Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

521 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
ե Ե (գ.)cinquième lettre de l’alphabet arménien, voyelle ; valeur numérique 5.
եբենագործ (գ.)yépénakorDzébéniste n.m.
եբենագործութիւն (գ.)yépénakorDzoutiounébénisterie n.f.
եբենոս (գ.)yépénosébène n.m.
եբրայական (ած.)yépraïaganhébraïque adj.
եբրայերէն (գ.)yépraïérénhébreu n.m., langue hébraïque n.f.
եբրայեցի (գ.)yépraïéTsiHébreu, Juif(ve) n.
եգիպտաբան (գ.)yékibdapanégyptologue n.
եգիպտական (ած.)yékibdaganégyptien(nne) adj.
եգիպտահաւ (գ.)yékibdahavibis n.m.
եգիպտացի (գ.)yékibdaTsiÉgyptien n.m.
եգիպտացորեն (գ.)yékibdaTsorénmaïs n.m.
եգիպտուհի (գ.)yékibdouhiÉgyptienne n.f.
եդեմ (գ.)yétéméden, paradis n.m.
եդեմական (ած.)yétémaganédénique, paradisiaque adj.
եզ (գ.)yézboeuf n.m.
եզական (ած.)yézaganunique, singulier(ière) adj.
եզականութիւն (գ.)yézaganoutiounsingularité n.f.
եզակի (ած.)yézaguisingulier adj.
եզակի (գ.)yézaguisingulier n.m.
եզանոց (գ.)yézanoTsbouverie n.f.
եզարած (գ.)yézaraDzbouvier n.m.
եզերային (ած.)yézéraïincôtier(ière) adj.
եզերապահ (գ.)yézérabahgarde-côte n.m.
եզերել (բայ)yézérél1) border v.tr.,
2) aborner v.tr.,
3) marcher sur les bords v.intr.
եզերք (գ.)yézérkbord, rivage n.m., lisière n.f.
եզնակ (գ.)yéznagbouvreuil n.m.
եզր (գ.)yézer1) rivage n.m.,
2) terme n.m.,
3) dimension n.f.
եզրաբան (գ.)yézrapanterminologue n.
եզրաբանութիւն (գ.)yézrapanoutiounterminologie n.f.
եզրակացնել (բայ)yézragaTsenélconclure v.tr.
եզրակացութիւն (գ.)yézragaTsoutiounconclusion n.f.
եզրափակել (բայ)yézrapaguélconclure v.tr.
եզրափակիչ (ած.)yézrapaguiTchconclusif(ve) adj.
եզրափակութիւն (գ.)yézrapagoutiounconclusion n.f.
եթեր (գ.)yétér1) éther n.m.,
2) ciel n.m.
եթերային (ած.)yétéraïinéthéré(e), aérien(nne) adj.
եթէ (շղկ.)yétési conj.
եթովպիական (ած.)yétovbiaganéthiopien(nne), se rapportant à l’Éthiopie adj.
եթովպիացի (գ.)yétovbiaTsiÉthiopien, habitant de l’Éthiopie n.
եթովպուհի (գ.)yétovbouhiÉthiopienne, habitante de l’Ethiopie n.
ելակ (գ.)yélagfraise n.f.
ելակենի (գ.)yélaguénifraisier n.m.
ելակէտ (գ.)yélaguédpoint de départ n.m.
ելարան (գ.)yélaranéchelle n.f., escalier n.m.
ելեկտրագէտ (գ.)yélégdrakédélectricien(nne) n.
ելեկտրածին (ած.)yélégderaDzinélectrogène adj.
ելեկտրածին (գ.)yélégderaDzingénérateur électrique
ելեկտրակայան (գ.)yélégderagaïancentrale électrique n.f.
ելեկտրական (ած.)yélégderaganélectrique adj.
ելեկտրականացած (ած.)yélégderaganaTsaDzélectrisé(e) adj.
ելեկտրականացնել (բայ)yélégderaganaTsenélélectrifier v.tr.
ելեկտրականացում (գ.)yélégderaganaTsoumélectrification n.f.
ելեկտրականութիւն (գ.)yélégderaganoutiounélectricité n.f.
ելեկտրամագնիս (գ.)yélégderamaknisélectro-aimant n.m.
ելեկտրամագնիսութիւն (գ.)yélégderamaknissoutiounélectromagnétisme n.m.
ելեկտրաչափ (գ.)yélégderaTchapélectromètre n.m.
ելեկտրոն (գ.)yélégdronélectron n.m.
ելեկտրոնական (ած.)yélégdronaganélectronique adj.
ելեկտրոնային (ած.)yéléktronayinélectronique adj.
ելեւէջ(ք) (գ.)yélévéTch(k)haut et bas n.m., hausse et baisse n.f.
ելեւմուտ(ք) (գ.)yélévmoud(k)finances, recettes et dépenses n.f.pl.
ելեւմուտք (գ.)yelevmoudk1) actif et passif,
2) budget n.m.
ելեւմտագանձ (գ.)yélévmedakanTzfisc n.m.
ելեւմտագէտ (գ.)yélévmedakédfinancier, spécialiste des finances n.m.
ելեւմտական (ած.)yélévmedaganfinancier(ière), fiscal(e, aux) adj.
ելեւմտացոյց (գ.)yélévmedaTsouïTsbudget n.m.
ելլել (բայ)yéllél1) sortir v.intr.,
2) monter v.intr.
ելոյթ (գ.)yélouït1) parole, expression de colère n.f.,
2) apparition sur une tribune.
ելունդ (գ.)yélounttumeur, verrue n.f.
ելուստ (գ.)yélousdexcroissance n.f.
ելք (գ.)yélksortie, issue n.f.
եկ (գ.)yégvenue, arrivée n.f.
եկամուտ (գ.)yégamoudrevenu n.m., rente n.f.
եկեղեցական (ած.)yéguéGhéTsaganecclésiastique adj.
եկեղեցական (գ.)yéguéGhéTsaganecclésiastique n.
եկեղեցականութիւն (գ.)yéguéGhéTsaganoutiouncléricalisme n.m.
եկեղեցի (գ.)yéguéGhéTsiéglise n.f.
եկուոր (գ.)yégvorarrivant(e) n.
եկքանիկ (գ.)yégkanigchardonneret n.m.
եղան (գ.)yéGhanfourche à faner n.f.
եղանակ (գ.)yéGhanag1) air n.m., musique n.f.,
2) saison n.f.
եղանակաւոր (ած.)yéGhanagavormusical(e, aux), harmonieux(euse) adj.
եղանակաւորել (բայ)yéGhanagavorélharmoniser v.tr.
եղանակել (բայ)yéGhanaguélentonner, chanter v.tr.
եղափոխութիւն (գ.)yéGhapoKhoutiounchangement n.m., modification n.f.
եղբայր (գ.)yéGhpaïrfrère n.m.
եղբայրական (ած.)yéGhpaïraganfraternel(lle) adj.
եղբայրակցութիւն (գ.)yéGhpaïragTsoutiounconfraternité n.f.
եղբայրանալ (բայ)yéGhpaïranalfraterniser v.intr.
եղբայրասպան (ած.)yéGhpaïrasbanfratricide adj.
եղբայրասպան (գ.)yéGhpaïrasbanfratricide n.
եղբայրասպանութիւն (գ.)yéGhpaïrasbanoutiounfratricide n.m.
եղբայրութիւն (գ.)yéGhpaïroutiounfraternité n.f.
եղբօրաղջիկ (գ.)yéGhporaGhTchignièce n.f.
եղբօրորդի (գ.)yéGhporortineveu n.m.
եղեամ (գ.)yéGhyamgelée blanche n.f.
եղեգ (գ.)yéGhékroseau n.m.
եղեգնեայ (ած.)yéGhéknïafait de roseau adj.
եղեգնուտ (գ.)yéGhékenoudcannaie n.f., lieu planté de roseaux n.m.
եղելութիւն (գ.)yéGhéloutiounfait, événement n.m.
եղեռն (գ.)yéGhéRencrime, massacre n.m.
եղեռնագործ (գ.)yéGhéRnakorDzcriminel, assassin n.m.
եղեռնադատ (գ.)yéGhéRnatadtribunal n.m.
եղեռնական (ած.)yéGhéRnagancriminel(lle) adj.
եղեռնափորձ (գ.)yéGhéRnaporTzattentat n.m.
եղեսպակ (գ.)yeGhéssebagsauge n.f.
եղեր (գ.)yéGhérlamentation n.f., deuil n.m.
եղերական (ած.)yéGhéraganlugubre, tragique adj.
եղերամայր (գ.)yéGhéramaïrpleureuse professionnelle n.f.
եղերդ (գ.)yéGhértendive n.f.
եղերերգ (գ.)yéGhérérkélégie n.f.
եղերերգակ (գ.)yéGhérérkagpoète élégiaque n.m.
եղերերգական (ած.)yéGhérérkaganélégiaque adj.
եղերերգութիւն (գ.)yéGhérérkoutiounélégie n.f.
եղեւին (գ.)yéGhévinsapin n.m.
եղէգ (գ.)yéGhék roseau n.m.
եղիճ (գ.)yéGhiDjortie n.f.
եղինձ (գ.)yéGhinTzpilaf n.m.
եղծ (ած.)yéGhDzcorrompu(e), faux(sse) adj.
եղծ (գ.)yéGhDzcorruption, fausseté n.f.
եղծանել (բայ)yéGhDzanélcorrompre, vicier v.tr.
եղծանիլ (բայ)yéGhDzanilse corrompre, s’altérer v.pron. (v.intr. en arménien).
եղծել (բայ)yéGhDzélcorrompre, vicier v.tr.
եղծում (գ.)yéGhDzoumcorruption, altération n.f.
եղկ (ած.)yéGhg1) tiède adj.,
2) faible, mou, molle adj.
եղկելի (ած.)yéGhguélidéplorable, malheureux(euse), misérable adj.
եղկութիւն (գ.)yéGhgoutioun1) tiédeur n.f.,
2) faiblesse n.f.
եղնիկ (գ.)yéGhnigbiche, bichette n.f.
եղնորթ (գ.)yéGhnortfaon n.m.
եղուկ (ձյնրկ.)yéGhoughélas interj.
եղունգ (գ.)yéGhounkongle, sabot n.m.
եղջերաւոր (ած.)yéGhTchéravorcornu(e) adj.
եղջերենի (գ.)yéGhTchérénicaroubier n.m.
եղջերու (գ.)yéGhTchéroucerf n.m.
եղջիւր (գ.)yéGhTchiour1) corne n.f.,
2) caroube n.m.
եղտիւր (գ.)yéGhdiourmarais, marécage n.m.
եղրեւանի (գ.)yéGhrévanililas n.m.
եմակ (գ.)yémag1) vallée n.f.,
2) lieu ombragé n.m.
եմիփորոն (գ.)yémiporonpallium n.m.
ենթաբաժին (գ.)yéntapajinsous-partie n.f.
ենթագիտակից (ած.)yéntakidaguiTssubconscient(e) adj.
ենթագիտակցութիւն (գ.)yéntakidagTsoutiounsubconscience n.f., subconscient n.m.
ենթադրական (ած.)yéntateraganhypothétique, conjectural(e, aux) adj.
ենթադրել (բայ)yéntatrélsupposer, conjecturer v.tr.
ենթադրութիւն (գ.)yéntateroutiounsupposition, hypothèse, conjecture n.f.
ենթախորագիր (գ.)yéntaKhorakirsous-titre n.m.
ենթակայ (գ.)yéntagasujet n.m.
ենթակայական (ած.)yéntagaïagansubjectif(ive) adj.
ենթակայականութիւն (գ.)yéntagaïaganoutiounsubjectivité n.f.
ենթակայութիւն (գ.)yéntagaïoutiounsujétion n.f.
ենթահող (գ.)yéntahoGh1) milieu favorable n.m.,
2) base n.f.
ենթամնայ (գ.)yéntamnatrait d’union n.m.
ենթանտառ (գ.)yéntandaRsous-bois n.m.
ենթասեռ (գ.)yéntasséRsous-genre n.m.
ենթասպայ (գ.)yéntasbasous-officier n.m.
ենթարկել (բայ)yéntarguélsoumettre, assujettir v.tr.
ենթարկում (գ.)yéntargoumsoumission, assujettissement n.m.
ենձիւղ (գ.)enTziouGrejeton
եպարքոս (գ.)yébarkosgrand vizir n.m.
եպերանք (գ.)yébérankreproche, blâme n.m.
եպերել (բայ)yébérélreprocher, blâmer v.tr.
եպերելի (ած.)yébéréliblâmable, répréhensible adj.
եպերում (գ.)yébéroumreproche, blâme n.m.
եպիսկոպոս (գ.)yébisgobosévêque n.m.
եպիսկոպոսական (ած.)yébisgobossaganépiscopal(e, aux) adj.
եպիսկոպոսապետ (գ.)yébisgobossabédpremier évêque, catholicos n.m.
եպիսկոպոսարան (գ.)yébisgobossaranprélature, résidence d’un évêque n.f.
եպիսկոպոսութիւն (գ.)yébisgobossoutiounépiscopat n.m.
եռ (գ.)yéRébullition n.f.
եռագոյն (ած.)yéRakouïntricolore adj.
եռաժանի (գ.)yéRajanitrident n.m.
եռալ (բայ)yéRalbouillir v.intr.
եռակայմ (գ.)yéRagaïmtrois-mâts n.m.
եռակի (ած.)yéRaguitriple adj.
եռակի (մկբ.)yéRaguitriplement adv.
եռաձայն (ած.)yéRaTzaïnà trois voix adj.
եռամասն (ած.)yéRamasntripartite adj.
եռամեայ (ած.)yéRamïatriennal(e, aux) adj.
եռամեծ (ած.)yéRaméDztrismégiste adj.
եռամեծար (ած.)yéRaméDzartrismégiste adj.
եռամիս (գ.)yéRamistrimestre n.m.
եռամսեակ (գ.)yéRamsiagtrimestre n.m.
եռամսեայ (ած.)yéRamsïatrimestriel(lle) adj.
եռայարկ (ած.)yéRaïargà trois étages adj.
եռանդ (գ.)yéRantardeur, fougue n.f.
եռանդուն (ած.)yéRantounardent(e), fougueux(euse) adj.
եռանիւ (գ.)yéRanivtricycle n.m.
եռանկիւն (գ.)yéRanguiountriangle n.m.
եռանկիւնաձեւ (ած.)yéRanguiounaTzévtriangulaire adj.
եռանկիւնաչափութիւն (գ.)yéRanguiounaTchapoutiountrigonométrie n.f.
եռապատիկ (ած.)yéRabadigtriple adj.
եռապատկել (բայ)yéRabadguéltripler v.tr.
եռապատկում (գ.)yéRabadgoumtriplement n.m.
եռապետ (գ.)yéRabédtriumvir n.m.
եռապետական (ած.)yéRabédagantriumviral(e, aux) adj.
եռապետութիւն (գ.)yéRabédoutiountriumvirat n.m.
եռավանկ (ած.)yéRavangtrisyllabique adj.
եռատող (գ.)yéRadoGhtercet n.m.
եռացնել (բայ)yéRaTsenélbouillir, faire bouillir v.tr.
եռացում (գ.)yéRaTsoumébullition n.f.
եռեակ (գ.)yéRiag tercet n.m.
եռեւեփ (գ.)yéRévépbouillonnement n.m.
եռեւեփիլ (բայ)yéRévépilbouillonner v.intr.
եռոտանի (գ.)yéRodanitrépied n.m.
եռոտանի (ած.)yéRodanià trois pieds
եռուզեռ (գ.)yéRouzéRgrouillement, trafic n.m.
եռուն (ած.)yéRounbouillonnant(e) adj.
եռք (գ.)yéRkbouillonnement n.m.
ես (դեր.)yésmoi, je pron.
եսակեդրոն (ած.)yéssaguétronégocentrique adj.
եսասէր (ած.)yéssassérégoïste adj.
եսասիրութիւն (գ.)yéssassiroutiounégoïsme n.m.
ետ (մկբ.)yéd1) de nouveau adv.,
2) en arrière adv.
ետդարձ (գ.)yédtarTz1) retour, recul n.m.,
2) retraite n.f.
ետեւ (նխդր.)yédévderrière prép.
ետեւ (մկբ.)yédéven arrière adv.
ետինք (գ.)yédinkaprès-midi n.m.
ետք (նխդր.)yédkaprès prép., à la suite de
ետք (մկբ.)yédkaprès, ensuite adv.
ետքայլ (գ.)yédkaïl1) retour, recul n.m.,
2) retraite n.f.
երագ (ած.)yérakrapide, prompt(e) adj.
երագ (մկբ.)yérakrapidement, promptement adv.
երազ (գ.)yérazrêve, songe n.m.
երազահան (գ.)yérazahanpersonne qui interprète les songes n.f., livre d’interprétation des songes n.m.
երազանք (գ.)yérazankrêverie n.f.
երազատես (գ.)yérazadésrêveur(euse), personne coupée de la réalité n.
երազել (բայ)yérazélrêver v.tr.
երազկոտ (ած.)yérazgodsongeur(euse), rêveur(euse) adj.
երաժիշտ (գ.)yérajichdmusicien(nne) n.
երաժշտագէտ (գ.)yérajchdakédmusicologue n.
երաժշտական (ած.)yérajchdaganmusical(e, aux) adj.
երաժշտանոց (գ.)yérajchdanoTsconservatoire de musique n.m.
երաժշտութիւն (գ.)yérajchdoutiounmusique n.f.
երախ (գ.)yéraKhgueule des animaux, lame de l’épée n.f.
երախակալ (գ.)yéraKhagalgarde, poignée de l’épée n.f.
երախայ (գ.)yéraKhanouveau-né, enfant non baptisé n.m.
երախայրիք (գ.)yéraKhaïrikprémices n.f.pl.
երախտագէտ (ած.)yéraKhdakédreconnaissant(e) adj.
երախտագիտութիւն (գ.)yéraKhdakidoutiounreconnaissance n.f.
երախտապարտ (ած.)yéraKhdabardreconnaissant(e) adj.
երախտապարտութիւն (գ.)yéraKhdabardoutiounreconnaissance n.f.
երախտաւոր (գ.)yéraKhdavorbienfaiteur(trice) n.
երախտիք (գ.)yéraKhdikbienfait, service n.m.
երակ (գ.)yéragveine n.f.
երակահատ (գ.)yéragahadlancette n.f.
երակային (ած.)yéragaïinveineux(euse) adj.
երամ (գ.)yéramvolée, bande n.f.
երամակ (գ.)yéramagtroupeau n.m.
երանալից (ած.)yéranaliTsplein(e) de bonheur adj.
երանաւէտ (ած.)yéranavédplein(e) de bonheur adj.
երանգ (գ.)yéranknuance, couleur n.f.
երանգապնակ (գ.)yérankabnagpalette n.f.
երանելի (ած.)yéranélibienheureux(euse) adj.
երանի (ձյնրկ.)yéraniinterjection exprimant le désir.
երանութիւն (գ.)yéranoutiounfélicité, béatitude n.f.
երանք (գ.)yérank1) aine n.f.,
2) cuisse n.f.
երաշխ (գ.)yérachKhcaution, garantie n.f.
երաշխաւոր (գ.)yérachKhavorgarant(e), répondant(e) n.
երաշխաւորագիր (գ.)yérachKhavorakiracte de caution n.m.
երաշխաւորել (բայ)yérachKhavorélgarantir, cautionner v.tr.
երաշխաւորութիւն (գ.)yérachKhavoroutiouncautionnement n.m.
երաշխէպ (գ.)yérachKhébcicatrice n.f., stigmate n.m.
երաշխիք (գ.)yérachKhikcaution, garantie n.f.
երաշտ (գ.)yérachdsécheresse n.f.
երաշտահաւ (գ.)yérachdahavmésange n.f.
երասան (գ.)yérassanrêne, bride n.f.
երասանակ (գ.)yérassanagrêne, bride n.f.
երաստան (գ.)yérasdanfesse n.f., derrière n.m.
երբ (մկբ.)yérpquand, lorsque adv.
երբ (շղկ.)yérpparce que conj.
երբեմն (մկբ.)yérpémenquelquefois, parfois adv.
երբեք (մկբ.)yérpékjamais adv.
երբուծ (գ.)yérpouDzpoitrail n.m.
երգ (գ.)yérkchant n.m., chanson n.f.
երգահան (գ.)yérkahancompositeur n.m.
երգահանդէս (գ.)yérkahantésaudition n.f., concert n.m.
երգարան (գ.)yérkaranrecueil de chants, chansonnier n.m.
երգարուեստ (գ.)yérkarvésdart de la chanson n.m.
երգել (բայ)yérkélchanter v.tr.
երգեհոն (գ.)yérkéhonorgue n.m.
երգեհոնահար (գ.)yérkéhonaharorganiste n.
երգեցիկ (ած.)yérkéTsigchantant(e) adj.
երգեցողութիւն (գ.)yérkéTsoGhoutiounaction de chanter n.f., chant n.m.
երգիծաբան (գ.)yérkiDzapansatiriste, auteur comique n.
երգիծաբանութիւն (գ.)yérkiDzapanoutiounsatire n.f.
երգիծագիր (գ.)yérkiDzakirsatiriste, auteur comique n.
երգիծանկար (գ.)yérkiDzangarcaricature n.f.
երգիծանք (գ.)yérkiDzanksatire n.f.
երգիչ (գ.)yérkiTchchanteur n.m.
երգչախումբ (գ.)yérkTchaKhoumpchoeur n.m., chorale n.f.
երգչուհի (գ.)yérkTchouhichanteuse, cantatrice n.f.
երդ (գ.)yért1) lucarne au milieu du toit n.f.,
2) toit n.m.,
3) maison n.f.
երդիք (գ.)yértik 1) lucarne au milieu du toit n.f.,
2) toit n.m.,
3) maison n.f.
երդմնադրուժ (ած.)yértmenatroujparjure adj.
երդմնադրուժ (գ.)yértmenatroujparjure n.
երդմնազանց (ած.)yértmenazanTsparjure adj.
երդմնազանց (գ.)yértmenazanTsparjure n.
երդմնազանցութիւն (գ.)yértmenazanTsoutiounparjure n.m.
երդնուլ (բայ)yértnouljurer, prêter serment v.tr.
երդուեալ (գ.)yértvialjuré, membre d’un jury n.m.
երդում (գ.)yértoumserment n.m.
երեխայ (գ.)yéréKhanouveau-né, enfant non baptisé n.m.
երեխայական (ած.)yéréKhaïaganenfantin(e) adj.
երեխայութիւն (գ.)yéréKhaïoutiounenfance n.f.
երեկոյ (գ.)yérégosoir n.m.
երեկոյեան (ած.)yérégoyanvespéral(e, aux) adj.
երեկոյթ (գ.)yérégouïtsoirée n.f.
երես (գ.)yérésface, figure n.f., visage n.m.
երեսակ (գ.)yéréssagfacette n.f.
երեսանց (մկբ.)yérésantzapparemment adv.
երեսնամեակ (գ.)yérésnamiagtrentenaire n.m.
երեսնամեայ (ած.)yérésnamïatrentenaire adj.
երեսուն (ած.)yéréssountrente adj.
երեսպաշտ (ած.)yérésbachdhypocrite, flatteur(euse) adj.
երեսպաշտութիւն (գ.)yérésbachdoutiounhypocrisie, flatterie n.f.
երեսփոխան (գ.)yéréspoKhandéputé, représentant n.m.
երեսփոխանական (ած.)yéréspoKhanaganreprésentatif(ive), concernant les députés adj.
երեսփոխանութիւն (գ.)yéréspoKhanoutioundéputation, représentation n.f.
երեր (գ.)yérérbranle n.m.
երերալ (բայ)yéréralbranler, vaciller v.intr.
երերացող (ած.)yéréraTsoGhbranlant(e), vacillant(e) adj.
երերում (գ.)yéréroum branle n.m.
երերուն (ած.)yérérounbranlant(e), vacillant(e) adj.
երերցնել (բայ)yérérTsenélbranler, faire vaciller v.tr.
երեւալ (բայ)yérévalparaître, apparaître v.intr.
երեւակ (գ.)yérévagsaturne n.m.
երեւակայական (ած.)yérévagaïaganimaginaire, fictif(ive) adj.
երեւակայել (բայ)yérévagaïélimaginer v.tr., s’imaginer v.pron.
երեւակայութիւն (գ.)yérévagaïoutiounimagination n.f.
երեւակեան (ած.)yérévaguiansaturnien(nne) adj.
երեւան (ած.)yérévanévident(e), apparent(e) adj.
երեւան (գ.)yérévanErevan n., la capitale arménienne
երեւելի (ած.)yérévélivisible, illustre adj.
երեւելի (գ.)yérévélinotable n.
երեւիլ (բայ)yérévilparaître, apparaître v.intr.
երեւոյթ (գ.)yérévouïtapparence n.f., phénomène n.m.
երեւութական (ած.)yérévoutaganapparent(e), imaginaire adj.
երեւում (գ.)yérévoumapparition n.f.
երեք (ած.)yéréktrois adj.
երեքնել (բայ)yérékenéltripler, dire trois fois v.tr.
երեքշաբթի (գ.)yérékchaptimardi n.m.
երէ (գ.)yérégibier n.m.
երէզ (ած.)yérézinculte, désert(e) adj.
երէզ (գ.)yérézlande n.f.
երէկ (մկբ.)yéréghier adv.
երէց (ած.)yéréTsâgé(e), aîné(e), grand(e) adj.
երէց (գ.)yéréTsprêtre n.m.
երէցկին (գ.)yéréTsguinfemme de prêtre n.f.
երէցութիւն (գ.)yéréTsoutioun1) ancienneté, aînesse, grandeur n.f.,
2) prêtrise n.f.
երթ (գ.)yértdépart, aller n.m.
երթալ (բայ)yértalpartir, aller v.intr., se rendre v.pron.
երթեւեկ (գ.)yértévégVa-et-vient, aller-retour n.m.
երթեւեկել (բայ)yértévéguél1) aller et venir v.intr.,
2) se promener v.pron.
երթուդարձ (գ.)yértoutarTzaller-retour n.m.
երթուղի (գ.)yértouGhitrajectoire n.f., itinéraire n.m.
երիզ (գ.)yérizbande, bandelette n.f.
երիզատուփ (գ.)yérizadoupcassette n.f.
երիզորդ (գ.)yérizortténia n.m.
երիթանալ (բայ)yéritanalse dessécher v.pron. (v.intr. en arménien).
երիկամ (գ.)yérigamrein, rognon n.m.
երիկամունք (գ.)yérigamounk1) reins n.m.
2) rognon n.m.
երինջ (գ.)yérinTchgénisse, taure n.f.
երիվար (գ.)yérivarcoursier, cheval n.m.
երիտասարդ (գ.)yéridassartjeune homme n.m.
երիտասարդական (ած.)yéridassartaganjuvénile adj.
երիտասարդանալ (բայ)yéridassartanalrajeunir v.intr.
երիտասարդացում (գ.)yéridassartaTsoumrajeunissement n.m.
երիտասարդութիւն (գ.)yéridassartoutiounjeunesse n.f.
երիտասարդուհի (գ.)yéridassartouhijeune fille n.f.
երիցական (ած.)yériTsaganpresbytérien(nne) adj.
երիցատուն (գ.)yériTsadounpresbytère n.m.
երիցուկ (գ.)yériTsougcamomille n.f.
երկ (գ.)yérgouvrage, travail n.m., oeuvre n.f.
երկաթ (գ.)yérgatfer n.m.
երկաթագործ (գ.)yérgatakorDzforgeron, taillandier n.m.
երկաթագործութիւն (գ.)yérgatakorDzoutiountaillanderie n.f.,travail de forgeron n.m.
երկաթեայ (ած.)yérgatïa1) de fer
2) solide adj.
երկաթուղի (գ.)yérgatouGhichemin de fer n.m.
երկախօսել (բայ)yérgaKhosséldialoguer v.intr.
երկախօսութիւն (գ.)yérgaKhossoutioundialogue n.m.
երկակենցաղ (ած.)yérgaguénTsaGhamphibie adj.
երկակի (ած.)yérgaguidouble adj.
երկակի (մկբ.)yérgaguidoublement adv.
երկամեայ (ած.)yérgamïabiennal(e, aux) adj.
երկամուսին (ած.)yérgamoussinbigame adj.
երկամուսնութիւն (գ.)yérgamousnoutiounbigamie n.f.
երկամսեայ (ած.)yérgamsïabimestriel(lle) adj.
երկայն (ած.)yérgaïnlong(gue) adj.
երկայնամիտ (ած.)yérgaïnamidpatient(e), longanime adj.
երկայնութիւն (գ.)yérgaïnoutiounlongueur n.f.
երկան (գ.)yérganmoulin n.m.
երկանաքար (գ.)yérganakarmeule n.f.
երկանիւ (կառք) (գ.)yérganiv (gaRk)cabriolet n.m.
երկանօթ (գ.)yérganotbain-marie n.m. (récipient)
երկասիրութիւն (գ.)yérgassiroutiounouvrage, travail n.m., oeuvre n.f.
երկար (ած.)yérgarlong(gue) adj.
երկար (գ.)yérgarsigne de ponctuation placé sur une voyelle pour la prononcer allongée
երկարաբան (ած.)yérgarapanbavard(e) adj.
երկարակեաց (ած.)yérgaraguéaTsvivant longtemps adj.
երկարակեցութիւն (գ.)yérgaraguéTsoutiounlongévité n.f.
երկարաձգել (բայ)yérgaraTzekélprolonger v.tr.
երկարաձգում (գ.)yérgaraTzekoumprolongation n.f.
երկարատեւ (ած.)yérgaradévdurable, long(gue) adj.
երկարել (բայ)yérgarélallonger v.tr.
երկարիլ (բայ)yérgarils’allonger v.pron. (v.intr. en arménien).
երկարութիւն (գ.)yérgaroutiounlongueur n.f.
երկբայական (ած.)yérgpaïagandouteux(euse), incertain(e) adj.
երկբայիլ (բայ)yérgpayildouter v.tr.
երկբայութիւն (գ.)yérgpaïoutioundoute n.m., incertitude n.f.
երկբարբառ (գ.)yérgparpaRdiphtongue n.f.
երկգլխանի (ած.)yérgkelKhanibicéphale adj.
երկդիմի (ած.)yérgtimiéquivoque, ambigu(ë) adj.
երկդիմութիւն (գ.)yérgtimoutiounéquivoque, ambiguïté n.f.
երկենցաղ բոյս (գ.)yérguénTsaGh pouïsanaérobie n.m.
երկեւան (գ.)yérguévancrainte, peur n.f.
երկընտրանք (գ.)yérguendrankalternative n.f., choix n.m.
երկժանի (գ.)yérgjanifourche n.f.
երկիլիոն (գ.)yérguilionbillion n.m.
երկիմաստ (ած.)yérguimasdéquivoque, ambigu(ë) adj.
երկինք (գ.)yérguinkciel n.m.
երկիր (գ.)yérguir1) terre n.f.,
2) pays n.m.
երկիւղ (գ.)yérguiouGhpeur n.f., effroi n.m.
երկիւղած (ած.)yérguiouGhaDzpieux(euse), dévot(e) adj.
երկիւղածութիւն (գ.)yérguiouGhaDzoutiounpiété, dévotion n.f.
երկլեզու (ած.)yérglézoubilingue adj.
երկկողմնազոյգ (ած.)yérggoGhmnazouïkisocèle adj.
երկմիտ (ած.)yérgmidhésitant(e), irrésolu(e) adj.
երկմտիլ (բայ)yérgmdilhésiter, douter v.tr.
երկմտութիւն (գ.)yérgmdoutiounhésitation, irrésolution n.f.
երկնագոյն (ած.)yérguenakouïnbleu ciel adj.
երկնակամար (գ.)yérguenagamarvoûte céleste n.f.
երկնային (ած.)yérguenaïincéleste adj.
երկնաւոր (ած.)yérguenavorcéleste, vivant dans les cieux adj.
երկնաքար (գ.)yérguenakarmétéorite n.f.
երկնաքեր (գ.)yérguenakérgratte-ciel n.m.
երկնել (բայ)yérguenélconcevoir, créer v.tr.
երկննալ (բայ)yérguennals’allonger v.pron. (v.intr. en arménien).
երկնչիլ (բայ)yérguenTchilcraindre, appréhender v.tr.
երկնցնել (բայ)yérguenTsenélallonger, prolonger v.tr.
երկշաբաթաթերթ (գ.)yérgchapatatértbimensuel n.m.
երկոտանի (ած.)yérgodanibipède adj.
երկոտասնեակ (գ.)yérgodasniagdouzaine n.f.
երկու (ած.)yérgoudeux adj.
երկունք (գ.)yérgounkenfantement n.m., création n.f.
երկուշաբթի (գ.)yérgouchaptilundi n.m.
երկուորեակ (ած.)yérgvoriagjumeau(elle) adj.
երկուորեակ (գ.)yérgvoriagjumeau(elle) n.
երկչոտ (ած.)yérgTchodtimide, craintif(ive) adj.
երկչոտութիւն (գ.)yérgTchodoutiountimidité, crainte n.f.
երկպառակ (ած.)yérgbaRagdivisé(e), désuni(e) adj.
երկպառակել (բայ)yérgbaRaguéldiviser, désunir v.tr.
երկպառակիլ (բայ)yérgbaRaguilse diviser v.pron. (v.intr. en arménien).
երկպառակութիւն (գ.)yérgbaRagoutioundivision, désunion n.f.
երկսայրի (ած.)yérgsaïrià deux tranchants adj.
երկսապատ (ած.)yérgsabadà deux bosses adj.
երկսեռ (ած.)yérgséRbissexuel(lle), mixte adj.
երկվայրկեան (գ.)yérgvaïrguianseconde n.f.
երկվանկ (ած.)yérgvangbissyllabique, à deux syllabes adj.
երկտող (գ.)yérgdoGh1) distique n.m.,
2) billet n.m.
երկրաբան (գ.)yérgrapangéologue n.
երկրաբանական (ած.)yérgrapanagangéologique adj.
երկրաբանութիւն (գ.)yérgrapanoutioungéologie n.f.
երկրաբաշխական (ած.)yérgrapachKhagangéodésique adj.
երկրաբաշխութիւն (գ.)yérgrapachKhoutioungéodésie n.f.
երկրագործ (գ.)yérgrakorDzlaboureur, agriculteur n.m.
երկրագործական (ած.)yérgrakorDzaganagricole adj.
երկրագործութիւն (գ.)yérgrakorDzoutiounagriculture n.f.
երկրագունդ (գ.)yérgrakountglobe terrestre n.m.
երկրային (ած.)yérgraïinterrestre adj.
երկրաշարժ (գ.)yérgracharjtremblement de terre n.m.
երկրաչափ (գ.)yérgraTchapgéomètre n.m.
երկրաչափական (ած.)yérgraTchapagangéométrique adj.
երկրաչափութիւն (գ.)yérgraTchapoutioungéométrie n.f.
երկրաւոր (ած.)yérgravorterrestre, temporel(lle) adj.
երկրորդ (ած.)yérgrortdeuxième, second(e) adj.
երկրորդական (ած.)yérgrortagansecondaire, accessoire adj.
երկրորդել (բայ)yérgrortélrépéter, réitérer v.tr.
երկրորդում (գ.)yérgrortoumrépétition, réitération n.f.
երկրպագել (բայ)yérgrbakél1) adorer v.tr.,
2) se prosterner v.pron.
երկրպագու (ած.)yérgrbakouadorateur(trice) adj.
երկրպագութիւն (գ.)yérgrbakoutiounadoration, prosternation n.f.
երկփեղկ (ած.)yérgpéGhg1) divisé(e), désuni(e) adj.,
2) à deux battants adj.
երկփեղկել (բայ)yérgpéGhguéldiviser, désunir v.tr.
երկփեղկուիլ (բայ)yérgpéGhguevilse diviser, se désunir v.pron. (v.intr. en arménien).
երկփեղկում (գ.)yérgpéGhgoumdivision, désunion n.f.
երնել (բայ)yérenélfaner v.tr.
երնում (գ.)yérenoumfanage n.m.
երշիկ (գ.)yérchigsaucisson n.m.
երջանիկ (ած.)yérTchanigheureux(euse) adj.
երջանկայիշատակ (ած.)yerTchangahichadagbienheureux (euse) adj.
երջանկանալ (բայ)yérTchanganaldevenir heureux v.intr.
երջանկացնել (բայ)yérTchangaTsenélrendre heureux v.tr.
երջանկութիւն (գ.)yérTchangoutiounbonheur n.m., félicité n.f.
երսանկ (գ.)yérsangsabot n.m.
երրորդ (ած.)yérrorttroisième adj.
երրորդ (մկբ.)yérrorttroisèmement adv., en troisuème lieu
երրորդական (ած.)yérrortagantertiaire adj.
երրորդութիւն (գ.)yérrortoutiountrinité n.f.
երփն (գ.)yérpencouleur, nuance n.f.
երփնագեղ (ած.)yérpnakéGhjoliment coloré(e) adj.
երփնազարդ (ած.)yérpnazartjoliment coloré(e) adj.
երփնել (բայ)yérpnélcolorer v.tr.
երփներանգ (ած.)yérpnérankmulticolore adj.
եւ (շղկ.)yévet conj.
եւողական (ած.)yevoGhaganéolien(ne) adj.
եւս (մկբ.)yévsencore, davantage adv.
եւրոպական (ած.)yévrobaganeuropéen(nne), concernant l’Europe adj.
եւրոպացի (գ.)yévrobaTsiEuropéen(nne), habitant(e) de l’Europe n.
եւրոպացի (ած.)yévrobaTsieuropéen(nne) adj., qui est née ou qui habite en Europe
եփ (գ.)yépcuisson n.f.
եփել (բայ)yépélcuire v.tr.
եփիլ (բայ)yépilcuire v.intr.
եփոց (գ.)yépoTsébouillantage n.m.
եփուն (ած.)yépoun1) cuit(e) adj.,
2) mûr(e), expérimenté(e) adj.
եօթանասուն (ած.)yotanassounsoixante-dix adj.
եօթանասուներորդ (ած.)yotanassounérortsoixante-dixième adj.
եօթը (ած.)yotesept adj.
եօթնամեակ (գ.)yotnamiagseptennat n.m.
եօթնամեայ (ած.)yotnamïaseptennal(e, aux) adj.
եօթնապատիկ (ած.)yotnabadigseptuple adj.