Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

368 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
լ Լ (գ.)ldouzième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique
30.
լաբիւրինթոս (գ.)lapurintoslabyrinthe, dédale n.m.
լազուտ (գ.)lazoudmaïs n.m.
լաթ (գ.)latlinge, habit n.m.
լաթակազմ (ած.)latagazmrelié(e) en toile adj.
լաթեղէն (գ.)latéGhénlingerie n.f., habillement n.m.
լալ (բայ)lalpleurer v.intr.
լալագին (ած.)lalakinéploré(e) adj.
լալագին (մկբ.)lalakinplaintivement adv.
լալահառաչ (ած.)lalahaRaTchgémissant(e) adj.
լալիւն (գ.)laliounlamentation n.f.
լալկան (ած.)lalganpleureur(euse) adj.
լալկան (գ.)lalganpleureuse professionnelle
լախտ (գ.)laKhdmassue n.f., assommoir n.m.
լակ (գ.)lagpâtée de chien ou de chat n.f.
լական (գ.)laganbassin n.m., cuvette n.f.
լակել (բայ)laguéllaper v.tr.
լակոնական (ած.)lagonaganlaconique adj.
լակոտ (գ.)lagodchiot, môme n.m.
լաճ (գ.)laDjmôme n.m.
լամա (գ.)lama1) Lama, religieux du Tibet n.m.,
2) lama n.m.
լամբ (գ.)lampanse n.f., anneau n.m.
լամբակ (գ.)lampagboutonnière n.f.
լամբար (գ.)lamparlampe, lanterne n.f.
լամբրակ (գ.)lamprag1) loup de mer n.m.
2) bar n.m.
լայն (ած.)laïnlarge, ample adj.
լայնալիճ (ած.)laïnaliDjtrès large adj.
լայնածաւալ (ած.)laïnaDzavaltrès étendu(e) adj.
լայնածիր (ած.)laïnaDzirtrès vaste adj.
լայնամիտ (ած.)laïnamidtolérant(e), large d’esprit adj.
լայնանիստ (ած.)laïnanisdspacieux(euse), à base large adj.
լայնացում (գ.)laïnaTsoumélargissement n.m.
լայնել (բայ)laïnélélargir v.tr.
լայննալ (բայ)laïnnals’élargir v.pron. (v.intr. en arménien).
լայնշի (ած.)laïnechitrapu(e), large adj.
լայնութիւն (գ.)laïnoutiounlargeur n.f.
լայնցնել (բայ)laïnTsenélélargir v.tr.
լայնք (գ.)laïnklargeur n.f.
լանջ (գ.)lanTchpoitrine n.f.
լանջազարդ (գ.)lanTchazartparure pectorale n.f.
լանջազրահ (գ.)lanTchazerahcuirasse pectorale n.f.
լանջախաչ (գ.)lanTchaKhaTchcroix pectorale n.f.
լանջապանակ (գ.)lanTchabanagplastron n.m.
լանջոսկր (գ.)lanTchosguersternum n.m.
լանջք (գ.)lanTchkpoitrine n.f.
լաչակ (գ.)laTchagvoile n.m., voilette n.f.
լապտեր (գ.)labdérlanterne n.f., fanal n.m.
լաջուարդ (ած.)laTchvartbleu-ciel
լաջուարդ (գ.)laTchvartlapis-lazuli n.m.
լաստ (գ.)lasdradeau n.m.
լաստակ (գ.)lasdagéchafaud, échafaudage n.m.
լատին (գ.)ladinLatin(e), habitant(e) du Latium, de rite latin n.
լատին (ած.)ladinrelatif(ve) au Latium, au latin
լատինական (ած.)ladinaganlatin(e), concernant les latins adj.
լատիներէն (գ.)ladinérénlatin n.m., langue latine n.f.
լար (գ.)larcorde n.f., fil n.m.
լարախաղաց (գ.)laraKhaGhaTsfunambule, acrobate n.m.
լարախաղացութիւն (գ.)laraKhaGhaTsoutiounfunambulisme n.m., acrobatie n.f.
լարային (ած.)laraïinà cordes adj.
լարել (բայ)laréltendre, remonter v.tr.
լարում (գ.)laroumtension, action de remonter n.f.
լաց (գ.)laTspleur, lamentation n.f.
լացնել (բայ)laTsenélfaire pleurer v.tr.
լաւ (ած.)lavbon(nne) adj.
լաւ (մկբ.)lavbien adv.
լաւա (գ.)lavalave n.f.
լաւագոյն (ած.)lavakouïnmeilleur(e) adj.
լաւանալ (բայ)lavanals’améliorer v.pron. (v.intr. en arménien).
լաւաշ (գ.)lavachpain courant en arménie et en iran n.m.
լաւատեղեակ (ած.)lavadéGhiagbien informé(e) adj.
լաւատես (ած.)lavadésoptimiste adj.
լաւատեսութիւն (գ.)lavadéssoutiounoptimisme n.m.
լաւացեալ (ած.)lavaTsialamélioré adj.
լաւացնել (բայ)lavaTsenél1) améliorer, amender v.tr.,
2) guérir v.tr.
լաւորակ (ած.)lavoragde bonne qualité adj.
լաւութիւն (գ.)lavoutiounbonté n.f., bienfait n.m.
լափ (գ.)lapbouillie, pâtée n.f.
լափել (բայ)lapéllaper, dévorer v.tr.
լափլիզել (բայ)laplizéllaper en se pourléchant v.tr.
լեարդ (գ.)lyart1) foie n.m.,
2) foie (abats)
լեգէոն (գ.)lékéonlégion n.f.
լեգէոնական (ած.)lékéonaganlégionnaire adj.
լեգէոնական (գ.)lékéonaganlégionnaire n.
լեզու (գ.)lézou1) langue n.f.,
2) langage n.m.,
3) langue (abats)
լեզուաբան (գ.)lézvapanlinguiste n.
լեզուաբանական (ած.)lézvapanaganlinguistique adj.
լեզուաբանութիւն (գ.)lézvapanoutiounlinguistique n.f.
լեզուագէտ (գ.)lézvakédlinguiste n.
լեզուագիտական (ած.)lézvakidaganlinguistique adj.
լեզուագիտութիւն (գ.)lézvakidoutiounlinguistique n.f.
լեզուակ (գ.)lézvaglanguette, épiglotte, luette n.f.
լեզուաձուկ (գ.)lézvaTzougsole n.f.
լեզուային (ած.)lézvaïinlingual(e, aux) adj.
լեզուանի (ած.)lézvanibeau parleur
լեզուիկ (գ.)lézvig languette, épiglotte, luette n.f.
լելակ (գ.)lélaglilas n.m.
լեղակ (գ.)léGhagindigo n.m.
լեղապատառ (ած.)léGhabadaRpaniqué(e) adj.
լեղապարկ (գ.)léGhabargvésicule biliaire n.f.
լեղի (ած.)léGhi amer(ère) adj.
լեղի (գ.)léGhi bile n.f., fiel n.m.
լեղութիւն (գ.)léGhoutiounamertume n.f.
լեղուց (գ.)léGhouTsvésicule biliaire n.f.
լեմոն (գ.)lémoncitron n.m.
լեշկ (ած.)léchgras(e), pelé(e), glabre adj.
լեռ (գ.)léRmontagne n.f., mont n.m.
լեռնաբնակ (գ.)léRnapnagmontagnard(e) n.
լեռնագնաց (գ.)léRnaknaTsalpiniste n.
լեռնադաշտ (գ.)léRnatachdplateau n.m.
լեռնալանջ (գ.)léRnalanTchversant n.m.
լեռնակ (գ.)léRnagmonticule n.f.
լեռնական (գ.)léRnaganmontagnard(e) n.
լեռնակուտակ (ած.)léRnagoudagamoncelé(e) adj.
լեռնային (ած.)léRnaïinmontagneux(euse) adj.
լեռնանալ (բայ)léRnanals’amonceler v.pron. (v.intr. en arménien).
լեռնաշղթայ (գ.)léRnacheGhtachaîne de montagnes n.f.
լեռնապար (գ.)léRnabarchaîne de montagnes n.f.
լեռնոտ (ած.)léRnodmontagneux(euse), montueux(euse) adj.
լեռնցի (ած.)léRneTsigrossier(ière) adj.
լեռնցի (գ.)léRneTsimontagnard(e) n.
լեսան (գ.)léssanpierre à broyer n.f.
լեսել (բայ)léssélbroyer v.tr.
լեսիչ (գ.)léssiTchbroyeur n.m.
լեսուլ (բայ)léssoulbroyer v.tr.
լերդանալ (բայ)lértanalse coaguler, s’épaissir v.pron. (v.intr. en arménien).
լերդատապ (գ.)lértadabhépatite n.f.
լերկ (ած.)lérgpelé(e), glabre adj.
լերկանալ (բայ)lérganalse peler v.pron. (v.intr. en arménien).
լերկացնել (բայ)lérgaTsenélpeler v.tr.
լերկութիւն (գ.)lérgoutiounétat de ce qui est glabre n.m.
լեցնել (բայ)léTsenélremplir, combler v.tr.
լեցուիլ (բայ)léTsvilse remplir v.pron. (v.intr. ou v.pron. en arménien).
լեցուն (ած.)léTsounplein(e), rempli(e), abondant(e) adj.
լզել (բայ)lzéllécher v.tr.
լզուըռտել (բայ)lezveRdélpourlécher v.tr.
լի (ած.)liplein(e), comble adj.
լիազօր (ած.)liazorplénipotentiaire adj.
լիազօրել (բայ)liazoréldoter de pouvoirs v.tr.
լիալուսին (գ.)lialoussinpleine lune n.f.
լիակատար (ած.)liagadarplénier(ière), entier(ière) adj.
լիակատար (մկբ.)liagadarentièrement adv.
լիանալ (բայ)lianalse rassasier, se contenter v.pron. (v.intr. en arménien).
լիացնել (բայ)liaTsenélrassasier, contenter v.tr.
լիբանանեան (ած.)lipananianlibanais(e), concernant le liban adj.
լիբանանցի (գ.)lipananTsiLibanais(e), habitant(e) du Liban n.
լիզել (բայ)lizéllécher v.tr.
լիճ (գ.)liDjlac n.m.
լիմոն (գ.)limoncitron n.m.
լիմոնաջուր (գ.)limonaTchourlimonade n.f.
լինդ (գ.)lintgencive n.f.
լինելութիւն (գ.)linéloutioundevenir n.m.
լինտ (գ.)lindgencive n.f.
լիութիւն (գ.)lioutiounplénitude, abondance n.f.
լիուլի (ած.)liouliplein(e) adj.
լիուլի (մկբ.)lioulipleinement adv.
լիպիական (ած.)libiaganlybien(nne), concernant la lybie adj.
լիպիացի (գ.)libiaTsiLybien(nne), habitant(e) de la Lybie n.
լիսեռն (գ.)lisséRnessieu, axe n.m.
լիսեռնիկ (գ.)lisséRnigpoulie n.f.
լիտր (գ.)liderlitre n.m.
լիրբ (ած.)lirpimpudent(e), dévergondé(e) adj.
լիցք (գ.)liTsk1) charge, force n.f.,
2) légume farci n.m.
լլկանք (գ.)lelganktorture, vexation n.f.
լլկել (բայ)lelguéltorturer, violer v.tr.
լլկում (գ.)lelgoumtorture n.f., viol n.m.
լլուկ (գ.)lelougtorture, vexation n.f.
լխկիլ (բայ)leKhguil1) se gâter v.pron.,
2) pourrir v.intr.
լծակ (գ.)leDzag1) levier n.m.,
2) facteur n.m.
լծակից (գ.)leDzaguiTsconjoint(e), compagnon de joug n.
լծել (բայ)leDzélatteler v.tr.
լծկան (գ.)leDzganboeuf de labour n.m.
լծորդ (ած.)leDzortassocié(e), correspondant(e) adj.
լծորդ (գ.)leDzortassocié(e), correspondant(e) n.
լծորդել (բայ)leDzortéljoindre, conjoindre v.tr.
լծորդութիւն (գ.)leDzortoutiounconjonction, conjugaison n.f.
լծվար (գ.)leDzvararpent n.m.
լկամ (գ.)legamlicol, licou n.m.
լկիլ (բայ)leguildégeler v.intr.
լկտի (ած.)legdiinsolent(e), impudique, lubrique adj.
լկտիանալ (բայ)legdianal1) devenir insolent v.intr.,
2) se dévergonder v.pron.
լղրճել (բայ)leGherDjélgâter, salir v.tr.
լղրճիլ (բայ)leGherDjil1) se gâter, se salir v.pron.,
2) devenir abject v.intr.
լղրճուկ (ած.)leGherDjougabject(e), sale adj.
լղրճում (գ.)leGherDjoumaction de gâter, de salir n.f. pourrissement n.m.
լճակ (գ.)leDjagétang n.m.
լճանալ (բայ)leDjanalcroupir v.intr.
լճացում (գ.)leDjaTsoumcroupissement n.m.
լճափ (գ.)leDjapbord de lac n.m.
լման (ած.)lemanentier(ière), complet(ète) adj.
լմել (բայ)lemélfouler, ramollir v.tr.
լմննալ (բայ)lemennal1) finir v.intr.,
2) se terminer v.pron.
լմնցնել (բայ)lemenTsenélfinir, terminer v.tr.
լնդագարութիւն (գ.)lentakaroutiounscorbut n.m.
լնդել (բայ)lentélbattre le lait v.tr.
լոգանք (գ.)lokankbain n.m., baignade n.f.
լոգարան (գ.)lokaranbaignoire n.f.
լոգնալ (բայ)loknalse baigner, se laver v.pron. (v.intr. en arménien).
լոգցնել (բայ)lokTsenélbaigner, laver v.tr.
լոլիկ (գ.)loligtomate n.f.
լոլոզել (բայ)lolozélembobiner v.tr.
լոկ (ած.)logseul(e) adj.
լոկ (մկբ.)logseulement adv.
լող (գ.)loGhnatation, nage, action de nager n.f.
լողազգեստ (գ.)loGhaezkésdmaillot de bain n.m.
լողալ (բայ)loGhalnager v.intr.
լողակ (գ.)loGhagnageoire n.f.
լողաւազան (գ.)loGhavazanbassin n.m., piscine n.f.
լողորդ (գ.)loGhortnageur(euse) n.
լողուսոյց (գ.)loGhoussouïTsmaître nageur n.m.
լողքար (գ.)loGhkarrouleau n.m.
լոյծ (ած.)louïDzfluide, mou(molle) adj.
լոյս (գ.)louïslumière, clarté n.f., jour n.m.
լոշ (գ.)lochpain courant en Arménie et en Iran n.m.
լոռ (գ.)loR1) lait caillé n.m.,
2) algue n.f.
լոռամրգի (գ.)loRamerkicanneberge n.f. (fruit rouge)
լոսդի (գ.)lostisaumon n.m.
լոր (գ.)lorcaille n.f.
լորամարգի (գ.)loramarkicaille n.f.
լորձն (գ.)lorTzensalive, bave n.f.
լորձնաշուրթն (ած.)lorTznachourtenexagéré(e), la bave à la bouche adj.
լորձունք (գ.)lorTzounksalive, bave n.f.
լորուստ (գ.)lorousdchanson bachique n.f.
լորտ (ած.)lordindolent(e), paresseux(euse) adj.
լորտու (գ.)lordoucouleuvre n.f.
լու (գ.)loupuce n.f.
լուալ (բայ)levallaver, rincer v.tr.
լուացարան (գ.)levaTsaranlavabo, lavoir n.m.
լուացարարուհի (գ.)levaTsararouhibuandière, lavandière n.f.
լուացք (գ.)levaTsklessive n.f.
լուացքադեղ (գ.)levaTskatéGhdétergent n.m.
լուբիա (գ.)loupiaharicot n.m.
լուել (բայ)levélourler v.tr.
լուիճ (գ.)leviDjpuceron n.m.
լուծ (գ.)louDzjoug n.m.
լուծարք (գ.)louDzarkliquidation n.f.
լուծել (բայ)louDzél1) résoudre v.tr.,
2) dissoudre v.tr.,
3) dissocier v.tr.,

4) annuler v.tr.
լուծողական (գ.)louDzoGhaganpurgatif n.f.
լուծողական (ած.)louDzoGhaganlaxatif(ive), purgatif(ive) adj.
լուծոյթ (գ.)louDzouïtsolution n.f.
լուծուիլ (բայ)louDzvil1) se dissoudre v.pron.,
2) se résoudre v.pron.,
3) se défaire v.pron. (v.intr. en arménien).
լուծում (գ.)louDzoum1) solution n.f.,
2) dénouement n.m.
լուղորդ (գ.)louGhort nageur(euse) n.
լումայ (գ.)loumapetite monnaie n.f.
լումայափոխ (գ.)loumaïapoKhchangeur n.m.
լուռ (ած.)louRsilencieux(euse) adj.
լուսաբանել (բայ)loussapanélexpliciter, éclaircir v.tr.
լուսաբանութիւն (գ.)loussapanoutiounéclaircissement n.m.
լուսաբեր (գ.)loussapérétoile du jour n.f.
լուսազարդ (ած.)loussazartenluminé(e) adj.
լուսազարդ (գ.)loussazartenluminure n.f.
լուսազարդել (բայ)loussazartélenluminer v.tr.
լուսազարդում (գ.)loussazartoumenluminure n.f.
լուսազդ (գ.)loussaztavertisseur lumineux n.m.
լուսածագ (գ.)loussaDzakaube, aurore n.f.
լուսածին (գ.)loussaDzinphosphore n.m.
լուսահոգի (ած.)loussahokifeu(e), d’heureuse mémoire adj.
լուսաճաճանչ (ած.)loussaDjaDjanTchscintillant(e), étincelant(e) adj.
լուսամիտ (ած.)loussamidéclairé(e) adj.
լուսամուտ (գ.)loussamoudlucarne, fenêtre n.f.
լուսամփոփ (գ.)loussampopabat-jour n.m.
լուսան (գ.)loussanlynx n.m.
լուսանկար (գ.)loussanegarphotographie n.f.
լուսանկարել (բայ)loussanegarélphotographier v.tr.
լուսանկարիչ (գ.)loussanegariTchphotographe n.
լուսանկարչական (ած.)loussanegarTchaganphotographique adj.
լուսանկարչութիւն (գ.)loussanegarTchoutiounphotographie n.f.
լուսանցազարդ (գ.)loussanTsazartenluminure de marge n.f.
լուսանցք (գ.)loussanTskmarge n.f.
լուսաչափ (գ.)loussaTchapphotomètre n.m.
լուսապայծառ (ած.)loussabaïDzaRéclatant(e) de lumière adj.
լուսապատճէն (գ.)loussabadDjénphotocopie n.f.
լուսապսակ (ած.)loussabessagauréolé(e) adj.
լուսապսակ (գ.)loussabessagauréole n.f.
լուսաստուեր (գ.)loussasdvérclair-obscur n.m.
լուսասփիւռ (ած.)loussaspiouRresplendissant(e) adj.
լուսավառ (ած.)loussavaRéclairé(e), illuminé adj.
լուսավառութիւն (գ.)loussavaRoutiounéclairage n.m., illumination n.f.
լուսատիպ (գ.)loussadibphototype n.m.
լուսատու (ած.)loussadouéclaireur(euse), lumineux(euse) adj.
լուսարար (գ.)loussararsacristain n.m.
լուսարգել (գ.)loussarkélabat-jour n.m.
լուսարձակ (գ.)loussarTzagprojecteur n.m.
լուսաւէտ (ած.)loussavédlumineux(euse) adj.
լուսաւոր (ած.)loussavorlumineux(euse) adj.
լուսաւորել (բայ)loussavorélilluminer, éclairer v.tr.
լուսաւորիչ (ած.)loussavoriTchilluminateur(trice) adj.
Լուսաւորիչ (գ.)loussavoriTchsaint Grégoire l’lluminateur(trice) n.m.
լուսաւորութիւն (գ.)loussavoroutiounillumination n.f.
լուսաւորուիլ (բայ)loussavorouvils’illuminer, instruire v.
լուսաւորում (գ.)loussavorouméclairage n.m., illumination n.f.
լուսին (գ.)loussinlune n.f.
լուսն (գ.)loussentaie, cataracte n.f.
լուսնակ (ած.)lousnagéclairé(e) par la lune
լուսնակ (գ.)lousnagclair de lune
լուսնահար (ած.)lousnaharlunatique adj.
լուսնահար (գ.)lousnaharlunatique n.
լուսնապարտէզ (գ.)lousnabardézparc d’attraction n.m.
լուսնել (բայ)lousnélferrer v.tr.
լուսնէջք (գ.)lousnéTchkalunissage n.m.
լուսնոտ (ած.)lousnodépileptique adj.
լուսնոտ (գ.)lousnodépileptique n.
լուսնոտութիւն (գ.)lousnodoutiounépilepsie n.f.
լուտանք (գ.)loudankinjure, insulte n.f.
լուտաս (գ.)loudaslotus n.m.
լուտերական (ած.)loudéraganluthérien(nne) adj.
լուր (ած.)lour1) entier(ière) adj.,
2) non férié(e) adj.
լուր (գ.)lournouvelle, information n.f.
լուրթ (ած.)lourtazuré, glauque adj.
լուրջ (ած.)lourTchsérieux(euse), grave adj.
լուցան (գ.)louTsanmèche n.f.
լուցկի (գ.)louTsguiallumette n.f.
լպիրշ (ած.)lebirchinsolent(e), débauché(e) adj.
լպրծել (գ.)leberDzéllubrifier, faire glisser vt.
լպրծուն (ած.)leberDzounlubrifié(e), glissant(e) adj.
լպրշիլ (բայ)leberchilvivre dans la débauche v.intr.
լռակեաց (ած.)leRaguïaTstaciturne adj.
լռել (բայ)leRél1) se taire v.pron.,
2) garder le silence v.tr. (v.intr. en arménien).
լռելեայն (ած.)leRélyayntacite, sous-entendu(e) adj.
լռեցնել (բայ)leRéTsenélfaire taire v.tr.
լռին (ած.)leRinsilencieux(euse) adj.
լռին (մկբ.)leRinsilencieusement adv.
լռութիւն (գ.)leRoutiounsilence n.m.
լսաբանական (ած.)lessapanaganacoustique adj.
լսաբանութիւն (գ.)lessapanoutiounacoustique n.f.
լսատեսողական (ած.)lessadéssoGhaganaudio-visuel(lle) adj.
լսարան (գ.)lessaran1) auditoire n.m.,
2) salle de conférence,
3) institution d’enseignement,
4) oreille (vieilli) n.f.
լսափող (գ.)lessapoGhcornet acoustique, écouteur n.m.
լսել (բայ)lessélentendre, ouïr v.tr.
լսելաչափ (գ.)lessélaTchapaudiomètre n.m.
լսելի (ած.)lesséliaudible, intelligible adj.
լսելիք (գ.)lessélikouïe, oreille n.f.
լսնոսկի (գ.)lesnosguiplatine n.f.
լսողական (ած.)lessoGhaganauditif(ive) adj.
լսողութիւն (գ.)lessoGhoutiounaudition, ouïe n.f.
լսուիլ (բայ)lesvilêtre entendu(e) v.pron.
լրաբեր (գ.)lerapérrapporteur, fureteur de nouvelles n.m.
լրագիր (գ.)lerakirjournal n.m.
լրագրապետ (գ.)lerakerabédrédacteur en chef n.m.
լրագրավաճառ (գ.)lerakravaDjaRcamelot n.m.
լրագրող (գ.)lerakroGhjournaliste n.
լրագրութիւն (գ.)lerakroutiounjournalisme n.m.
լրանալ (բայ)leranalse compléter v.pron. (v.intr. en arménien).
լրացնել (բայ)leraTsenélcompléter v.tr.
լրացուցիչ (ած.)leraTsouTsiTchcomplétif(ive) adj.
լրացուցիչ (գ.)leraTsouTsiTchcomplément n.m.
լրաքաղ (գ.)lerakaGhrapporteur, fureteur de nouvelles n.m.
լրբանալ (բայ)lerpanal1) devenir effronté(e) v.intr.,
2) se débaucher v.pron.
լրբութիւն (գ.)lerpoutiouneffronterie, débauche n.f.
լրիւ (ած.)leriventier(ière) adj.
լրիւ (մկբ.)leriventièrement adv.
լրում (գ.)leroumplénitude, totalité n.f., achèvement n.m.
լրջախոհ (ած.)lerTchaKhohsérieux(euse), posé(e) adj.
լրջամիտ (ած.)lerTchamid sérieux(euse), posé(e) adj.
լրջանալ (բայ)lerTchanaldevenir sérieux(euse) v.intr.
լրջութիւն (գ.)lerTchoutiounsérieux n.m.
լրտես (գ.)lerdésespion(nne) n.
լրտեսել (բայ)lerdéssélespionner v.tr.
լրտեսութիւն (գ.)lerdéssoutiounespionnage n.m.
լցարան (գ.)leTsarancale, soute n.f.
լփռտալ (բայ)lepeRdalbredouiller v.intr.
լփռտել (բայ)lepeRdélbredouiller v.intr.
լքել (բայ)lekélabandonner, délaisser v.tr.
լքում (գ.)lekoumabandon, délaissement n.m.
լօդիկ (գ.)lotigburnous, manteau n.m.
լօլիկ (ած.)loligivre-mort(e) adj.
լօռ (գ.)loRalgue n.f.
լօռ (գ.)loRalgue n.f.
լօսդ (գ.)lostlingue n.f.