Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

142 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
ժ Ժ (գ.)jdixième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique 10.
ժաժ (գ.)jajsecousse n.f., séisme, tremblement de terre n.m.
ժախ (գ.)jaKhordure, corruption n.f.
ժահ (գ.)jahcorruption, saleté, puanteur n.f.
ժահադէմ (ած.)jahatémhideux(euse) adj.
ժահադիմութիւն (գ.)jahatimoutiounhideur n.m.
ժահահոտ (ած.)jahahodpuant(e), fétide adj.
ժահահոտել (բայ)jahahodélempester, empuantir v.tr.
ժահահոտիլ (բայ)jahahodilpuer v.intr.
ժահր (գ.)jahr1) virus n.m.,
2) poison n.m.,
3) pus n.m.
ժահրաւոր (ած.)jahravor1) virulent(e) adj.,
2) purulent(e) adj.
ժամ (գ.)jam1) heure n.f., moment n.m.,
2) église, cérémonie religieuse n.f.
ժամագիրք (գ.)jamakirkbréviaire n.m.
ժամագործ (գ.)jamakorDzhorloger n.m.
ժամագործութիւն (գ.)jamakorDzoutiounhorlogerie n.f.
ժամադիր (գ.)jamatirpersonne qui a un rendez-vous n.f.
ժամադիր (ած.)jamatirqui donne un rendez-vous adj.
ժամադրել (բայ)jamatréldonner rendez-vous v.tr.
ժամադրութիւն (գ.)jamatroutiounrendez-vous n.m.
ժամադրուիլ (բայ)jamatrevilprendre rendez-vous v.tr. (v.intr. en arménien).
ժամական (ած.)jamaganhoraire adj.
ժամակարգութիւն (գ.)jamagarkoutiounheures canoniales n.f.pl.
ժամամուտ (գ.)jamamoudintroït n.m.
ժամանակ (գ.)jamanagtemps, moment n.m., période, époque n.f.
ժամանակագիր (գ.)jamanagakirchroniqueur n.m.
ժամանակագրական (ած.)jamanagakeraganchronologique adj.
ժամանակագրութիւն (գ.)jamanagakeroutiounchronique n.f.
ժամանակակից (ած.)jamanagaguiTscontemporain(e) adj.
ժամանակամիջոց (գ.)jamanagamiTchoTsespace de temps n.m., durée n.f.
ժամանակաշրջան (գ.)jamanagacherTchanpériode, époque n.f.
ժամանակաչափ (գ.)jamanagaTchapchronomètre n.m.
ժամանակավրէպ (ած.)jamanagavrébanachronique adj.
ժամանակացոյց (գ.)jamanagaTsouïTshoraire, emploi du temps n.m.
ժամանակաւոր (ած.)jamanagavortemporaire adj.
ժամանել (բայ)jamanélarriver v.intr.
ժամանում (գ.)jamanoumarrivée n.f.
ժամանց (գ.)jamanTspasse-temps, divertissement n.m.
ժամանցում (գ.)jamanTsoumprescription n.f.
ժամասաց (գ.)jamassaTsofficiant n.m.
ժամասացութիւն (գ.)jamassaTsoutiounoffice religieux n.m.
ժամավաճառ (գ.)jamavaDjaRmusard(e), qui perd le temps n.
ժամավաճառութիւն (գ.)jamavaDjaRoutiounmusardise, perte de temps n.f.
ժամատուն (գ.)jamadounpresbytère n.m.
ժամարար (գ.)jamararofficiant n.m.
ժամացոյց (գ.)jamaTsouïTsmontre, horloge n.f.
ժամերգութիւն (գ.)jamérkoutiounheures canoniales (matines, vêpres) n.f.pl.
ժամկէտ (գ.)jamguéddélai n.m.
ժամկոչ (գ.)jamgoTchbedeau n.m.
ժամհար (գ.)jamharsonneur de cloche n.m.
ժամուց (գ.)jamouTsoffrande n.f.
ժայթքել (բայ)jaïtkéljaillir, sourdre v.intr.
ժայթքում (գ.)jaïtkoumjaillissement n.m., éruption n.f.
ժայռ (գ.)jaïRrocher, roc n.m.
ժայռայծ (գ.)jaïRaïDzchamois n.m.
ժայռոտ (ած.)jaïRodrocheux(euse) adj.
ժանգ (գ.)jankrouille n.f., oxyde n.m.
ժանգառ (գ.)jankaRvert-de-gris n.m.
ժանգոտ (ած.)jankodrouillé(e), oxydé(e) adj.
ժանգոտած (ած.)jankodaDzrouillé(e), oxydé(e) adj.
ժանգոտիլ (բայ)jankodil1) rouiller v.intr.,
2) s’oxyder v.pron.
ժանեակ (գ.)janiagdentelle n.f.
ժանեկագործ (գ.)janégakorDzdentellier, dentellière n.
ժանեկազարդ (ած.)janégazartorné(e) de dentelle adj.
ժանիք (գ.)janikcrocs n.m.pl.
ժանիքաւոր (ած.)janikavordoté(e) de crocs adj.
ժանուար (գ.)janvarpalanquin n.m.
ժանտ (ած.)jandâpre, cruel(lle), hideux(euse) adj.
ժանտագործ (ած.)jandakorDzmalfaiteur(trice), scélérat(e) adj.
ժանտագործ (գ.)jandakorDzmalfaiteur(trice), scélérat(e) n.
ժանտաթզենի (գ.)jandatzénisycomore n.m.
ժանտաթուզ (գ.)jandatouzfruit de sycomore n.m.
ժանտաժուտ (ած.)jandajoudimpitoyable, venimeux(euse) adj.
ժանտախտ (գ.)jandaKhdpeste n.f.
ժանտահար (ած.)jandaharpestiféré(e) adj.
ժանտահար (գ.)jandaharpestiféré(e) n.
ժանտահոտ (ած.)jandahodpuant(e), fétide adj.
ժանտահոտութիւն (գ.)jandahodoutiounpuanteur, infection n.f.
ժանտաջուր (գ.)jandaTchoureau-forte n.f.
ժանտատենդ (գ.)jandadénttyphus n.m.
ժանտութիւն (գ.)jandoutiounâpreté, cruauté, hideur n.f.
ժապաւէն (գ.)jabavénruban, galon n.m.
ժապաւինազարդ (ած.)jabavinazartenrubanné(e), chamarré(e) adj.
ժառանգ (գ.)jaRankhéritier(ière) n.
ժառանգազրկել (բայ)jaRankazerguéldéshériter v.tr.
ժառանգական (ած.)jaRankaganhéréditaire adj.
ժառանգականութիւն (գ.)jaRankaganoutiounhérédité n.f.
ժառանգաւոր (գ.)jaRankavorséminariste n.m.
ժառանգել (բայ)jaRankélhériter v.tr. et i.
ժառանգորդ (գ.)jaRankorthéritier(ière) n.
ժառանգութիւն (գ.)jaRankoutiounhéritage n.m.
ժժմակ (գ.)jejmagcoquillage n.m.
ժիժի (գ.)jijicigale n.f.
ժիտ (ած.)jidimportun(e), impudent(e), hardi(e) adj.
ժիր (ած.)jiractif(ive), laborieux(euse) adj.
ժլատ (ած.)jeladparcimonieux(euse), sordide, cupide adj.
ժլատութիւն (գ.)jeladoutiounparcimonie, cupidité, lésine n.f.
ժխոր (գ.)jeKhorvacarme, tintamarre n.m.
ժխտական (ած.)jeKhdagannégatif(ive) adj.
ժխտել (բայ)jeKhdélnier, désavouer v.tr.
ժխտում (գ.)jeKhdoumnégation n.f., désaveu n.m.
ժմերտ (ած.)jemérdimpudent(e), insolent(e), audacieux adj.
ժմիտ (գ.)jemidléger sourire n.m.
ժմտիլ (բայ)jemdilesourire légèrement v.intr.
ժոխ (գ.)joKhframboise n.f.
ժողով (գ.)joGhovréunion, assemblée n.f.
ժողովածու (գ.)joGhovaDzourecueil n.m., collection n.f.
ժողովական (ած.)joGhovaganconcernant l’assemblée
ժողովական (գ.)joGhovaganmembre d’une assemblée
ժողովասրահ (գ.)joGhovasserahsalle de réunion n.f.
ժողովատեղի (գ.)joGhovadéGhilieu de réunion n.m.
ժողովարան (գ.)joGhovaranlieu de culte des protestants, temple n.m.
ժողովել (բայ)joGhovélassembler, rassembler, recueillir v.tr.
ժողովում (գ.)joGhovoumassemblage n.m., réunion n.f.
ժողովուրդ (գ.)joGhovourtpeuple n.m., multitude n.f.
ժողովրդական (ած.)joGhovertaganpopulaire, aimé(e) par le peuple adj.
ժողովրդականութիւն (գ.)joGhovertaganoutiounpopularité n.f.
ժողովրդային (ած.)joGhovertayinpopulaire, concernant le peuple adj.
ժողովրդապետ (գ.)joGhovertabédprêtre paroissial catholique, curé n.m.
ժողովրդապետարան (գ.)joGhovertabédaransiège du prêtre n.m., cure n.f.
ժողովրդապետութիւն (գ.)joGhovertabédoutiounparoisse n.f.
ժողովրդավար (ած.)joGhovertavardémocrate, démocratique adj.
ժողովրդավարութիւն (գ.)joGhovertavaroutioundémocratie n.f.
ժողվել (բայ)joGhvélassembler, cueillir v.tr.
ժոյժ (գ.)jouïjabstinence, retenue n.f.
ժուժկալ (ած.)joujgalsobre, abstinent(e) adj.
ժուժկալութիւն (գ.)joujgaloutiounsobriété, abstinence n.f.
ժում (գ.)joummoment, temps n.m.
ժուռ (գ.)jouRverjus n.m.
ժպիտ (գ.)jebidsourire n.m.
ժպիրհ (ած.)jebirhtéméraire, insolent(e) adj.
ժպտիլ (բայ)jebdilsourire v.intr.
ժպտուն (ած.)jebdounsouriant(e) adj.
ժպրհիլ (բայ)jebrhil1) oser v.tr.,
2) s’enhardir v.pron. (v.intr. en arménien).
ժպրհութիւն (գ.)jebrhoutiounaudace, insolence n.f.
ժռութիւն (գ.)jeRoutiounverdeur n.f.
ժտել (բայ)jedél1) oser, persister v.tr.,
2) s’enhardir v.pron. (v.intr. en arménien).
ժտիլ (բայ)jedil1) oser, persister v.tr.,
2) s’enhardir v.pron. (v.intr. en arménien).
ժտութիւն (գ.)jedoutioundemande, persistance, importunité n.f.
ժրաջան (ած.)jeraTchandiligent(e), empressé(e) adj.
ժրութիւն (գ.)jeRoutiounardeur, diligence n.f.
ժօռատ (ած.)joRadébréché(e), édenté(e) adj.
ժօռատութիւն (գ.)joRadoutiounétat de celui qui est édenté n.m.