Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

516 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
թ Թ (գ.)tneuvième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique 9.
թագ (գ.)takcouronne, tiare n.f., diadème n.m.
թագադիր (գ.)takatirprince poseur de couronne n.m.
թագադրել (բայ)takaterélcouronner v.tr.
թագադրութիւն (գ.)takateroutiouncouronnement n.m.
թագաժառանգ (գ.)takajaRankprince héritier, dauphin n.m.
թագաւոր (գ.)takavorroi, monarque n.m.
թագաւորական (ած.)takavoraganroyal(e, aux), monarchique adj.
թագաւորել (բայ)takavorélrégner v.intr.
թագաւորութիւն (գ.)takavoroutiounrègne, royaume n.m., royauté n.f.
թագուհի (գ.)takouhireine n.f.
թաթ (գ.)tatpatte n.f.
թաթախ (ած.)tataKhtrempé(e), imprégné(e) adj.
թաթախել (բայ)tataKhélplonger, tremper, immerger v.tr.
թաթախում (գ.)tataKhoumimmersion, imprégnation n.f.
թաթաղուն (ած.)tataGhounrempli(e), comblé(e) adj.
թաթառ (գ.)tataRtrombe n.f., cyclone n.m.
թաթաւ (գ.)tatavbruine, pluie n.f.
թաթաւել (բայ)tatavélimprégner, tremper v.tr.
թաթաւում (գ.)tatavoumimprégnation n.f.
թաթաւուն (ած.)tatavounimprégné(e) adj.
թաթխել (բայ)tatKhélplonger, tremper, immerger v.tr.
թաթխուիլ (բայ)tatKhevilse plonger, se tremper v.pron. (v.intr. en arménien).
թաթուլ (գ.)tatoulpatte de lion n.f.
թաթպան (գ.)tatbangant n.m., mitaine n.f.
թալան (գ.)talanpillage n.m.
թալանել (բայ)talanélpiller v.tr.
թալլել (բայ)tallélpiller v.tr.
թալկանալ (բայ)talganaldéfaillir v.intr.
թալուկ (գ.)talougdéfaillance n.f., évanouissement n.m.
թախանձ (գ.)taKhanTzprière, sollicitation n.f.
թախանձանք (գ.)taKhanTzankprière, sollicitation n.f.
թախանձել (բայ)taKhanTzélprier, solliciter v.tr.
թախիծ (գ.)taKhiDztristesse, mélancolie, affliction n.f.
թախծիլ (բայ)taKhDzils’attrister, s’affliger v.pron. (v.intr. en arménien).
թախծոտ (ած.)taKhDzodmélancolique, triste adj.
թախծութիւն (գ.)taKhDzoutiountristesse, mélancolie, affliction n.f.
թակ (գ.)tagheurtoir n.m.
թակաղակ (գ.)tagaGhagarchitrave n.f.
թակարդ (գ.)tagartpiège n.m., embûche n.f.
թակարդել (բայ)tagartélattraper, prendre au piège v.tr.
թակել (բայ)taguélbattre, marteler v.tr.
թակոյկ (գ.)tagouïgcruche n.f., broc n.m.
թաղ (գ.)taGhquartier n.m.
թաղական (գ.)taGhaganéphore n.m.
թաղականութիւն (գ.)taGhaganoutiounéphorie n.f., conseil des éphores n.m.
թաղամաս (գ.)taGhamasarrondissement n.m.
թաղային (ած.)taGhaïinconcernant le quartier adj.
թաղանթ (գ.)taGhantmembrane n.f.
թաղանթոտն (ած.)taGhantodnpalmipède adj.
թաղանթոտն (գ.)taGhantodnpalmipède n.
թաղապետ (գ.)taGhabédchef de quartier n.m.
թաղար (գ.)taGharpot à fleurs n.m.
թաղեգործ (գ.)taGhékorDzfeutrier n.m.
թաղել (բայ)taGhélenterrer, inhumer v.tr.
թաղեցի (գ.)taGhéTsihabitant(e) de quartier n.
թաղիք (գ.)taGhikfeutre n.m.
թաղմանական (ած.)taGhmanaganfunéraire adj.
թաղուիլ (բայ)taGhvilêtre enterré(e) v.pron., s’enterrer v.pron.
թաղում (գ.)taGhouminhumation n.f., enterrement n.m.
թամբ (գ.)tampselle n.f.
թամբագործ (գ.)tampakorDzsellier n.m.
թամբագործութիւն (գ.)tampakorDzoutiounsellerie n.f.
թամբել (բայ)tampélseller v.tr.
թան (գ.)tan1) soupe n.f.,
2) lait caillé liquide n.m.
թանագ (գ.)tanakfer-blanc n.m.
թանագագործ (գ.)tanakakorDzferblantier n.m.
թանագագործութիւն (գ.)tanakakorDzoutiounferblanterie n.f.
թանալ (բայ)tanalmouiller, tremper v.tr.
թանապուր (գ.)tanaboursoupe au lait caillé n.f.
թանաք (գ.)tanakencre n.f.
թանաքաման (գ.)tanakamanencrier n.m.
թանգ (ած.)tankcher(ère) adj.
թանգարան (գ.)tankaranmusée n.m.
թանթ (գ.)tantpellicule, membrane n.f.
թանթրուենի (գ.)tantrevénisureau n.m.
թանկ (ած.)tang cher(ère) adj.
թանկագին (ած.)tangakinprécieux(euse) adj.
թանկարժէք (ած.)tangarjékprécieux(euse) adj.
թանկութիւն (գ.)tangoutiouncherté n.f.
թանձր (ած.)tanTzerépais(sse), dense adj.
թանձրամած (ած.)tanTzramaDzdense, gélatineux(euse) adj.
թանձրամարմին (ած.)tanTzramarmincorpulent(e) adj.
թանձրամիտ (ած.)tanTzramidobtus(e), stupide adj.
թանձրամորթ (ած.)tanTzramortpachyderme adj.
թանձրամորթ (գ.)tanTzramortpachyderme n.
թանձրամտութիւն (գ.)tanTzramedoutiounstupidité n.f.
թանձրանալ (բայ)tanTzranals’épaissir, se condenser v.pron. (v.intr. en arménien).
թանձրացնել (բայ)tanTzraTsenélépaissir, condenser v.tr.
թանձրութիւն (գ.)tanTzroutiounépaisseur, densité n.f.
թանչ (գ.)tanTchdiarrhée, dysenterie n.f.
թանչել (բայ)tanTchélgémir, soupirer v.intr.
թանչք (գ.)tanTchkdiarrhée, dysenterie n.f.
թաշկինակ (գ.)tachguinagmouchoir n.m.
թառ (գ.)taRperchoir n.m.
թառամ (ած.)taRamfané(e), flétri(e) adj.
թառամեցնել (բայ)taRaméTsenélfaner, flétrir v.tr.
թառամիլ (բայ)taRamilse faner, se flétrir v.pron. (v.intr. en arménien).
թառամում (գ.)taRamoumflétrissure n.f.
թառանչ (գ.)taRanTchgémissement, soupir n.m.
թառանչանք (գ.)taRanTchankgémissement, soupir n.m.
թառանչել (բայ)taRanTchélgémir, soupirer v.intr.
թառիլ (բայ)taRilse percher v.pron. (v.intr. en arménien).
թաս (գ.)tastasse n.f., bol n.m.
թասել (բայ)tassélhaleter v.intr.
թասուն (ած.)tassounhaletant(e) adj.
թատերաբեմ (գ.)tadérapémscène n.f.
թատերագիր (գ.)tadérakirauteur de pièce de théâtre, dramaturge n.
թատերախաղ (գ.)tadéraKhaGhpièce de théâtre n.f.
թատերախումբ (գ.)tadéraKhoumptroupe théâtrale n.f.
թատերական (ած.)tadéraganthéâtral(e, aux) adj.
թատերասէր (գ.)tadérasséramateur de théâtre n.m.
թատերասրահ (գ.)tadérasrahsalle de théâtre n.f.
թատերգակ (գ.)tadérkagauteur de pièce de théâtre, dramaturge n.
թատերգութիւն (գ.)tadérkoutiounpièce de théâtre n.f.
թատրոն (գ.)tadronthéâtre n.m.
թարախ (գ.)taraKhpus n.m.
թարախոտիլ (բայ)taraKhodilsuppurer v.intr.
թարբ (գ.)tarpmadrague n.f.
թարգման (գ.)tarkmantraducteur(trice), interprète n.
թարգմանել (բայ)tarkmanéltraduire v.tr.
թարգմանիչ (գ.)tarkmaniTchtraducteur(trice), interprète n.
թարգմանութիւն (գ.)tarkmanoutiountraduction n.f.
թարթ (գ.)tartclignement, clin d’oeil n.m.
թարթափ (գ.)tartapclignement, clin d’oeil n.m.
թարթափել (բայ)tartapélerrer, flâner v.intr.
թարթափիլ (բայ)tartapil errer, flâner v.intr.
թարթել (բայ)tartélcligner, ciller v.tr. et i.
թարթիչ (գ.)tartiTchsourcil n.m.
թարխուն (գ.)tarKhounestragon n.m.
թարմ (ած.)tarmfrais(aîche), tendre adj.
թարմանալ (բայ)tarmanalse rafraîchir v.pron., rajeunir v.intr.
թարմատի (ած.)tarmadijeune adj.
թարմացնել (բայ)tarmaTsenélrafraîchir, rajeunir v.tr.
թարմութիւն (գ.)tarmoutiounfraîcheur n.f.
թարշամիլ (բայ)tarchamilse faner, se flétrir v.pron. (v.intr. en arménien).
թարփ (գ.)tarp madrague n.f.
թաց (ած.)taTshumide, mouillé(e) adj.
թացան (գ.)taTsansauce n.f.
թացութիւն (գ.)taTsoutiounhumidité n.f.
թաւ (ած.)tav1) touffu(e), velu(e) adj.,
2) gras(se) (lettre, caractère) adj.
թաւալել (բայ)tavalélrouler, renverser v.tr.
թաւալիլ (բայ)tavalilrouler, dégringoler v.intr.
թաւալում (գ.)tavaloumrotation n.f., renversement n.m.
թաւամազ (ած.)tavamazchevelu(e), poilu(e) adj.
թաւարծի (ած.)tavarDzichevelu(e), poilu(e) adj.
թաւիշ (գ.)tavichvelours n.m.
թաւշեայ (գ.)tavchïavelouté(e) n.m.
թաւութիւն (գ.)tavoutiounépaisseur n.f.
թաւուտ (գ.)tavoudfourré, taillis n.m.
թաւջութակ (գ.)tavTchoutagvioloncelle n.m.
թաւջութակահար (գ.)tavTchoutagaharvioloncelliste n.
թափ (գ.)tapélan n.m., fougue n.f.
թափահարել (բայ)tapaharélsecouer, battre v.tr.
թափան (գ.)tapangras-double n.m.
թափանցել (բայ)tapanTsélpénétrer, traverser v.tr.
թափանցիկ (ած.)tapanTsigtransparent(e), diaphane adj.
թափանցկութիւն (գ.)tapanTsgoutiountransparence n.f.
թափանցում (գ.)tapanTsoumpénétration n.f.
թափառական (ած.)tapaRaganerrant(e), flâneur(euse) adj.
թափառական (գ.)tapaRaganerrant(e), flâneur(euse) n.
թափառաշրջիկ (ած.)tapaRachreTchigvagabond(e) adj.
թափառաշրջիկ (գ.)tapaRachreTchigvagabond(e) n.
թափառիլ (բայ)tapaRilerrer, flâner v.intr.
թափառում (գ.)tapaRoumflânerie n.f.
թափարգել (գ.)taparkélpare-choc n.m.
թափել (բայ)tapélverser, répandre, jeter v.tr.
թափթփած (ած.)taptepaDzdésordonné(e) adj.
թափիլ (բայ)tapilse répandre, s’écouler v.pron. (v.intr. en arménien).
թափծու (գ.)tapDzoufonte n.f.
թափուր (ած.)tapourvacant(e), vide adj.
թափօն (գ.)tapondéchet n.m.
թափօր (գ.)taporprocession n.f.
թաքթաքուր (ած.)taktakoursecret(ète), caché(e) adj.
թաքնամիտ (ած.)taknamiddissimulé(e), secret adj.
թաքուն (ած.)takouncaché(e), occulte, secret(ète) adj.
թաքչիլ (բայ)takTchilse cacher v.pron. (v.intr. en arménien).
թաքստոց (գ.)takesdoTscachette n.f.
թեզանիք (գ.)tézanikmanche n.f.
թեթեւ (ած.)tétévléger(ère), leste, agile adj.
թեթեւաբարոյ (ած.)tétévaparofrivole adj.
թեթեւակի (մկբ.)tétévaguilégèrement, à la légère adv.
թեթեւամիտ (ած.)tétévamidétourdi(e), superficiel(lle) adj.
թեթեւամտութիւն (գ.)tétévamedoutiounétourderie, légèreté n.f.
թեթեւանալի (ած.)tétévanaliallégeable adj.
թեթեւացում (գ.)tétévaTsoumallègement n.m.
թեթեւացում (գ.)tétévaTsoumallégement n.m.
թեթեւնալ (բայ)tétévnals’alléger v.pron. (v.intr. en arménien).
թեթեւութիւն (գ.)tétévoutiounlégèreté, agilité n.f.
թեթեւցնել (բայ)tétévTsenélalléger v.tr.
թեթեւցնել (նբ.)tétévTsenélalléger v.tr.
թել (գ.)télfil n.m., fibre n.f.
թելադրանք (գ.)télatranksuggestion n.f., conseil n.m.
թելադրել (բայ)télatrél1) suggérer, conseiller v.tr.,
2) dicter v.tr.
թելադրութիւն (գ.)télateroutioun1) suggestion
2) dictée n.f.
թելահայս (գ.)télahaïsvermicelle n.f.
թեկնածու (գ.)téguenaDzoucandidat(e), prétendant(e) n.m.
թեկնածութիւն (գ.)téguenaDzoutiouncandidature n.f.
թեղի (գ.)téGhiorme n.m.
թեմ (գ.)témdiocèse n.m.
թեմակալ (ած.)témagaldiocésain en parlant de l’évêque adj.
թեմական (ած.)témagandiocésain(e) adj.
թեր (գ.)tércôté, parti n.m.
թերագնահատել (բայ)térakenahadélsous-estimer v.tr.
թերակղզի (գ.)téragueGhzipresqu’île, péninsule n.f.
թերահաս (ած.)térahas1) vert(e) adj.,
2) inexpérimenté(e) adj.
թերահաւատ (ած.)térahavadincrédule adj.
թերահաւատութիւն (գ.)térahavadoutiounincrédulité n.f.
թերաճ (ած.)téraDjretardé mental adj.
թերանալ (բայ)téranalfaillir v.intr.
թերասնունդ (ած.)térasnountsous-alimenté(e) adj.
թերաստուեր (գ.)térasdvérpénombre n.f.
թերավարժ (ած.)téravarjnovice, inexpérimenté(e) adj.
թերատ (ած.)téradincomplet(ète) adj.
թերատ (գ.)téradellipse n.f.
թերատես (ած.)téradés1) à la vue déficiante, adj.
2) qui ne comprend pas bien adj.,
3) Qui n’est pas perspicace, prévoyant(e) adj.
թերափ (գ.)térappénates n.m.pl.
թերափայտ (գ.)térapaïdaubier n.m.
թերեւս (մկբ.)térévspeut-être adv.
թերեփ (ած.)térépmi-cuit adj.
թերթ (գ.)tért1) feuille n.f.,
2) plaque n.f.,
3) pétale n.f.
թերթավաճառ (գ.)tértavaDjaRvendeur de journaux n.m.
թերթել (բայ)tértélfeuilleter v.tr.
թերթիկ (գ.)tértigfeuillet n.m.
թերթօն (գ.)tértonfeuilleton n.m.
թերթօնագիր (գ.)tértonakirfeuilletoniste n.
թերի (ած.)tériimparfait(e), défectueux(euse) adj.
թերխաշ (ած.)térKhachmi-cuit(e)
թերութիւն (գ.)téroutiounimperfection n.f., défaut n.m.
թերուս (ած.)térousà demi instruit(e) adj.
թեւ (գ.)tévaile n.f., bras n.m.
թեւածել (բայ)tévaDzélvoler, battre des ailes v.intr.
թեւակ (գ.)tévagaileron n.m.
թեւակոխել (բայ)tévagoKhélatteindre un nouveau stade v.tr.
թեւատ (գ.)tévadmanchot n.m.
թեւատակ (գ.)tévadagaisselle n.f.
թեւատարած (ած.)tévadaraDzaux ailes déployées adj.
թեւատարած (մկբ.)tévadaraDzaux ailes déployées adv.
թեւարկել (բայ)tévarguélprotéger, patronner, prendre sous son aile v.tr.
թեւարկութիւն (գ.)tévargoutiounprotection n.f., patronage n.m.
թեւաւոր (ած.)tévavorailé(e) adj.
թեւել (բայ)tévélvoler, voltiger v.intr.
թեւիկ (գ.)tévig aileron n.m.
թեւճակ (գ.)tévDjagrame n.f., aviron n.m.
թեւնոց (գ.)tévnoTsmanchette n.f.
թեփ (գ.)tép1) son n.m.,
2) ecaille n.f.
թեփոտ (ած.)tépodécailleux(euse), squameux(euse) adj.
թեք (ած.)tékincliné(e), penché(e), oblique adj.
թեքել (բայ)tékél1) courber, pencher v.tr.,
2) décliner v.tr.
թեքիլ (բայ)tékilobliquer, pencher, changer de direction v.intr.
թեքում (գ.)tékoum1) changement, penchant n.m.,
2) flexion n.f.,
3) déclinaison n.f.
թզաչափ (գ.)tezaTchapempan n.m.
թզենի (գ.)tezénifiguier n.m.
թզկալ (բայ)tezgalpiailler, criailler v.intr.
թզուկ (գ.)tezougnain n.m.
թէ (շղկ.)que conj.
թէական (ած.)téaganconditionnel(lle), hypothétique adj.
թէեւ (շղկ.)téévbien que, quoique conj.
թէյ (գ.)téythé n.m.
թէյաման (գ.)téyamanthéière n.f.
թէյենի (գ.)téyéniarbre à thé n.f.
թէութիւն (գ.)téoutiouncondition n.f.
թէպէտ (շղկ.)tébédbien que, quoique conj.
թէպէտեւ (շղկ.)tébédévbien que, quoique conj.
թթենի (գ.)teténimûrier n.m.
թթխմոր (գ.)tetKhmorlevain n.m.
թթու (ած.)tetousur(e), acide adj.
թթու (գ.)tetouacide n.m.
թթու (ած.)tetouacide adj.
թթուաբեր (ած.)tetvapéracidifère adj.
թթուածին (գ.)tetvaDzinoxygène n.m.
թթուահամ (ած.)tetvahamacide adj.
թթուաշ (ած.)tetvachacidulé(e), aigre-doux(ce) adj.
թթուաչափ (գ.)tetvaTchapacidimètre n.m.
թթուաչափական (ած.)tetvaTchapaganacidimétrique adj.
թթուաչափութիւն (գ.)tetvaTchapoutioun acidimétrie n.f.
թթուացում (գ.)tetvaTsoumacidification n.f.
թթուել (նբ.)tetvélacidifier v.tr.
թթուելի (ած.)tetvéliaciddifiable adj.
թթուեցնել (բայ)tetvéTsenélaigrir v.tr.
թթութիւն (գ.)tetoutiounacidité n.f.
թթուիլ (բայ)tetvilfermenter v.intr.
թթուիլ (չբ.)tetvilacidifier v.pr.
թթուիչ (ած.)tetviTchacidifiant adj.
թթուութիւն (գ.)tetvovtiounacidité n.f.
թի (գ.)tipelle n.f.
թիակ (գ.)tiagrame n.f., aviron n.m.
թիապարտ (գ.)tiabardforçat, bagnard, galérien n.m.
թիավարել (բայ)tiavarélramer v.intr.
թիարան (գ.)tiaranbagne n.m., galère n.f.
թիզ (գ.)tizempan n.m.
թիթեղ (գ.)titéGhfer-blanc n.m.
թիթեղագործ (գ.)titéGhakorDzferblantier n.m.
թիթեղագործութիւն (գ.)titéGhakorDzoutiounferblanterie n.f.
թիթեռ (գ.)titéRpapillon n.m.
թիթեռնիկ (գ.)titéRnigpapillon n.m.
թիլ (գ.)tilmonceau de terre n.m.
թիկնաթոռ (գ.)tiguenatoRfauteuil n.m.
թիկնակ (գ.)tiguenagdossier (de chaise, de fauteuil) n.m.
թիկնապահ (գ.)tiguenabahgarde du corps n.m.
թիկնեղ (ած.)tiguenéGhcorpulent(e) adj.
թիկնիլ (բայ)tiguenils’adosser v.pron. (v.intr. en arménien).
թիկնոց (գ.)tiguenoTsmanteau n.m., pèlerine n.f.
թիկունք (գ.)tigounkdos n.m.
թին (գ.)tinpépin de raisin n.m.
թիռ (գ.)tiRvol, essor n.m.
թիրախ (գ.)tiraKhcible n.f., but n.m.
թիւ (գ.)tivnombre, chiffre, numéro n.m.
թիւմ (գ.)tumthym n.m.
թիւնիկ (գ.)tunigmaquereau n.m.
թիւր (ած.)turerroné(e), faux(sse) adj.
թիւրիմացութիւն (գ.)turimaTsoutiounmalentendu n.m.
թլիփ (գ.)telip1) bord n.m.,
2) prépuce n.m.
թլուատ (ած.)telvadbègue adj.
թլփատել (բայ)telpadélcirconcire v.tr.
թլփատում (գ.)telpadoumcirconcision n.f.
թխամորթ (ած.)teKhamortbasané(e) adj.
թխել (բայ)teKhélcuire au four v.tr.
թխկի (գ.)teKhguiérable n.m.
թխկոց (գ.)teKhgoTsbruit sourd n.m.
թխմել (բայ)teKhmélfourrer v.tr.
թխսել (բայ)teKhsélcouver v.tr.
թղթաբեր (գ.)teGhtapér1) facteur n.m.,
2) courrier n.m.
թղթադրամ (գ.)teGhtatrampapier-billet n.m.
թղթախաղ (գ.)teGhtaKhaGhjeu de cartes n.m.
թղթածրար (գ.)teGhtaDzrardossier n.m.
թղթակազմ (ած.)teGhtagazmbroché(e) adj.
թղթակալ (գ.)teGhtagalserre-papiers n.m.
թղթակից (գ.)teGhtaguiTscorrespondant(e) n.
թղթակցութիւն (գ.)teGhtagTsoutiouncorrespondance n.f.
թղթապանակ (գ.)teGhtabanagportefeuille n.m.
թղթավաճառ (գ.)teGhtavaDjaRpapetier(ière) n.
թղթատար (գ.)teGhtadar1) facteur n.m.,
2) courrier n.m.
թղթատել (բայ)teGhtadélfeuilleter v.tr.
թղթոսկի (գ.)teGhtosguipapier-billet n.m.
թղկենի (գ.)teGhguéniérable n.m.
թմբի (գ.)tempitilleul n.m.
թմբիր (գ.)tempirengourdissement n.m., torpeur n.f.
թմբկահար (գ.)tempgahartambour, tambourineur n.m.
թմբկահարել (բայ)tempgaharéltambouriner v.intr.
թմբկահարութիւն (գ.)tempgaharoutiountambourinage n.m.
թմբուկ (գ.)tempougtambour n.m.
թմրաբեր (ած.)temrapérsoporifique adj.
թմրադեղ (գ.)temratéGhnarcotique n.m.
թմրեցնել (բայ)temréTsenélengourdir, stupéfier v.tr.
թմրեցուցիչ (գ.)temréTsouTsiTchstupéfiant n.m.
թմրիլ (բայ)temrils’engourdir v.pron. (v.intr. en arménien).
թմրութիւն (գ.)temroutiounengourdissement n.m., torpeur n.f.
թնդալ (բայ)tentalrésonner, retentir v.intr.
թնդանօթ (գ.)tentanotcanon n.m.
թնդանօթաձիգ (գ.)tentanotaTzikcanonnier, artilleur n.m.
թնդանօթասայլ (գ.)tentanotassaïlaffût de canon n.m.
թնդացնել (բայ)tentaTsenélfaire résonner, faire retentir v.tr.
թնդիւն (գ.)tentiounretentissement, fracas n.m.
թնծկալ (բայ)tenDzgaljapper v.intr.
թնծկոց (գ.)tenDzgoTsjappement n.m.
թնճուկ (գ.)tenDjoug1) noeud n.m.,
2) problème n.m.
թնջուկ (գ.)tenTchougbolet n.m.
թշնամական (ած.)technamaganhostile adj.
թշնամանալ (բայ)technamanalrompre avec quelqu’un, devenir ennemi v.intr.
թշնամանք (գ.)technamankoffense n.f., affront n.m.
թշնամացնել (բայ)technamaTsenélrendre hostile v.tr.
թշնամի (գ.)technamiennemi, adversaire n.m.
թշնամութիւն (գ.)technamoutiounhostilité, inimitié n.f.
թշուառ (ած.)techvaRmisérable, malheureux(euse) adj.
թշուառական (գ.)techvaRaganmisérable, malfaiteur n.m.
թշուառական (ած.)techvaRaganmiséreux(euse), misérable adj.
թշուառութիւն (գ.)techvaRoutiounmisère n.f., malheur n.m.
թոդան (գ.)totancalmar (mollusque) n.m.
թոթով (ած.)totovbègue adj.
թոթով (գ.)totovbègue n.
թոթովախօս (ած.)totovaKhosbégayeur(euse) adj.
թոթովախօս (գ.)totovaKhosbégayeur(euse) n.
թոթովանք (գ.)totovankbalbutiement n.m.
թոթովութիւն (գ.)totovoutiounbégaiement n.m.
թոժինք (գ.)tojinkbave, salive n.f.
թոժիւն (գ.)tojiounourson n.m.
թոկ (գ.)togcorde n.f.
թոհուբոհ (գ.)tohoupohbrouhaha n.m.
թողլքել (բայ)toGhlekélabandonner v.tr.
թողնել (բայ)toGhnéllaisser, lâcher, permettre v.tr.
թողութիւն (գ.)toGhoutiounpardon n.m., rémission n.f.
թողուլ (բայ)toGhoullaisser, lâcher, permettre v.tr.
թոյլ (ած.)touilmou(molle), indolent(e), faible adj.
թոյլատրել (բայ)touïladrélpermettre, concéder v.tr.
թոյլատւութիւն (գ.)touïladvoutiounpermission, concession n.f.
թոյն (գ.)touïnpoison, venin n.m.
թոյր (գ.)touïrteinte, nuance n.f., teint n.m.
թոն (գ.)tonthon n.m.
թոնիր (գ.)tonirtandour, four oriental creusé dans le sol n.m.
թոնծ (ած.)tonDzestropié(e), invalide adj.
թոնծ (գ.)tonDzestropié(e), invalide n.
թոշակ (գ.)tochagpaye, pension, bourse n.f., salaire, traitement n.m.
թոշակառու (գ.)tochagaRouretraité(e), boursier(ière) n.
թոշակաւոր (գ.)tochagavorretraité(e), boursier(ière) n.
թոշակաւոր (ած.)tochagavorqui reçoit une pension, une retraite
թոպ (գ.)tobassommoir n.m.
թոպահարել (բայ)tobaharélassommer v.tr.
թոպամահ (ած.)tobamahassommé(e), tué(e) adj.
թոպել (բայ)tobélassommer v.tr.
թոռ (գ.)toRpetit-fils n.m.
թոռնորդի (գ.)toRnortiarrière-petit-fils n.m.
թոռնուհի (գ.)toRnouhipetite-fille n.f.
թոռոպ (գ.)toRobmaille, cotte n.f.
թովել (բայ)tovélcharmer, fasciner v.tr.
թովիչ (ած.)toviTchcharmeur(euse), enchanteur(eresse) adj.
թովչանք (գ.)tovTchankcharme, enchantement n.m.
թովչութիւն (գ.)tovTchoutiouncharme, enchantement n.m.
թորեալ (ած.)torialdistillé(e) adj.
թորել (բայ)toréldistiller v.tr.
թորիծ (գ.)toriDzmortaise n.f.
թորշոմիլ (բայ)torchomilse faner, se flétrir v.pron. (v.intr. en arménien).
թորում (գ.)toroumdistillation n.f.
թուաբան (գ.)tevapanarithméticien n.m.
թուաբանագէտ (գ.)tevapanakédarithméticien n.m.
թուաբանական (ած.)tevapanaganarithmétique adj.
թուաբանութիւն (գ.)tevapanoutiounarithmétique n.f.
թուագրել (բայ)tevakrélnuméroter v.tr.
թուագրում (գ.)tevakroumnumérotage n.m.
թուական (ած.)tevagannumérique adj.
թուական (գ.)tevagandate n.f.
թուակիր (ած.)tevaguirdaté(e) adj.
թուահամար (գ.)tevahamarnuméro d’ordre n.m.
թուայնացած (ած.)tevaynaTsaDznumérisé(e) adj.
թուանշան (գ.)tevanechanchiffre n.m.
թուատախտակ (գ.)tevadaKhdagtableau de chiffres, cadran n.m.
թուարկել (բայ)tevarguélcompter, numéroter v.tr.
թուարկում (գ.)tevargoumnumération n.f.
թուել (բայ)tevélénumérer v.tr.
թուզ (գ.)touzfigue n.f.
թութ (գ.)toutmûre n.f.
թութակ (գ.)toutagperroquet n.m.
թութք (գ.)toutkhémorroïdes n.f.pl.
թուիլ (բայ)tevilsembler, paraître v.intr.
թուլամորթ (ած.)toulamortmou(molle), pusillanime adj.
թուլամորթութիւն (գ.)toulamortoutiounmollesse, pusillanimité n.f.
թուլասիրտ (ած.)toulassirdpoltron(nne) adj.
թուլացում (գ.)toulaTsoumramollissement, affaiblissement n.m.
թուլնալ (բայ)toulnals’amollir, s’affaiblir v.pron. (v.intr. en arménien).
թուլութիւն (գ.)touloutiounmollesse, faiblesse n.f.
թուխ (ած.)touKhbrun(e) adj.
թուխպ (գ.)touKhbbrume n.f., brouillard n.m.
թուխս (գ.)touKhsincubation n.f.
թուղթ (գ.)touGhtpapier n.m., lettre, épître n.f.
թումբ (գ.)toumpdigue, môle n.f.
թունաւոր (ած.)tounavorvenimeux(euse), vénéneux(euse), toxique adj.
թունաւորել (բայ)tounavorélempoisonner v.tr.
թունաւորուիլ (բայ)tounavorvil1) être empoisonné(e) v.pron.,
2) s’empoisonner v.pron.
թունաւորում (գ.)tounavoroumempoisonnement n.m.
թունդ (ած.)tount1) fort(e) adj.,
2) violent(e), chauvin(e) adj.
թուշ (գ.)touchjoue n.f.
թուռ (գ.)touRgoulée n.f.
թուր (գ.)tourrapière, glaive n.f., sabre, cimeterre n.m.
թուրծ (ած.)tourDzcuit(e) adj.
թուրմ (ած.)tourmtrempé(e), ramolli(e) adj.
թուրք (գ.)tourkTurc n.m.
թուփ (գ.)touparbrisseau, buisson n.m.
թուփ (գ.)touparbrisseau n.m.
թուք (գ.)touksalive n.f., crachat n.m.
թոք (գ.)tokpoumon n.m.
թոքախտ (գ.)tokaKhdtuberculose, phtisie pulmonaire n.f.
թոքախտաւոր (ած.)tokaKhdavortuberculeux(euse) adj.
թոքախտաւոր (գ.)tokaKhdavortuberculeux(euse) n.
թոքային (ած.)tokaïinpulmonaire adj.
թոքատապ (գ.)tokadabpneumonie n.f.
թոքացնցղատապ (գ.)tokaTsenTsGhadabbronchite n.f.
թռիլ (բայ)teRil1) voler v.intr.,
2) s’envoler v.pron.
թռիչք (գ.)teRiTchkvol, envol n.m.
թռուցիկ (գ.)teRouTsig1) cerf-volant n.m.,
2) tract n.m.
թռչիլ (բայ)teRTchil1) voler v.intr.,
2) s’envoler v.pron.
թռչկոտել (բայ)teRTchgodélvoltiger v.intr.
թռչնաբան (գ.)teRTchnapanornithologue n.
թռչնաբանութիւն (գ.)teRTchnapanoutiounornithologie n.f.
թռչնաբոյծ (գ.)teRTchnapouïDzoiseleur n.m.
թռչնագիր (գ.)teRTchnakirlettre historiée à motifs ornithologiques n.f.
թռչնազգի (ած.)teRTchnazkiappartenant(e) à l’espèce des oiseaux adj.
թռչնիկ (գ.)teRTchnigoiselet n.m.
թռչուն (գ.)teRTchounoiseau n.m.
թռչուն (ած.)teRTchounvolatile adj.
թռչտիլ (բայ)teRTchdilvoleter v.intr.
թռցնել (բայ)teRTsenél1) faire voler v.tr.,
2) dérober v.tr.
թրաձուկ (գ.)teraTzougespadon n.m.
թրաշուշան (գ.)terachouchanglaïeul n.m.
թրատել (բայ)teradélsabrer v.tr.
թրթիռ (գ.)tertiRvibration n.f., frisson, frémissement n.m.
թրթնջուկ (գ.)tertenTchougoseille n.f.
թրթուր (գ.)tertourchenille n.f.
թրթուր (գ.)tertouraoûtat n.m.
թրթուր մը (գ.)tertour meaoûtat n.m.
թրթռալ (բայ)terteRalvibrer, frémir v.intr.
թրթռացում (գ.)terteRaTsoumvibration n.f.
թրթռուն (ած.)terteRounvibrant(e), frémissant(e) adj.
թրիք (գ.)terikbouse n.f.
թրծել (բայ)terDzél1) cuire v.tr.,
2) former le caractère v.tr.
թրծուիլ (բայ)terDzevil1) être cuit(e) v.pron.,
2) être formé(e) v.pron.
թրծում (գ.)terDzoulaction de cuire nf.
թրմել (բայ)termélinfuser, mouiller, délayer vt.
թրնդիւն (գ.)terentiounbruit sourd nm.
թրջել (բայ)terTchelmouiller, tremper vt.
թրջուիլ (բայ)terTchevilêtre mouillé(e), trempé(e) vp.
թրջում (գ.)terTchouminfusion, macération nf.
թրքական (ած.)terkaganturc(que) adj.
թրքերէն (գ.)terkérénturc nm., langue turque nf.
թրքուհի (գ.)terkouhiTurque n.f.
թփական (ած.)tpaganarbustif adj.
թփիկ (գ.)tpigarbuste n.m.
թփռտալ (բայ)tepeRdalbattre des ailes vi.
թքաման (գ.)tekamancrachoir n.m.
թքել (բայ)tekélcracher v.tr.
թքնել (բայ)teknélcracher v.tr.
թօթափել (բայ)totapélsecouer, renverser vt.
թօթուել (բայ)totvélsecouer vt.
թօն (գ.)tonpluie, giboulée nf.
թօնոտ (ած.)tonodpluvieux(euse) adj.
թօշ (ած.)tochtrès large adj.
թօշնիլ (բայ)tochnilse faner, se flétrir vpr. (vi. en arm.).