Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

619 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
ո Ո (գ.)vovingt-quatrième lettre de l’alphabet arménien, voyelle ; valeur numérique 600.
ոգեգէտ (գ.)vokékédspirite n.
ոգեգիտութիւն (գ.)vokékidoutiounspiritisme n.m.
ոգել (բայ)vokélréciter, chanter, évoquer v.tr.
ոգելից (ած.)vokéliTsspiritueux(euse), alcoolisé(e) adj.
ոգեկան (ած.)vokéganspirituel(lle) adj.
ոգեկոչել (բայ)vokégoTchélévoquer v.tr.
ոգեկոչում (գ.)vokégoTchoumévocation n.f.
ոգեհարց (գ.)vokéharTsmédium, spirite n.
ոգեհարցութիւն (գ.)vokéharTsoutiounévocation des esprits n.f.
ոգեհարցուկ (գ.)vokéharTsougmédium, spirite n.
ոգեշունչ (ած.)vokéchounTchinspiré(e), enthousiaste adj.
ոգեւորել (բայ)vokévorélanimer, enthousiasmer v.tr.
ոգեւորութիւն (գ.)vokévoroutiounvivacité(e) n.f., enthousiasme n.m.
ոգեւորուիլ (բայ)vokévorvils’animer, s’enthousiasmer v.pron. (v.intr. en arménien).
ոգի (գ.)voki1) souffle, esprit n.m.,
2) fantôme n.m.
ոգոր (գ.)vokorlutte n.f.
ոգորիլ (բայ)vokorillutter v.intr.
ոդիսական (գ.)votissaganodyssée n.f.
ոեւէ (ած.)voévétout, toute, n’importe quelle personne adj.
ոզնի (գ.)voznihérisson n.m.
ոզոխ (գ.)vozoKhbrou n.m.
ոզոր (գ.)vozorosier n.m.
ոլոռ (գ.)voloRpois, petit pois n.m.
ոլոր (ած.)volortors(e), tordu(e) adj.
ոլոր (գ.)volortorsion, courbe n.f.
ոլորակ (գ.)voloragmodulation, flexion n.f.
ոլորապտոյտ (ած.)volorabedouïdsinueux(euse) adj.
ոլորել (բայ)voloréltordre, tortiller v.tr.
ոլորուիլ (բայ)volorevil1) se tordre v.pron.,
2) être tordu(e) v.pron.
ոլորուն (ած.)volorountors(e), tortillé(e) adj.
ոլորտ (գ.)volord1) circuit n.m.,
2) atmosphère n.f.
ոլոք (գ.)voloktibia n.m.
ոխ (գ.)voKhrancune n.f., ressentiment n.m.
ոխալ (բայ)voKhalavoir de la rancune v.tr.
ոխակալ (ած.)voKhagalrancunier(ière) adj.
ոխակալութիւն (գ.)voKhagaloutiounrancune n.f., le fait d’avoir de la rancune n.m.
ոխերիմ (ած.)voKhérimacharné(e), plein(e) de ressentiment adj.
ոհ (ձյնրկ.)vohoh ! interj.
ողբ (գ.)voGhpplainte, complainte, lamentation n.f.
ողբագին (ած.)voGhpakinplaintif(ive) adj.
ողբագին (մկբ.)voGhpakinplaintivement adv.
ողբալ (բայ)voGhpal1) se lamenter v.pron. (v.intr. en arménien).,
2) déplorer, pleurer v.tr.
ողբալի (ած.)voGhpalilamentable, déplorable adj.
ողբակից (գ.)voGhpaguiTsqui déplore avec un autre n.
ողբակցիլ (բայ)voGhpagTsildéplorer avec un autre v.pron. (v.intr. en arménien).
ողբասաց (գ.)voGhpassaTspersonne qui se lamente n.f.
ողբասացութիւն (գ.)voGhpassaTsoutiounlamentation, complainte n.f.
ողբացեալ (ած.)voGhpaTsialregretté(e), défunt(e) adj.
ողբերգ (գ.)voGhpérkélégie, complainte n.f.
ողբերգակ (գ.)voGhpérkagauteur tragique, poète élégiaque n.m.
ողբերգական (ած.)voGhpérkagantragique adj.
ողբերգու (գ.)voGhpérkouauteur tragique, poète élégiaque n.m.
ողբերգութիւն (գ.)voGhpérkoutiountragédie n.f.
ողիմպիական (ած.)voGhimbiaganolympique adj.
ողիմպիական (գ.)voGhimbiaganjeux olympiques
ողկոյզ (գ.)voGhgouyzgrappe n.f.
ողն (գ.)voGhnvertèbre n.f.
ողնածայր (գ.)voGhnaDzaïrcoccyx n.m.
ողնածուծ (գ.)voGhnaDzouDzmoelle épinière n.f.
ողնայար (գ.)voGhnharcolonne vertébrale n.f.
ողնայարային (ած.)voGhnharayinvertébral(e, aux) adj.
ողնայարաւոր (ած.)voGhnharavorvertébré(e) adj.
ողնաշար (գ.)voGhnacharcolonne vertébrale n.f.
ողնասիւն (գ.)voGhnassiouncolonne vertébrale n.f.
ողնացաւ (գ.)voGhnaTsavrachialgie n.f.
ողնափայտ (գ.)voGhnapaïdquille n.f.
ողնեալ (ած.)voGhnialadossé adj.
ողնել (նբ.)voGhnéladosser v.tr.
ողողել (բայ)voGhoGhélinonder, submerger v.tr.
ողողուիլ (բայ)voGhoGhvilêtre inondé(e), submergé(e) v.pron.
ողողում (գ.)voGhoGhouminondation, submersion n.f.
ողողուն (ած.)voGhoGhouninondé(e), submergé(e) adj.
ողորկ (ած.)voGhorglisse, poli(e) adj.
ողորկել (բայ)voGhorguéllisser, polir v.tr.
ողորկութիւն (գ.)voGhorgoutiounqualité de ce qui est lisse n.f., poli n.m.
ողորմ (ած.)voGhormpiteux(euse), pitoyable adj.
ողորմած (ած.)voGhormaDzcharitable, miséricordieux(euse) adj.
ողորմածութիւն (գ.)voGhormaDzoutiouncharité, miséricorde n.f.
ողորմելի (ած.)voGhormélipiteux(euse), pitoyable adj.
ողորմիլ (բայ)voGhormilcompatir, plaindre v.tr.
ողորմութիւն (գ.)voGhormoutiounaumône, charité n.f.
ողոք (ած.)voGhoksuppliant(e), lénifiant(e) adj.
ողոքանք (գ.)voGhokanksupplication n.f., adoucissement n.m.
ողոքել (բայ)voGhokélsupplier, atténuer v.tr.
ողոքիչ (ած.)voGhokiTchsuppliant(e), lénifiant(e) adj.
ողոքում (գ.)voGhokoumaction de supplier, d’atténuer n.f.
ողջ (ած.)voGhTch1) vivant(e) adj.,
2) entier(ière), complet(ète) adj.
ողջագուրել (բայ)voGhTchakourélembrasser, donner une accolade v.tr.
ողջագուրուիլ (բայ)voGhTchakourvil1) s’embrasser v.pron.,
2) être embrassé(e) v.pron.
ողջագուրում (գ.)voGhTchakouroumaccolade, embrassade n.f.
ողջախոհ (ած.)voGhTchaKhohhonnête, sensé(e), sérieux(euse) adj.
ողջախոհութիւն (գ.)voGhTchaKhohoutiounhonnêteté n.f., sérieux n.m.
ողջակէզ (գ.)voGhTchaguézsacrifice, holocauste n.m.
ողջակիզել (բայ)voGhTchaguizélsacrifier, offrir en holocauste v.tr.
ողջամիտ (ած.)voGhTchamidhonnête, sensé(e), sérieux(euse) adj.
ողջանալ (բայ)voGhTchanalguérir, revenir à la vie v.intr.
ողջանդամ (ած.)voGhTchantamentier(ière) adj.
ողջանդամ (մկբ.)voGhTchantamen entier, en vie
ողջանուէր (ած.)voGhTchanevérconsacré(e) entièrement adj.
ողջացնել (բայ)voGhTchaTsenélguérir, ranimer v.tr.
ողջերթ (գ.)voGhTchértbon voyage n.m.
ողջմտութիւն (գ.)voGhTchmedoutiounhonnêteté n.f., sérieux n.m.
ողջմտօրէն (մկբ.)voGhTchmedorénsainement, honnêtement adv.
ողջննալ (բայ)voGhTchennalguérir, revenir à la vie v.intr.
ողջնցնել (բայ)voGhTchenTsenélguérir, ranimer v.tr.
ողջոյն (ած.)voGhTchouïnentier(ière), total(e, aux) adj.
ողջոյն (գ.)voGhTchouïnsalut, compliment n.m.
ողջութիւն (գ.)voGhTchoutiounsanté, vie n.f.
ողջունագիր (գ.)voGhTchounakirlettre de salutation, de compliment n.f.
ողջունել (բայ)voGhTchounélsaluer, complimenter v.tr.
ողց (գ.)voGhTschas n.m.
ոճ (գ.)voDjstyle n.m., manière n.f.
ոճաբան (գ.)voDjapanstyliste n.
ոճաւորել (բայ)voDjavorélstyliser v.tr.
ոճաւորուած (ած.)voDjavorvaDzstylisé(e) adj.
ոճիր (գ.)voDjircrime, forfait n.m.
ոճորք (գ.)voDjorkcomble n.m.
ոճրագէտ (գ.)voDjrakédcriminaliste n.
ոճրագործ (գ.)voDjrakorDzcriminel(lle), assassin n.
ոճրագործ (ած.)voDjrakorDzmeurtrier(ère) adj.
ոճրագործութիւն (գ.)voDjrakorDzoutiouncrime n.m.
ոճրադատ (ած.)voDjratadcriminel (juge, tribunal) adj.
ոճրային (ած.)voDjraïincriminel(lle), relatif(ive) au crime adj.
ոճրապարտ (գ.)voDjrabardcriminel(lle), assassin n.
ոճրափորձ (գ.)voDjraporTzattentat n.m.
ոմանք (դեր.)vomankcertains(es), quelques uns (unes) pron.
ոմն (դեր.)vomnquelqu’un pron.
ոմն (գ.)vomnpersonne n.f., individu n.m.
ոյժ (գ.)ouïjforce, énergie, vigueur n.f.
ոյծ (ած.)ouïDzséparé(e) adj.
ոյծ (մկբ.)ouïDzséparément adv.
ոչ (մկբ.)voTchnon adv.
ոչինչ (դեր.)voTchinTchrien pron.
ոչինչ (ար.)voTchinTchnéant n.m.
ոչխար (գ.)voTchKharmouton n.m.
ոչխարաբոյծ (գ.)voTchKharapouïDzéleveur de moutons n.m.
ոչխարաբուծութիւն (գ.)voTchKharapouDzoutiounélevage de moutons n.m.
ոչխարային (ած.)voTchKharaïinovin(e) adj.
ոչխարենի (գ.)voTchKharénipeau de mouton n.f.
ոչնչանալ (բայ)voTchenTchanals’anéantir v.pron. (v.intr. en arménien).
ոչնչացնել (բայ)voTchenTchaTsenélanéantir, annihiler v.tr.
ոչնչացում (գ.)voTchenTchaTsoumanéantissement n.m., annihilation n.f.
ոչնչութիւն (գ.)voTchenTchoutiounnéant n.m., nullité n.f.
ոպնիազ (գ.)vobeniazébène n.m.
ոջիլ (գ.)voTchilpou n.m.
ոջլոտ (ած.)voTchlodpouilleux(euse) adj.
ոռ (գ.)voRcul, derrière n.m.
ոռնալ (բայ)voRnalhurler v.intr.
ոռնոց (գ.)voRnoTshurlement n.m.
ոռոգել (բայ)voRokélirriguer, arroser v.tr.
ոռոգում (գ.)voRokoumirrigation n.f., arrosage n.m.
ոսին (ած.)vossin1) grêle, étiolé(e) adj.,
2) vain(e) adj.
ոսլայ (գ.)voslaamidon n.m.
ոսլայել (բայ)voslayélamidonner v.tr.
ոսկեբերան (ած.)vosguépéranchrysostome adj.
ոսկեբերան (գ.)vosguépéranrhéteur n.m.
ոսկեգեղմ (գ.)vosguékéGhemtoison d’or n.f.
ոսկեգոյն (ած.)vosguékouïndoré(e), couleur d’or adj.
ոսկեդար (գ.)vosguétarâge d’or n.m.
ոսկեդրամ (գ.)vosguéterammonnaie d’or n.f.
ոսկեդրուագ (ած.)vosguétervakorné(e) d’or adj.
ոսկեզարդ (ած.)vosguézartorné(e) d’or adj.
ոսկեզօծ (ած.)vosguézoDzdoré(e) adj.
ոսկեզօծել (բայ)vosguézoDzéldorer v.tr.
ոսկեզօծում (գ.)vosguézoDzoumdorure, action de dorer n.f., dorage n.m.
ոսկեթել (ած.)vosguétélà fil d’or, tressé de fil d’or adj.
ոսկեթել (գ.)vosguétélfil d’or
ոսկեթիւ (գ.)vodkétivnombre d’or
ոսկեծղի (ած.)vosguéDzeGhidoré sur tranche adj.
ոսկեհանք (գ.)vosguéhankmine d’or n.f.
ոսկեհեր (ած.)vosguéhéraux cheveux d’or adj.
ոսկեհուռ (ած.)vosguéhouRtissé(e) d’or adj.
ոսկեձոյլ (ած.)vosguéTzouylen or adj.
ոսկեձուկ (գ.)vosguéDsougdaurade royale n.f.
ոսկեղէն (գ.)vosguéGhénbijoux en or n.m.pl.
ոսկեճամուկ (ած.)vosguéDjamougcousu(e) d’or adj.
ոսկեմատեան (գ.)vosguémadianlivre d’or n.m.
ոսկեպատ (ած.)vosguébadcouvert(e), plaqué(e) d’or adj.
ոսկեպտուղ (գ.)voskébdouGhkaki n.m.
ոսկեջրել (բայ)vosguéTchréldorer v.tr.
ոսկեսար (ած.)vosguéssarcaparaçonné(e) d’or adj.
ոսկեսունկ (գ.)vosguéssoungamanite orangée n.f.
ոսկետառ (ած.)vosguédaRen lettres d’or adj.
ոսկերիչ (գ.)vosguériTchorfèvre n.m.
ոսկերոտի (գ.)vosguérodiossements n.m.pl.
ոսկերչութիւն (գ.)vosguérTchoutiounorfèvrerie n.f., métier d’orfèvre n.m.
ոսկի (գ.)vosgui1) or n.m.,
2) bijou en or,
3) monnaie d’or
ոսկի (ած.)vosgui1) doré(e) adj.,
2) noble adj., de bonne qualité
ոսկոր (գ.)vosgoros n.m.
ոսկրաբան (գ.)vosgrapanspécialiste d’ostéologie n.
ոսկրաբանութիւն (գ.)vosgrapanoutiounostéologie n.f.
ոսկրախտ (գ.)vosgraKhdostéopathie n.f.
ոսկրանալ (բայ)vosgranals’ossifier v.pron. (v.intr. en arménien).
ոսկրացնել (բայ)vosgraTsenélossifier v.tr.
ոսկրացում (գ.)vosgraTsoumossification n.f.
ոսկրուտ (ած.)vosgroudossu(e) adj.
ոսոխ (գ.)vossoKhadversaire, ennemi(e) n.
ոսպ (գ.)vosblentille n.f.
ոսպապուր (գ.)vosbaboursoupe aux lentilles n.f.
ոսպնեակ (գ.)vosbniaglentille n.f.
ոստ (գ.)vosdbranche n.f., rameau n.m.
ոստակապում (գ.)vosdagaboumaccolage n.m.
ոստայն (գ.)vosdaïntissu n.m., toile n.f.
ոստայնանկ (գ.)vosdaïnangtisserand n.m.
ոստայնանկութիւն (գ.)vosdaïnangoutiountissage, métier de tisserand n.m.
ոստան (գ.)vosdanville libre n.f.
ոստանիկ (գ.)vosdanig1) habitant de ville libre n.m.,
2) homme libre n.m.
ոստաքանց (ած.)vosdakanTsébranché(e) adj.
ոստաքանցում (գ.)vosdakanTsoumébranchement n.m.
ոստիկան (գ.)vosdiganagent de police n.m.
ոստիկանական (ած.)vosdiganaganpolicier(ière) adj.
ոստիկանապետ (գ.)vosdiganabédcommissaire de police n.m.
ոստիկանատուն (գ.)vosdiganadouncommissariat de police n.m.
ոստիկանութիւն (գ.)vosdiganoutiounpolice n.f.
ոստիւն (գ.)vosdiounsaut, bond n.m.
ոստղ (գ.)vosdeGhglu n.f.
ոստնակ (գ.)vosdnagtremplin n.m.
ոստնուլ (բայ)vosdnoulsauter, bondir v.intr.
ոստոստել (բայ)vosdossedélsautiller, gambader v.intr.
ոստոստում (գ.)vosdosdoumsautillement n.m., gambade n.f.
ոստոստուն (ած.)vosdosdounsautillant(e), bondissant(e) adj.
ոստում (գ.)vosdoumsaut, bond n.m.
ոստրէ (գ.)vosdréhuître n.f.
ոստրէասունկ (գ.)vosdréassoungpleurote n.f.
ոստրէավաճառ (գ.)vosdréavaDjaRécailler(ère) n.
ոստրէարան (գ.)vosdréaranparc d’huîtres n.m.
ով (դեր.)vovqui pron.
ովասիս (գ.)vovassisoasis n.f.
ովկիանոս (գ.)vovguianosocéan n.m.
ովսաննա (գ.)vovsannahosanna n.m.
ոտաբոբիկ (ած.)vodapopignu-pieds adj.
ոտանաւոր (ած.)vodanavoren vers (poème)
ոտանաւոր (գ.)vodanavorpoème versifié
ոտնաբոյժ (գ.)vodnapouïjpédicure n.
ոտնաբուժութիւն (գ.)vodnapoujoutiounpédicurie n.f.
ոտնագնդակ (գ.)vodnakntagfootball n.m.
ոտնակապ (գ.)vodnagabentrave n.f.
ոտնակոխ (ած.)vodnagoKhpiétiné(e) adj.
ոտնակոխել (բայ)vodnagoKhélpiétiner v.tr.
ոտնահարել (բայ)vodnaharélfrapper du pied, piétiner v.tr.
ոտնահետք (գ.)vodnahédktrace, empreinte du pied n.f.
ոտնաձայն (գ.)vodnaTzaïnbruit de pas n.m.
ոտնաման (գ.)vodnamanchaussure n.f.
ոտնաչափ (գ.)vodnaTchappied (mesure de longueur) n.m.
ոտնատեղի (գ.)vodnadéGhiprise n.f.
ոտնացուպ (գ.)vodnaTsoubéchasse n.f.
ոտնլուայ (գ.)vodenlevalavage des pieds du jeudi saint n.m.
ոտնձգութիւն (գ.)vodnTzkoutiounempiétement n.m.
ոտք (գ.)vodkpied n.m.
որ (դեր.)vorqui, quel, quelle, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles pron.
որ (շղկ.)vorque, pour que conj.
որակ (գ.)voragqualité n.f.
որակական (ած.)voragaganqualificatif(ive), qualitatif(ive) adj.
որակաւոր (ած.)voragavorde qualité, de bonne qualité adj.
որակեալ (ած.)voraguialqualifié(e) adj.
որակել (բայ)voraguélnommer, définir, qualifier v.tr.
որակում (գ.)voragoumnomination, qualification n.f.
որայ (գ.)voragerbe n.f.
որբ (գ.)vorporphelin n.m.
որբանալ (բայ)vorpanaldevenir orphelin(e) v.intr.
որբանոց (գ.)vorpanoTsorphelinat n.m.
որբութիւն (գ.)vorpoutiounétat d’orphelin n.m.
որբուհի (գ.)vorpouhiorpheline n.f.
որդ (գ.)vortver n.m.
որդասունկ (գ.)vortassoungcèpe n.f.
որդեակ (գ.)vortiagfils, fiston n.m.
որդեգիր (ած.)vortykiradoptif(ive) adj.
որդեգիր (գ.)vortykirenfant adoptif
որդեգրել (բայ)vortykréladopter v.tr.
որդեգրում (գ.)vortykroumaction d’adopter, adoption n.f.
որդեսպան (գ.)vortïsbaninfanticide n.
որդեսպանութիւն (գ.)vortésbanoutiouninfanticide n.f.
որդի (գ.)vortifils, enfant n.m.
որդիական (ած.)vortiaganfilial(e, aux) adj.
որդնալից (ած.)vortnaliTsvéreux(euse) adj.
որդնակեր (ած.)vortnaguérvermoulu(e) adj.
որդնահար (ած.)vortnaharvermoulu(e) adj.
որդնոտ (ած.)vortnodvéreux(euse) adj.
որդնոտիլ (բայ)vortnodilêtre piqué(e) de vers v.intr.
որեւէ (ած.)vorévén’importe quel, n’importe quelle adj.
որթ (գ.)vortvigne n.f.
որթալուիճ (գ.)vortalviDjphylloxéra n.m.
որթածուխ (գ.)vortaDzouKhanthracnose n.f.
որթատունկ (գ.)vortadoungvigne n.f.
որի (գ.)voricorneille n.f.
որիզ (գ.)vorizriz n.m.
ործ (գ.)vorDzmatière régurgitée n.f.
ործալ (բայ)vorDzalrégurgiter v.tr.
ործկալ (բայ)vorDzgalrégurgiter v.tr.
որկոր (գ.)vorgoroesophage n.m.
որկրամոլ (ած.)vorgramolgourmand(e), glouton(nne) adj.
որկրամոլ (գ.)vorgramolgourmand(e), glouton(nne) n.
որկրամոլութիւն (գ.)vorgramoloutioungourmandise, gloutonnerie n.f.
որձ (ած.)vorTzmâle adj.
որձ (գ.)vorTzmâle n.
որձատ (ած.)vorTzadchâtré(e) adj.
որձատել (բայ)vorTzadélchâtrer v.tr.
որձատում (գ.)vorTzadoumcastration, action de châtrer n.f.
որձաքար (գ.)vorTzakargranit n.m.
որձեւէգ (ած.)vorTzévékhermaphrodite adj.
որձեւէգ (գ.)vorTzévékhermaphrodite n.
որմ (գ.)vormmur n.m.
որմագրութիւն (գ.)vormakroutiouninscription murale n.f.
որմադարան (գ.)vormataranplacard n.m.
որմազդ (գ.)vormaztaffiche murale n.f.
որմախորշ (գ.)vormaKhorchalcôve n.f.
որմանկար (գ.)vormangarfresque, peinture murale n.f.
որմանկարչութիւն (գ.)vormangarTchoutiounpeinture murale n.f.
որմաքանդակ (գ.)vormakantagbas-relief n.m.
որմնադիր (գ.)vormnatirmaçon n.m.
որմնադրութիւն (գ.)vormnatroutiounmétier de maçon n.m.
որոգայթ (գ.)vorokaïtpiège, guet-apens n.m.
որոգել (նբ.)vorokélarroser v.tr.
որոգող, ջրող կազմուածք (գ.)vorokoGh, TcheroGh gazmvaDzkarroseur n.m.
որոգում, ջրում (գ.)vorokoum, Tcheroumarrosage n.m.
որոգում, ջրում (գ.)vorokoum, Tcheroumarrosagement n.m.
որոճ (գ.)voroDjrumination n.f.
որոճալ (բայ)voroDjalruminer v.tr.
որոճացող (ած.)voroDjaTsoGhruminant(e) adj.
որոճացող (գ.)voroDjaTsoGhruminant(e) n.
որոճում (գ.)voroDjoum rumination n.f.
որոմ (գ.)voromivraie n.f.
որոմնացան (գ.)voromnaTsansemeur d’ivraie, de zizanie n.
որոնել (բայ)voronélchercher v.tr., fureter v.intr.
որոնում (գ.)voronoumrecherche n.f., furetage n.m.
որոշ (ած.)vorochclair(e), distinct(e), précis(e) adj.
որոշակի (մկբ.)vorochaguiclairement, distinctement adv.
որոշել (բայ)vorochéldécider, distinguer v.tr.
որոշիչ (ած.)vorochiTchdéterminant(e), distinctif(ive) adj.
որոշուիլ (բայ)vorochvilêtre décidé(e), distingué(e) v.pron.
որոշում (գ.)vorochoumdécision n.f.
որոջ (գ.)voroTchagnelle n.f.
որովայն (գ.)vorovaïnventre, abdomen n.m.
որովայնախօս (ած.)vorovaïnaKhosventriloque adj.
որովայնախօս (գ.)vorovaïnaKhosventriloque n.
որովայնամոլ (ած.)vorovaïnamolgourmand(e), glouton(nne) adj.
որովայնամոլ (գ.)vorovaïnamolgourmand(e), glouton(nne) n.
որովայնամոլութիւն (գ.)vorovaïnamoloutioungourmandise, gloutonnerie n.f.
որովայնային (ած.)vorovaïnaïinabdominal(e, aux) adj.
որովհետեւ (շղկ.)vorovhédévcar, parce que conj.
որոտ (գ.)vorodtonnerre, grondement n.m.
որոտալ (բայ)vorodaltonner, gronder v.intr. et v.impers.
որոտընդոստ (ած.)vorodentosddétonant(e), retentissant(e) adj.
որոտում (գ.)vorodoumtonnerre, grondement n.m.
որոր (գ.)vorormouette n.f.
որորան (գ.)vororanberceau n.m.
որչափ (մկբ.)vorTchapcombien ? adv.
որպէս (շղկ.)vorbéscomme, en tant que conj.
որպէսզի (շղկ.)vorbészipour que, afin que conj.
որպիսութիւն (գ.)vorbissoutiounétat n.m., condition n.f.
որջ (գ.)vorTchtanière n.f., repaire n.m.
որջանալ (բայ)vorTchanalse tapir v.pron. (v.intr. en arménien).
որս (գ.)vors1) chasse, pêche n.f.,
2) gibier n.m.
որսալ (բայ)vorsalchasser, pêcher v.tr.
որսալից (ած.)vorsaliTsgiboyeux(euse) adj.
որսաշատ (ած.)vorsachadgiboyeux(euse) adj.
որսաշուն (գ.)vorsachounchien de chasse n.m.
որսավայր (գ.)vorsavaïrchasse n.f.
որսատեղի (գ.)vorsadéGhichasse n.f.
որսորդ (գ.)vorsortchasseur n.m.
որսորդական (ած.)vorsortagancynégétique adj.
որսորդութիւն (գ.)vorsortoutiounchasse, vénerie n.f.
որսորդուհի (գ.)vorsortouhichasseresse n.f.
որրան (գ.)vorranberceau n.m.
որցք (գ.)vorTskluxation n.f.
որքան (մկբ.)vorkancombien ? adv.
ու (շղկ.)ouet conj.
ուզել (բայ)ouzélvouloir, demander v.tr.
ութ (ած.)outhuit adj.
ութածալ (ած.)outaDzalin-octavo (invariant) adj.
ութածալ (գ.)outaDzalin-octavo n.m.
ութամեայ (ած.)outamïaâgé(e) de huit ans adj.
ութամսեայ (ած.)outamsïaâgé(e) de huit mois adj.
ութանկիւն (ած.)outanguiounoctogone adj.
ութանկիւն (գ.)outanguiounoctogone n.m.
ութապատիկ (ած.)outabadigoctuple adj.
ութեակ (գ.)outiagoctave n.f.
ութերորդ (ած.)outérorthuitième adj.
ութսուն (ած.)outsounquatre-vingts adj.
ուժ (գ.)oujforce, vigueur, énergie n.f.
ուժաթափ (ած.)oujatapadynamique, affaibli(e) adj.
ուժաթափիլ (բայ)oujatapil1) s’affaiblir v.pron.,
2) perdre ses forces v.tr. (v.intr. en arménien).
ուժաթափութիւն (գ.)oujatapoutiounadynamie n.f., épuisement n.m.
ուժական (ած.)oujagandynamique adj.
ուժականութիւն (գ.)oujaganoutioundynamisme n.m.
ուժային (ած.)oujaïindynamique, concernant la force adj.
ուժանակ (գ.)oujanagdynamite n.f.
ուժաչափ (գ.)oujaTchapdynamomètre n.m.
ուժասպառ (ած.)oujasbaRadynamique, affaibli(e) adj.
ուժաքամ (ած.)oujakamadynamique, affaibli(e) adj.
ուժգին (ած.)oujkinfort(e), intense adj.
ուժգին (մկբ.)oujkinfort, fortement adv.
ուժգնութիւն (գ.)oujknoutiounintensité, vigueur n.f.
ուժեղ (ած.)oujéGhfort(e), vigoureux(euse) adj.
ուժեղանալ (բայ)oujéGhanalse fortifier, se renforcer v.pron. (v.intr. en arménien).
ուժեղացնել (բայ)oujéGhaTsenélfortifier, renforcer v.tr.
ուժեղացում (գ.)oujéGhaTsoumaction de se fortifier, de se renforcer n.f.
ուժեղութիւն (գ.)oujéGhoutiounforce, vigueur n.f.
ուժով (ած.)oujovfort(e), vigoureux(euse) adj.
ուժովնալ (բայ)oujovnalse fortifier, se renforcer v.pron. (v.intr. en arménien).
ուժովցնել (բայ)oujovTsenélfortifier, renforcer v.tr.
ուլ (գ.)oulchevreau n.m.
ուլականջ (գ.)oulaganTchmoule n.f.
ուլենի (գ.)oulénipeau de chèvre n.f.
ուլն (գ.)ouln1) cou, col n.m.,
2) verroterie n.f.
ուլնագել (գ.)oulnakéltorticolis n.m.
ուլունք (գ.)oulounkverroterie, fausse perle n.f.
ուխտ (գ.)ouKhd1) voeu n.m.,
2) pacte n.m.
ուխտագնաց (գ.)ouKhdakenaTspèlerin n.m.
ուխտագնացութիւն (գ.)ouKhdakenaTsoutiounpèlerinage n.m.
ուխտագնացուհի (գ.)ouKhdakenaTsouhipèlerine n.f.
ուխտադիր (ած.)ouKhdatirallié(e) adj.
ուխտադիր (գ.)ouKhdatirallié(e) n.
ուխտադրութիւն (գ.)ouKhdateroutiounalliance n.f.
ուխտադրուժ (ած.)ouKhdateroujparjure adj.
ուխտադրուժ (գ.)ouKhdateroujparjure n.
ուխտազանց (ած.)ouKhdazanTsparjure adj.
ուխտազանց (գ.)ouKhdazanTsparjure n.
ուխտազանցութիւն (գ.)ouKhdazanTsoutiounparjure n.m.
ուխտակից (ած.)ouKhdaguiTsallié(e) adj.
ուխտակից (գ.)ouKhdaguiTsallié(e) n.
ուխտակցութիւն (գ.)ouKhdagTsoutiounalliance n.f.
ուխտապահ (ած.)ouKhdabahfidèle à son voeu adj.
ուխտավայր (գ.)ouKhdavaïrlieu de pèlerinage n.m.
ուխտատեղի (գ.)ouKhdadéGhilieu de pèlerinage n.m.
ուխտաւոր (գ.)ouKhdavorpèlerin n.m.
ուխտեալ (ած.)ouKhdialassermenté(e), qui a fait ses voeux adj.
ուխտել (բայ)ouKhdélfaire voeu, jurer v.tr.
ուծանալ (բայ)ouDzanal1) s’éloigner v.pron.,
2) dégénérer v.intr.
ուծացնել (բայ)ouDzaTsenéléloigner, altérer v.tr.
ուծացում (գ.)ouDzaTsouméloignement n.m., altération n.f.
ուղ (գ.)ouGhcerveau central n.m.
ուղարկել (բայ)ouGharguélenvoyer v.tr.
ուղարկում (գ.)ouGhargoumenvoi n.m., action d’envoyer n.f.
ուղեգիծ (գ.)ouGhékiDzitinéraire, cours n.m.
ուղեկից (գ.)ouGhéguiTscompagnon de route n.m.
ուղեկցիլ (բայ)ouGhégTsilaccompagner, convoyer, raccompagner v.tr.
ուղեկցութիւն (գ.)ouGhégTsoutiounaccompagnement, raccompagnement n.m.
ուղեղ (գ.)ouGhéGh1) cerveau n.m.,
2) cervelle n.f.,
3) cervelle (abats)
ուղեղային (ած.)ouGhéGhaïincervical(e, aux) adj.
ուղեղատապ (գ.)ouGhéGhadabencéphalite n.f.
ուղեղիկ (գ.)ouGhéGhigcervelet n.m.
ուղերձ (գ.)ouGhérTzadresse n.f., discours n.m.
ուղեցոյց (գ.)ouGhéTsouïTsguide n.m.
ուղեւոր (գ.)ouGhévorvoyageur(euse), passager(ère) n.
ուղեւորել (բայ)ouGhévorélconduire, envoyer v.tr.
ուղեւորութիւն (գ.)ouGhévoroutiounvoyage n.m.
ուղեւորուիլ (բայ)ouGhévorvil1) se mettre en route v.pron.,
2) voyager v.intr.
ուղէշ (գ.)ouGhéchbranche n.f.
ուղի (գ.)ouGhivoie n.f., chemin n.m.
ուղիղ (ած.)ouGhiGhdroit(e), direct(e) adj.
ուղխ (գ.)ouGhKhtorrent n.m.
ուղխօրէն (մկբ.)ouGhKhoréntorrentiellement, abondamment adv.
ուղղագիծ (ած.)ouGhGhakiDzrectiligne adj.
ուղղագրական (ած.)ouGhGhakraganorthographique adj.
ուղղագրել (բայ)ouGhGhakrélorthographier v.tr.
ուղղագրութիւն (գ.)ouGhGhakroutiounorthographe n.f.
ուղղադատ (ած.)ouGhGhatadéquitable adj.
ուղղադաւան (ած.)ouGhGhatavanorthodoxe adj.
ուղղախոհ (ած.)ouGhGhaKhohsensé(e), judicieux(euse) adj.
ուղղախոհութիւն (գ.)ouGhGhaKhohoutiounbon sens n.m.
ուղղախօս (ած.)ouGhGhaKhos1) véridique adj.,
2) parlant correctement adj.
ուղղախօսութիւն (գ.)ouGhGhaKhossoutioun1) véridicité n.f.,
2) orthologie n.f.
ուղղական (գ.)ouGhGhagannominatif n.m.
ուղղակի (մկբ.)ouGhGhaguidirectement adv.
ուղղակի (ած.)ouGhGhaguisimple, explicite adj.
ուղղահայեաց (ած.)ouGhGhahaïyaTsperpendiculaire, vertical(e, aux) adj.
ուղղաձիգ (ած.)ouGhGhaTzikdroit(e), vertical(e, aux) adj.
ուղղամիտ (ած.)ouGhGhamid1) probe, honnête adj.,
2) judicieux(euse) adj.
ուղղամտութիւն (գ.)ouGhGhamedoutioun1) probité, honnêteté n.f.,
2) bon sens n.m.
ուղղանկիւն (ած.)ouGhGhanguiounrectangle, rectangulaire adj.
ուղղափառ (ած.)ouGhGhapaRorthodoxe adj.
ուղղափառութիւն (գ.)ouGhGhapaRoutiounorthodoxie n.f.
ուղղել (բայ)ouGhGhéldiriger, dresser, corriger v.tr.
ուղղիչ (ած.)ouGhGhiTchcorrecteur(trice), redresseur(euse) adj.
ուղղիչ (գ.)ouGhGhiTchcorrecteur(trice), redresseur(euse) n.
ուղղութիւն (գ.)ouGhGhoutioun1) direction n.f.,
2) droiture n.f.
ուղղում (գ.)ouGhGhoumcorrection, action de corriger n.f.
ուղտ (գ.)ouGhddromadaire, chameau n.m.
ուղտապան (գ.)ouGhdabanchamelier n.m.
ումպ (գ.)oumbgorgée n.f.
ումպէտ (ած.)oumbédinutile adj.
ումպէտս (մկբ.)oumbédsinutilement adv.
ունակ (ած.)ounagapte, capable adj.
ունակութիւն (գ.)ounagoutiounaptitude, capacité n.f.
ունայն (ած.)ounaïnvain(e), futile adj.
ունայնաբան (ած.)ounaïnapanrabâcheur(euse) adj.
ունայնաբան (գ.)ounaïnapanrabâcheur(euse) n.
ունայնաբանութիւն (գ.)ounaïnapanoutiounrabâchage n.m.
ունայնամիտ (ած.)ounaïnamidvain(e), frivole adj.
ունայնամտութիւն (գ.)ounaïnamdoutiounvanité, frivolité n.f.
ունայնութիւն (գ.)ounaïnoutiounvanité, futilité n.f.
ունելի (գ.)ounélipinces n.f.pl. (sing. en arménien).
ունենալ (բայ)ounénalavoir, posséder v.tr.
ունեւոր (ած.)ounévorriche, fortuné(e) adj.
ունեւորութիւն (գ.)ounévoroutiounrichesse, aisance n.f.
ունկ (գ.)oung1) oreille n.f.,
2) anse n.f.
ունկնդիր (գ.)ounguentirauditeur(trice) n.
ունկնդիր (ած.)ounguentirprésent(e) adj.
ունկնդրել (բայ)ounguentrélécouter, prêter l’oreille v.tr.
ունկնդրութիւն (գ.)ounguentroutioun1) écoute n.f.,
2) audience n.f.,
3) récital n.m.
ունչ (գ.)ounTchnez n.m.
ունջ (գ.)ounTchsuie n.f.
ունք (գ.)ounksourcils n.m.pl.
ուշ (ած.)ouchtardif(ive) adj.
ուշ (գ.)ouch1) attention n.f.,
2) intelligence n.f.
ուշաբերիլ (բայ)ouchapérilreprendre l’usage de ses sens v.tr. (v.intr. en arménien).
ուշագրաւ (ած.)ouchakravremarquable adj.
ուշադիր (ած.)ouchatirattentif(ive) adj.
ուշադրութիւն (գ.)ouchatroutiounattention n.f.
ուշաթափ (ած.)ouchatapévanoui(e) adj.
ուշաթափիլ (բայ)ouchatapil1) s’évanouir v.pron.,
2) perdre l’usage de ses sens v.tr. (v.intr. en arménien).
ուշակորոյս (ած.)ouchagorouïsévanoui(e) adj.
ուշանալ (բայ)ouchanaltarder v.intr.
ուշացնել (բայ)ouchaTsenélretarder, remettre v.tr.
ուշացում (գ.)ouchaTsoumretard, retardement n.f.
ուշիմ (ած.)ouchimsensé(e), intelligent(e) adj.
ուշիմութիւն (գ.)ouchimoutiounintelligence, sagacité n.f.
ուշք (գ.)ouchk1) attention n.f.,
2) conscience n.f.
ուռ (գ.)ouR1) sarment n.m.,
2) enflure, tumeur n.f.
ուռենի (գ.)ouRénisaule n.m.
ուռեցնել (բայ)ouRéTsenélgonfler, enfler v.tr.
ուռեցք (գ.)ouRéTskgonflement n.m., enflure n.f.
ուռի (գ.)ouRisaule n.m.
ուռիլ (բայ)ouRilse gonfler, s’enfler v.pron. (v.intr. en arménien).
ուռկան (գ.)ouRganfilet, rets n.m.
ուռճանալ (բայ)ouRDjanalcroître, mûrir v.intr.
ուռն (գ.)ouRnmarteau n.m.
ուռնակ (գ.)ouRnagmartelet n.m.
ուռոյց (գ.)ouRouïTsenflure, boursouflure n.f.
ուռուցիկ (ած.)ouRouTsigenflé(e), boursouflé(e) adj.
ուս (գ.)ousépaule n.f.
ուսադիր (գ.)oussatirépaulette n.f.
ուսամբարձ (ած.)oussamparTzporté(e) sur les épaules adj.
ուսանիլ (բայ)oussanil1) étudier v.tr.,
2) s’instruire v.pron. (v.intr. en arménien).
ուսանող (գ.)oussanoGhétudiant n.m.
ուսանողական (ած.)oussanoGhaganestudiantin(e) adj.
ուսանողութիւն (գ.)oussanoGhoutioun1) condition d’étudiant n.f.,
2) ensemble des étudiants n.m.
ուսանողուհի (գ.)oussanoGhouhiétudiante n.f.
ուսափոկ (գ.)oussapogbaudrier n.m.
ուսեալ (ած.)oussialinstruit(e) adj.
ուսել (բայ)oussélépauler v.tr.
ուսընդանութ (մկբ.)oussentanouten bandoulière adv.
ուսմունք (գ.)ousmounk1) études n.f.pl.,
2) doctrine n.f.
ուսողական (ած.)oussoGhaganmathématique adj.
ուսողութիւն (գ.)oussoGhoutiounmathématiques n.f.pl.
ուսոսկր (գ.)oussosguerclavicule n.f.
ուսում (գ.)oussoumétude, instruction n.f.
ուսումնական (ած.)oussoumnaganéducationnel(lle) adj.
ուսումնական (գ.)oussoumnagansavant(e) n.
ուսումնապետ (գ.)oussoumnabédpréfet des études n.m.
ուսումնասէր (ած.)oussoumnassérstudieux(euse), aimant apprendre adj.
ուսումնասիրել (բայ)oussoumnassirélétudier, examiner v.tr.
ուսումնասիրութիւն (գ.)oussoumnassiroutiounétude, recherche n.f., examen n.m.
ուսումնարան (գ.)oussoumnaranécole n.f.
ուսուցանել (բայ)oussouTsanélapprendre, enseigner v.tr.
ուսուցանող (գ.)oussouTsanoGhenseignant n.m.
ուսուցիչ (գ.)oussouTsiTchenseignant n.m.
ուսուցում (գ.)oussouTsoumenseignement n.m., action d’enseigner n.f.
ուսուցչական (ած.)oussouTsTchaganconcernant les enseignants adj.
ուսուցչանոց (գ.)oussouTsTchanoTsécole normale n.f.
ուսուցչարան (գ.)oussouTsTcharansalle des professeurs n.f.
ուսուցչութիւն (գ.)oussouTsTchoutiounenseignement n.m., activité d’enseignant n.f.
ուսուցչուհի (գ.)oussouTsTchouhienseignante, institutrice n.f.
ուստի (մկբ.)ousdipar conséquent adv.
ուստր (գ.)ousderfils n.m.
ուտել (բայ)oudélmanger, consommer v.tr.
ուտելի (ած.)oudélicomestible adj.
ուտելիք (գ.)oudélikaliment n.m., nourriture n.f.
ուտեստ (գ.)oudésdvivres n.m.pl., provisions n.f.pl.
ուտեստեղէն (գ.)oudésdéGhénvivres n.m.pl., provisions n.f.pl.
ուտիճ (գ.)oudiDjblatte n.f.
ուտիք (գ.)oudikjour gras n.m.
ուտող (ած.)oudoGh1) mangeur(euse) adj.,
2) corrompu(e) adj.,
3) gourmand(e)adj.
ուտող (գ.)oudoGh1) personne qui mange,
2) corrupteur(ice) n.,
3) gourmand(e) n.
ուտուիլ (բայ)oudvilêtre mangé(e) v.pron.
ուր (մկբ.)our adv.
ուրախ (ած.)ouraKhjoyeux(euse), gai(e) adj.
ուրախ (մկբ.)ouraKhallegro adv.
ուրախալի (ած.)ouraKhaliréjouissant(e), plein(e) de joie adj.
ուրախանալ (բայ)ouraKhanal1) se réjouir v.pron.,
2) éprouver de la joie v.tr. (v.intr. en arménien).
ուրախառիթ (ած.)ouraKhaRitréjouissant(e) adj.
ուրախացնել (բայ)ouraKhaTsenélréjouir, donner de la joie v.tr.
ուրախութիւն (գ.)ouraKhoutiounjoie, réjouissance, allégresse n.f.
ուրական (գ.)ouraganouragan n.m.
ուրանալ (բայ)ouranalrenier, abjurer, désavouer v.tr.
ուրաստ (գ.)ourasdreniement n.m., apostasie n.f.
ուրար (գ.)ourarétole n.f.
ուրացող (ած.)ouraTsoGhapostat(e), renégat(e) adj.
ուրացող (գ.)ouraTsoGhapostat(e), renégat(e) n.
ուրացութիւն (գ.)ouraTsoutioun1) reniement n.m.,
2) apostasie n.f.
ուրացում (գ.)ouraTsoumreniement n.m., apostasie n.f.
ուրբաթ (գ.)ourpatvendredi n.m.
ուրբաթախօս (ած.)ourpataKhostaciturne adj.
ուրդ (գ.)ourtrigole n.f., caniveau, drain n.m.
ուրդել (բայ)ourtéldrainer v.tr.
ուրդում (գ.)ourtoumdrainage n.m.
ուրեմն (շղկ.)ourémndonc conj.
ուրիշ (ած.)ourichautre adj.
ուրկանոց (գ.)ourganoTsléproserie n.f.
ուրոյն (ած.)ourouïndistinct(e), spécial(e, aux) adj.
ուրոյն (նխդր.)ourouïnsans, exepté prép.
ուրոյնութիւն (գ.)ourouïnoutiounparticularité, caractéristique n.f.
ուրու (գ.)ouroufantôme n.m.
ուրուագիծ (գ.)ourvakiDzesquisse n.f.
ուրուագիր (գ.)ourvakircroquis n.m.
ուրուագծել (բայ)ourvakDzélesquisser v.tr.
ուրուագրել (բայ)ourvakrélcroquer, dessiner v.tr.
ուրուական (ած.)ourvaganfantastique adj.
ուրուական (գ.)ourvaganfantôme n.m.,
ուրուանկար (գ.)ourvangaresquisse n.f.
ուրուկ (ած.)ourouglépreux(euse) adj.
ուրուկ (գ.)ourouglépreux(euse) n.
ուրուկանոց (գ.)ourouganoTsléproserie n.f.
ուրուկութիւն (գ.)ourougoutiounlèpre n.f.
ուրուր (գ.)ourourmilan n.m.
ուրց (գ.)ourTsthym n.m.
ոք (դեր.)vokquelqu’un pron.