgent(e) adj.
տագնապահար (ած.)daknabaharangoissé(e), alarmé(e) adj.
տագնապեցնել (բայ)daknabéTsenélalarmer v.tr.
տագնապիլ (բայ)daknabils’alarmer v.pron. (v.intr. en arménien).
տագր (գ.)dakerbeau-frère n.m.
տաժանագին (ած.)dajanakinpénible adj.
տաժանագին (մկբ.)dajanakinpéniblement adv.
տաժանակիր (ած.)dajanaguirpénible, forcé(e) adj.
տաժանելի (ած.)dajanélipénible, accablant(e) adj.
տաժանք (գ.)dajankpeine n.f., travail pénible n.m.
տալ (իգ.)dalbelle-soeur n.f.
տալ (բայ)daldonner, livrer, offrir v.tr.
տալիք (գ.)dalikdette n.f.
տախտ (գ.)daKhdsiège, trône n.m.
տախտակ (գ.)daKhdag1) planche n.f.
2) bois n.m.
տախտակամած (գ.)daKhdagamaDzplancher n.m.
տախտակորմ (գ.)daKhdagormcloison de bois n.m.
տախտապարել (բայ)daKhdabarélassommer, atterrer v.tr.
տած (գ.)daDz1) soin n.m.,
2) élevage n.m.
տածել (բայ)daDzélsoigner, élever, nourrir v.tr.
տածում (գ.)daDzoum1) soin n.m.,
2) élevage n.m.
տակ (ար.)dagfond, dessous n.m.
տակ (նխդր.)dagsous prép.
տականք (գ.)daganklie n.f.
տակառ (գ.)dagaRtonneau, baril n.m.
տակառագործ (գ.)dagaRakorDztonnelier n.m.
տակառապետ (գ.)dagaRabédbouteiller n.m.
տակառիկ (գ.)dagaRigtonnelet n.m.
տակաւ (մկբ.)dagavpetit à petit, insensiblement adv.
տակաւին (մկբ.)dagavinencore adv.
տակնուվրայ (ած.)dagnouveradésordonné(e), bouleversé(e) adj.
տակնուվրայութիւն (գ.)dagnouveraïoutioundésordre, bouleversement n.m.
տաղ (գ.)daGh1) chant, poème n.m.,
2) ode n.f.
տաղանդ (գ.)daGhanttalent n.m.
տաղանդաւոր (ած.)daGhantavortalentueux(euse) adj.
տաղաչափ (գ.)daGhaTchapversificateur n.m.
տաղաչափել (բայ)daGhaTchapélversifier v.intr.
տաղաչափութիւն (գ.)daGhaTchapoutiounversification n.f.
տաղասաց (գ.)daGhassaTspoète, troubadour n.m.
տաղարան (գ.)daGharanrecueil de poèmes, de chants n.m.
տաղաւար (գ.)daGhavar1) pavillon
2) tabernacle n.m.
տաղել (բայ)daGhélbrûler, cautériser, marquer au fer rouge v.tr.
տաղերգակ (գ.)daGhérkagpoète, troubadour n.m.
տաղերգու (գ.)daGhérkoupoète, troubadour n.m.
տաղերգութիւն (գ.)daGhérkoutioun1) chant, poème n.m.,
2) ode n.f.
տաղում (գ.)daGhoumbrûlure, cautérisation n.f., marquage au fer rouge n.m.
տաղտկալի (ած.)daGhdegaliennuyeux(euse), déplaisant(e) adj.
տաղտուկ (գ.)daGhdougennui, déplaisir n.m.
տաճար (գ.)daDjartemple n.m.
տաճարական (գ.)daDjaragantemplier n.m.
տաճարակապուտ (գ.)daDjaragaboudprofanateur(trice), voleur(euse) d’objets sacrés n.
տաճարապետ (գ.)daDjarabédmajordome n.m.
տաճիկ (գ.)daDjigTadjik, Turc n.m.
տաճկահայ (գ.)daDjgahaïArménien de Turquie n.m.
տաճկերէն (գ.)daDjguérénturc n.m., langue turque n.f.
տամկանալ (բայ)damganal1) devenir moite v.intr.,
2) s’humecter v.pron.
տամկացնել (բայ)damgaTsenélrendre moite, humecter v.tr.
տամկութիւն (գ.)damgoutiounmoiteur, humidité n.f.
տամուկ (ած.)damougmoite, humide adj.
տանելի (ած.)danélisupportable, tolérable adj.
տաներէց (գ.)danéréTscuré n.m.
տանիլ (բայ)danil1) emporter v.tr.,
2) supporter v.tr.
տանիք (գ.)daniktoit n.m., toiture n.f.
տանձ (գ.)danTzpoire n.f.
տանձենի (գ.)danTzénipoirier n.m.
տանուտէր (գ.)danoudérseigneur, patriarche n.m.
տանջահար (ած.)danTchahartorturé(e), supplicié(e) adj.
տանջամահ (ած.)danTchamahmort(e) sous la torture adj.
տանջանք (գ.)danTchanktorture n.f., supplice n.m.
տանջարան (գ.)danTcharanlieu ou instrument de torture n.m.
տանջել (բայ)danTchéltorturer, supplicier v.tr.
տանջուիլ (բայ)danTchevil1) être torturé(e) v.pron.,
2) se tourmenter v.pron.
տանտէր (գ.)dandérmaître de maison, propriétaire n.m.
տանտիկին (գ.)dandiguinménagère, bonne ménagère n.f.
տանտիրուհի (գ.)dandirouhimaîtresse de maison n.f.
տաշել (բայ)dachélraboter, équarrir, tailler v.tr.
տաշեղ (գ.)dachéGhcopeau n.m.
տաշուք (գ.)dachoukcopeau n.m.
տաշտ (գ.)dachdcuvette n.f., pétrin, baquet n.m.
տապ (գ.)dabchaleur extrême, canicule n.f.
տապալել (բայ)dabalélrenverser, culbuter v.tr.
տապալիլ (բայ)dabalil1) se renverser v.pron.,
2) être renversé(e), culbuté(e) v.pron.
տապալում (գ.)dabaloumrenversement n.m.
տապակ (գ.)dabagpoêle n.f.
տապակել (բայ)dabaguélfrire v.tr.
տապան (գ.)daban1) arche n.f.,
2) tombeau n.m.
տապանագիր (գ.)dabanakirépitaphe n.f.
տապանակ (գ.)dabanagarche n.f., tabernacle n.m.
տապանաքար (գ.)dabanakarpierre tombale n.f.
տապաստ (գ.)dabasdnatte n.f., tapis n.m.
տապար (գ.)dabarcognée, hache n.f.
տապարակիր (գ.)dabaraguirsapeur n.m.
տապեղ (գ.)dabéGhtrictrac n.m.
տապիլ (բայ)dabilétouffer de chaleur v.intr.
տապլտկիլ (բայ)dabeldeguilse rouler v.pron. (v.intr. en arménien).
տապլտուք (գ.)dabeldoukaction de se rouler, roulade n.f.
տապկել (բայ)dabguélfrire v.tr.
տապկոց (գ.)dabgoTsfriture n.f.
տապկում (գ.)dabgoumaction de frire, friture n.f.
տառ (գ.)daRlettre n.f., caractère n.m.
տառադարձութիւն (գ.)daRatarTzoutiountranslittération n.f.
տառապանք (գ.)daRabanksouffrance, tourmente n.f.
տառապեցնել (բայ)daRabéTsenélfaire souffrir, tourmenter v.tr.
տառապիլ (բայ)daRabilsouffrir, être tourmenté(e) v.intr.
տառասխալ (գ.)daRasKhalfaute d’orthographe n.f.
տառատոկ (գ.)daRadoghoqueton, sayon n.m.
տառացի (ած.)daRaTsilittéral(e, aux) adj.
տառացիօրէն (մկբ.)daRaTsiorénlittéralement adv.
տառեխ (գ.)daRéKhhareng n.m.
տառփանք (գ.)daRpankdésir amoureux n.m., amours n.f.pl.
տաս(ն) (ած.)das(n)dix adj.
տասանորդ (գ.)dassanortdîme n.f.
տասնամեայ (ած.)dasnamïaâgé(e) de dix ans adj.
տասնապատիկ (ած.)dasnabadigdécuple adj.
տասնապատկել (բայ)dasnabadguéldécupler v.tr.
տասնապետ (գ.)dasnabéddécurion, caporal n.m.
տասնաւոր (գ.)dasnavordizaine n.f.
տասնեակ (գ.)dasniagdizaine n.f.
տասներեք (ած.)dasnéréktreize adj.
տասներեքերորդ (ած.)dasnérékérorttreizième adj.
տասներկու (ած.)dasnérgoudouze adj.
տասներկուք (ած.)dasnérgoukdouze adj.
տասներկրորդ (ած.)dasnérgrortdouzième adj.
տասներորդ (ած.)dasnérortdixième adj.
տասներորդ (գ.)dasnérortle dixième
տասնեօթ (ած.)dasneyotdix-sept adj.
տասնեօթերորդ (ած.)dasneyotérortdix-septième adj.
տասնինը (ած.)dasninedix-neuf adj.
տասնիններորդ (ած.)dasninnérortdix-neuvième adj.
տասնհինգ (ած.)dasnhinkquinze adj.
տասնհինգերորդ (ած.)dasnhinkérortquinzième adj.
տասնմէկ (ած.)dasnmégonze adj.
տասնմէկերորդ (ած.)dasnméguérortonzième adj.
տասնութ (ած.)dasnoutdix-huit adj.
տասնութերորդ (ած.)dasnoutérortdix-huitième adj.
տասնչորորդ (ած.)dasnTchorortquatorzième adj.
տասնչորս (ած.)dasnTchorsquatorze adj.
տասնվեց (ած.)dasnvéTsseize adj.
տասնվեցերորդ (ած.)dasnvéTsérortseizième adj.
տասնօրեակ (գ.)dasnoriagdécade n.f.
տասնօրեայ (ած.)dasnorïade dix jours adj.
տատամսիլ (բայ)dadamsilhésiter, balancer v.intr.
տատամսոտ (ած.)dadamsodhésitant(e) adj.
տատամսում (գ.)dadamsoumhésitation n.f.
տատան (ած.)dadanébranlé(e), ballotté(e) adj.
տատանիլ (բայ)dadanilêtre ébranlé(e), ballotté(e) v.intr.
տատանում (գ.)dadanoumébranlement, ballottement n.m.
տատասկ (գ.)dadasggrosse épine n.f.
տատրակ (գ.)dadragtourterelle n.f.
տար (ած.)darétranger(ère), éloigné(e) adj.
տարաբախտ (ած.)darapaKhdinfortuné(e) adj.
տարաբնակ (ած.)darapenagdemeurant à l’étranger adj.
տարագիր (ած.)darakirexilé(e), proscrit(e) adj.
տարագիր (գ.)darakirexilé(e), proscrit(e) n.
տարագրել (բայ)darakrélexiler, proscrire, déporter v.tr.
տարագրութիւն (գ.)darakeroutioundéportation n.f., exil n.m.
տարագրուիլ (բայ)darakervilêtre déporté(e), exilé(e) v.pron.
տարադէպ (ած.)daratébindu(e), déplacé(e) adj.
տարադրամ (գ.)daratramdevise étrangère n.f.
տարազ (գ.)daraz1) costume, uniforme n.m.,
2) formule n.f.
տարաժամ (ած.)darajamintempestif(ive), inopportun(e) adj.
տարած (գ.)daraDzétendue, surface n.f.
տարածական (ած.)daraDzaganextensif(ive) adj.
տարածաչափ (գ.)daraDzaTchapare n.m.
տարածել (բայ)daraDzél1) étendre, étaler v.tr.,
2) propager v.tr.
տարածիչ (ած.)daraDziTchpropagateur(trice) adj.
տարածիչ (գ.)daraDziTchpropagateur(trice) n.
տարածող (ած.)daraDzoGhpropagateur(trice) adj.
տարածող (գ.)daraDzoGhpropagateur(trice) n.
տարածութիւն (գ.)daraDzoutiounétendue n.f., espace n.m.
տարածուիլ (բայ)daraDzvil1) s’étendre, s’étaler v.pron.,
2) se propager v.pron. (v.intr. et v.pron. en arménien).
տարածում (գ.)daraDzoum1) action d’étendre n.f.,
2) propagation n.f.
տարածուն (ած.)daraDzounétendu(e), vaste adj.
տարածք (գ.)daraDzkétendue, surface n.f.
տարակայ (ած.)daragaabsent(e), éloigné(e) adj.
տարականոն (ած.)daraganonanormal(e, aux), qui n’est pas conforme aux normes adj.
տարակարծ (ած.)daragarDzinopiné(e), imprévu(e) adj.
տարակարծիք (ած.)daragarDzikqui n’ont pas la même opinion
տարակարծիք (գ.)daragarDzikpersonne qui a une autre opinion
տարակարծութիւն (գ.)daragarDzoutioundivergence n.f.
տարակեդրոն (ած.)daraguétronexcentrique adj.
տարակոյս (գ.)daragouïsdoute n.m., incertitude n.f.
տարակուսանք (գ.)daragoussankdoute n.m., incertitude n.f.
տարակուսիլ (բայ)daragoussildouter v.tr.
տարաձայն (ած.)daraTzaïndissident(e) adj.
տարաձայն (գ.)daraTzaïndissident(e) n.
տարաձայնել (բայ)daraTzaïnéldivulguer v.tr.
տարաձայնութիւն (գ.)daraTzaïnoutiounrumeur, divulgation n.f.
տարաձայնուիլ (բայ)daraTzaïnevils’ébruiter v.pron. (v.intr. en arménien).
տարաձեւ (ած.)daraTzévde forme irrégulière, difforme adj.
տարաձեւութիւն (գ.)daraTzévoutioundifformité n.f.
տարամերժ (ած.)daramérjintolérant(e), xénophobe adj.
տարամերժութիւն (գ.)daramérjoutiounintolérance, xénophobie n.f.
տարամէտ (ած.)daraméddivergent(e) adj.
տարամուսնութիւն (գ.)daramousnoutiounexogamie n.f., mariage avec un(e) étranger(ère) n.m.
տարանկիւն (գ.)daranguiounlosange n.m.
տարանջատ (ած.)daranTchaddétaché(e) adj.
տարանջատել (բայ)daranTchadéldétacher v.tr.
տարանցիկ (ած.)daranTsigen transit adj.
տարանցում (գ.)daranTsoumtransit n.m.
տարաշխարհ (գ.)darachKharhpays étranger, exotique n.m.
տարաշխարհիկ (ած.)darachKharhigexotique adj.
տարապայման (ած.)darabaïmanexcessif(ive), anormal(e, aux) adj.
տարապարհակ (ած.)darabarhagforcé(e) adj.
տարապարհակ (գ.)darabarhagcorvée n.f.
տարապարտ (ած.)darabardinjuste, illégal(e, aux) adj.
տարասեռ (ած.)darasséRhétérogène adj.
տարասեռութիւն (գ.)darasséRoutiounhétérogénéité n.f.
տարատրոհել (նբ.)daradrohélaménager v.tr.
տարատրոհիլ (չբ.)daradrohilaméliorer v.pr.
տարատրոհիչ անտառներու (գ.)daradrohiTch andaRnérouaménagiste n.m.
տարատրոհում, անտառահատութիւն, կահաւորում (գ.)daradrohoum, andaRahadoutioun, gahavoroumaménagement n.m.
տարափ (գ.)darapaverse n.f.
տարափոխիկ (ած.)darapoKhigcontagieux(euse) adj.
տարբաղադրել (բայ)darpaGhateréldécomposer v.tr.
տարբաղադրութիւն (գ.)darpaGhatroutioundécomposition n.f.
տարբաղադրուիլ (բայ)darpaGhatervilêtre décomposé(e) v.pron., se décomposer v.pron.
տարբեր (ած.)darpérdifférent(e), dissemblable adj.
տարբերակ (գ.)darpéragvariante n.f.
տարբերակիչ (գ.)darpéraguiTchdifférentiel n.m.
տարբերել (բայ)darpéréldistinguer, différencier v.tr.
տարբերիլ (բայ)darpéril1) se distinguer v.pron.,
2) différer v.intr.
տարբերութիւն (գ.)darpéroutioundifférence n.f.
տարեգիր (գ.)darékirannaliste, chroniqueur n.m.
տարեգիրք (գ.)darékirkalmanach, annuaire n.m.
տարեգլուխ (գ.)daréklouKhpremier jour de l’année n.m.
տարեգրութիւն (գ.)darékeroutiounchronique n.f., annales n.f.pl.
տարեդարձ (գ.)darétarTzanniversaire n.m.
տարեխակ (գ.)daréKhagsprat n.m.
տարեկան (ած.)daréganannuel(lle) adj.
տարեկան (ած.)daréganannuel adj.
տարեհաշիւ (գ.)daréhachivbudget n.m.
տարեվերջ (գ.)darévérTchfin d’année n.f.
տարեվճար (գ.)darévDjarannuité n.f.
տարերային (ած.)daréraïin1) naturel(lle) adj.,
2) aveugle, incontrôlable adj.
տարերք (գ.)darérkéléments n.m.pl.
տարեց (ած.)daréTsâgé(e), vieux, vieille adj.
տարեցոյց (գ.)daréTsouïTsalmanach, annuaire n.m.
տարի (գ.)darian n.m., année n.f.
տարիք (գ.)darikâge n.m.
տարիքոտ (ած.)darikodâgé(e) adj.
տարհամոզել (բայ)darhamozéldissuader v.tr.
տարհամոզում (գ.)darhamozoumdissuasion n.f.
տարմ (գ.)darmvolée n.f.
տարողութիւն (գ.)daroGhoutiounportée n.f.
տարորոշ (ած.)darorochdistinct(e) adj.
տարորոշել (բայ)darorochéldistinguer v.tr.
տարուբեր (ած.)daroupérballotté(e) adj.
տարուբերել (բայ)daroupérélballotter v.tr.
տարուբերիլ (բայ)daroupérilêtre ballotté(e) v.pron.
տարուբերուիլ (բայ)daroupérvilêtre ballotté(e) v.pron.
տարուիլ (բայ)darvil1) être poussé(e) v.pron.,
2) être vaincu(e) v.pron.
տարուինական (ած.)darvinagandarwinien(nne) adj.
տարուինականութիւն (գ.)darvinaganoutioundarwinisme n.m.
տարտամ (ած.)dardamindécis(e), incertain(e) adj.
տարտամութիւն (գ.)dardamoutiounindécision, incertitude n.f.
տարտղնել (բայ)dardeGhnéléparpiller, disperser v.tr.
տարտղնուիլ (բայ)dardeGhenvilêtre éparpillé(e), dispersé(e) v.pron.
տարտղնում (գ.)dardeGhnouméparpillement n.m., dispersion n.f.
տարր (գ.)darrélément n.m.
տարրաբան (գ.)darrapanchimiste n.
տարրաբանական (ած.)darrapanaganchimique adj.
տարրաբանութիւն (գ.)darrapanoutiounchimie n.f.
տարրագէտ (գ.)darrakédchimiste n.
տարրագիտական (ած.)darrakidaganchimique adj.
տարրագիտութիւն (գ.)darrakidoutiounchimie n.f.
տարրալուծարան (գ.)darralouDzaranlaboratoire de chimie n.m.
տարրալուծել (բայ)darralouDzélanalyser, décomposer v.tr.
տարրալուծուիլ (բայ)darralouDzvilêtre analysé(e), décomposé(e) v.pron.
տարրալուծում (գ.)darralouDzoumanalyse, décomposition n.f.
տարրական (ած.)darraganélémentaire adj.
տարփ (գ.)darpamour, désir n.m.
տարփալ (բայ)darpaldésirer v.tr.
տարփալի (ած.)darpali1) désirable adj.,
2) ardent(e) adj.
տարփածու (գ.)darpaDzouamant n.m.
տարփանք (գ.)darpankamour, désir n.m.
տարփողել (բայ)darpoGhéllouer, célébrer v.tr.
տարփուհի (գ.)darpouhiamante, maîtresse n.f.
տարօրէն (մկբ.)darorénétrangement adv.
տարօրինակ (ած.)darorinagétrange, bizarre adj.
տարօրինակութիւն (գ.)darorinagoutiounétrangeté, bizarrerie n.f.
տաւիղ (գ.)daviGhharpe n.f.
տափ (գ.)dapterrain plat n.m.
տափակ (ած.)dapagplat(e) adj.
տափակնալ (բայ)dapaguenals’aplatir v.pron. (v.intr. en arménien).
տափակութիւն (գ.)dapagoutiounplatitude n.f.
տափակցնել (բայ)dapagTsenélaplatir v.tr.
տափաձուկ (գ.)dapaDzougcarrelet n.m.
տափան (գ.)dapanherse n.f.
տափանաւ (գ.)dapanavbac n.m.
տափանել (բայ)dapanélherser v.tr.
տափաստան (գ.)dapasdanplaine, steppe n.f.
տափարակ (ած.)daparagplat(e), plan(e) adj.
տափել (բայ)dapélaplanir, herser v.tr.
տափունչ (ած.)dapounTchcamus(e) adj.
տաք (ած.)dakchaud(e), chaleureux(euse) adj.
տաք գլուխ (ած.)dak kelouKhvif(ive), emporté(e), tête chaude adj.
տաքարիւն (ած.)dakariounexpansif(ive), enthousiaste, au sang chaud adj.
տաքդեղ (գ.)daktéGhpoivre, piment n.m.
տաքնալ (բայ)daknal1) se chauffer, sechauffer v.pron.,
2) s’échauffer v.pron. (v.intr. en arménien).
տաքութիւն (գ.)dakoutiounchaleur, fièvre n.f.
տաքուկ (ած.)dakoug1) agréablement chaud(e) adj.,
2) intime adj.
տաքցնել (բայ)dakTsenélchauffer, réchauffer v.tr.
տգեղ (ած.)dkéGhlaid(e) adj.
տգեղնալ (բայ)dkéGhnals’enlaidir v.pron. (v.intr. en arménien).
տգեղութիւն (գ.)dkéGhoutiounlaideur n.f.
տգեղցնել (բայ)dkéGhTsenélenlaidir v.tr.
տգէտ (ած.)dkédignorant(e), ignare adj.
տգէտ (գ.)dkédignorant(e) n.
տգիտութիւն (գ.)dkidoutiounignorance n.f.
տեառնագրել (բայ)dyaRnakrélfaire le signe de la croix v.tr.
տեառնագրուիլ (բայ)dyaRnakrvilse signer v.pron. (v.intr. en arménien).
տեառնընդառաջ (գ.)dyaRenentaRaTchchandeleur n.f.
տելթա (գ.)déltadelta (quatrième lettre de l’alphabet grec) n.m.
տեղ (գ.)déGhlieu, endroit n.m., place n.f.
տեղագիր (գ.)déGhakirtopographe n.
տեղագրական (ած.)déGhakeragantopographique adj.
տեղագրութիւն (գ.)déGhakeroutiountopographie n.f.
տեղալ (բայ)déGhalpleuvoir v.impers.
տեղակալ (գ.)déGhagallieutenant, substitut n.m.
տեղակալութիւն (գ.)déGhagaloutiounlieutenance n.f., remplacement n.m.
տեղական (ած.)déGhaganlocal(e, aux) adj.
տեղահան (ած.)déGhahandéporté(e), exilé(e) adj.
տեղահանել (բայ)déGhahanéldéporter, exiler v.tr.
տեղահանութիւն (գ.)déGhahanoutioundéportation n.f., exil n.m.
տեղանուն (գ.)déGhanountoponymie n.f.
տեղաշարժ (գ.)déGhacharjmouvement, changement n.m.
տեղապահ (գ.)déGhabah1) locum tenens n.m.,
2) vicaire n.m.,
3) suppléant(e), remplaçant(e) n.
տեղապահութիւն (գ.)déGhabahoutiounvicariat n.m.
տեղատարափ (ած.)déGhadaraptorrentiel(lle) adj.
տեղատարափ (գ.)déGhadarapaverse, ondée n.f.
տեղատւութիւն (գ.)déGhadevoutiounreflux n.m., marée basse n.f.
տեղացի (ած.)déGhaTsiautochtone, aborigène adj.
տեղացի (գ.)déGhaTsiautochtone, aborigène n.
տեղացնել (բայ)déGhaTsenélfaire pleuvoir v.tr.
տեղաւորել (բայ)déGhavorélinstaller, placer v.tr.
տեղաւորուիլ (բայ)déGhavorvils’installer v.pron. (v.intr. en arménien).
տեղաւորում (գ.)déGhavorouminstallation n.f.
տեղափոխել (բայ)déGhapoKhéldéplacer, transférer v.tr.
տեղափոխութիւն (գ.)déGhapoKhoutioundéplacement, transfert, déménagement n.m.
տեղափոխուիլ (բայ)déGhapoKhvil1) se déplacer v.pron.,
2) déménager v.intr.
տեղափոխում (գ.)déGhapoKhoumaction de déplacer ou de se déplacer n.f. déplacement n.m.
տեղեակ (ած.)déGhiaginformé(e) adj.
տեղեկաբեր (գ.)déGhégapérrapporteur, informateur n.m.
տեղեկագիր (գ.)déGhégakirrapport n.m.
տեղեկագրել (բայ)déGhégakerélrapporter, faire un rapport v.tr.
տեղեկագրութիւն (գ.)déGhégakeroutiounrapport n.m.
տեղեկանալ (բայ)déGhéganal1) prendre connaissance, savoir v.tr.,
2) s’informer v.pron.
տեղեկանուն (ար.)déGhéganountoponyme n.m.
տեղեկանունութիւն (իգ.)déGhéganounoutiountoponymie n.f.
տեղեկատու (գ.)déGhégadou1) rapporteur n.m.,
2) bulletin d’information n.m.
տեղեկատւութիւն (գ.)déGhégadvoutiounrenseignement n.m., information n.f.
տեղեկացնել (բայ)déGhégaTsenélinformer, instruire v.tr.
տեղեկութիւն (գ.)déGhégoutiouninformation, nouvelle n.f.
տեղի տալ (բայ)déGhi dalcéder v.tr.
տենդ (գ.)déntfièvre n.f.
տենդագին (մկբ.)déntakinfiévreusement adv.
տենդագին (ած.)déntakinfiévreux(euse) adj.
տենդոտ (ած.)déntodfébrile adj.
տենչ (գ.)dénTchenvie n.f., désir n.m.
տենչալ (բայ)dénTchalenvier, désirer v.tr.
տենչալի (ած.)dénTchalienviable, désirable adj.
տենչանք (գ.)dénTchankenvie n.f., désir n.m.
տեռ (գ.)déR1) voile n.f.,
2) vesse n.f., pet n.m.
տեսաբան (գ.)déssapanthéoricien(nne) n.
տեսաբանութիւն (գ.)déssapanoutiounthéorie n.f.
տեսագէտ (գ.)déssakédopticien(nne), spécialiste d’optique n.
տեսագիտութիւն (գ.)déssakidoutiounoptique n.f.
տեսադաշտ (գ.)déssatachdchamp de vision n.m.
տեսալսողական (ած.)déssalessoGhaganaudio-visuel adj.
տեսակ (գ.)déssagespèce, sorte, qualité n.f.
տեսական (ած.)déssagan1) théorique adj.
2) voyant(e) adj.
տեսականօրէն (մկբ.)déssaganorénthéoriquement adv.
տեսակարար (ած.)déssagararspécifique adj.
տեսակաւոր (ած.)déssagavorvarié(e) adj.
տեսակէտ (գ.)déssaguédpoint de vue, avis n.m.
տեսակցիլ (բայ)déssagTsilse rencontrer, s’entretenir v.pron. (v.intr. en arménien).
տեսակցութիւն (գ.)déssagTsoutiounrencontre, entrevue n.f.
տեսանելի (ած.)déssanélivisible, perceptible, apparent(e) adj.
տեսանելիութիւն (գ.)déssanélioutiounvisibilité n.f.
տեսանելիք (գ.)déssanélikorgane de vision n.m., vue n.f.
տեսանկիւն (գ.)déssanguiounangle de vue, point de vue n.m.
տեսանող (ած.)déssanoGhvisionnaire adj.
տեսանող (գ.)déssanoGhvisionnaire n.
տեսարան (գ.)déssaranspectacle n.m., scène, vue n.f.
տեսերիզ (գ.)déssérizbande de vidéo n.f.
տեսիլ (գ.)déssil1) scène n.f.,
2) aspect n.m.
տեսիլք (գ.)déssilkvision, apparition n.f.
տեսլական (ած.)déslaganidéal(e) adj.
տեսլական (գ.)déslaganidéal n.m.
տեսլապաշտ (ած.)déslabachdidéaliste adj.
տեսլապաշտութիւն (գ.)déslabachdoutiounidéalisme n.m.
տեսնել (բայ)désnélvoir v.tr.
տեսնուիլ (բայ)désnevil1) être vu(e) v.pron.,
2) s’entretenir v.pron.
տեսողական (ած.)déssoGhaganvisuel(lle) adj.
տեսողութիւն (գ.)déssoGhoutiounvision n.f.
տեսութիւն (գ.)déssoutiounthéorie n.f.
տեսուչ (գ.)déssouTchdirecteur, préfet n.m.
տեսչական (ած.)désTchagandirectorial(e, aux), préfectoral(e, aux) adj.
տեսչարան (գ.)désTcharanbureau de la direction n.m.
տեսչութիւն (գ.)désTchoutioundirection n.f.
տեսչուհի (գ.)désTchouhidirectrice n.f.
տեսք (գ.)déskaspect n.m., apparence n.f.
տեսքոտ (ած.)déskodbeau, belle adj.
տետր (գ.)dédrcahier, registre n.m.
տետրակ (գ.)dédragcahier n.m.
տերեւ (գ.)dérévfeuille n.f.
տերեւազարդ (ած.)dérévazartfeuillu(e) adj.
տերեւաթափ (ած.)dérévatapeffeuillé(e) adj.
տերեւաթափ (գ.)dérévatapchute des feuilles
տեւական (ած.)dévaganpermanent(e), persistant(e), durable adj.
տեւականացնել (բայ)dévaganaTsenélrendre permanent(e), durable v.tr.
տեւականութիւն (գ.)dévaganoutiounpermanence, persistance n.f.
տեւել (բայ)dévél1) durer v.intr.,
2) se perpétuer v.pron.
տեւողութիւն (գ.)dévoGhoutioundurée n.f.
տզզալ (բայ)dezzalbourdonner v.intr.
տզզիւն (գ.)dezziounbourdonnement n.m.
տզզոց (գ.)dezzoTsbourdonnement n.m.
տզիւղ (գ.)deziouGhhuile de ricin n.f.
տզրուկ (գ.)dezrougsangsue n.f.
տէգ (գ.)dékpique, lance n.f.
տէր (գ.)dérmaître, seigneur, propriétaire n.m.
տէրութիւն (գ.)déroutiounétat n.m., puissance n.f.
տէրունական (ած.)dérounagandominical(e, aux) adj.
տէրունի (ած.)dérouniseigneurial(e, aux), appartenant au prince adj.
տէրտէր (գ.)dérdérprêtre marié n.m.
տժգոյն (ած.)dejkouïnpâle, blafard(e) adj.
տժգունիլ (բայ)dejkounilpâlir v.intr.
տժգունութիւն (գ.)dejkounoutiounpâleur n.f.
տի (գ.)diâge n.m., vie n.f.
տիար (գ.)diarmonsieur, seigneur n.m.
տիգաւոր (գ.)dikavorpiquier n.m.
տիեզերաբան (գ.)diézérapanspécialiste de cosmologie n.
տիեզերաբանական (ած.)diézérapanagancosmologique adj.
տիեզերաբանութիւն (գ.)diézérapanoutiouncosmologie n.f.
տիեզերագիր (գ.)diézérakircosmographe n.
տիեզերագնաց (գ.)diézérakenaTscosmonaute n.
տիեզերագրութիւն (գ.)diézérakeroutiouncosmographie n.f.
տիեզերակալ (գ.)diézéragalconquérant n.m.
տիեզերակալել (բայ)diézéragalélconquérir v.tr.
տիեզերակալութիւն (գ.)diézéragaloutiounconquête n.f.
տիեզերակայան (գ.)diézéragaïanstation spatiale n.f.
տիեզերական (ած.)diézéraganuniversel(lle), oecuménique adj.
տիեզերանաւ (գ.)diézéranavvaisseau spatial n.m.
տիեզերք (գ.)diézérkunivers n.m.
տիկ (գ.)digoutre n.f.
տիկին (գ.)diguindame, madame n.f.
տիղմ (գ.)diGhmboue, fange n.f.
տիպ (գ.)dib1) type n.m.,
2) impression, édition n.f.
տիպար (ած.)dibarexemplaire, modèle adj.
տիպար (գ.)dibartype n.m., modèle n.m.
տիտ (գ.)didtéton n.m., mamelle n.f.
տիտան (գ.)didantitan n.m.
տիտանական (ած.)didanagantitanesque adj.
տիտղոս (գ.)didGhostitre n.m.
տիտղոսակիր (ած.)didGhossaguirtitulaire adj.
տիտղոսակիր (գ.)didGhossaguirtitulaire n.
տիտղոսաւոր (ած.)didGhossavorattitré(e) adj.
տիրաբար (մկբ.)diraparautoritairement, en maître adv.
տիրադաւ (ած.)diratavfélon(nne), déloyal(e, aux) adj.
տիրադաւութիւն (գ.)diratavoutiounfélonie, déloyauté n.f.
տիրադրուժ (ած.)diratroujfélon(nne), déloyal(e, aux) adj.
տիրակալ (գ.)diragalmaître, seigneur, dominateur n.m.
տիրական (ած.)diraganseigneurial(e, aux), autoritaire adj.
տիրամայր (գ.)diramaïrmadone n.f.
տիրանալ (բայ)diranalse rendre maître, s’approprier v.pron. (v.intr. en arménien).
տիրապետել (բայ)dirabédéldominer v.tr. (v.intr. en arménien).
տիրապետութիւն (գ.)dirabédoutioundomination n.f.
տիրապետում (գ.)dirabédoumaction de dominer, domination n.f.
տիրասէր (ած.)dirasséraimant son maître adj.
տիրատեաց (ած.)diradyaTshaïssant son maître adj.
տիրացու (գ.)diraTsouclerc, candidat à la prêtrise n.m.
տիրացում (գ.)diraTsoumappropriation, action de se rendre maître, de s’approprier n.f.
տիրել (բայ)diréldominer, maîtriser v.tr. (v.intr. en arménien).
տիրոյթ (գ.)dirouïtdomaine n.m.
տիրութիւն (գ.)diroutioundomination n.f.
տիրուհի (գ.)dirouhiprincesse, maîtresse n.f.
տիւ (գ.)divjour n.m.
տխեղծ (ած.)deKhéGhDzchétif(ive), difforme adj.
տխմար (ած.)deKhmarniais(e) adj.
տխմար (գ.)deKhmarniais(e), sot(tte) n.
տխմարութիւն (գ.)deKhmaroutiounniaiserie n.f.
տխուր (ած.)deKhourtriste adj.
տխրագին (մկբ.)deKhrakintristement adv.
տխրագին (ած.)deKhrakintrès triste adj.
տխրահռչակ (ած.)deKhraheRTchagmal famé(e), tristement célèbre adj.
տխրայիշատակ (ած.)deKhrahichadagde mauvaise mémoire adj.
տխրիլ (բայ)deKhrils’attrister v.pron. (v.intr. en arménien).
տխրութիւն (գ.)deKhroutiountristesse n.f.
տխրօրէն (մկբ.)deKhroréntristement adv.
տկար (ած.)degarfaible adj.
տկարակազմ (ած.)degaragazmchétif(ive), malingre adj.
տկարամիտ (ած.)degaramidfaible d’esprit adj.
տկարանալ (բայ)degaranals’affaiblir v.pron. (v.intr. en arménien).
տկարացնել (բայ)degaraTsenélaffaiblir v.tr.
տկարացում (գ.)degaraTsoumaction d’affaiblir ou de s’affaiblir, affaiblissement n.f.
տկարութիւն (գ.)degaroutiounfaiblesse n.f.
տկլոր (ած.)deglornu(e), dévêtu(e) adj.
տկռօշ (ած.)degRochobèse adj.
տհաճ (ած.)dehaDjdésagréable, déplaisant(e) adj.
տհաճութիւն (գ.)dehaDjoutioundésagrément, déplaisir n.m.
տհաս (ած.)dehas1) vert(e) adj.,
2) inexpérimenté(e), immature adj.
տհասութիւն (գ.)dehassoutiounverdeur, immaturité n.f.
տձեւ (ած.)deTzévdifforme adj.
տձեւութիւն (գ.)deTzévoutioundifformité n.f.
տղաբերութիւն (գ.)deGhapéroutiounaccouchement n.m.
տղաբերք (գ.)deGhapérkaccouchement n.m.
տղամարդ (գ.)deGhamarthomme n.m.
տղայ (գ.)deGhaenfant n.m.
տղայական (ած.)deGhaïaganenfantin(e) adj.
տղայամիտ (ած.)deGhaïamidpuéril(e) adj.
տղայութիւն (գ.)deGhaïoutiounpuérilité n.f., enfantillage n.m.
տղեկ (գ.)deGhégbambin n.m.
տղմախառն (ած.)deGhmaKhaRnboueux(euse), fangeux(euse) adj.
տղմուտ (ած.)deGhmoudbourbeux(euse) adj.
տղմուտ (գ.)deGhmoudbourbier n.m.
տմարդի (ած.)demartiinhumain(e), indigne adj.
տմարդութիւն (գ.)demartoutiouninhumanité n.f.
տմոյն (ած.)demouïnpâle adj.
տնազ (գ.)denazmoquerie, raillerie n.f.
տնակ (գ.)denagmaisonnette, hutte n.f.
տնային (ած.)denayindomestique adj.
տնանկ (ած.)denangpauvre adj.
տնարար (ած.)denararprenant bien soin de la maison adj.
տնարարութիւն (գ.)denararoutiounsoins domestiques n.m.pl.
տնաւեր (ած.)denavér1) qui ruine la maison adj.,
2) dont la maison est ruinée adj.
տնաքանդ (ած.)denakant1) qui ruine la maison adj.,
2) dont la maison est ruinée adj.
տնեցի (գ.)denéTsimembre de la famille n.m.
տնկաբան (գ.)dengapanbotaniste n.
տնկաբանական (ած.)dengapanaganbotanique adj.
տնկաբանութիւն (գ.)dengapanoutiounbotanique n.f.
տնկարան (գ.)dengaranpépinière n.f.
տնկել (բայ)denguélplanter v.tr.
տնկի (գ.)denguiplant n.m.
տնկում (գ.)dengoumaction de planter, plantation n.f.
տնտես (գ.)dendésportier, planton d’école n.m.
տնտեսագէտ (գ.)dendéssakédéconomiste n.
տնտեսագիտութիւն (գ.)dendéssakidoutiounscience économique n.f.
տնտեսական (ած.)dendéssaganéconomique adj.
տնտեսել (բայ)dendéssél1) économiser v.tr.,
2) gérer v.tr.
տնտեսութիւն (գ.)dendéssoutiounéconomie n.f.
տնտեսուհի (գ.)dendéssouhifemme de ménage n.f.
տնտեսում (գ.)dendéssoum1) action d’économiser,
2) gestion, gérance n.f.,
3) management n.m.
տնտնալ (բայ)dendenallambiner, traîner v.intr.
տնքալ (բայ)denkalgeindre, gémir v.intr.
տնքոց (գ.)denkoTsplainte inarticulée n.f., gémissement n.m.
տնօրէն (գ.)denoréndirecteur n.m.
տնօրէնութիւն (գ.)denorénoutioundirection n.f.
տնօրէնուհի (գ.)denorénouhidirectrice n.f.
տնօրինել (բայ)denorinélordonner, arranger v.tr.
տնօրինութիւն (գ.)denorinoutiounordre, arrangement n.m.
տնօրինում (գ.)denorinoumaction d’ordonner, d’arranger , direction n.f.
տնօրհնէք (գ.)denorhnékbénédiction de la maison n.f.
տոգորել (բայ)dokorél1) imprégner v.tr.,
2) inspirer v.tr.
տոգորուիլ (բայ)dokorvil1) s’imprégner v.pron.,
2) s’inspirer v.pron. (v.intr. en arménien).
տոգորում (գ.)dokoroum1) imprégnation n.f.,
2) inspiration n.f.
տոկալ (բայ)dogaltenir, résister, endurer v.tr.
տոկոս (գ.)dogosintérêt n.m.
տոկուն (ած.)dogounrésistant(e), endurant(e), solide adj.
տոկունութիւն (գ.)dogounoutiounrésistance, endurance, solidité n.f.
տոհմ (գ.)dohmlignage n.m., ethnie n.f.
տոհմաբանութիւն (գ.)dohmapanoutioungénéalogie n.f.
տոհմագիրք (գ.)dohmakirkregistre généalogique n.m.
տոհմածառ (գ.)dohmaDzaRarbre généalogique n.m.
տոհմական (ած.)dohmagangénéalogique adj.
տոհմային (ած.)dohmaïingénéalogique adj.
տոհմապետ (գ.)dohmabédethnarque, chef de famille n.m.
տոհմապետական (ած.)dohmabédaganrelatif à l’ethnarchie adj.
տոհմապետութիւն (գ.)dohmabédoutiounethnarchie n.f.
տոհմիկ (ած.)dohmig1) racé(e) adj.,
2) se rapportant à l’ethnie adj.
տող (գ.)doGhligne n.f., vers n.m.
տողադարձ (գ.)doGhatarTzpassage à la ligne n.m.
տողամէջ (գ.)doGhaméTchinterligne n.m.
տողանցել (բայ)doGhanTséldéfiler v.intr.
տողանցք (գ.)doGhanTskdéfilé n.m., revue n.f.
տողաշար (գ.)doGhacharlinotypiste n.f.
տոմար (գ.)domarregistre, livre n.m.
տոմարագէտ (գ.)domarakédcomptable n.
տոմարագիտութիւն (գ.)domarakidoutiouncomptabilité n.f.
տոմարակալ (գ.)domaragalcomptable n.
տոմարակալութիւն (գ.)domaragaloutiouncomptabilité, tenue des livres n.f.
տոմս (գ.)domsbillet n.m.
տոմսակ (գ.)domsagbillet d’entrée, ticket n.m.
տոմսակավաճառ (գ.)domsagavaDjaRvendeur de billets n.m.
տոյժ (գ.)douïj1) amende n.f.,
2) préjudice n.m.
տոչորել (բայ)doTchorélbrûler v.tr.
տոչորուիլ (բայ)doTchorvilbrûler v.intr.
տոչորում (գ.)doTchoroumaction de brûler n.f., brûlement n.m.
տոպրակ (գ.)dobragsac n.m.
տոռն (գ.)doRn1) pilon n.m.,
2) attache n.f.
տոտիկ (գ.)dodigpeton n.m.
տորգ (գ.)dork1) toile d’araignée n.f.,
2) treuil n.m.
տորմիղ (գ.)dormiGhflotte n.f.
տորոմել (բայ)doromélenfler v.tr.
տորոմիլ (բայ)doromilenfler v.intr.
տորոն (գ.)dorongarance n.f.
տորք (գ.)dorkcadre de bois servant au tissage des tapis n.m.
տուայտանք (գ.)devaydanksouffrance n.f.
տուայտիլ (բայ)devaydilsouffrir v.intr.
տուայր (գ.)devayrdouaire n.f.
տուարած (գ.)devaraDzbouvier, berger n.m.
տուգանել (բայ)doukanélinfliger une amende, une contravention v.tr.
տուգանք (գ.)doukankamende, contravention n.f.
տուեալ (գ.)devialdonnée n.f.
տուժել (բայ)doujélsubir une perte v.tr.
տուղտ (գ.)douGhdguimauve n.f.
տուն (գ.)dounmaison n.f., foyer n.m.
տունդարձ (գ.)dountarTzretour (à la maison, à la patrie) n.m.
տունկ (գ.)doungplante n.f.
տունջեան (ած.)dounTchiandiurne adj.
տուչութիւն (գ.)douTchoutioundonation, attribution n.f.
տուտ (գ.)doudqueue n.f.
տուրեւառ (գ.)dourévaRéchange n.m.
տուրեւառութիւն (գ.)dourévaRoutiouncommerce n.m.
տուրմ (գ.)dourmchocolat n.m.
տուրք (գ.)dourkimpôt n.m.
տուփ (գ.)doupboîte n.f.
տուֆ (գ.)douftuf n.m.
տոփան (գ.)dopanbatte n.f.
տոփել (բայ)dopélbattre, fouler v.tr.
տպագիր (ած.)debakirimprimé(e) adj.
տպագրական (ած.)debakeragantypographique, concernant l’impression adj.
տպագրատուն (գ.)debakeradounimprimerie n.f.
տպագրել (բայ)debakrélimprimer v.tr.
տպագրիչ (գ.)debakriTchimprimeur n.m.
տպագրութիւն (գ.)debakroutiounimpression, typographie n.f.
տպազիոն (գ.)debaziontopaze n.f.
տպածոյ (գ.)debaDzoindienne, toile colorée par impression n.f.
տպարան (գ.)debaranimprimerie n.f.
տպաւորապաշտ (ած.)debavorabachdimpressionniste adj.
տպաւորապաշտ (գ.)debavorabachdimpressionniste n.
տպաւորապաշտութիւն (գ.)deebavorabachdoutiounimpressionnisme n.m.
տպաւորել (բայ)debavorélimpressionner v.tr.
տպաւորիչ (ած.)debavoriTchimpressionnant(e) adj.
տպաւորութիւն (գ.)debavoroutiounimpression n.f., effet n.m.
տպաքանակ (գ.)debakanagtirage n.m.
տպել (բայ)debélimprimer v.tr.
տպիչ (գ.)debiTchimprimante n.f.
տպուիլ (բայ)debvilêtre imprimé(e) v.pron.
տռամ (գ.)dRamdrame n.m.
տռիփ (գ.)deRipdésir sexuel n.m.
տռտռալ (բայ)deRdeRalgrogner v.intr.
տռտռան (ած.)deRdeRangrognon(nne) adj.
տռփական (ած.)deRpaganamoureux(euse), érotique adj.
տռփանք (գ.)deRpankdésir sexuel n.m.
տտիպ (ած.)dedibâpre, âcre adj.
տտուն (գ.)dedounqueue n.f.
տրական (գ.)deragandatif n.m.
տրամ (գ.)deRamdrame n.m.
տրամաբանական (ած.)deramapanaganlogique, raisonnable adj.
տրամաբանել (բայ)deramapanélraisonner v.intr.
տրամաբանութիւն (գ.)deramapanoutiounlogique n.f., raisonnement n.m.
տրամագիծ (գ.)deramakiDzdiamètre n.m.
տրամագծօրէն (մկբ.)deramakDzoréndiamétralement adv.
տրամադիր (ած.)deramatirdisposé(e) adj.
տրամադրել (բայ)deramatrélmettre à la disposition de v.tr.
տրամադրելի (ած.)dramatrélidisponible adj.
տրամադրութիւն (գ.)deramatroutioundisposition, disponibilité n.f.
տրամալար (գ.)deramalarfil à plomb n.m.
տրամախօսութիւն (գ.)deramaKhossoutioun1) dialectique n.f.,
2) dialogue théâtral n.m.
տրամանկիւն (գ.)dramanguioundiagonale n.f.
տրամաչափ (գ.)deramaTchapcalibre n.m.
տրեխ (գ.)deréKhchaussure paysanne n.f.
տրէ (գ.)deréquatrième mois du calendrier arménien n.m.
տրէզ (գ.)derézgalon n.m.
տրիբուն (գ.)deripountribun n.m.
տրիզել (բայ)derizélgalonner v.tr.
տրիտուր (գ.)deridourrétribution, récompense n.f.
տրմուխ (գ.)dermouKhrâteau n.m.
տրմուղ (ած.)dermouGhinexpérimenté(e), non dressé(e) adj.
տրոհել (բայ)drohélséparer v.tr.
տրոհում (գ.)drohoumséparation n.f.
տրորել (բայ)drorélbroyer, triturer v.tr.
տրորուիլ (բայ)derorvilêtre broyé(e), trituré(e) v.pron.
տրորում (գ.)deroroumbroyage n.m., trituration n.f.
տրուպ (ած.)droubhumble, indigne adj.
տրոփ (գ.)droppalpitation n.f.
տրոփել (բայ)dropélpalpiter v.intr.
տրոփիւն (գ.)dropiounpalpitation n.f.
տրոփում (գ.)dropoumaction de palpiter, battement (cœur) n.f.
տրտմագին (մկբ.)derdmakintristement adv.
տրտմագին (ած.)derdmakinchagrin(e) adj.
տրտմալի (ած.)derdmalichagriné(e), plein(e) de chagrin adj.
տրտմեցնել (բայ)derdméTsenélchagriner, affliger v.tr.
տրտմեցուցիչ (ած.)derdméTsouTsiTchchagrinant(e), affligeant(e) adj.
տրտմիլ (բայ)derdmils’affliger, se chagriner v.pron. (v.intr. en arménien).
տրտմութիւն (գ.)derdmoutiounaffliction n.f., chagrin n.m.
տրտմօրէն (մկբ.)derdmoréntristement adv.
տրտնջալ (բայ)derdenTchalse plaindre v.pron. (v.intr. en arménien).
տրտում (ած.)derdoumtriste, affligé(e) adj.
տրտունջ (գ.)derdounTchplainte n.f.
տրցակ (գ.)derTsag1) paquet n.m.,
2) botte n.f.
տփել (բայ)depélbattre, donner une raclée v.tr.
տփոց (գ.)depoTsraclée n.f.
տքալ (բայ)dekalgeindre, gémir v.intr.
տքնաջան (ած.)deknaTchanpénible adj.
տքնիլ (բայ)deknil1) veiller v.intr.,
2) travailler dur v.intr.
տքնութիւն (գ.)deknoutioun1) veille n.f.,
2) travail pénible n.m.
տօթ (գ.)dotgrande chaleur, canicule n.f.
տօթահար (ած.)dotaharindisposé(e) par la chaleur adj.
տօթահարութիւն (գ.)dotaharoutiouninsolation, gêne causée par la chaleur n.f.
տօն (գ.)donfête n.f.
տօնախմբութիւն (գ.)donaKhmpoutiouncélébration, fête n.f.
տօնածառ (գ.)donaDzaRarbre de noël n.m.
տօնական (ած.)donagan1) férié(e), concernant la fête adj.,
2) solennel(lle) adj.
տօնակատարութիւն (գ.)donagadaroutiouncélébration n.f.
տօնակարգ (գ.)donagarkordre des fêtes n.m.
տօնավաճառ (գ.)donavaDjaRfoire n.f.
տօնացոյց (գ.)donaTsouïTscalendrier des fêtes n.m.
տօնել (բայ)donélfêter, célébrer v.tr.
տօսախ (գ.)dossaKhbuis n.m.