Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

716 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
վ Վ (գ.)vtrentième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique
3000.
վագել (բայ)vakél1) courir v.intr.,
2) se précipiter v.pron.
վագերաձի (գ.)vakéraTzizèbre n.m.
վագր (գ.)vakertigre n.m.
վագրենի (գ.)vakrénipeau de tigre n.f.
վազ (գ.)vaz1) course n.f.,
2) cep n.m.
վազան (ած.)vazancourant(e) adj.
վազել (բայ)vazélcourir v.intr.
վազուն (ած.)vazouncourant(e) adj.
վազվզել (բայ)vazvezélgambader v.intr.
վազվզուք (գ.)vazvezoukgambade n.f.
վազվռտել (բայ)vazveRdélgambader v.intr.
վազվռտուք (գ.)vazveRdoukgambade n.f.
վազք (գ.)vazkcourse n.f.
վաթել (բայ)vatélverser, répandre v.tr.
վաթսուն (ած.)vatsounsoixante adj.
վաթսունամեայ (ած.)vatsounamïasexagénaire adj.
վաթսուներորդ (ած.)vatsounérortsoixantième adj.
վախ (ձյնրկ.)vaKhhélas ! interj.
վախ (գ.)vaKhpeur, crainte n.f.
վախազդեցիկ (ած.)vaKhaztyTsigeffrayant(e) adj.
վախազդու (ած.)vaKhaztoueffrayant(e) adj.
վախկոտ (ած.)vaKhgodpeureux(euse), poltron(nne) adj.
վախկոտութիւն (գ.)vaKhgodoutiounpoltronnerie, couardise n.f.
վախճան (գ.)vaKhDjanfin, extrémité n.f., terme n.m.
վախճանական (ած.)vaKhDjanaganfinal(e, pluriel : finals ou finaux) adj.
վախճանեալ (ած.)vaKhDjanialdéfunt(e) adj.
վախճանիլ (բայ)vaKhDjanilmourir, trépasser v.intr.
վախճանում (գ.)vaKhDjanoummort n.f., trépas n.m.
վախնալ (բայ)vaKhnalcraindre, avoir peur v.tr.
վախցնել (բայ)vaKhTsenélfaire peur, effrayer v.tr.
վակաս (գ.)vagaséphod n.m.
վահ (ձյնրկ.)vahexclamation d’étonnement interj.
վահան (գ.)vahanbouclier n.m.
վահանակ (գ.)vahanagécusson n.m.
վահանակիր (գ.)vahanaguirécuyer n.m.
վահանաձուկ (գ.)vahanaTzougturbot n.m.
վաղ (մկբ.)vaGhtôt adv.
վաղաժամ (ած.)vaGhajamprécoce, prématuré(e) adj.
վաղահաս (ած.)vaGhahasprécoce, prématuré(e) adj.
վաղամեռ (ած.)vaGhaméRmort(e) prématurément adj.
վաղամեռիկ (ած.)vaGhaméRigmort(e) prématurément adj.
վաղանցուկ (ած.)vaGhanTsougéphémère adj.
վաղեմի (ած.)vaGhémivieux, vieille, ancien(nne) adj.
վաղը (մկբ.)vaGhedemain adv.
վաղնջական (ած.)vaGhnTchaganvieux, vieille, ancien(nne) adj.
վաղորդայն (գ.)vaGhortaïnlendemain n.m.
վաղուց (մկբ.)vaGhouTsdepuis longtemps adv.
վաղվաղակի (մկբ.)vaGhvaGhaguiaussitôt, sur-le-champ adv.
վաղր (գ.)vaGhrcoutelas n.m.
վաճառ(ք) (գ.)vaDjaR(k)vente n.f.
վաճառագիր (գ.)vaDjaRakirfacture n.f.
վաճառական (գ.)vaDjaRagancommerçant(e) n.
վաճառականական (ած.)vaDjaRaganagancommercial(e, aux) adj.
վաճառականութիւն (գ.)vaDjaRaganoutiouncommerce n.m., profession de commerçant n.f.
վաճառամարտ (գ.)vaDjaRamarddumping n.m.
վաճառանիշ (գ.)vaDjaRanichmarque de fabrique n.f.
վաճառանոց (գ.)vaDjaRanoTsmarché n.m.
վաճառաշահ (ած.)vaDjaRachahcommerçant(e) adj.
վաճառապահ (գ.)vaDjaRabahconsignataire n.
վաճառապահում (գ.)vaDjaRabahoumconsignation n.f.
վաճառատուն (գ.)vaDjaRadounmagasin, commerce n.m.
վաճառել (բայ)vaDjaRélvendre v.tr.
վաճառող (գ.)vaDjaRoGhvendeur n.m.
վաճառորդ (գ.)vaDjaRort vendeur n.m.
վաճառորդուհի (գ.)vaDjaRortouhivendeuse n.f.
վաճառուիլ (բայ)vaDjaRvil1) être vendu(e) v.pron.,
2) se vendre v.pron.
վաճառում (գ.)vaDjaRoumaction de vendre, vente n.f.
վայ (ձյնրկ.)vaïhélas ! interj.
վայ (գ.)vaïcalamité n.f.
վայել (ած.)vaïélséant adj., qui convient
վայել (բայ)vaïéldéplorer v.tr.
վայելել (բայ)vaïéléljouir v.tr.
վայելող (գ.)vaïéloGhjouisseur(euse) n.
վայելում (գ.)vaïéloumjouissance n.f.
վայելուչ (ած.)vaïélouTchséant(e), élégant(e) adj.
վայելչաբան (ած.)vaïélTchapanau discours élégant adj.
վայելչաբանութիւն (գ.)vaïélTchapanoutiounélégance du discours n.f.
վայելչագեղ (ած.)vaïélTchakéGhbeau, belle, gracieux(euse) adj.
վայելչախօս (ած.)vaïélTchaKhosau discours élégant adj.
վայելչախօսութիւն (գ.)vaïélTchaKhossoutiounélégance du discours n.f.
վայելչութիւն (գ.)vaïélTchoutiounélégance, grâce n.f.
վայելք (գ.)vaïélkjouissance n.f.
վայլել (բայ)vaïlélseoir, aller bien avec v.intr.
վայնասուն (գ.)vaïnassounvacarme n.m.
վայր (գ.)vaïrlieu, endroit n.m.
վայրագ (ած.)vaïrakféroce adj.
վայրագաբար (մկբ.)vaïrakaparférocement adv.
վայրագութիւն (գ.)vaïrakoutiounférocité n.f.
վայրագօրէն (մկբ.)vaïrakorénférocement adv.
վայրահաչ (ած.)vaïrahaTchmédisant(e) adj.
վայրահաչ (գ.)vaïrahaTchmédisant(e) n.
վայրահաչութիւն (գ.)vaïrahaTchoutiounclabauderie, médisance n.f.
վայրահաջ (ած.)vaïrahaTchmédisant(e) adj.
վայրահաջ (գ.)vaïrahaTchmédisant(e) n.
վայրաշարժ (գ.)vaïracharjlocomotive n.f.
վայրապար (մկբ.)vaïrabarvainement adv.
վայրավատին (ած.)vaïravadinépais(e), dispersé(e) adj.
վայրափակ (ած.)vaïrapagcirconscrit(e) adj.
վայրաքարշ (ած.)vaïrakarchrampant(e), bas(sse) adj.
վայրենաբար (մկբ.)vaïrénaparsauvagement adv.
վայրենաբարոյ (ած.)vaïrénaparobrutal(e, aux) adj.
վայրենանալ (բայ)vaïrénanaldevenir sauvage, être brutal(e) v.intr.
վայրենացնել (բայ)vaïrénaTsenélrendre sauvage, brutal(e) v.tr.
վայրենի (ած.)vaïrénisauvage, farouche adj.
վայրենութիւն (գ.)vaïrénoutiounsauvagerie, brutalité n.f.
վայրէջք (գ.)vaïréTchkpente, descente n.f.
վայրի (ած.)vaïrisauvage adj.
վայրի (ած.)vaïriagreste adj.
վայրկեան (գ.)vaïrguianminute n.f.
վանական (գ.)vanaganmoine n.m.
վանական (ած.)vanaganmonastique adj.
վանականութիւն (գ.)vanaganoutioun1) monachisme n.m.,
2) ensemble des moines n.m.
վանակն (գ.)vanaguenquartz, cristal de roche n.m.
վանահայր (գ.)vanahaïrprieur, supérieur n.m.
վանատուն (գ.)vanadouncouvent, prieuré n.m.
վանատուր (ած.)vanadourhospitalier(ière) adj.
վանդակ (գ.)vantagcage n.f., treillis n.m.
վանդակապատ (ած.)vantagabadgrillagé(e) adj.
վանդակապատ (գ.)vantagabadgrillage n.m.
վանդակափեղկ (գ.)vantagapéGhgpersienne n.f.
վանդակել (բայ)vantaguél1) grillager v.tr.,
2) enfermer derrière des grilles v.tr.
վանդակորմ (գ.)vantagormtreillage, treillis n.m.
վանդել (բայ)vantéldétruire, défaire v.tr.
վանդում (գ.)vantoumdestruction, déprédation n.f.
վանել (բայ)vanélrepousser, éloigner v.tr.
վանիչ (ած.)vaniTchrepoussant(e), répulsif(ive) adj.
վանկ (գ.)vangsyllabe n.f.
վանող (ած.)vanoGhrepoussant(e), répulsif(ive) adj.
վանողական (ած.)vanoGhaganrépulsif(ive), dégoûtant(e) adj.
վանողութիւն (գ.)vanoGhoutiounrépulsion n.f.
վանորայք (գ.)vanoraïkcité de monastères, de couvents n.m.
վանում (գ.)vanoum1) action de repousser, d’éloigner, n.f.,
2) repoussement, éloignement n.m.
վանք (գ.)vankmonastère, couvent n.m.
վաշ (ձյնրկ.)vachexclamation de satisfaction interj.
վաշխ (գ.)vachKhusure n.f.
վաշխառու (գ.)vachKhaRouusurier(ère) n.
վաշտ (գ.)vachdcompagnie n.f.
վաշտապետ (գ.)vachdabédcapitaine, commandant de compagnie n.m.
վաչ (գ.)vaTch1) bâche n.f.,
2) voiture couverte de bâche n.f.
վաչկատուն (ած.)vaTchgadounnomade adj.
վաչկատուն (գ.)vaTchgadounnomade n.
վառ (ած.)vaRardent(e), brillant(e), embrasé(e) adj.
վառ (գ.)vaRgonfalon n.m.
վառարան (գ.)vaRaranpoêle, brasero n.m.
վառեակ (գ.)vaRiagpoussin n.m.
վառել (բայ)vaRélallumer, enflammer, brûler v.tr.
վառելանիւթ (գ.)vaRélanioutcombustible n.m.
վառիլ (բայ)vaRil1) s’enflammer v.pron.,
2) brûler v.intr.
վառվռուն (ած.)vaRveRounpétillant(e), ardent(e) adj.
վառօդ (գ.)vaRotpoudre n.f.
վառօդարան (գ.)vaRotaranpoudrière, poudrerie n.f.
վասն (շղկ.)vasnpour conj.
վասնզի (շղկ.)vassenziparce que conj.
վաստակ (գ.)vasdag1) travail n.m.,
2) gain n.m.,
3) peine, fatigue n.f.
վաստակաբեկ (ած.)vasdagapégrompu(e) de fatigue adj.
վաստակաւոր (ած.)vasdagavorémérite adj.
վաստակիլ (բայ)vasdaguil1) travailler v.intr.,
2) gagner v.tr.
վաստկիլ (բայ)vasdguil1) travailler v.intr.,
2) gagner v.tr.
վատ (ած.)vadmauvais(e), lâche adj.
վատ (գ.)vad1) malheur n.m., nuisance n.f.,
2) méchanceté n.f.
վատաբախտ (ած.)vadapaKhdmalchanceux(euse) adj.
վատաբախտութիւն (գ.)vadapaKhdoutiounmalchance n.f.
վատաբան (ած.)vadapandétracteur(trice), diffamateur(trice) adj.
վատաբան (գ.)vadapandétracteur(trice), diffamateur(trice) n.
վատաբանել (բայ)vadapanéldiffamer, calomnier v.tr.
վատաբանութիւն (գ.)vadapanoutioundiffamation, calomnie n.f.
վատաբար (մկբ.)vadaparlâchement adv.
վատահամբաւ (ած.)vadahampavmal famé(e) adj.
վատաձայնութիւն (գ.)vadaTzaïnoutiouncacophonie
վատանալ (բայ)vadanaldevenir mauvais(e), devenir lâche v.intr.
վատանուն (ած.)vadanounmal famé(e) adj.
վատառողջ (ած.)vadaRoGhTchmaladif(ive), malsain(e) adj.
վատառողջութիւն (գ.)vadaRoGhTchoutiounmauvaise santé n.f.
վատասիրտ (ած.)vadassirdpusillanime, couard(e) adj.
վատասրտութիւն (գ.)vadasserdoutiounpusillanimité, couardise n.f.
վատացում (գ.)vadaTsoumdétérioration n.f.
վատթար (ած.)vadtarmauvais(e), bas(sse), très mauvais(e) adj.
վատթարանալ (բայ)vadtaranalempirer v.tr.
վատթարացնել (բայ)vadtaraTsenélrendre mauvais, pervertir v.tr.
վատթարացում (գ.)vadtaraTsoumaction de rendre ou de devenir mauvais n.f.
վատնել (բայ)vadnélgaspiller, dilapider v.tr.
վատնում (գ.)vadnoumgaspillage n.m., dilapidation n.f.
վատշուէր (ած.)vadchvér1) méchant(e) adj.,
2) scélérat(e) adj.
վատշուէր (գ.)vadchvér1) méchant(e) n.,
2) scélérat(e) n.
վատոյժ (ած.)vadouïjfaible, débile adj.
վատորակ (ած.)vadoragde mauvaise qualité adj.
վատութիւն (գ.)vadoutiounméchanceté, lâcheté n.f.
վար (ար.)varlabour, labourage n.m.
վար (մկբ.)varbas, en bas adv.
վարագոյր (գ.)varakouïrrideau n.m.
վարագուրել (բայ)varakourélvoiler, cacher v.tr.
վարազ (գ.)varazsanglier n.m.
վարազահաւ (գ.)varazahavcondor n.m.
վարակ (գ.)varagmicrobe, mal n.m., infection n.f.
վարակել (բայ)varaguélcontaminer, infecter v.pron.
վարակիչ (ած.)varaguiTchcontagieux(euse) adj.
վարակուիլ (բայ)varagvilêtre contaminé(e) v.pron.
վարակում (գ.)varagoumcontamination n.f.
վարանիլ (բայ)varanilhésiter, balancer v.intr.
վարանոտ (ած.)varanodhésitant(e), indécis(e) adj.
վարանում (գ.)varanoumhésitation, indécision n.f.
վարանք (գ.)varankirrésolution, perplexité n.f.
վարապան (գ.)varabancaveçon n.m.
վարատել (բայ)varadéléparpiller, disperser v.tr.
վարատում (գ.)varadouméparpillement n.m., dispersion n.f.
վարար (ած.)varar1) surabondant(e), débordant(e) adj.,
2) lubrique adj.
վարարիլ (բայ)vararil1) abonder, déborder v.intr.,
2) devenir lubrique v.intr.
վարարուն (ած.)vararoun1) surabondant(e), débordant(e) adj.,
2) lubrique adj.
վարաւանդ (գ.)varavantharnachement n.m.
վարգ (գ.)vark1) course n.f.,
2) trot n.m.
վարգել (բայ)varkélcourir, trotter v.intr.
վարդ (գ.)vartrose n.f.
վարդագոյն (ած.)vartakouïnrose, rosé(e) adj.
վարդազգի (գ.)vartazkirosacée n.f.
վարդաթուփ (գ.)vartatouprosier n.m.
վարդախտ (գ.)vartaKhdrougeole n.f.
վարդակ (գ.)vartagrosace n.f.
վարդակարմիր (ած.)vartagarmirincarnat(e) adj.
վարդապետ (գ.)vartabéddocteur, prêtre célibataire n.m.
վարդապետական (ած.)vartabédagandoctrinal(e, aux), propre à la prêtrise adj.
վարդապետանոց (գ.)vartabédanoTsséminaire n.m.
վարդապետել (բայ)vartabédélenseigner, endoctriner v.tr.
վարդապետութիւն (գ.)vartabédoutioundoctrine, dignité de prêtre n.f.
վարդաջուր (գ.)vartaTchoureau de rose n.f.
վարդաստան (գ.)vartasdanroseraie n.f.
վարդավառ (գ.)vartavaRfête de la transfiguration n.f.
վարդարան (գ.)vartaranrosaire, chapelet n.m.
վարդափայտ (գ.)vartapaïdbois de rose n.m.
վարդենի (գ.)varténirosier n.m.
վարել (բայ)varélconduire, diriger, mener v.tr.
վարելահող (գ.)varélahoGhterre arable n.f.
վարզ (գ.)varzbâton de commandement n.m.
վարժ (ած.)varjhabitué(e), exercé(e) adj.
վարժանք (գ.)varjankexercice n.m., expérience n.f.
վարժապետ (գ.)varjabédenseignant, instituteur n.m.
վարժապետական (ած.)varjabédaganconcernant les enseignants adj.
վարժապետանոց (գ.)varjabédanoTsécole normale n.f.
վարժապետութիւն (գ.)varjabédoutiounfonction d’enseignant n.f.
վարժարան (գ.)varjaranécole n.f.
վարժեցնել (բայ)varjéTsenélhabituer, exercer v.tr.
վարժութիւն (գ.)varjoutiounhabitude n.f., exercice n.m.
վարժուիլ (բայ)varjevils’habituer, s’exercer v.pron. (v.intr. en arménien).
վարժուհի (գ.)varjouhienseignante, institutrice n.f.
վարիչ (գ.)variTch1) conducteur,
2) dirigeant, animateur, moniteur n.m.
վարիչ (ած.)variTchqui dirige
վարկ (գ.)vargcrédit n.m.
վարկաբեկ (ած.)vargapégdéshonoré(e), ayant perdu tout crédit adj.
վարկաբեկել (բայ)vargapéguéldéshonorer v.tr.
վարկաբեկիչ (ած.)vargapéguiTchdéshonorant(e) adj.
վարկաբեկում (գ.)vargapégoumdéshonneur n.m., perte de crédit n.f.
վարկագիր (գ.)vargakirlettre de crédit n.f., accréditif n.m.
վարկագրել (բայ)vargakrélaccréditer v.tr.
վարկած (գ.)vargaDzhypothèse, conjecture n.f.
վարկանիշ (գ.)varganichavis de crédit n.m.
վարկատոմս (գ.)vargadomscarte de crédit n.f.
վարկպարազի (ած.)vargbarazisuperficiel(lle), approximatif(ive) adj.
վարկպարազի (մկբ.)vargbarazisuperficiellement adv.
վարձ (գ.)varTzsalaire, loyer n.m.
վարձաբնակ (գ.)varTzapenaglocataire n.
վարձագին (գ.)varTzakinsalaire, loyer n.m.
վարձագիր (գ.)varTzakircontrat de travail, de location n.m.
վարձակ (գ.)varTzag1) chanteuse n.f.,
2) danseuse de l’antiquité, prostituée n.f.
վարձակալ (գ.)varTzagallocataire n.
վարձահատութիւն (գ.)varTzahadoutiounrémunération n.f.
վարձատրել (բայ)varTzadrélrémunérer, récompenser v.tr.
վարձատրիչ (գ.)varTzadriTchrémunérateur(trice), dispensateur(trice) n.
վարձատրութիւն (գ.)varTzadroutiounrémunération, récompense n.f.
վարձել (բայ)varTzéllouer v.tr.
վարձկան (գ.)varTzganmercenaire n.m.
վարձու (ած.)varTzouà louer adj.
վարձուոր (գ.)varTzvorlocataire n.
վարձք (գ.)varTzksalaire, loyer n.m.
վարմ (գ.)varmfilet, rets n.m.
վարմունք (գ.)varmounk1) conduite n.f., 2) comportement n.m.
վարնոց (ած.)varenoTsbas(sse), vulgaire adj.
վարշամակ (գ.)varchamagmouchoir n.m.
վարորդ (գ.)varortconducteur, chauffeur n.m.
վարորնակ (գ.)varornagcassier n.m.
վարոց (գ.)varoTsverge n.f.
վարուելապերպ (գ.)varvélagérb1) conduite n.f.,
2) comportement n.m.,
3) façon de vivre
վարուժան (գ.)varoujanoiseau mâle n.m.
վարուժնակ (գ.)varoujnagoiseau mâle n.m.
վարուիլ (բայ)varvilse conduire, se comporter v.pron. (v.intr. en arménien).
վարունգ (գ.)varounkconcombre n.m.
վարուցան(ք) (գ.)varouTsan(k)labourage n.m.
վարչագէտ (գ.)varTchakédadministrateur, diplomate n.m.
վարչագիտութիւն (գ.)varTchakidoutiounadministration, diplomatie n.f.
վարչակազմ (գ.)varTchagazmpersonnel administratif n.m.
վարչական (ած.)varTchaganadministratif(ive) adj.
վարչակարգ (գ.)varTchagarkrégime politique et social n.m.
վարչաձեւ (գ.)varTchaTzévrégime politique et social n.m.
վարչամեքենայ (գ.)varTchamékénaappareil administratif n.m.
վարչապետ (գ.)varTchabédprésident du conseil, premier ministre n.m.
վարչութիւն (գ.)varTchoutioun1) administration n.f.,
2) conseil, comité n.m.
վարպետ (ած.)varbédhabile, industrieux(euse) adj.
վարպետ (գ.)varbédpatron, maître n.m.
վարպետորդի (ած.)varbédortiadroit(e), malin(gne) adj.
վարպետութիւն (գ.)varbédoutiounhabileté, adresse n.f.
վարս (գ.)varschevelure n.f.
վարսակ (գ.)varsagavoine n.f.
վարսակալ (գ.)varsagalbandeau n.m.
վարսամ (գ.)varsamcomète n.f.
վարսայարդար (գ.)varsaïartarcoiffeur(euse) n.
վարսաւոր (ած.)varsavorchevelu(e), touffu(e) adj.
վարսել (բայ)varsélficher, enfoncer v.tr.
վարտիք (գ.)vardikcaleçon n.m.
վարք (գ.)vark1) conduite n.f.,
2) vie n.f.
վաւաշ (ած.)vavachlascif(ive), libidineux(euse) adj.
վաւաշոտ (ած.)vavachodlascif(ive), libidineux(euse) adj.
վաւաշոտութիւն (գ.)vavachodoutiounlascivité, luxure n.f.
վաւեր (ած.)vavérauthentique, valide adj.
վաւերագիր (գ.)vavérakirdocument n.m.
վաւերագրական (ած.)vavérakeragandocumentaire adj.
վաւերագրութիւն (գ.)vavérakeroutiounhomologation, authentification n.f.
վաւերաթուղթ (գ.)vavératouGht1) document officiel n.m.,
2) certificat d’homologation n.m.
վաւերական (ած.)vavéraganauthentique adj.
վաւերականութիւն (գ.)vavéraganoutiounauthenticité n.f.
վաւերացնել (բայ)vavéraTsenélvalider, ratifier v.tr.
վաւերացում (գ.)vavéraTsoumvalidation n.f.
վեզիր (գ.)vézirvizir n.m.
վեհ (ած.)véhsublime, noble adj.
վեհաժողով (գ.)véhajoGhovcongrès n.m.
վեհանձն (ած.)véhanTzengénéreux(euse), magnanime adj.
վեհանձնաբար (մկբ.)véhanTznapargénéreusement adv.
վեհանձնութիւն (գ.)véhanTznoutioungénérosité, magnanimité n.f.
վեհանձնօրէն (մկբ.)véhanTznoréngénéreusement adv.
վեհաշուք (ած.)véhachoukimposant(e), majestueux(euse) adj.
վեհապետ (գ.)véhabédsouverain n.m.
վեհապետական (ած.)véhabédagansouverain(e) adj.
վեհապետութիւն (գ.)véhabédoutiounsouveraineté n.f.
վեհարան (գ.)véharanrésidence du catholicos n.f.
վեհափառ (ած.)véhapaRmajestueux(euse) adj., titre donné aux catholicos. sa majesté
վեհափառութիւն (գ.)véhapaRoutiounmajesté n.f.
վեհերիլ (բայ)véhérilcraindre, manquer d’assurance v.tr.
վեհերոտ (ած.)véhérodcraintif(ive), hésitant(e) adj.
վեհերոտութիւն (գ.)véhérodoutiouncrainte n.f., manque d’assurance n.m.
վեհիմաստ (ած.)véhimasdsublime adj.
վեհութիւն (գ.)véhoutiounélévation, sublimité n.f.
վեղար (գ.)véGharcapuchon de religieux n.m.
վեղարաւոր (գ.)véGharavorreligieux, ecclésiastique n.m.
վեղարաւոր (ած.)véGharavorreligieux(euse), ecclésiastique adj.
վեներական (ած.)vénéraganvénérien(nne) adj.
վեստ (ած.)vésdnoble, princier(ière) adj.
վետական (ած.)védaganvédique adj.
վեր (ած.)vérhaut(e) adj.
վեր (մկբ.)vérhaut adv.
վերաբերեալ (ած.)vérapérialrelatif(ive), concernant adj.
վերաբերեալ (մկբ.)vérapérialen ce qui concerne
վերաբերիլ (բայ)vérapérilconcerner v.tr.
վերաբերում (գ.)vérapéroumrelation n.f., rapport n.m.
վերագնահատել (բայ)vérakenahadélréévaluer v.tr.
վերագնահատում (գ.)vérakenahadoumréévaluation n.f.
վերագրել (բայ)vérakerélattribuer v.tr.
վերագրում (գ.)vérakeroumattribution, action d’attribuer n.f.
վերադառնալ (բայ)vérataRnalrevenir, retourner v.intr.
վերադարձ (գ.)vératarTzretour n.m.
վերադարձնել (բայ)vératarTzenélrendre, retourner v.tr.
վերադիր (գ.)vératirépithète n.f., surnom n.m.
վերազարթնում (գ.)vérazartnoumréveil n.m.
վերազինել (բայ)vérazinélréarmer v.tr.
վերազինուիլ (բայ)vérazinvilréarmer v.intr.
վերազինում (գ.)vérazinoumréarmement n.m.
վերախմբել (բայ)véraKhempélregrouper v.tr.
վերախմբում (գ.)véraKhempoumregroupement n.m.
վերածել (բայ)véraDzélréduire v.tr.
վերածնիլ (բայ)véraDzenilrenaître v.intr.
վերածնունդ (գ.)véraDzenountrenaissance n.f.
վերածում (գ.)véraDzoumréduction n.f.
վերակազմել (բայ)véragazmélreconstituer, réorganiser v.tr.
վերակազմութիւն (գ.)véragazmoutiounreconstitution, réorganisation n.f.
վերականգնել (բայ)véraganknélredresser, restaurer, relever v.tr.
վերականգնիլ (բայ)véraganknilse relever, se redresser v.pron. (v.intr. en arménien).
վերականգնում (գ.)véraganknoumredressement n.m., restauration n.f.
վերակառուցել (բայ)véragaRouTsélréédifier, rebâtir v.tr.
վերակառուցում (գ.)véragaRouTsoumréédification n.f.
վերակացու (գ.)véragaTsousurveillant, inspecteur n.m.
վերակացութիւն (գ.)véragaTsoutiounfonction de surveillant, d’inspecteur n.f.
վերակենդանանալ (բայ)véraguéntananalrevivre, renaître v.intr.
վերակենդանացնել (բայ)véraguéntanaTsenélréanimer, faire revivre v.tr.
վերակենդանացում (գ.)véraguéntanaTsoumréanimation n.f.
վերակերտել (բայ)véraguérdélréédifier, rebâtir v.tr.
վերակերտում (գ.)véraguérdoumréédification n.f.
վերակոչել (բայ)véragoTchélrappeler, évoquer v.tr.
վերակոչում (գ.)véragoTchoumrappel n.m., évocation n.f.
վերահաս (ած.)vérahasimminent(e) adj.
վերահասու (ած.)vérahassouinformé(e), instruit(e) adj.
վերահաստատել (բայ)vérahasdadél1) réaffirmer v.tr.,
2) rétablir, réinstaller v.tr.
վերահաստատուիլ (բայ)vérahasdadvil1) se réinstaller v.pron.,
2) être rétabli(e) v.pron.
վերահաստատում (գ.)vérahasdadoum1) réaffirmation n.f.,
2) réinstallation n.f.
3) rétablissement n.m.
վերահսկել (բայ)vérahesguélsurveiller v.tr.
վերահսկիչ (գ.)vérahesguiTchsurveillant, contrôleur n.m.
վերահսկում (գ.)vérahesgoumsurveillance n.f., contrôle n.m.
վերամբարձ (ած.)véramparTzascendant(e), élevé(e), exalté(e) adj.
վերամկրտական (ած.)véramegrdagananabaptiste adj.
վերամկրտական (գ.)véramegrdagananabaptiste n.
վերամկրտել (բայ)véramegrdélrebaptiser v.tr.
վերամշակել (բայ)véramechaguélretraiter, réviser, améliorer v.tr.
վերամշակում (գ.)véramechagoumretraitement n.m., révision, amélioration n.f.
վերամուսնանալ (բայ)véramousnanalse remarier v.pron. (v.intr. en arménien).
վերամուսնութիւն (գ.)véramousnoutiounremariage n.m.
վերամուտ (գ.)véramoudrentrée n.f.
վերանալ (բայ)véranals’extasier, s’exalter v.pron. (v.intr. en arménien).
վերանայիլ (բայ)véranayilrevoir v.tr.
վերանորոգել (բայ)véranorokélrénover, restaurer v.tr.
վերանորոգիչ (գ.)véranorokiTchrénovateur, restaurateur n.m.
վերանորոգող (գ.)véranorokoGhrénovateur, restaurateur n.m.
վերանորոգում (գ.)véranorokoumrénovation, restauration n.f.
վերաշինել (բայ)vérachinélrefaire, refabriquer, rebâtir v.tr.
վերաշինութիւն (գ.)vérachinoutiounaction de refaire, de rebâtir, réfection, restauration n.f.
վերապահ (ած.)vérabahréservé(e) adj.
վերապահութիւն (գ.)vérabahoutiounréserve n.f.
վերապահում (գ.)vérabahoumréserve n.f.
վերապատուելի (ած.)vérabadvélirévérend adj., titre donné aux pasteurs protestants.
վերապրիլ (բայ)vérabrilrevivre v.intr.
վերասլաց (ած.)vérasselaTsascendant(e) adj.
վերատեսութիւն (գ.)véradéssoutiounrévision n.f.
վերատեսուչ (գ.)véradéssouTchdirecteur, inspecteur n.m.
վերատեսչուհի (գ.)véradésTchouhidirectrice, inspectrice n.f.
վերարծարծ (ած.)vérarDzarDzattisé(e) adj.
վերարծարծել (բայ)vérarDzarDzélattiser v.tr.
վերարկու (գ.)vérargoupaletot, pardessus n.m.
վերարտադրել (բայ)vérardatrélreproduire v.tr.
վերարտադրութիւն (գ.)vérardatroutiounreproduction n.f.
վերացական (ած.)véraTsaganabstrait(e) adj.
վերացականութիւն (գ.)véraTsaganoutiounabstraction n.f.
վերացապաշտ (ած.)véraTsabachdabstractionniste adj.
վերացապաշտ (գ.)véraTsabachdabstractionniste n.
վերացապաշտութիւն (գ.)véraTsabachdoutiounabstractionnisme n.m.
վերացնել (բայ)véraTsenél1) abstraire v.tr.,
2) exalter v.tr.
վերացում (գ.)véraTsoumexaltation n.f.
վերափոխել (բայ)vérapoKhéltransformer v.tr.
վերափոխում (գ.)vérapoKhoum1) transformation n.f.,
2) assomption n.f.
վերաքաղ (գ.)vérakaGhrévision n.f.
վերաքննել (բայ)vérakennélréexaminer v.tr.
վերաքննելի (ած.)vérakennélià réexaminer adj.
վերաքննիչ (գ.)vérakenniTchcelui qui réexamine, réviseur, un inspecteur général n.m.
վերաքննութիւն (գ.)vérakennoutiounréexamen n.m.
վերելակ (գ.)vérélagascenseur n.m.
վերելք (գ.)vérélkascension, montée n.f.
վերերեւիլ (բայ)vérérévilréapparaître v.intr.
վերերեւում (գ.)vérérévoumréapparition n.f.
վերեւ (մկբ.)vérévau-dessus adv.
վերեւ (շղկ.)vérévau-dessus conj.
վերընդունիլ (բայ)vérentounilréadmettre, accepter de nouveau v.tr.
վերընձիւղել (բայ)vérenTziouGhélrepousser v.intr.
վերընտրել (բայ)vérendrélréélire v.tr.
վերընտրութիւն (գ.)vérendroutiounréélection n.f.
վերընտրուիլ (բայ)vérendrvilêtre réélu(e) v.pron.
վերին (ած.)vérinsupérieur(e), céleste adj.
վերիվայրում (գ.)vérivaïroumchangement, chambardement n.m.
վերլուծաբար (մկբ.)vérlouDzaparanalytiquement adv.
վերլուծական (ած.)vérlouDzagananalytique adj.
վերլուծել (բայ)vérlouDzélanalyser v.tr.
վերլուծում (գ.)vérlouDzoumanalyse n.f.
վերծանել (բայ)vérDzanél1) déchiffrer v.tr.,
2) commenter v.tr.
վերծանող (գ.)vérDzanoGh1) déchiffreur(euse) n.,
2) commentateur(trice) n.
վերծանում (գ.)vérDzanoum1) déchiffrage n.m.,
2) commentaire n.m.
վերմակ (գ.)vérmagédredon n.m.
վերյիշել (բայ)vérhichélse rappeler v.pron. (v.tr. en arménien).
վերյիշում (գ.)vérhichoumrappel n.m., action de se rappeler n.f.
վերնագիր (գ.)vérenakirtitre n.m.
վերնագոյն (ած.)vérenakouïnsupérieur(e) adj.
վերնագրել (բայ)vérenakeréltitrer v.tr.
վերնալ (բայ)vérenal1) se lever v.pron.,
2) être levé(e), être supprimé(e) v.pron.
վերնախարիսխ (գ.)vérenaKharisKhentablement n.m.
վերնախաւ (գ.)vérenaKhavcouche supérieure, classe supérieure n.f.
վերնամաշկ (գ.)vérenamachgépiderme n.m.
վերնայարկ (գ.)vérenaïargétage supérieur n.m.
վերնաշէնք (գ.)vérenachénksuperstructure n.f.
վերնատուն (գ.)vérenadoun1) cénacle n.m.,
2) galerie n.f.
վերնոլորտ (գ.)vérenolordstratosphère n.f.
վերնոտ (գ.)vérenodépileptique n.
վերնոտութիւն (գ.)vérenodoutiounépilepsie n.f.
վերոյիշեալ (ած.)vérohichialsus-mentionné(e) adj.
վերջ (գ.)vérTch1) fin n.f.,
2) terme n.m.
վերջաբան (գ.)vérTchapanconclusion n.f.
վերջալոյս (գ.)vérTchalouïscrépuscule n.m.
վերջածանց (գ.)vérTchaDzanTssuffixe n.m.
վերջակէտ (գ.)vérTchaguédpoint, point final n.m.
վերջանալ (բայ)vérTchanal1) finir v.intr.,
2) se terminer v.pron.
վերջապահ (գ.)vérTchabaharrière-garde n.f.
վերջապէս (մկբ.)vérTchabésenfin adv.
վերջատանջ (գ.)vérTchadanTchanapeste n.m.
վերջացնել (բայ)vérTchaTsenélfinir, terminer v.tr.
վերջաւորութիւն (գ.)vérTchavoroutiounterminaison, fin n.f.
վերջընթեր (ած.)vérTchentérpénultième adj.
վերջին (ած.)vérTchindernier(ière) adj.
վերջնագիր (գ.)vérTchnakirultimatum n.m.
վերջնական (ած.)vérTchnaganfinal(e, pluriel : finals ou finaux), définitif(ive) adj.
վերջնականապէս (մկբ.)vérTchnaganabésdéfinitivement adv.
վերջնականօրէն (մկբ.)vérTchnaganoréndéfinitivement adv.
վերսկսիլ (բայ)vérsgsilrecommencer v.tr.
վերսկսում (գ.)vérsgsoumrecommencement n.m.
վերստ (գ.)vérsdverste n.f.
վերստացում (գ.)vérsdanTsoumrécupération
վերստին (մկբ.)vérsdinde nouveau adv.
վերստուգել (բայ)vérsdoukélrevérifier v.tr.
վերստուգում (գ.)vérsdoukoumrevérification n.f.
վերտ (գ.)vérdcotte de mailles n.f., haubert n.m.
վերտառութիւն (գ.)vérdaRoutiounépigraphe n.f.
վերցնել (բայ)vérTsenél1) lever, soulever, porter v.tr.,
2) enlever v.tr.
վեց (ած.)véTssix adj.
վեցամեայ (ած.)véTsamïade six ans, âgé(e) de six ans adj.
վեցամսեայ (ած.)véTsamsïaâgé(e) de six mois, semestriel(lle) adj.
վեցանկիւն (ած.)véTsanguiounhexagonal(e, aux) adj.
վեցանկիւն (գ.)véTsanguiounhexagone n.m.
վեցեակ (գ.)véTsiagsixain ou sizain n.m.
վեցեակ (ած.)véTsiagcomposé(e) de six
վեցերորդ (ած.)véTsérortsixième adj.
վեցօրեայ (ած.)véTsorïade six jours adj.
վզակապ (գ.)vezagabcollier n.m.
վզզալ (բայ)vezzalbourdonner v.intr.
վզզոց (գ.)vezzoTssifflement n.m.
վզկապ (գ.)vezgabcollier n.m.
վզնոց (գ.)veznoTscache-col, foulard n.m.
վզօն (գ.)vzonris de veau, d’agneau
վէգ (գ.)vékosselet n.m.
վէժ (գ.)véjchute, cascade n.f.
վէճ (գ.)véDjdispute n.f.
վէմ (գ.)vémpierre, roche n.f.
վէպ (գ.)vébroman n.m.
վէս (ած.)véshautain(e), arrogant(e) adj.
վէտ (գ.)védonde n.f.
վէտվէտում (գ.)védvédoumondoiement n.m.
վէրք (գ.)vérkblessure, plaie n.f.
վթար (գ.)vetardommage, dégât n.m.
վթարել (բայ)vetarélendommager v.tr.
վթարում (գ.)vetaroum1) action d’endommager n.f.,
2) endommagement n.m.,
3) détérioration n.f.
վժժոց (գ.)vejjoTssifflement n.m.
վիգ (գ.)vikaide, défense n.f.
վիզ (գ.)vizcou n.m.
վիթ (գ.)vitgazelle n.f.
վիթխարի (ած.)vitKharigigantesque adj.
վիժած (ած.)vijaDzavorté(e) adj.
վիժած (ած.)vijaDzavorté adj.
վիժակ (գ.)vijagrideau n.m., tenture n.f.
վիժանք (գ.)vijankflux, écoulement n.m.
վիժեցնել (բայ)vijéTsenélfaire avorter v.tr.
վիժիլ (բայ)vijilavorter v.intr.
վիժուկ (գ.)vijougavorton n.m.
վիժում (գ.)vijoumavortement n.m.
վիհ (գ.)vihgouffre, précipice n.m.
վիճաբանական (ած.)viDjapanaganpolémique adj.
վիճաբանիլ (բայ)viDjapanil1) polémiquer v.intr.,
2) se disputer v.pron.
վիճաբանութիւն (գ.)viDjapanoutiounpolémique, dispute n.f.
վիճակ (գ.)viDjag1) état, sort n.m.,
2) diocèse n.m.
վիճակագիր (գ.)viDjagakirstatisticien(nne) n.
վիճակագրական (ած.)viDjagakeraganstatistique adj.
վիճակագրութիւն (գ.)viDjagakeroutiounstatistique n.f.
վիճակախաղ (գ.)viDjagaKhaGhjeu de hasard n.m.
վիճակահանութիւն (գ.)viDjagahanoutiounloterie n.f.
վիճակացոյց (գ.)viDjagaTsouïTsbulletin de notes n.m.
վիճակաւոր (գ.)viDjagavorévêque diocésain n.m.
վիճակել (բայ)viDjaguélattribuer v.tr.
վիճակուիլ (բայ)viDjagviléchoir v.intr.
վիճայարոյց (ած.)viDjaïarouïTsdisputailleur(euse), discuteur(euse) adj.
վիճայարոյց (գ.)viDjaïarouïTsdisputailleur(euse), discuteur(euse) n.
վիճարկել (բայ)viDjarguéldiscuter v.tr.
վիճելի (ած.)viDjélidiscutable adj.
վիճիլ (բայ)viDjilse disputer v.pron. (v.intr. en arménien).
վիմագիր (ած.)vimakirlithographié(e) adj.
վիմագիր (գ.)vimakirlithographe n.
վիմագրական (ած.)vimakeraganlithographique adj.
վիմագրել (բայ)vimakeréllithographier v.tr.
վիմագրութիւն (գ.)vimakeroutiounlithographie n.f.
վիմաշէն (ած.)vimachénbâti(e) en pierre adj.
վիմատիպ (ած.)vimadiblithographié(e) adj.
վիմափոր (ած.)vimaporcreusé(e) dans la pierre adj.
վին (գ.)vinluth n.m.
վիշապ (գ.)vichabdragon n.m.
վիշապաձուկ (գ.)vichabaTzougcachalot n.m.
վիշապաքաղ (ած.)vichabakaGhtueur de dragon, titre attribué au dieu païen Vahaken.
վիշապաքաղ (գ.)vichabakaGhtitre attribué au dieu païen Vahaken.
վիշտ (գ.)vichdchagrin n.m.
վիպագիր (գ.)vibakirromancier(ière) n.
վիպագրութիւն (գ.)vibakeroutiounart du roman n.m.
վիպակ (գ.)vibagnouvelle n.f., roman court n.m.
վիպական (ած.)vibaganromanesque adj.
վիպապաշտ (ած.)vibabachdromantique adj.
վիպապաշտութիւն (գ.)vibabachdoutiounromantisme n.m.
վիպասան (գ.)vibassanromancier(ière) n.
վիպել (բայ)vibélconter, inventer v.tr.
վիպերգ (գ.)vibérkromance n.f.
վիտակ (գ.)vidagmoire n.f.
վիրաբոյժ (գ.)virapouïjchirurgien(nne) n.
վիրաբուժական (ած.)virapoujaganchirurgical(e, aux) adj.
վիրաբուժութիւն (գ.)virapoujoutiounchirurgie n.f.
վիրալ (բայ)viralraser v.tr.
վիրալից (ած.)viraliTscouvert(e) de plaies, ulcéreux(euse) adj.
վիրակապ (գ.)viragabbandage n.m.
վիրահատ (գ.)virahadchirurgien(nne) n.
վիրահատութիւն (գ.)virahadoutiounchirurgie n.f.
վիրապ (գ.)viraboubliette, fosse n.f.
վիրաւոր (ած.)viravorblessé(e) adj.
վիրաւոր (գ.)viravorblessé n.m.
վիրաւորական (ած.)viravoraganblessant(e), offensant(e) adj.
վիրաւորանք (գ.)viravorankoffense, injure n.f.
վիրաւորել (բայ)viravorélblesser, offenser v.tr.
վիրաւորուիլ (բայ)viravorvil1) se sentir offensé(e) v.pron.,
2) être blessé(e) v.pron.
վիրաւորում (գ.)viravoroum1) action de blesser, d’offenser n.f.,
2) offense n.f.,
վիրգ (գ.)virk1) pierre de baliste n.f.,
2) assommoir n.m.
վլվլուկ (գ.)velvelougtapage, vacarme n.m.
վխտալ (բայ)vekhdalgrouiller v.intr.
վկայ (գ.)vega1) témoin n.m.
2) martyr n.m.
վկայագիր (գ.)vegaïakirattestation n.f.
վկայական (գ.)vegaïagandiplôme, certificat n.m.
վկայարան (գ.)vegaïaranmartyrium n.m.
վկայել (բայ)vegaïéltémoigner v.tr. ou v.intr.
վկայութիւն (գ.)vegaïoutiountémoignage n.m.
վկայուհի (գ.)vegaïouhimartyre n.f.
վկանդել (բայ)vegantélsoumettre, écraser v.tr.
վհատ (ած.)vehadabattu(e), découragé(e) adj.
վհատեցնել (բայ)vehadéTsenéldécourager, désespérer v.tr.
վհատիլ (բայ)vehadil1) désespérer v.intr.,
2) se décourager v.pron.
վհատութիւն (գ.)vehadoutiounabattement, découragement n.m.
վհուկ (գ.)vehougsorcier n.m., sorcière n.f.
վճար (գ.)veDjarpaiement n.m.
վճարագիր (գ.)veDjarakirchèque, bon de paiement n.m.
վճարել (բայ)veDjarélpayer v.tr.
վճարելի (ած.)veDjarélipayable adj.
վճարող (գ.)veDjaroGhpayeur(euse) n.
վճարովի (ած.)veDjarovipayant(e) adj.
վճարում (գ.)veDjaroumpaiement n.m., action de payer n.f.
վճիռ (գ.)veDjiRarrêt n.m., décision n.f.
վճիտ (ած.)veDjidlimpide, pur(e) adj.
վճռաբար (մկբ.)veDjRapardécisivement adv.
վճռաբեկ (ած.)veDjRapégde cassation adj.
վճռական (ած.)veDjRagandécisif(ive), péremptoire adj.
վճռականութիւն (գ.)veDjRaganoutiounattitude d’une personne décidée n.f.
վճռականօրէն (մկբ.)veDjRaganorénpéremptoirement adv.
վճռապէս (մկբ.)veDjRabésdécisivement adv.
վճռել (բայ)veDjRéldécider, trancher v.tr.
վնաս (գ.)venasnuisance n.f., dommage n.m.
վնասակար (ած.)venassagarnuisible adj.
վնասել (բայ)venassélnuire, endommager v.tr.
վնասուիլ (բայ)venasvilsubir des dommages v.tr. (v.pron. en arménien).
վշտաբեկ (ած.)vechdapégaffligé(e) adj.
վշտագին (ած.)vechdakinaffligeant(e) adj.
վշտագին (մկբ.)vechdakindouloureusement adv.
վշտալի (ած.)vechdalipénible, douloureux(euse) adj.
վշտակիր (ած.)vechdaguiraffligé(e) adj.
վշտակից (ած.)vechdaguiTscompatissant(e) adj.
վշտակցիլ (բայ)vechdagTsilcompatir v.tr.
վշտակցութիւն (գ.)vechdagTsoutiouncompassion, sympathie n.f.
վշտահար (ած.)vechdaharaffligé(e) adj.
վշտանալ (բայ)vechdanals’affliger, se désoler v.pron. (v.intr. en arménien).
վշտացնել (բայ)vechdaTsenélaffliger, peiner v.tr.
վոլթ (գ.)voltvolt n.m.
վոլթաչափ (գ.)voltaTchapvoltmètre n.m.
վոհմակ (գ.)vohmagmeute n.f.
վուշ (գ.)vouchlin n.m.
վռնտել (բայ)veRndélchasser v.tr.
վռնտուիլ (բայ)veRndvilêtre chassé(e) v.pron.
վսեմ (ած.)vessémsublime adj.
վսեմաբան (ած.)vessémapanéloquent(e) adj.
վսեմաբանութիւն (գ.)vessémapanoutiounéloquence n.f.
վսեմաշուք (ած.)vessémachoukexcellent(e), éminent(e) adj., titre attribué à un dignitaire.
վսեմացնել (բայ)vessémaTsenél1) sublimer v.tr.,
2) rendre sublime v.tr.
վսեմափայլ (ած.)vessémapaïlexcellent(e), éminent(e) adj., titre attribué à un dignitaire.
վսեմափառ (ած.)vessémapaRéminentissime adj.
վսեմութիւն (գ.)vessémoutiounéminence, excellence n.f.
վստահ (ած.)vesdahsûr(e), certain(e) adj.
վստահաբար (մկբ.)vesdahaparsûrement adv.
վստահելի (ած.)vesdahélidigne de confiance adj.
վստահեցնել (բայ)vesdahéTsenélassurer, rassurer v.tr.
վստահիլ (բայ)vesdahilconfier, avoir confiance v.tr.
վստահութիւն (գ.)vesdahoutiounconfiance n.f.
վստահօրէն (մկբ.)vesdahorénsûrement adv.
վտակ (գ.)vedagruisseau n.m.
վտանգ (գ.)vedankpéril, danger n.m.
վտանգաւոր (ած.)vedankavordangereux(euse) adj.
վտանգել (բայ)vedankélexposer au danger v.tr.
վտանգուիլ (բայ)vedankevilêtre exposé(e) au danger v.pron.
վտար (ած.)vedarétranger(ère), exilé(e) adj.
վտար (գ.)vedarétranger(ère), exilé(e) n.
վտարական (ած.)vedaraganétranger(ère), exilé(e) adj.
վտարական (գ.)vedaraganétranger(ère), exilé(e) n.
վտարանդի (գ.)vedarantiexilé(e), fugitif(ive) n.
վտարանդի (ած.)vedarantiexilé(e), fugitif(ive) adj.
վտարել (բայ)vedarélchasser, déporter v.tr.
վտարուիլ (բայ)vedarvilêtre chassé(e), déporté(e) v.pron.
վտարում (գ.)vedaroumexpulsion, déportation n.f.
վտաւան (գ.)vedavanlieue n.f.
վտիտ (ած.)vedidgrêle, chétif(ive) adj.
վրադիր (գ.)veratirsomme ou matière ajoutée n.f.
վրայ (նխդր.)verasur prép.
վրան (գ.)verantente n.f.
վրանաբնակ (ած.)veranapnagnomade adj., habitant sous des tentes
վրանաբնակ (գ.)veranapnagnomade n., habitant sous des tentes
վրանաքաղաք (գ.)veranakaGhakcampement, camp n.m.
վրացական (ած.)veraTsagangéorgien(nne) adj.
վրացերէն (գ.)veraTséréngéorgien n.m., langue géorgienne n.f.
վրացի (գ.)veraTsiGéorgien, habitant de Géorgie n.m.
վրացուհի (գ.)veraTsouhiGéorgienne, habitante de Géorgie n.f.
վրդով (գ.)vertovalarme, inquiétude n.f.
վրդովել (բայ)vertovélalarmer, inquiéter v.tr.
վրդովիլ (բայ)vertovils’alarmer, s’inquiéter v.pron. (v.intr. en arménien).
վրդովիչ (ած.)vertoviTchalarmant(e), inquiétant(e) adj.
վրդովուիլ (բայ)vertovvils’alarmer, s’inquiéter v.pron. (v.intr. en arménien).
վրդովում (գ.)vertovoumalarme, inquiétude n.f.
վրէժ (գ.)vréjvengeance n.f.
վրէժխնդիր (ած.)vréjKhentirvengeur, vengeresse, revanchard(e) adj.
վրէժխնդիր (գ.)vréjKhentirvengeur n., vengeresse n.f., revanchard(e) n.
վրէժխնդրութիւն (գ.)vréjKhentroutiounvindicte, vengeance n.f.
վրէպ (գ.)vréberreur n.f.
վրիժառու (ած.)vrijaRouvengeur, vengeresse adj.
վրիժառու (գ.)vrijaRouvengeur n.m., vengeresse n.f.
վրիպակ (գ.)vribagerreur n.f., erratum n.m.
վրիպանք (գ.)vribankfaute n.f., errements n.m.pl.
վրիպեցնել (բայ)vribéTsenélinduire en erreur v.tr.
վրիպիլ (բայ)vribil1) errer v.intr.,
2) se tromper v.pron.
վրիպում (գ.)vriboumfaute n.f., errements n.m.pl.
վրձին (գ.)verTzinpinceau n.m., brosse n.f.
վրնջել (բայ)vrenTchélhennir v.intr.
վրնջիւն (գ.)vrenTchiounhennissement n.m.