Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

794 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
պ Պ (գ.)bvingt-sixième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique 800.
պագ (գ.)bakbaiser n.m.
պագնել (բայ)baknélbaiser, embrasser v.tr.
պագշոտ (ած.)bakechodlibidineux(euse), libertin(e) adj.
պագշոտութիւն (գ.)bakechodoutioundébauche n.f., libertinage n.m.
պալատ (գ.)baladpalais n.m., cour n.f.
պալատական (գ.)baladaganpalatin, courtisan n.m.
պալատուր (գ.)balasdournoix de cajou n.f.
պալար (գ.)balarabcès n.m., pustule n.f.
պախարակել (բայ)baKharaguélblâmer, bafouer v.tr.
պախարակելի (ած.)baKharaguéliblâmable adj.
պախարակութիւն (գ.)baKharagoutiounblâme n.m., réprobation n.f.
պախարակուիլ (բայ)baKharagvilêtre blâmé(e), bafoué(e) v.pron.
պախարակում (գ.)baKharagoumaction de blâmer, de bafouer, réprimande n.f.
պախուրց (գ.)baKhourTslicou n.m.
պախուց (գ.)baKhouTslicou n.m.
պախրէ (գ.)baKhrébétail n.m.
պակաս (գ.)bagasmanque n.m.
պակաս (ած.)bagasincomplet(ète) adj.
պակասամիտ (ած.)bagassamidniais(e), débile adj.
պակասաւոր (ած.)bagassavorimparfait(e), incomplet(ète), insuffisant(e) adj.
պակասորդ (գ.)bagassortdéficit n.m.
պակասութիւն (գ.)bagassoutioun1) manque n.m.,
2) défaut n.m.
պակշոտ (ած.)bagchodlibidineux(euse), libertin(e) adj.
պակշոտութիւն (գ.)bagchodoutioundébauche n.f., libertinage n.m.
պակուցիչ (ած.)bagouTsiTcheffrayant(e) adj.
պակուցում (գ.)bagouTsoumeffroi n.m., frayeur n.f.
պակսեցնել (բայ)bagséTsenéldiminuer, amoindrir v.tr.
պակսիլ (բայ)bagsilmanquer, diminuer v.intr.
պահ (գ.)bah1) période n.f.,
2) faction n.f.
պահածոյ (գ.)bahaDzoconserve n.f.
պահածոյ (ած.)bahaDzomis(e) de côté
պահակ (գ.)bahaggarde, sentinelle n.f., gardien n.m.
պահակազօրք (գ.)bahagazorkgarde, patrouille n.f.
պահականոց (գ.)bahaganoTsposte, corps de garde n.m.
պահակատուն (գ.)bahagadounposte, corps de garde n.m.
պահակափոխ (գ.)bahagapoKhrelève n.f.
պահակութիւն (գ.)bahagoutioun1) gardiennage n.m.,
2) surveillance n.f.
պահանջ (գ.)bahanTchdemande, exigence n.f. créance n.f.
պահանջատէր (գ.)bahanTchadércréancier(ière) n.
պահանջատիրութիւն (գ.)bahanTchadiroutiounexigence, réclamation n.f.
պահանջել (բայ)bahanTchélexiger, réclamer v.tr.
պահանջկոտ (ած.)bahanTchgodexigeant(e) adj.
պահանջք (գ.)bahanTchk1) demande, exigence n.f.,
2) créance n.f.
պահապան (գ.)bahabangardien n.m.
պահարան (գ.)baharan1) enveloppe n.f.,
2) armoire n.f.
պահել (բայ)bahélgarder, conserver v.tr.
պահեստ (գ.)bahésd1) réserve n.f.,
2) dépôt, magasin n.m.
պահեստամաս (գ.)bahésdamasaccessoire n.m.
պահեստապետ (գ.)bahésdabédmagasinier n.m.
պահեցող (գ.)bahéTsoGhjeûneur n.m.
պահեցողութիւն (գ.)bahéTsoGhoutiounjeûne n.m., abstinence n.f.
պահլաւերէն (գ.)bahlavérénpahlvi n.m., langue pahlvie n.f.
պահծու (ած.)bahDzouconservé(e) adj.
պահծու (գ.)bahDzouconserve n.f.
պահուըտիլ (բայ)bahvedilse cacher v.pron. (v.intr. en arménien).
պահուըտուք (գ.)bahvedoukcache-cache n.m.
պահուիլ (բայ)bahvil1) se cacher v.pron.,
2) être caché(e) v.pron.
պահպանակ (գ.)bahbanagprotège manuscrit n.m.
պահպանել (բայ)bahbanélprotéger, garder, conserver v.tr.
պահպանիչ (գ.)bahbaniTchprière de bénédiction et de sauvegarde n.f.
պահպանողական (ած.)bahbanoGhaganconservateur(trice) adj.
պահպանողական (գ.)bahbanoGhaganconservateur(trice) n.
պահպանում (գ.)bahbanoumconservation, protection n.f.
պահք (գ.)bahkjeûne, carême n.m.
պաղ (ած.)baGhfroid(e) adj.
պաղ (գ.)baGhfroideur n.f.
պաղատագին (ած.)baGhadakininstant(e) adj.
պաղատագին (մկբ.)baGhadakininstamment adv.
պաղատանք (գ.)baGhadankinstance, supplication n.f.
պաղատիլ (բայ)baGhadilsupplier, implorer v.tr.
պաղարիւն (ած.)baGhariounflegmatique, calme adj.
պաղարիւնութիւն (գ.)baGhariounoutiounflegme, sang-froid n.m.
պաղեցնել (բայ)baGhéTsenélrefroidir, rendre froid v.tr.
պաղիլ (բայ)baGhilrefroidir v.intr., avoir froid v.tr.
պաղլեղ (գ.)baGhléGhalun n.m.
պաղութիւն (գ.)baGhoutiounfroid n.m., froideur n.f.
պաղպաղակ (գ.)baGhbaGhagglace n.f.
պաղպաջիլ (բայ)baGhbaTchilreluire v.intr.
պաղպաջուն (ած.)baGhbaTchoun1) reluisant(e), étincelant(e) adj.,
2) rafraîchissant(e) adj.
պաճար (գ.)baDjarbétail n.m.
պաճարախտ (գ.)baDjaraKhdépizootie n.f.
պաճոյճ (գ.)baDjouyDjparure n.f.
պաճոյճ (ած.)baDjouyDjorné(e) adj.
պաճոյճք (գ.)baDjouïDjkagrément n.m.
պաճուճաբան (գ.)baDjouDjapanphraseur n.m.
պաճուճազարդ (ած.)baDjouDjazartparé(e), affecté(e) adj.
պաճուճանք (գ.)baDjouDjankparure n.f.
պաճուճապատանք (գ.)baDjouDjabadank1) poupée n.f.,
2) marionnette n.f.
պաճուճել (բայ)baDjouDjélparer, couvrir de parure v.tr.
պաճուճուիլ (բայ)baDjouDjvilse parer, se couvrir de parure v.pron. (v.intr. en arménien).
պայ (գ.)bayêtre imaginaire n.m.
պայազատ (գ.)baïazadhomme d’ascendance princière n.m.
պայթակ (գ.)baïtagpétard n.m.
պայթեցնել (բայ)baïtéTsenélfaire éclater, faire sauter v.tr.
պայթիլ (բայ)baïtiléclater, exploser v.intr.
պայթիւն (գ.)baïtiounexplosion n.f.
պայթում (գ.)baïtoumaction d’exploser, explosion n.f.
պայթուցիկ (ած.)baïtouTsigexplosif(ive) adj.
պայթուցիկ (գ.)baïtouTsigexplosif n.m.
պայիկ (գ.)bayigfée n.f.
պայլ (գ.)baïlprince (mot dérivé de “bailli”) n.m.
պայծառ (ած.)baïDzaRclair(e), limpide, lumineux(euse) adj.
պայծառակերպութիւն (գ.)baïDzaRaguérboutiountransfiguration n.f.
պայծառանալ (բայ)baïDzaRanal1) devenir clair(e) v.intr.,
2) devenir gai(e) v.intr.
պայծառատես (ած.)baïDzaRadésclairvoyant(e) adj.
պայծառատեսութիւն (գ.)baïDzaRadéssoutiounclairvoyance n.f.
պայծառացնել (բայ)baïDzaRaTsenél1) rendre clair(e) v.tr.,
2) rendre gai(e) v.tr.
պայծառութիւն (գ.)baïDzaRoutiounclarté, luminosité n.f.
պայման (գ.)baïmancondition, clause n.f.
պայմանագիր (գ.)baïmanakircontrat, accord n.m.
պայմանագրական (ած.)baïmanakeragancontractuel(lle) adj.
պայմանագրութիւն (գ.)baïmanakroutiountraité, pacte n.m.
պայմանադիր (ած.)baïmanatircontractant(e) adj.
պայմանադիր (գ.)baïmanatircontractant(e) n.
պայմանադրական (ած.)baïmanatraganconventionnel(lle) adj.
պայմանադրութիւն (գ.)baïmanatroutiounconvention, stipulation n.f.
պայմանաժամ (գ.)baïmanajamdélai n.m., échéance n.f.
պայմանական (ած.)baïmanaganconditionnel(lle) adj.
պայմանաւորել (բայ)baïmanavorélconditionner v.tr.
պայմանաւորուիլ (բայ)baïmanavorvil1) être conditionné(e) v.pron.,
2) se mettre d’accord v.pron.
պայուսակ (գ.)baïoussagsac n.m.
պայտ (գ.)baïdfer à cheval n.m.
պայտար (գ.)baïdarmaréchal-ferrant n.m.
պայտել (բայ)baïdélferrer v.tr.
պայքար (գ.)baïkarquerelle, lutte n.f., combat n.m.
պայքարիլ (բայ)baïkarillutter, combattre v.intr.
պանան (գ.)bananbanane n.f.
պանդխտիլ (բայ)banteKhdil1) émigrer v.intr.,
2) s’expatrier v.pron.
պանդխտութիւն (գ.)banteKhdoutiounsituation d’émigré, émigration n.f.
պանդոկ (գ.)bantoghôtel n.m.
պանդոկապետ (գ.)bantogabédhôtelier n.m.
պանդոյր (ած.)bantouïrstupide, sot(tte) adj.
պանդուխտ (ած.)bantouKhdémigré(e), émigrant(e) adj.
պանդուխտ (գ.)bantouKhdémigré(e), émigrant(e) n.
պանթէոն (գ.)bantéonpanthéon n.m.
պանիր (գ.)banirfromage n.m.
պանծալ (բայ)banDzalse glorifier v.pron. (v.intr. en arménien).
պանծալի (ած.)banDzaliglorieux(euse) adj.
պանծացնել (բայ)banDzaTsenélglorifier v.tr.
պանծացում (գ.)banDzaTsoumglorification n.f.
պաշար (գ.)bacharprovision n.f., approvisionnement n.m.
պաշարել (բայ)bacharélassiéger v.tr.
պաշարում (գ.)bacharoumsiège n.m.
պաշտամունք (գ.)bachdamounk1) adoration n.f.,
2) service religieux n.m.
պաշտել (բայ)bachdéladorer v.tr.
պաշտելի (ած.)bachdéliadorable adj.
պաշտող (գ.)bachdoGhadorateur(trice) n.
պաշտում (գ.)bachdoumadoration n.f., culte n.m.
պաշտպան (ած.)bachdbanprotecteur(trice) adj.
պաշտպան (գ.)bachdbanprotecteur(trice) n.
պաշտպանեալ (գ.)bachdbanialprotégé(e) n.
պաշտպանել (բայ)bachdbanélprotéger, défendre v.tr.
պաշտպանելի (ած.)bachdbanélidéfendable adj.
պաշտպանող (գ.)bachdbanoGhprotecteur(trice), défenseur n.
պաշտպանողական (ած.)bachdbanoGhagandéfensif(ive) adj.
պաշտպանողական (գ.)bachdbanoGhagandéfense n.f.
պաշտպանութիւն (գ.)bachdbanoutioundéfense, protection n.f.
պաշտպանում (գ.)bachdbanoumaction de défendre, défense n.f.
պաշտօն (գ.)bachdon1) charge n.f.,
2) fonction n.f.
3) fonctionnalité n.f.
պաշտօնագիր (գ.)bachdonakirdocument n.m.
պաշտօնազուրկ (ած.)bachdonazourgdestitué(e), révoqué(e) adj.
պաշտօնազրկել (բայ)bachdonazerguéldestituer, décharger de ses fonctions v.tr.
պաշտօնազրկութիւն (գ.)bachdonazergoutioundestitution, révocation n.f.
պաշտօնազրկուիլ (բայ)bachdonazerguevilêtre destitué(e), révoqué(e) v.pron.
պաշտօնաթերթ (գ.)bachdonatértdocument officielle n.f., organe, journal officiel n.m.
պաշտօնակալ (գ.)bachdonagalfonctionnaire n.
պաշտօնական (ած.)bachdonaganofficiel(lle) adj.
պաշտօնականացնել (բայ)bachdonaganaTsenélofficialiser v.tr.
պաշտօնականութիւն (գ.)bachdonaganoutiounattitude officielle n.f.
պաշտօնակատար (գ.)bachdonagadarchargé(e) de fonction, intérimaire n.
պաշտօնակից (գ.)bachdonaguiTscollègue n.
պաշտօնային (ած.)bachdonaïinfonctionnel(lle) adj.
պաշտօնանկ (ած.)bachdonangdestitué(e), révoqué(e) adj.
պաշտօնանկութիւն (գ.)bachdonangoutioundestitution, révocation n.f.
պաշտօնապէս (մկբ.)bachdonabésofficiellement adv.
պաշտօնավարել (բայ)bachdonavarélêtre en service v.intr.
պաշտօնավարութիւն (գ.)bachdonavaroutiounservice n.m., fonction n.f.
պաշտօնատեղի (գ.)bachdonadéGhiposte, bureau n.m.
պաշտօնատուն (գ.)bachdonadounposte, bureau n.m.
պաշտօնեայ (գ.)bachdonïafonctionnaire n.
պաշտօնէութիւն (գ.)bachdonéoutioun1) ensemble des fonctionnaires n.m.,
2) fonctionnariat n.m.
պաչ (գ.)baTchbise n.f., bisou n.m.
պաչիկ (գ.)baTchigbise n.f., bisou n.m.
պապ (գ.)bab1) adulte, pubère adj.,
2) mûr(e) adj.
պապակ (գ.)babagsoif, altération n.f.
պապական (ած.)babagan1) familial(e, aux) adj.,
2) papal(e, aux) adj.
պապականութիւն (գ.)babaganoutiounpapisme n.m.
պապակիլ (բայ)babaguilavoir soif v.tr., être altéré(e) v.intr.
պապանձիլ (բայ)babanTzilrester muet(tte) v.intr.
պապանձում (գ.)babanTzoummutisme n.m.
պապաչել (բայ)babaTchélchevroter v.tr.
պապաչիւն (գ.)babaTchiounchevrotement n.m.
պապենական (ած.)babénaganancestral(e, aux) adj.
պապիկ (գ.)babiggrand-père, bonhomme n.m.
պապիրոս (գ.)babirospapyrus n.m.
պապկայ (գ.)babgaperruche n.f.
պապութիւն (գ.)baboutiounpapauté n.f.
պապուկ (գ.)babouggrand-père, bonhomme n.m.
պապունիճ (գ.)babouniDjcamomille n.f.
պառակ (գ.)baRagbétail n.m.
պառական (գ.)baRaganmeute de chiens n.f.
պառակտել (բայ)baRagdéldiviser, désunir v.tr.
պառակտիչ (գ.)baRagdiTchfauteur(trice) de discorde n.
պառակտուիլ (բայ)baRagdevil1) se diviser v.pron.,
2) être en discorde v.intr.
պառակտում (գ.)baRagdoumdissension, discorde n.f.
պառաւ (ած.)baRavvieille adj.f.
պառաւ (գ.)baRavvieille n.f.
պառաւիլ (բայ)baRavilvieillir v.intr.
պառաւութիւն (գ.)baRavoutiounvieillesse n.f.
պառկեցնել (բայ)baRguéTsenélcoucher v.tr.
պառկիլ (բայ)baRguilse coucher v.pron. (v.intr. en arménien).
պասեք (գ.)bassékpâque juive n.f.
պասկուճ (գ.)basgouDjvautour, fauve n.m.
պասուք (գ.)bassouksoif, altération n.f.
պաստառ (գ.)basdaR1) étoffe n.f.,
2) écran n.m.
պաստառակալ (գ.)basdaRagallinceul n.m.
պասքեցնել (բայ)baskéTsenélaltérer v.tr.
պասքիլ (բայ)baskilavoir soif v.tr., être altéré(e) v.intr.
պատ (գ.)badmur n.m., muraille, clôture n.f.
պատահաբար (մկբ.)badahaparaccidentellement adv.
պատահական (ած.)badahaganaccidentel(lle), fortuit(e), casuel(lle) adj.
պատահականութիւն (գ.)badahaganoutiounaccident n.m., éventualité n.f.
պատահար (գ.)badaharfait, incident n.m.
պատահիլ (բայ)badahil1) arriver, échoir v.intr.,
2) rencontrer v.tr.
պատահմունք (գ.)badahmounkcoïncidence n.f., hasard n.m.
պատահում (գ.)badahoumrencontre n.f.
պատաղիճ (գ.)badaGhiDjlierre n.m.
պատան (գ.)badan1) bande n.f.,
2) linceul n.m.
պատանդ (գ.)badantotage n.m.
պատանեակ (գ.)badaniaggarçonnet n.m.
պատանեկութիւն (գ.)badanégoutiounadolescence n.f.
պատանի (գ.)badaniadolescent n.m.
պատանութիւն (գ.)badanoutiounadolescence n.f.
պատանք (գ.)badanklinceul, suaire n.m.
պատանքել (բայ)badankélenvelopper dans un linceul v.tr.
պատառ (գ.)badaR1) bouchée n.f.,
2) lambeau n.m.
պատառատուն (ած.)badaRadoundéchiré(e), déchiqueté(e) adj.
պատառաքաղ (գ.)badaRakaGhfourchette n.f.
պատառիկ (գ.)badaRigfragment n.m.
պատառոտել (բայ)badaRodéldéchiqueter v.tr.
պատասխան (գ.)badasKhanréponse, réplique n.f.
պատասխանատու (ած.)badasKhanadouresponsable adj.
պատասխանատու (գ.)badasKhanadouresponsable n.
պատասխանատւութիւն (գ.)badasKhanadvoutiounresponsabilité n.f.
պատասխանել (բայ)badasKhanélrépondre, répliquer v.tr.
պատատ (գ.)badademballage, paquet n.m.
պատատել (բայ)badadélemballer, empaqueter v.tr.
պատատուկ (գ.)badadouglierre n.m.
պատարագ (գ.)badarakmesse n.f.
պատարագամատոյց (գ.)badarakamadouïTsmissel n.m.
պատարագել (բայ)badarakélcélébrer la messe v.tr.
պատարագիչ (գ.)badarakiTchcélébrant n.m.
պատարուն (ած.)badarounrempli(e), plein(e), débordant(e) adj.
պատգամ (գ.)badkam1) message n.m.,
2) oracle n.m.
պատգամաբեր (գ.)badkamapérmessager n.m.
պատգամախօս (գ.)badkamaKhosoracle n.m.
պատգամաւոր (գ.)badkamavordélégué, député n.m.
պատգամաւորութիւն (գ.)badkamavoroutioundélégation, députation n.f.
պատգամել (բայ)badkamél1) parler solennellement v.intr.,
2) annoncer v.tr.
պատգարակ (գ.)badkaragbrancard n.m.
պատգարակակիր (գ.)badkaragaguirbrancardier n.m.
պատեան (գ.)badian1) fourreau n.m.,
2) coquille n.f.,
3) carapace n.f.
պատել (բայ)badélcerner, envelopper, couvrir v.tr.
պատեհ (ած.)badéhopportun(e), propice adj.
պատեհապաշտ (ած.)badéhabachdopportuniste adj.
պատեհապաշտ (գ.)badéhabachdopportuniste n.
պատեհապաշտութիւն (գ.)badéhabachdoutiounopportunisme n.m.
պատեհութիւն (գ.)badéhoutiounopportunité, occasion n.f.
պատենաւոր (ած.)badénavortestacé adj.
պատերազմ (գ.)badérazmguerre n.f.
պատերազմական (ած.)badérazmaganguerrier(ière) adj.
պատերազմասէր (ած.)badérazmassérbelliqueux(euse) adj.
պատերազմիլ (բայ)badérazmilguerroyer, combattre v.intr.
պատերազմիկ (գ.)badérazmigguerrier(ière), combattant(e) n.
պատժական (ած.)badjaganpénal(e, aux), répressif(ive) adj.
պատժապարտ (ած.)badjabardcoupable adj.
պատժապարտ (գ.)badjabardcoupable n.
պատժարան (գ.)badjaranmaison de correction, prison n.f., bagne n.m.
պատժել (բայ)badjélpunir, châtier v.tr.
պատժուիլ (բայ)badjevilêtre puni(e) v.pron.
պատիժ (գ.)badijpunition, peine n.f., châtiment n.m.
պատիճ (գ.)badiDjtrompe n.f.
պատիր (ած.)badirillusoire, fallacieux(euse) adj.
պատիւ (գ.)badiv1) honneur, hommage n.m.,
2) dignité n.f.,
3) vertu n.f.
պատկան (ած.)badgan1) convenable, conforme adj.,
2) correspondant(e) adj.
պատկանելիութիւն (գ.)badganélioutiounappartenance n.f.
պատկանիլ (բայ)badganilappartenir v.tr.
պատկառանք (գ.)badgaRankrespect n.m., vénération n.f.
պատկառելի (ած.)badgaRélirespectable, vénérable adj.
պատկառիլ (բայ)badgaRilrespecter, vénérer v.tr. (v.intr. en arménien).
պատկառոտ (ած.)badgaRodrespectueux(euse), pudique adj.
պատկառուկ (գ.)badgaRougsensitive n.f., mimosa n.m.
պատկեր (գ.)badguérimage, icône n.f.
պատկերազարդ (ած.)badguérazartillustré(e) adj.
պատկերազարդել (բայ)badguérazartélillustrer v.tr.
պատկերալի (ած.)badguéraliimagé(e), plein(e) d’images adj.
պատկերահան (գ.)badguérahanphotographe n.
պատկերահանութիւն (գ.)badguérahanoutiounmétier de photographe n.m.
պատկերահանում (գ.)badguérahanoumaction de photographier, prise de photographies n.f.
պատկերամարտ (ած.)badguéramardiconoclaste adj.
պատկերամարտ (գ.)badguéramardiconoclaste n.
պատկերամարտութիւն (գ.)badguéramardoutiouniconoclasme n.m.
պատկերանալ (բայ)badguéranal1) apparaître v.intr.,
2) se présenter v.pron.
պատկերապաշտ (ած.)badguérabachdiconolâtre adj.
պատկերապաշտ (գ.)badguérabachdiconolâtre n.
պատկերապաշտութիւն (գ.)badguérabachdoutiouniconolâtrie n.f.
պատկերասրահ (գ.)badguérasserahgalerie, salle d’exposition n.f.
պատկերասփիւռ (գ.)badguéraspuRtéléviseur n.m.
պատկերասփռել (բայ)badguéraspRéltéléviser v.tr.
պատկերասփռում (գ.)badguéraspRoumtélévision n.f.
պատկերացնել (բայ)badguéraTsenélreprésenter, imaginer v.tr.
պատկերացում (գ.)badguéraTsoumreprésentation n.f.
պատկերաւոր (ած.)badguéravorimagé(e) adj.
պատկերել (բայ)badguérélreprésenter, imaginer v.tr.
պատճառ (գ.)badDjaRcause n.f., motif n.m.
պատճառաբանութիւն (գ.)badDjaRapanoutiounargument n.m., argumentation n.f.
պատճառական (ած.)badDjaRagancausal(e, ls) adj.
պատճառականութիւն (գ.)badDjaRaganoutiouncausalité n.f.
պատճառանք (գ.)badDjaRankprétexte, motif n.m.
պատճառել (բայ)badDjaRélcauser, motiver v.tr.
պատճէն (գ.)badDjéncopie, reproduction n.f.
պատմաբան (գ.)badmapanhistorien n.m.
պատմաբանութիւն (գ.)badmapanoutiounétudes historiques n.f.pl.
պատմագէտ (գ.)badmakédhistorien n.m.
պատմագիտութիւն (գ.)badmakidoutiounétudes historiques n.f.pl.
պատմագիր (գ.)badmakirhistoriographe n.m.
պատմագիրք (գ.)badmakirkouvrage d’histoire n.m.
պատմագրել (բայ)badmakrélrédiger l’histoire v.tr.
պատմագրութիւն (գ.)badmakreoutiounhistoriographie n.f.
պատմական (ած.)badmagan1) historique adj.,
2) mémorable adj.
պատմականութիւն (գ.)badmaganoutiounhistoricité n.f.
պատմականօրէն (մկբ.)badmaganorénhistoriquement adv.
պատմավէպ (գ.)badmavébroman historique n.m.
պատմավիպագիր (գ.)badmavibakirauteur de roman historique n.m.
պատմել (բայ)badmélraconter, narrer v.tr.
պատմիչ (գ.)badmiTchconteur, narrateur n.m.
պատմուածք (գ.)badmevaDzkconte n.m.
պատմութիւն (գ.)badmoutiounhistoire n.f.
պատմուճան (գ.)badmouDjantunique n.f.
պատնէշ (գ.)badnéchrempart n.m., barricade n.f.
պատշաճ (ած.)badchaDjconvenable, séant(e) adj.
պատշաճեցնել (բայ)badchaDjéTsenéladapter, conformer v.tr.
պատշաճիլ (բայ)badchaDjil1) convenir v.intr.,
2) se conformer v.pron.
պատշաճութիւն (գ.)badchaDjoutiounconvenance, bienséance n.f.
պատշգամ (գ.)badechkambalcon n.m.
պատշիր (գ.)badchircharte n.f.
պատուաբեր (ած.)badvapérhonorable adj.
պատուագին (գ.)badvakinhonoraires n.m.pl.
պատուագիր (գ.)badvakirbillet, lettre d’honneur n.
պատուախնդիր (ած.)badvaKhentirprobe, pointilleux(euse) adj.
պատուակալ (ած.)badvagalhonoraire adj.
պատուական (ած.)badvaganhonoré(e), honorable adj.
պատուանդան (գ.)badvantanpiédestal, socle n.m.
պատուանշան (գ.)badvanechandécoration n.f.
պատուանուն (գ.)badvanountitre honorifique n.m.
պատուասեալ ղառ մը որ արմատ կը տարածէ (ած.)badevasial GhaR me vor armad gue daraDzéaffranchi adj.
պատուաստ (գ.)badevasd1) vaccin n.m.,
2) greffe n.f.
պատուաստել (բայ)badvassedél1) vacciner v.tr.,
2) greffer, transplanter v.tr.
պատուաստելու պատրաստուած ճիւղ (գ.)badevasedélou badrasdevaDz DjuGhappel-sève n.m.
պատուաստի կերպ մը ()badevasdi guérb meapproche loc.adv.
պատուաստուիլ (բայ)badvasdevilse faire vacciner, greffer v.pron.
պատուաստում (գ.)badvasdoum1) vaccination n.f.,
2) greffe n.f.
պատուար (գ.)badvarbarrière n.f., rempart n.m.
պատուարժան (ած.)badvarjanhonorable adj.
պատուաւոր (ած.)badvavorhonnête, respectable adj.
պատուել (բայ)badvél1) respecter, honorer v.tr.,
2) montrer de l’hospitalité v.tr.
պատուելի (ած.)badvélihonorable adj.
պատուելի (գ.)badvélipasteur protestant
պատուէր (գ.)badvér1) commande, recommandation n.f.,
2) précepte n.m.
պատուիրակ (գ.)badviragémissaire, délégué(e) n.
պատուիրակութիւն (գ.)badviragoutioundélégation n.f.
պատուիրան (գ.)badvirancommandement, précepte n.m.
պատուիրել (բայ)badvirélcommander, prescrire, enjoindre v.tr.
պատուհան (գ.)badouhanfenêtre, croisée n.f.
պատուհաս (գ.)badouhasfléau, châtiment n.m.
պատուհասել (բայ)badouhassélchâtier, nuire v.tr.
պատուհասում (գ.)badouhassoumaction de châtier, de nuire n.f.
պատում (գ.)badoum1) pansement n.m.,
2) narration n.f.
պատուտակ (գ.)badoudagplante grimpante n.f.
պատռել (բայ)badeRéldéchirer, fendre v.tr.
պատռուածք (գ.)badeRvaDzkdéchirure, fente n.f.
պատռուիլ (բայ)badeRvilêtre déchiré(e), fendu(e) v.pron.
պատռտած (ած.)badeRdaDzdéchiqueté(e) adj.
պատռտել (բայ)badeRdéldéchiqueter, mettre en morceaux v.tr.
պատռտուիլ (բայ)badeRdvilêtre déchiqueté(e) v.pron.
պատսպարան (գ.)badesbaranabri, refuge n.m.
պատսպարան (գ.)badesbaranabri n.m.
պատսպարանել (նբ.)badesbaranélabriter v.tr.
պատսպարել (բայ)badesbarélabriter v.tr.
պատսպարուիլ (բայ)badesbarvil1) s’abriter v.pron.,
2) être abrité(e) v.pron.
պատրանաթափ (ած.)badranatapdéçu(e), désabusé(e) adj.
պատրանք (գ.)badrankillusion n.f.
պատրաստ (ած.)badrasdprêt(e), disposé(e) adj.
պատրաստաբան (ած.)badrasdapanprompt(e) à répondre adj.
պատրաստաբանութիւն (գ.)badrasdapanoutiounprésence d’esprit n.f.
պատրաստակամ (ած.)badrasdagamempressé(e) adj.
պատրաստակամութիւն (գ.)badrasdagamoutiounempressement n.m.
պատրաստել (բայ)badrassedélpréparer, apprêter v.tr.
պատրաստութիւն (գ.)badrasdoutiounpréparation n.f., préparatifs n.m.pl.
պատրաստուիլ (բայ)badrasdevilse préparer v.pron. (v.intr. en arménien).
պատրել (բայ)badréltromper, duper v.tr.
պատրիարք (գ.)badriarkpatriarche n.m.
պատրիարքական (ած.)badriarkaganpatriarcal(e, aux) adj.
պատրիարքարան (գ.)badriarkaranpatriarcat, siège patriarcal n.m.
պատրիարքութիւն (գ.)badriarkoutiounpatriarcat n.m.
պատրիկ (գ.)badrigpatrice n.m.
պատրիկեան (ած.)badriguianpatricien(nne) adj.
պատրոյգ (գ.)badrouïkmèche n.f.
պատրոյս (գ.)badrouïsgreffe n.f.
պատրուակ (գ.)badervagprétexte n.m.
պատրուակել (բայ)badervaguélprétexter v.tr.
պատրուճակ (գ.)badrouDjagbrebis n.f.
պատրուսել (բայ)badroussélgreffer, enter v.tr.
պար (գ.)bardanse n.f.
պարագայ (գ.)barakacirconstance n.f.
պարագայական (ած.)barakaïagancirconstanciel(lle) adj.
պարագիծ (գ.)barakiDzpérimètre n.m.
պարագլուխ (գ.)baraklouKh1) meneur de danse n.m.,
2) chef n.m.
պարադիր (գ.)baratirchorégraphe n.
պարադրութիւն (գ.)baratroutiounchorégraphie n.f.
պարախումբ (գ.)baraKhoumptroupe de danse n.f.
պարականոն (ած.)baraganonirrégulier, anormal adj.
պարակից (գ.)baraguiTspartenaire de danse n.
պարահանդէս (գ.)barahantésbal n.m.
պարահարթակ (գ.)barahartagpiste de danse n.f.
պարան (գ.)barancâble n.m.
պարանոց (գ.)baranoTs1) cou n.m.,
2) isthme n.m.
պարանցիկ (ած.)baranTsigdansant(e) adj.
պարապ (ած.)barabvide adj.
պարապիլ (բայ)barabil1) s’occuper v.pron.,
2) vaquer à v.tr. (v.intr. en arménien).
պարապութիւն (գ.)baraboutiounvide n.m., vacuité n.f.
պարապում (գ.)baraboumoccupation n.f.
պարապուրդ (գ.)barabourtcongé n.m., vacances n.f.pl.
պարասրահ (գ.)barasrahsalle de danse n.f.
պարարել (բայ)bararélengraisser v.tr.
պարարուեստ (գ.)bararvésdart de la danse n.m.
պարարում (գ.)bararoumengraissement n.m.
պարարուն (ած.)bararoungras(sse) adj.
պարարտ (ած.)barard1) replet(ète), gras(sse) adj.,
2) fertile adj.
պարարտանալ (բայ)barardanal1) s’engraisser v.pron.,
2) devenir fertile v.intr.
պարարտանիւթ (գ.)barardanioutfertilisant, engrais n.m.
պարարտացնել (բայ)barardaTsenélfertiliser v.tr.
պարարտացուցիչ (գ.)barardaTsouTsiTchfertilisant, engrais n.m.
պարարտութիւն (գ.)barardoutiounfertilité n.f.
պարաւանդ (գ.)baravantlien n.m., chaîne n.f.
պարաւանդել (բայ)baravantélenchaîner, entraver v.tr.
պարաւանդում (գ.)baravantoumaction d’enchaîner, d’entraver n.f.
պարբերաբար (մկբ.)barpéraparpériodiquement adv.
պարբերագիրք (գ.)barpérakirkpériodique n.m.
պարբերաթերթ (գ.)barpératértpériodique n.m.
պարբերական (ած.)barpéraganpériodique adj.
պարբերականութիւն (գ.)barpéraganoutiounpériodicité n.f.
պարբերութիւն (գ.)barpéroutiounpériode n.f., paragraphe n.m.
պարգեւ (գ.)barkévdon, présent, cadeau, prix n.m.
պարգեւաբաշխութիւն (գ.)barkévapachKhoutioundistribution de prix n.f.
պարգեւագիր (գ.)barkévakirbrevet de donation n.m.
պարգեւատու (գ.)barkévadoudonateur(trice) n.
պարգեւատւութիւն (գ.)barkévadevoutioundistribution de prix n.f.
պարգեւել (բայ)barkévéldonner, offrir, gratifier v.tr.
պարեգօտ (գ.)barékodtunique n.f.
պարել (բայ)baréldanser v.intr.
պարեխ (գ.)baréKhroc, rocher n.m.
պարեղանակ (գ.)baréGhanagair, musique de danse n.m.
պարենաւորել (բայ)barénavorélapprovisionner v.tr.
պարենաւորուիլ (բայ)barénavorvil1) s’approvisionner v.pron.,
2) être approvisionné(e) v.pron.
պարենաւորում (գ.)barénavoroumapprovisionnement n.m.
պարերգ (գ.)barérkair, musique de danse n.m.
պարզ (ած.)barzsimple adj.
պարզաբանել (բայ)barzapanélélucider, éclaircir v.tr.
պարզաբանութիւն (գ.)barzapanoutiounélucidation n.f., éclaircissement n.m.
պարզաբանում (գ.)barzapanoum1) action d’élucider, d’éclaircir n.f.,
2) élucidation n.f., éclaircissement n.m.
պարզամիտ (ած.)barzamidnaïf(ive), ingénu(e) adj.
պարզամտութիւն (գ.)barzamdoutiounnaïveté, ingénuité n.f.
պարզապէս (մկբ.)barzabéssimplement adv.
պարզել (բայ)barzélsimplifier, clarifier, expliquer, exposer v.tr.
պարզերես (ած.)barzérésle front haut adj.
պարզկայ (ած.)barezga1) clair(e) adj.,
2) frais, fraîche adj.
պարզութիւն (գ.)barzoutiounsimplicité n.f.
պարզուիլ (բայ)barzevil1) se simplifier v.pron.,
2) devenir clair(e) v.intr.
պարզուկ (գ.)barzougfiltre n.m., écumoire n.f.
պարզում (գ.)barzoumsimplification n.f.
պարզունակ (ած.)barzounagsimple adj.
պարզունակ (գ.)barzounagverrou n.m.
պարէն (գ.)barénprovision n.f.
պարէտ (գ.)barédéphore n.m.
պարթեւ (գ.)bartévParthe n.
պարթեւական (ած.)bartévaganparthe adj.
պարթեւահասակ (ած.)bartévahassaggrand(e), bien bâti(e) adj.
պարիկ (գ.)barigfée n.f.
պարիսպ (գ.)barisbrempart n.m., enceinte n.f.
պարծանք (գ.)barDzankgloire n.f.
պարծենալ (բայ)barDzénalse glorifier, se vanter v.pron. (v.intr. en arménien).
պարծենկոտ (ած.)barDzéngodvaniteux(euse) adj.
պարծենկոտ (գ.)barDzéngodvaniteux(euse) n.
պարծենկոտութիւն (գ.)barDzéngodoutiounvanité n.f.
պարծիլ (բայ)barDzilse glorifier, se vanter v.pron. (v.intr. en arménien).
պարկ (գ.)bargsac n.m.
պարկապզուկ (գ.)bargabzougcornemuse n.m.
պարկեշտ (ած.)barguéchdhonnête adj.
պարկեշտութիւն (գ.)barguéchdoutiounhonnêteté n.f.
պարկեշտօրէն (մկբ.)barguéchdorénhonnêtement adv.
պարկուճ (գ.)bargouDjcosse, capsule n.f.
պարհակ (գ.)barhagtravail forcé n.m.
պարհակարան (գ.)barhagaranbagne n.m.
պարհակաւոր (գ.)barhagavorbagnard, forçat n.m.
պարման (գ.)barmanjeune homme n.m.
պարմանի (գ.)barmanijeune homme n.m.
պարմանուհի (գ.)barmanouhijeune fille n.f.
պարոյկ (գ.)barouïg1) signe d’interrogation n.m.,
2) cercle n.m.
պարոյր (գ.)barouïrspire, spirale n.f.
պարոն (գ.)baron1) baron n.m.,
2) monsieur n.m.
պարոնութիւն (գ.)baronoutiounbaronnie n.f.
պարոնուհի (գ.)baronouhibaronne n.f.
պարուհի (գ.)barouhidanseuse n.f.
պարունակ (գ.)barounag1) orbe n.m.,
2) contenu n.m.
պարունակել (բայ)barounaguélcontenir v.tr.
պարունակիչ (գ.)barounaguiTchconteneur n.m.
պարունակութիւն (գ.)barounagoutiouncontenu n.m., contenance n.f.
պարունակուիլ (բայ)barounagvilêtre contenu(e) v.pron.
պարուտակ (գ.)baroudagmembrane n.f.
պարուրել (բայ)barourélentourer, envelopper v.tr.
պարպել (բայ)barbélvider, évacuer v.tr.
պարպուիլ (բայ)barbevil1) se vider v.pron.,
2) être vidé(e) v.pron.
պարպում (գ.)barboum1) évacuation, action de vider n.f.,
2) vidange n.m.
պարս (գ.)barsessaim n.m.
պարսատիկ (գ.)barsadigfronde n.f.
պարսաւ (գ.)barsavréprobation, détraction n.f.
պարսաւագիր (գ.)barsavakirpamphlet n.m.
պարսաւել (բայ)barsavéldétracter, blâmer v.tr.
պարսաւելի (ած.)barsavéliblâmable, condamnable adj.
պարսիկ (գ.)barsigPersan(e) n.
պարսկական (ած.)barsgaganperse, persique adj.
պարսկերէն (գ.)barsguérénpersan n.m., langue perse n.f.
պարսպապատ (ած.)barsbabadentouré(e) de remparts adj.
պարսպապատել (բայ)barsbabadélentourer de remparts v.tr.
պարսպապատում (գ.)barsbabadoumérection de remparts n.f.
պարսպաքանդ (ած.)barsbakantdémantelé(e) adj.
պարսպաքանդել (բայ)barsbakantéldémanteler v.tr.
պարսպաքանդում (գ.)barsbakantoumdémantèlement n.m.
պարտ (ած.)bardconvenable adj.
պարտագիր (գ.)bardakirnote de débit n.f.
պարտադիր (ած.)bardatirobligatoire adj.
պարտադրանք (գ.)bardatrankobligation, contrainte n.f.
պարտադրել (բայ)bardatrélobliger, contraindre v.tr.
պարտազանց (ած.)bardazanTsmanquant à ses devoirs adj.
պարտազանցութիւն (գ.)bardazanTsoutiounmanquement n.m., négligence n.f.
պարտական (ած.)bardaganobligé(e) adj.
պարտական (գ.)bardagandébiteur(trice) n.
պարտականութիւն (գ.)bardaganoutiounobligation n.f., devoir n.m.
պարտահատոյց (ած.)bardahadouïTssolvable, qui s’acquitte de ses obligations adj.
պարտահատութիւն (գ.)bardahadoutiounamortissement n.m.
պարտաճանաչ (ած.)bardaDjanaTchconscient(e) de ses devoirs adj.
պարտաճանաչութիւն (գ.)bardaDjanaTchoutiounconscience, exactitude n.f.
պարտամուրհակ (գ.)bardamourhagtraite n.f.
պարտապահանջ (գ.)bardabahanTchcréancier(ière) n.
պարտապան (գ.)bardabandébiteur(trice) n.
պարտասեցնել (բայ)bardasséTsenélfatiguer, exténuer v.tr.
պարտասիլ (բայ)bardassil1) se fatiguer v.pron.,
2) être exténué(e) v.intr.
պարտասում (գ.)bardassoumlassitude n.f.
պարտասուն (ած.)bardassounlas(sse), exténué(e) adj.
պարտատէր (գ.)bardadércréancier(ière) n.
պարտատոմս (գ.)bardadomstraite n.f.
պարտաւոր (ած.)bardavorobligé(e) adj.
պարտաւորել (բայ)bardavorélobliger, forcer v.tr.
պարտաւորիչ (ած.)bardavoriTchobligatoire adj.
պարտաւորութիւն (գ.)bardavoroutiounobligation n.f., devoir n.m.
պարտաւորուիլ (բայ)bardavorvilêtre obligé(e) v.pron.
պարտել (բայ)bardélvaincre, défaire v.tr.
պարտէզ (գ.)bardézjardin n.m.
պարտիզպան (գ.)bardizbanjardinier n.m.
պարտիզպանութիւն (գ.)bardizbanoutiounjardinage, travail de jardinier n.m.
պարտիլ (բայ)bardildevoir v.tr.
պարտիք (գ.)bardikdette n.f., devoir n.m.
պարտկել (բայ)bardeguélcouvrir, masquer v.tr.
պարտութիւն (գ.)bardoutioundéfaite n.f.
պարտուիլ (բայ)bardvilêtre vaincu(e) v.pron.
պարտուողական (ած.)bardvoGhagandéfaitiste adj.
պարտուողական (գ.)bardvoGhagandéfaitiste n.
պարտուողականութիւն (գ.)bardvoGhaganoutioundéfaitisme n.m.
պարտք (գ.)bardkdette n.f.
պարփակ (ած.)barpagcerné(e), enveloppé(e) adj.
պարփակել (բայ)barpaguélenvelopper, renfermer v.tr.
պարփակուիլ (բայ)barpagvil1) être enveloppé(e),
2) contenu(e) v.pron.
պաքսիմատ (գ.)baksimadbiscuit n.m., biscotte n.f.
պեխ (գ.)béKhmoustache n.f.
պեխաւոր (ած.)béKhavormoustachu(e) adj.
պեղել (բայ)béGhélfouiller v.tr.
պեղում (գ.)béGhoumfouille, action de fouiller n.f.
պենկալեան (ած.)béngalianbengali, du Bengale adj.
պենկալերէն (գ.)béngalérénbengali n.m., langue parlée au Bengale n.f.
պետ (գ.)bédchef, guide n.m.
պետական (ած.)bédaganétatique, gouvernemental(e, aux) adj.
պետականացնել (բայ)bédaganaTsenélnationaliser v.tr.
պետականացում (գ.)bédaganaTsoumnationalisation n.f.
պետականութիւն (գ.)bédaganoutiounpouvoir étatique n.m.
պետութիւն (գ.)bédoutiounétat n.m.
պերեւեթ (գ.)bérévétaccoutrement n.m.
պերեւեշտ (գ.)bérévéchdmoustache n.f.
պերճ (ած.)bérDjsuperbe, altier(ière) adj.
պերճաբան (ած.)bérDjapanéloquent(e) adj.
պերճաբանութիւն (գ.)bérDjapanoutiounéloquence n.f.
պերճախօս (ած.)bérDjaKhoséloquent(e) adj.
պերճախօսութիւն (գ.)bérDjaKhossoutiounéloquence n.f.
պերճանք (գ.)bérDjankluxe, apparat n.m.
պերճաշուք (ած.)bérDjachouksuperbe, magnifique adj.
պերճիմաստ (ած.)bérDjimasdéloquent, au sens profond adj.
պերճութիւն (գ.)bérDjoutiounsomptuosité n.f.
պերոզակ (գ.)bérozagturquoise n.f.
պզտիկ (ած.)bzdigpetit(e) adj.
պզտիկ (գ.)bzdigpetit(e) n.
պզտիկնալ (բայ)bzdiguenalrapetisser v.intr.
պզտիկութիւն (գ.)bzdigoutiounpetitesse n.f.
պզտիկցնել (բայ)bzdigTsenélrapetisser v.tr.
պէյ (գ.)béybey n.m.
պէս (մկբ.)bésdès que adv.
պէս (շղկ.)béscomme conj.
պէսպէս (ած.)bésbésvarié(e), divers(e) adj.
պէսպիսութիւն (գ.)bésbissoutioundiversité n.f.
պէտք (գ.)bédkbesoin n.m.
պժգալ (բայ)bejkal1) se dégoûter v.pron.,
2) exécrer v.tr.
պժգալի (ած.)bejkalidégoûtant(e), exécrable adj.
պժգանք (գ.)bejkankdégoût n.m., aversion n.f.
պիծակ (գ.)biDzagguêpe n.f.
պիղծ (ած.)biGhDzprofane, immonde adj.
պինդ (ած.)bintferme, dur(e) adj.
պինչ (գ.)binTchnarine n.f.
պիսակ (գ.)bissagtache n.f.
պիսակաւոր (ած.)bissagavortacheté(e), moucheté(e) adj.
պիստակ (գ.)bisdagpistache n.f.
պիստակենի (գ.)bisdaguénipistachier n.m.
պիտակ (գ.)bidagétiquette n.f.
պիտակել (բայ)bidaguélétiqueter v.tr.
պիտանի (ած.)bidaniutile adj.
պիտանութիւն (գ.)bidanoutiounutilité n.f.
պիտի (բայ.մաս.)bidiauxiliaire de verbe, impersonnel, qui forme le futur et le conditionnel des verbes.
պիտոյք (գ.)bidouïkobjets utiles n.m.pl.
պիրկ (ած.)birgtendu(e) adj.
պլլել (բայ)bellélenrouler v.tr.
պլլուիլ (բայ)bellevil1) s’enrouler v.pron.,
2) embrasser v.tr. (v.intr. en arménien).
պլշկել (բայ)belechguélsouiller v.tr.
պլշկիլ (բայ)belechguilêtre souillé(e) v.pron.
պլորել (բայ)belorélentortiller v.tr.
պլորուիլ (բայ)belorvil1) se rouler, se blottir v.pron.,
2) être roulé(e) v.pron.
պլուզ (ած.)belouz1) bref(ève), petit adj.,
2) aux yeux bleus adj.
պլպլալ (բայ)belbelalvaciller v.intr.
պղատոնական (ած.)beGhadonaganpropre à Platon
պղատոնական (գ.)beGhadonagandiciple de Platon
պղերգ (ած.)beGhérknonchalant(e), paresseux(euse) adj.
պղերգութիւն (գ.)beGhérkoutiounnonchalance, paresse n.f.
պղինձ (գ.)beGhinTzcuivre n.m.
պղծաբան (ած.)beGhDzapanordurier(ière) adj.
պղծաբանութիւն (գ.)beGhDzapanoutiounpropos orduriers n.m.pl.
պղծագործ (ած.)beGhDzakorDzimpur(e), profanateur(trice) adj.
պղծագործութիւն (գ.)beGhDzakorDzoutiounprofanation, impureté n.f.
պղծել (բայ)beGhDzélprofaner, souiller v.tr.
պղծող (ած.)beGhDzoGhprofanateur(trice), violeur(euse) adj.
պղծող (գ.)beGhDzoGhprofanateur(trice), violeur(euse) n.
պղծութիւն (գ.)beGhDzoutiounprofanation, souillure n.f.
պղծում (գ.)beGhDzoum1) action de profaner, de souiller n.f.,
2) profanation n.f.
պղնձագոյն (ած.)beGhenTzakouïncuivré(e), couleur de cuivre adj.
պղնձագործ (գ.)beGhenTzakorDzouvrier en cuivre n.m.
պղնձեղէն (գ.)beGhenTzéGhénustensiles en cuivre n.m.pl.
պղպեղ (գ.)beGhbéGhpoivre n.m.
պղպեղաման (գ.)beGhbéGhamanpoivrière n.f.
պղպջալ (բայ)beGhbeTchalbouillonner, pétiller v.intr.
պղպջակ (գ.)beGhbeTchagbulle n.f., bouillon n.m.
պղպջուն (ած.)beGhbeTchounbouillonnant(e), pétillant(e) adj.
պղտոր (ած.)beGhdortrouble, brouillé(e) adj.
պղտորել (բայ)beGhdoréltroubler, brouiller v.tr.
պղտորիլ (բայ)beGhdoril1)se troubler v.pron.,
2) être troublé(e) v.intr.
պղտորութիւն (գ.)beGhdoroutiountrouble n.m.
պղտորում (գ.)beGhdoroumaction de troubler n.f.
պճեղ (գ.)beDjéGh1) cheville n.f.,
2) gousse n.f.
պճնանք (գ.)beDjnank1) parure n.f.,
2) coquetterie n.f.
պճնասէր (ած.)beDjnassércoquet, coquette adj.
պճնասիրութիւն (գ.)beDjnassiroutiouncoquetterie n.f.
պճնել (բայ)beDjnélparer v.tr.
պճնուիլ (բայ)beDjnevilse parer v.pron. (v.intr. en arménien).
պնակ (գ.)benagassiette n.f., plat n.m.
պնակալէզ (գ.)benagalézpique-assiette n.
պնակիտ (գ.)benaguidtablette n.f.
պնդագլուխ (ած.)bentaklouKhentêté(e) adj.
պնդակազմ (ած.)bentagazmrobuste, solide adj.
պնդակալ (գ.)bentagaltourniquet, garrot n.m.
պնդակապ (գ.)bentagabtourniquet, garrot n.m.
պնդակապ (ած.)bentagabsolidement attaché(e)
պնդանալ (բայ)bentanal1) durcir v.intr.,
2) s’affermir v.pron.
պնդացնել (բայ)bentaTsenéldurcir, affermir v.tr.
պնդացում (գ.)bentaTsoumdurcissement, affermissement n.m.
պնդել (բայ)bentélinsister v.intr.
պնդութիւն (գ.)bentoutioun1) dureté, fermeté n.f.,
2) constipation n.f.
պնդում (գ.)bentouminsistance n.f.
պնչախոտ (գ.)benTchaKhodtabac à priser n.m.
պոա (գ.)boaboa n.m.
պոլոճիկ (գ.)boloDjigrein n.m.
պոկ (գ.)bogtuyau d’orgue n.m.
պողոտայ (գ.)boGhodaboulevard n.m., grande rue n.f.
պողպատ (գ.)boGhbadacier n.m.
պոնդ (գ.)bontchiquenaude n.f.
պոնդել (բայ)bontéldonner une chiquenaude v.tr.
պոչ (գ.)boTchqueue n.f.
պոչատ (ած.)boTchadsans queue adj.
պոչաւոր (ած.)boTchavorà queue, caudé(e) adj.
պոչիւն (գ.)boTchiounbeuglement n.m.
պոռալ (բայ)boRalcrier, vociférer v.intr.
պոռացնել (բայ)boRaTsenélfaire crier v.tr.
պոռթկալ (բայ)boRtgaljaillir, éclater v.intr.
պոռթկում (գ.)boRtgoumjaillissement, éclatement n.m.
պոռնիկ (գ.)boRnigprostituée, putain n.f.
պոռնկագիր (գ.)boRngakirpornographe n.
պոռնկագրութիւն (գ.)boRngakeroutiounpornographie n.f.
պոռնկութիւն (գ.)boRngoutiounprostitution n.f.
պոռոտ (ած.)boRodcriant(e), criard(e) adj.
պոռոտաբան (գ.)boRodapanhâbleur(euse) n.
պոռոտաբանութիւն (գ.)boRodapanoutiounhâblerie n.f.
պոռոտախօս (գ.)boRodaKhoshâbleur(euse) n.
պոռոտախօսութիւն (գ.)boRodaKhossoutiounhâblerie n.f.
պոռոց (գ.)boRoTscri n.m., vocifération n.f.
պոռչտալ (բայ)boRTchedalcriailler v.intr.
պոռչտուք (գ.)boRTchedoukcriaillerie n.f.
պոտիճ (գ.)bodiDjcruche n.f.
պորտ (գ.)bordnombril, ombilic n.m.
պորտաբոյծ (ած.)bordapouïDzglouton(nne) adj.
պորտաբոյծ (գ.)bordapouïDzglouton(nne) n.
պորտալար (գ.)bordalarcordon ombilical n.m.
պորտախաղ (գ.)bordaKhaGhdanse du ventre n.f.
պորտապար (գ.)bordabardanse du ventre n.f.
պորփիւր (գ.)borpiourporphyre n.m.
պուլկար (գ.)boulgarBulgare, habitant de Bulgarie n.m.
պուլկարական (ած.)boulgaraganbulgare, concernant la Bulgarie adj.
պուլկարերէն (գ.)boulgarérénbulgare n.m., langue bulgare n.f.
պուլկարուհի (գ.)boulgarouhiBulgare, habitante de Bulgarie n.f.
պուպրիկ (գ.)boubrigpoupée n.f.
պուտ (գ.)boud1) goutte, gorgée n.f.,
2) anémone n.f.
պուրակ (գ.)bouragbosquet n.m.
պուց (գ.)bouTsvulve n.f.
պչրանք (գ.)beTchrankcoquetterie, mignardise n.f.
պչրասէր (ած.)beTchrassércoquet(tte) adj.
պչրասէր (գ.)beTchrassércoquet(tte) n.
պչրասիրութիւն (գ.)beTchrassiroutiouncoquetterie n.f.
պպզիլ (բայ)bebzils’accroupir v.pron. (v.intr. en arménien).
պպի (գ.)bebigrand orteil n.m.
պռստել (բայ)beRsedélfroncer v.tr.
պռստում (գ.)beRsedoumfroncement n.m.
պսակ (գ.)bessag1) couronne n.f.,
2) cérémonie de mariage n.f.
պսակադրել (բայ)bessagatrél1) couronner v.tr.,
2) marier v.tr.
պսակազարդ (ած.)bessagazartcouronné(e), orné(e) d’une couronne adj.
պսակաձեւ ժահր (գ.)bessagTzév jahrcoronavirus n.m.
պսակաւոր (ած.)bessagavorcouronné(e) adj.
պսակել (բայ)bessaguélcouronner, marier v.tr.
պսակուիլ (բայ)bessagvil1) être couronné(e), marié(e) v.pron.,
2) se marier v.pron.
պսակում (գ.)bessagoumcouronnement n.m.
պսպղալ (բայ)besbeGhalbriller, scintiller v.intr.
պսպղուն (ած.)besbeGhounbrillant(e), scintillant(e) adj.
պտեր (գ.)bedérfougère n.f.
պտկաքար (գ.)bedgakarstalagmite n.f.
պտկիլ (բայ)bedguilbourgeonner v.intr.
պտղաբեր (ած.)bedGhapérfructueux(euse), fructifère adj.
պտղաբերութիւն (գ.)bedGhapéroutiounfructification, fertilité n.f.
պտղածառ (գ.)bedGhaDzararbre fruitier n.f.
պտղաստան (գ.)bedGhasdanverger n.m.
պտղավաճառ (գ.)bedGhavaDjaRmarchand de fruits n.m.
պտղատու (ած.)bedGhadoufruitier(ière) adj.
պտղաւէտ (ած.)bedGhavédfructueux(euse) adj.
պտղաւորուիլ (բայ)bedGhavorvilfructifier v.intr.
պտղաքաղ (գ.)bedGhakaGhcueillette de fruits n.f.
պտղի (գ.)bedGhidîme ecclésiastique n.f.
պտղունց (գ.)bedGhounTspincée n.f.
պտղուց (գ.)bedGhouTzpincée n.f.
պտոյտ (գ.)bedouïdpromenade n.f., tour n.m.
պտուկ (գ.)bedoug1) bourgeon n.m.,
2) tétin n.m.,
3) terrine n.f.
պտուղ (գ.)bedouGhfruit n.m.
պտուղներու հասունութիւն (գ.)bedouGhneyrou hassounoutyoun véraison
պտուտակ (գ.)bedoudagvis n.m.
պտուտակաւոր (ած.)bedoudagavorà vis adj.
պտռել (բայ)bedeRélfouiller, chercher v.tr.
պտտիլ (բայ)bededilse promener v.pron. (v.intr. en arménien).
պտտցնել (բայ)bededTsenélpromener v.tr.
պրակ (գ.)beragcahier n.m.
պրահման (գ.)berahmanbrahmane n.m.
պրահմանական (ած.)berahmanaganbrahmanique adj.
պրահմանականութիւն (գ.)berahmanaganoutiounbrahmanisme n.m.
պրաս (գ.)braspoireau n.m.
պրիսմակ (գ.)brismagprisme n.m.
պրծիլ (բայ)berDzil1) finir v.intr.,
2) se dérober v.pron.
պրկախտ (գ.)bergaKhdtétanos n.m.
պրկել (բայ)berguéltendre, bander v.tr.
պրկոց (գ.)bergoTschevalet n.m., entrave n.f.
պրկուիլ (բայ)berguevilse tendre v.pron. (v.intr. en arménien).
պրկում (գ.)bergoumtension n.f.
պրպտել (բայ)berbedélfouiller, chercher v.tr.
պրպտող (գ.)berbedoGhfouilleur(euse) n.
պրպտում (գ.)berbedoumfouille, recherche n.f.