Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

547 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
դ Դ (գ.)tquatrième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique

4.
դաբիր (գ.)tapirsanctuaire n.m.
դաբնի (գ.)tapnilaurier n.m.
դագաղ (գ.)takaGhcercueil n.m.
դագաղաբարձ (գ.)takaGhaparTzcroque-mort n.m.
դադար (գ.)tatarpause, cessation n.f., repos n.m.
դադրեցնել (բայ)tatréTsenélarrêter, faire cesser v.tr.
դադրիլ (բայ)tatril1) cesser v.intr.,
2) s’arrêter v.pron.
դաժան (ած.)tajanrude, âpre, cruel(lle) adj.
դաժանութիւն (գ.)tajanoutiounrudesse, âpreté, cruauté n.f.
դալ (գ.)talcolostrum n.m.
դալար (ած.)talarvert(e), frais(aîche) adj.
դալարագեղ (ած.)talarakéGhverdoyant(e) adj.
դալարազարդ (ած.)talarazartverdoyant(e) adj.
դալարիք (գ.)talarikverdure, végétation n.f.
դալարութիւն (գ.)talaroutiounverdeur, fraîcheur n.f.
դալարփողոշ (գ.)talarpoGhochcabillaud n.f.
դալկախտ (գ.)talgaKhdjaunisse n.f.
դալկահար (ած.)talgaharpâle, atteint(e) de jaunisse adj.
դալուկ (գ.)talougjaunisse, pâleur n.f.
դակել (բայ)taguélpoinçonner v.tr.
դակու (գ.)tagouhachette n.f., hachereau n.m.
դահանակ (գ.)tahanagmalachite n.f.
դահեկան (գ.)tahéganpiastre n.f.
դահիճ (գ.)tahiDjbourreau n.m.
դահլիճ (գ.)tahliDj1) salle n.f.,
2) conseil des ministres, cabinet n.m.
դահուկ (գ.)tahougtraîneau, ski n.m.
դաղձ (գ.)taGhTs1) retour n.m.,
2) conversion n.f.
դամբան (գ.)tampantombeau, sépulcre n.m.
դամբանական (ած.)tampanagansépulcral(e, aux) adj.
դամբանական (գ.)tampanaganoraison funèbre
դամբարան (գ.)tamparancaveau, mausolée n.m.
դայեակ (գ.)taïiagnourrice, sage-femme n.f., tuteur, précepteur n.m.
դայլայլ (գ.)taïlaïlramage, gazouillement n.m.
դայլայլել (բայ)taïlaïlélramager, gazouiller v.intr.
դանակ (գ.)tanagcouteau, poignard n.m.
դանակագործ (գ.)tanagakorDzcoutelier n.m.
դանակահար (ած.)tanagaharpoignardé(e) adj.
դանակահարել (բայ)tanagaharélpoignarder v.tr.
դանդաղ (ած.)tantaGhlent(e) adj.
դանդաղիլ (բայ)tantaGhiltarder, lambiner v.intr.
դանդաղկոտ (ած.)tantaGhgodlambin(e) adj.
դանդանաւանդ (գ.)tantanavantmors n.m.
դանդաչանք (գ.)tantaTchankdélire n.m., divagation n.f.
դանդաչել (բայ)tantaTchél1) délirer, divaguer v.intr.,
2) chanceler, vaciller v.intr.
դանդաչուն (ած.)tantaTchounchancelant(e), vacillant(e) adj.
դաշինք (գ.)tachinkpacte, traité n.m.
դաշխուրան (գ.)tachKhouranterrine, jarre n.f.
դաշն (ած.)tachnharmonieux(euse) adj.
դաշնագիր (գ.)tachnakirpacte, traité n.m.
դաշնադրութիւն (գ.)tachnatroutiounaccord, traité n.m.
դաշնակ (գ.)tachnagpiano n.m.
դաշնակահար (գ.)tachnagaharpianiste n.
դաշնակայարդար (գ.)tachnagaïartaraccordeur n.m.
դաշնակից (ած.)tachnaguiTsallié(e) adj.
դաշնակից (գ.)tachnaguiTsallié(e) n.
դաշնակցային (ած.)tachnagTsaïinfédéral(e, aux) adj.
դաշնակցիլ (բայ)tachnagTsils’allier v.pron. (v.intr. en arménien).
դաշնակցութիւն (գ.)tachnagTsoutiounalliance, fédération n.f.
դաշնամուր (գ.)tachnamourpiano-forte, piano n.m.
դաշնաւորել (բայ)tachnavorélharmoniser v.tr.
դաշնաւորում (գ.)tachnavoroumharmonisation n.f.
դաշոյն (գ.)tachouïnpoignard n.m.
դաշունել (բայ)tachounélpoignarder v.tr.
դաշտ (գ.)tachdplaine, campagne n.f., champ n.m.
դաշտաբնակ (գ.)tachdapenagcampagnard(e), habitant(e) de la plaine n.
դաշտագետին (գ.)tachdakédinplate campagne n.f.
դաշտագնացութիւն (գ.)tachdakenaTsoutiounexcursion à la campagne n.f.
դաշտահանդէս (գ.)tachdahantésfête champêtre n.f.
դաշտամուկ (գ.)tachdamougcampagnol n.m.
դաշտային (ած.)tachdaïinrural(e, aux), champêtre adj.
դաշտան (գ.)tachdanmenstrues, règles n.f.pl.
դաշտանկար (գ.)tachdangarpaysage champêtre n.m.
դաշտավայր (գ.)tachdavaïrplate campagne n.f.
դառն (ած.)taRenamer(ère), aigre adj.
դառնալ (բայ)taRnal1) tourner v.intr.,
2) devenir v.intr.
դառնալի (ած.)taRnaliplein(e) d’amertume adj.
դառնակսկիծ (ած.)taRnagsguiDzcuisant(e), poignant(e) adj.
դառնահամ (ած.)taRnahamau goût amer adj.
դառնանալ (բայ)taRnanalaigrir v.intr., s’aigrir v.pron.
դառնացնել (բայ)taRnaTsenélaigrir, irriter v.tr.
դառնիճ (գ.)taRniDjlaitue amère n.f.
դառնութիւն (գ.)taRnoutiounamertume, aigreur n.f.
դաս (գ.)tas1) leçon n.f.,
2) classe sociale n.f.
դասագիրք (գ.)tassakirklivre, manuel scolaire n.m.
դասադուլ (գ.)tassatoulgrève scolaire ou universitaire n.f.
դասալիք (գ.)tassalikdéserteur n.m.
դասալքութիւն (գ.)tassalekoutioundésertion n.f.
դասախօս (գ.)tassaKhosconférencier(ière), professeur n.
դասախօսել (բայ)tassaKhossélfaire un cours, donner une conférence v.tr.
դասախօսութիւն (գ.)tassaKhossoutiounconférence n.f., cours n.m.
դասակ (գ.)tassagcompagnie n.f.
դասական (ած.)tassaganclassique adj.
դասականութիւն (գ.)tassaganoutiounclassicisme n.m.
դասակարգ (գ.)tassagarkclasse sociale n.f.
դասակարգել (բայ)tassagarkélclasser, classifier v.tr.
դասակարգում (գ.)tassagarkoumclassification n.f.
դասամիջոց (գ.)tassamiTchoTsrécréation entre deux cours n.f.
դասանիւթ (գ.)tassanioutmatière d’enseignement n.f.
դասապահ (գ.)tassabahpériode, heure de cours n.f.
դասատու (գ.)tassadouenseignant(e) n.
դասարան (գ.)tassaranclasse n.f.
դասաւանդել (բայ)tassavantélenseigner v.tr.
դասաւանդութիւն (գ.)tassavantoutiounenseignement n.m.
դասաւանդում (գ.)tassavantoumaction d’enseigner n.f.
դասաւորել (բայ)tassavorélclasser, ordonner v.tr.
դասաւորում (գ.)tassavoroumclassement, rangement n.m.
դասել (բայ)tassél1) classer v.tr.,
2) compter, considérer v.tr.
դասընթացք (գ.)tassentaTskcours n.m.
դասընկեր (գ.)tassenguércondisciple, camarade de classe n.
դաստակ (գ.)tasdagpoignet n.m.
դաստապան (գ.)tasdabanpoignée, garde n.f.
դաստառակ (գ.)tasdaRagessuie-mains n.m.
դաստիարակ (գ.)tasdiaragéducateur(trice), précepteur(trice) n.
դաստիարակել (բայ)tasdiaraguéléduquer v.tr.
դաստիարակութիւն (գ.)tasdiaragoutiounéducation n.f.
դաստիարակում (գ.)tasdiaragoumaction d’éduquer n.f.
դատ (գ.)tadprocès n.m.
դատախազ (գ.)tadaKhazprocureur général n.m.
դատական (ած.)tadaganjudiciaire adj.
դատակնիք (գ.)tadaguenikjugement, arrêt n.m.
դատապարտեալ (ած.)tadabardialcondamné(e) adj.
դատապարտեալ (գ.)tadabardialcondamné(e) n.
դատապարտել (բայ)tadabardélcondamner v.tr.
դատապարտելի (ած.)tadabardélicondamnable adj.
դատապարտութիւն (գ.)tadabardoutiouncondamnation n.f.
դատապարտուիլ (բայ)tadabardevilêtre condamné(e) v.pron.
դատաստան (գ.)tadasdanjugement n.m.
դատաստանագիրք (գ.)tadasdanakirkcode n.m.
դատաստանական (ած.)tadasdanaganjudiciaire adj.
դատավարութիւն (գ.)tadavaroutiounprocédure n.f.
դատավճիռ (գ.)tadaveDjiRsentence n.f.
դատարան (գ.)tadarantribunal n.m., cour n.f.
դատարկ (ած.)tadargvide adj.
դատարկապորտ (գ.)tadargabordvagabond(e) n.
դատարկապորտութիւն (գ.)tadargabordoutiounvagabondage n.m.
դատարկել (բայ)tadarguélvider v.tr.
դատարկութիւն (գ.)tadargoutiounvide n.m.
դատաւոր (գ.)tadavorjuge, arbitre n.m.
դատափետել (բայ)tadapédélpoursuivre injustement, critiquer v.tr.
դատել (բայ)tadél1) juger v.tr.,
2) considérer v.tr.
դատողութիւն (գ.)tadoGhoutiounjugement n.m.
դատում (գ.)tadoum1) jugement n.m.,
2) avis n.m., conclusion n.f.
դար (գ.)tarpente n.f.
դար (գ.)tarsiècle, âge n.m.
դար (ած.)tarpair(e) adj.
դարագլուխ (գ.)tarakelouKhtournant de l’histoire n.m.
դարադարձ (գ.)taratarTzcentenaire n.m.
դարակ (գ.)taragcasier n.m., étagère n.f.
դարան (գ.)taran1) armoire n.f.,
2) embuscade n.f.
դարանակալ (ած.)taranagalembusqué(e) adj.
դարանիլ (բայ)taranils’embusquer v.pron., guetter v.intr.
դարապան (գ.)tarabanportier(ière) n.
դարապղպեղ (գ.)tarabeGhbéGhpoivre de Cayenne n.m.
դարաստան (գ.)tarasdanbocage n.m.
դարատափ (գ.)taradapterrasse naturelle n.f.
դարաւանդ (գ.)taravantpente n.f.
դարաւոր (ած.)taravorséculaire adj.
դարբին (գ.)tarpinforgeron n.m.
դարբնել (բայ)tarpenélforger v.tr.
դարբնոց (գ.)tarpnoTsforge n.f.
դարիճենի (գ.)tariDjénicannelier n.m.
դարձ (գ.)tarTz1) retour n.m.,
2) conversion n.f.
դարձալոյս (գ.)tarTzalouïsgyrophare n.m.
դարձակէտ (գ.)tarTzaguédpoint de retour, tournant n.m.
դարձդարձիկ (ած.)tarTztarTzigtournoyant(e), sinueux(euse) adj.
դարձեալ (մկբ.)tarTzialencore, de nouveau adv.
դարձնել (բայ)tarTznél1) tourner v.tr.,
2) rendre v.tr.
դարձուածք (գ.)tarTzevaDzktournure n.f.
դարման (գ.)tarmanremède, soin n.m.
դարմանատուն (գ.)tarmanadoundispensaire n.m.
դարմանել (բայ)tarmanélsoigner v.tr.
դարմանուիլ (բայ)tarmanevilse soigner v.pron., être soigné(e) v.pron.
դարմանում (գ.)tarmanoumcure n.f.
դարպաս (գ.)tarbas1) portail n.m.,
2) but n.m.
դարպասապահ (գ.)tarbassabahgardien de but n.m.
դաւ (գ.)tavconspiration n.f., complot n.m.
դաւադիր (գ.)tavatirconspirateur(trice), conjuré(e) n.
դաւադրել (բայ)tavatrélconspirer, comploter v.intr.
դաւադրութիւն (գ.)tavatroutiounconspiration n.f., complot n.m.
դաւակից (գ.)tavaguiTsconjuré(e), complice n.
դաւաճան (գ.)tavaDjantraître n.m., traîtresse n.f.
դաւաճան (ած.)tavaDjantraître, infidèle adj.
դաւաճանել (բայ)tavaDjanéltrahir v.tr.
դաւաճանութիւն (գ.)tavaDjanoutiountrahison, traîtrise n.f.
դաւանանք (գ.)tavanankcroyance, foi, religion n.f.
դաւանափոխ (ած.)tavanapoKhconverti(e) adj.
դաւանափոխ (գ.)tavanapoKhconverti(e) n.
դաւանիլ (բայ)tavanilprofesser, croire v.tr.
դաւանութիւն (գ.)tavanoutiounprofession n.f.
դաւել (բայ)tavélconspirer v.intr., trahir v.tr.
դափ (գ.)taptambour de basque n.m.
դափել (բայ)tapéltaper v.tr.
դափնեկիր (գ.)tapnéguirlauréat(e), champion(nne) n.
դափնեպսակ (գ.)tapnébessagcouronne de laurier, récompense n.f., prix n.m.
դափնեվարդ (գ.)tapnévartlaurier-rose n.m.
դափնետերեւ (գ.)tapnédérévfeuille de laurier n.f.
դափնի (գ.)tapnilaurier n.m.
դգալ (գ.)tekalcuiller n.f.
դդմակ (գ.)tetmagpotiron n.m., courge n.f.
դդմաճ (գ.)tetmaDjmacaroni n.m.
դդմենի (գ.)ttméniecourge, plante de la courgette n.f.
դդմիկ (գ.)tetmigcourgette n.f.
դդում (գ.)tetoumcourge n.f.
դեգ (ած.)tékmorose, rétif(ive) adj.
դեգերիլ (բայ)tékérilflâner v.intr.
դեգերում (գ.)tékéroumflânerie n.f.
դեդեւիլ (բայ)tétévilvaciller, chanceler v.intr.
դեդեւկոտ (ած.)tétévgodvacillant(e), chancelant(e) adj.
դեդեւում (գ.)tétévoumvacillement, chancellement n.m.
դելփին (գ.)télpindauphin n.m.
դեկտեմբեր (գ.)tégdémpérdécembre n.m.
դեկտեմբերեան (ած.)tégdémpériande décembre
դեղ (գ.)téGh1) médicament, remède n.m.,
2) poison n.m.
դեղագիր (գ.)téGhakirordonnance n.f.
դեղագործ (գ.)téGhakorDzpharmacien(nne) n.
դեղահատ (գ.)téGhahadpilule n.f., cachet n.m.
դեղարան (գ.)téGharanpharmacie n.f.
դեղարար (գ.)téGhararpréparateur en pharmacie n.m.
դեղել (բայ)téGhél1) soigner avec un remède, médicamenter v.tr.,
2) empoisonner v.tr.
դեղթափ (գ.)téGhtapcontrepoison, antidote n.m.
դեղին (ած.)téGhinjaune adj.
դեղձ (գ.)téGhTzpêche n.f.
դեղձան (ած.)téGhTzanblond(e), jaunâtre adj.
դեղձանիկ (գ.)téGhTzanigcanari, serin n.m.
դեղձենի (գ.)téGhTzénipêcher n.m.
դեղձի (գ.)téGhTzipêcher n.m.
դեղնախտ (գ.)téGhnaKhdjaunisse n.f.
դեղնիլ (բայ)téGhniljaunir v.intr.
դեղնորակ (ած.)téGhnoragjaunâtre adj.
դեղնութիւն (գ.)téGhnoutiounpâleur n.f.
դեղնուց (գ.)téGhnouTsjaune d’oeuf n.m.
դեն (գ.)ténreligion païenne n.f.
դեռ (մկբ.)téRencore adv.
դեռահաս (ած.)téRahasà peine mûr(e) adj.
դեռահասակ (ած.)téRahassagjeune adj.
դեռահաւատ (գ.)téRahavadnéophyte n.
դեռատի (ած.)téRadijeune adj.
դեռափթիթ (ած.)téRapetità peine éclos(e) adj.
դեսպան (գ.)tésbanambassadeur n.m.
դեսպանատուն (գ.)tésbanadounambassade, résidence d’ambassadeur n.f.
դեսպանութիւն (գ.)tésbanoutiounambassade, fonction d’ambassadeur n.f.
դեր (գ.)tér1) rôle n.m.,
2) influence n.f.
դեր- (նախադաս մասնիկ)téRvice- (préfixe)
դերակատար (գ.)téragadaracteur(trice), personne jouant un rôle n.
դերակատարութիւն (գ.)téragadaroutiounjeu n.m.
դերանուն (գ.)téranounpronom n.m.
դերասան (գ.)térassanacteur(trice), artiste de théâtre ou de cinéma n.
դերասանութիւն (գ.)térassanoutioun1) activité d’acteur
2) dissimulation n.f.
դերբայ (գ.)térpaïmot équivalant à l’infinitif ou au participe et pouvant être employé comme nom ou comme adjectif n.m.
դերբուկ (ած.)térpougraboteux(euse) adj.
դերեւ (ած.)térév1) inculte adj.,
2) vain(e) adj.
դերկոմս (գ.)térgomsvicomte n.m.
դերկոմսուհի (գ.)térgomsouhivicomtesse n.f.
դերձակ (գ.)térTzagtailleur, couturier n.m.
դերձակութիւն (գ.)térTzagoutiounactivité de tailleur n.f.
դերձակուհի (գ.)térTzagouhicouturière n.f.
դերձան (գ.)térTzanfil n.m.
դեւ (գ.)tévdémon, génie n.m.
դէզ (գ.)téztas, monceau n.m.
դէմ (նխդր.)témcontre prép.
դէմք (գ.)témk1) visage n.m.,
2) une des trois personnes du discours n.f.
3) personne (verbe)
դէպի (նխդր.)tébivers prép.
դէպք (գ.)tébk1) événement n.m.,
2) circonstance n.f.
դէտ (գ.)tédobservateur n.m.
դժբախտ (ած.)tejpaKhdmalheureux(euse) adj.
դժբախտանալ (բայ)tejpaKhdanalêtre malheureux v.intr.
դժբախտացնել (բայ)tejpaKhdaTsenélrendre malheureux v.tr.
դժբախտութիւն (գ.)tejpaKhdoutiounmalheur n.m.
դժգոհ (ած.)tejkohmécontent(e) adj.
դժգոհանք (գ.)tejkohankmécontentement n.m.
դժգոհութիւն (գ.)tejkohoutiounmécontentement n.m.
դժխեմ (ած.)tejKhémcruel(lle), méchant(e) adj.
դժխեմութիւն (գ.)tejKhémoutiouncruauté, méchanceté n.f.
դժկամ (ած.)tejgammécontent(e), dépité(e) adj.
դժկամակիլ (բայ)tejgamaguilêtre mal disposé v.intr.
դժկամակութիւն (գ.)tejgamagoutioundépit n.m., contrariété n.f.
դժկամութիւն (գ.)tejgamoutioundépit n.m., contrariété n.f.
դժնդակ (ած.)tejntagdur(e), pénible, rigoureux(se) adj.
դժնդակութիւն (գ.)tejntagoutioundureté, rigueur n.f.
դժնէ (ած.)tejnéfarouche, horrible, atroce adj.
դժնէութիւն (գ.)tejnéoutiounhorreur, atrocité n.f.
դժոխային (ած.)tejoKhaïininfernal(e, aux) adj.
դժոխք (գ.)tejoKhkenfer n.m.
դժուար (ած.)tejvardifficile adj.
դժուարահաճ (ած.)tejvarahaDjexigeant(e), difficile adj.
դժուարամարսութիւն (գ.)tejvaramarsoutiounindigestion n.f.
դժուարանալ (բայ)tejvaranaldevenir difficile v.intr., éprouver de la difficulté v.tr.
դժուարացնել (բայ)tejvaraTsenélrendre difficile v.tr.
դժուարին (ած.)tejvarindifficile adj.
դժուարութիւն (գ.)tejvaroutioundifficulté n.f.
դժպատեհ (ած.)tejbadéhinconvenant(e), déplacé(e) adj.
դժպատեհութիւն (գ.)tejbadéhoutiouninconvenance n.f., inconvénient n.m.
դժպհի (ած.)tejbehidésagréable, odieux(euse) adj.
դժպհութիւն (գ.)tejbehoutioundésagrément n.m., méchanceté n.f.
դի (գ.)ticadavre n.m., charogne n.f.
դիազննել (բայ)tiazennélautopsier v.tr.
դիազննութիւն (գ.)tiazennoutiounautopsie n.f.
դիակ (գ.)tiag cadavre n.m., charogne n.f.
դիակապուտ (գ.)tiagaboudpersonne qui dépouille les morts n.f.
դիակառք (գ.)tiagaRkcorbillard n.m.
դիակիզարան (գ.)tiaguizaranfour crématoire n.m.
դիակիզում (գ.)tiaguizoumcrémation n.f.
դիահանութիւն (գ.)tiahanoutiunpompes funèbres
դիահերձել (բայ)tiahérTzélautopsier v.tr.
դիահերձում (գ.)tiahérTzoumautopsie n.f.
դիարան (գ.)tiaranmorgue n.f.
դիել (բայ)tiéltéter, prendre le sein v.tr.
դիեցնել (բայ)tiéTsenélallaiter, faire téter v.tr.
դիեցում (գ.)tiéTsoumallaitement n.m.
դիզել (բայ)tizélentasser, amonceler v.tr.
դիզուիլ (բայ)tizevils’entasser, s’amonceler v.pron.
դիմաբան (գ.)timapancontestataire n.
դիմաբանութիւն (գ.)timapanoutiouncontestation n.f.
դիմագէտ (գ.)timakédphysionomiste n.
դիմագիծ (գ.)timakiDztrait n.m., figure, physionomie n.f.
դիմագիտութիւն (գ.)timakidoutiounphysiognomonie n.f.
դիմագրաւել (բայ)timakravélaffronter, braver v.tr.
դիմագրաւում (գ.)timakravoumaffrontement n.m., confrontation n.f.
դիմադարձել (բայ)timatarTzélrépliquer v.tr.
դիմադարձութիւն (գ.)timatarTzoutioun1) réplique n.f.,
2) opposition n.f.
դիմադրել (բայ)timatrél1) résister v.tr.,
2) s’opposer v.pron.
դիմադրութիւն (գ.)timatroutiounrésistance, opposition n.f.
դիմազուրկ (ած.)timazourgimpersonnel(lle) adj.
դիմախաղ (գ.)timaKhaGhmimique n.f.
դիմակ (գ.)timagmasque n.m.
դիմակազերծել (բայ)timagazérDzéldémasquer v.tr.
դիմակազերծում (գ.)timagazérDzoum1) action de démasquer n.f.,
2) démasquage n.m.
դիմակաւոր (ած.)timagavormasqué(e) adj.
դիմայարդար (գ.)timaïartarmaquilleur(euse) n.
դիմայարդարում (գ.)timaïartaroummaquillage n.m.
դիմանալ (բայ)timanaldurer v.intr., résister v.tr.
դիմանկար (գ.)timanegarportrait n.m.
դիմանկարիչ (գ.)timanegariTchportraitiste n.
դիմառնութիւն (գ.)timaRnoutiounprosopopée n.f.
դիմաց (նխդր.)timaTsen face prép.
դիմացկուն (ած.)timaTsgounrésistant(e), solide adj.
դիմաւորել (բայ)timavorélrencontrer, recevoir v.tr.
դիմաքանդակ (գ.)timakantagportrait sculpté n.m.
դիմել (բայ)timél1) recourir v.tr.,
2) s’adresser v.pron.
դիմում (գ.)timoumdémarche n.f., recours n.m.
դիպակ (գ.)tibagbrocart n.m.
դիպուած (գ.)tibvaDzévénement, hasard, accident n.m.
դիտակ (գ.)tidaglongue-vue, lunette n.f.
դիտապաստ (ած.)tidabasdétendu comme un mort adj.
դիտարան (գ.)tidaranobservatoire n.m.
դիտարժան (ած.)tidarjandigne d’être visité(e) adj.
դիտաւորեալ (ած.)tidavorialvoulu(e) adj.
դիտաւորութիւն (գ.)tidavoroutiounintention, visée n.f.
դիտել (բայ)tidélobserver, contempler v.tr.
դիտմամբ (մկբ.)tidmampexprès, intentionnellement adv.
դիտող (գ.)tidoGhobservateur n.m.
դիտողութիւն (գ.)tidoGhoutiounobservation, remarque n.f.
դիտումնաւոր (ած.)tidoumnavorintentionné(e), tendancieux (euse) adj.
դիտումնաւոր (մկբ.)tidoomnavor intentionnellement adv.
դիրտ (գ.)tirdmarc, dépôt n.m.
դիրք (գ.)tirkposition, situation n.f.
դիրքաւորուիլ (բայ)tirkavorvilprendre position v.tr. (v.intr. en arménien).
դիրքաւորում (գ.)tirkavoroumprise de position n.f.
դիրքորոշում (գ.)tirkorochoumattitude n.f., choix n.m.
դիցաբանական (ած.)tiTsapanaganmythologique adj.
դիցաբանութիւն (գ.)tiTsapanoutiounmythologie n.f.
դիցանոյշ (գ.)tiTsanouïchnaïade, dryade, déesse n.f.
դիցապաշտ (ած.)tiTsabachdidolâtre adj.
դիցապաշտ (գ.)tiTsabachdidolâtre n.
դիցապաշտութիւն (գ.)tiTsabachdoutiounidolâtrie n.f.
դիցուհի (գ.)tiTsouhidéesse n.f.
դիւական (ած.)tivagandiabolique, démoniaque adj.
դիւահար (ած.)tivaharpossédé(e) adj.
դիւահարիլ (բայ)tivaharilêtre possédé(e) v.intr.
դիւահարութիւն (գ.)tivaharoutiounpossession, obsession n.f.
դիւահարցութիւն (գ.)tivaharTsoutiounévocation des esprits n.f.
դիւային (ած.)tivayindiabolique, démoniaque adj.
դիւան (գ.)tivan1) secrétariat, cabinet n.m.,
2) archives n.f.pl.
դիւանագէտ (գ.)tivanakéddiplomate n.
դիւանագիտական (ած.)tivanakidagandiplomatique adj.
դիւանագիտութիւն (գ.)tivanakidoutioundiplomatie n.f.
դիւանակալ (գ.)tivanagalbureaucrate n.m.
դիւանակալական (ած.)tivanagalaganbureaucratique adj.
դիւանակալութիւն (գ.)tivanagaloutiounbureaucratie n.f.
դիւանապետ (գ.)tivanabéd1) chef de cabinet n.m.,
2) archiviste n.
դիւանատուն (գ.)tivanadounchancellerie n.f.
դիւթ (գ.)tutenchanteur, ensorceleur n.m.
դիւթանք (գ.)tutankenchantement, charme n.m., magie n.f.
դիւթել (բայ)tutélenchanter, ensorceler v.tr.
դիւթիչ (ած.)tutiTchenchanteur(enchanteresse), magique adj.
դիւր (ած.)turfacile, simple adj.
դիւրաբեկ (ած.)turapégfragile adj.
դիւրաբեկութիւն (գ.)turapégoutiounfragilité n.f.
դիւրաբորբոք (ած.)turaporpok1) inflammable adj.,
2) nerveux(euse) adj.
դիւրագրգիռ (ած.)turakerkiRirritable adj.
դիւրագրգռութիւն (գ.)turakerkeRoutiounirritabilité n.f.
դիւրազգած (ած.)turazkaDzsusceptible, impressionnable adj.
դիւրազգածութիւն (գ.)turazkaDzoutiounsusceptibilité n.f.
դիւրահաւան (ած.)turahavancrédule adj.
դիւրահաւանութիւն (գ.)turahavanoutiouncrédulité, bonhomie n.f.
դիւրամատչելի (ած.)turamadTchéliaccessible adj.
դիւրանալ (բայ)turanal1) devenir facile v.intr.,
2) se simplifier v.pron.
դիւրացնել (բայ)turaTsenélrendre facile, simplifier v.tr.
դիւրաւ (մկբ.)turavfacilement adv.
դիւրափոփոխ (ած.)turapopoKhversatile adj.
դիւրափոփոխութիւն (գ.)turapopoKhoutiounversatilité n.f.
դիւրըմբռնելի (ած.)turempRnélicompréhensible adj.
դիւրիմաց (ած.)turimaTsintelligible adj.
դիւրին (ած.)turinfacile, simple adj.
դիւրութիւն (գ.)turoutiounfacilité n.f.
դիւրուսոյց (ած.)turoussouïTsfacile à apprendre, facile à enseigner adj.
դիւցազն (գ.)tuTsaznhéros n.m.
դիւցազնական (ած.)tuTsaznaganhéroïque adj.
դիւցազնամարտ (գ.)tuTsaznamardcombat héroïque n.m.
դիւցազնավէպ (գ.)tuTsaznavébépopée n.f.
դիւցազներգակ (գ.)tuTsaznérkagauteur épique n.m.
դիւցազներգական (ած.)tuTsaznérkaganépique adj.
դիւցազներգու (գ.)tuTsaznérkou auteur épique n.m.
դիւցազներգութիւն (գ.)tuTsaznérkoutiounchant épique n.m., épopée n.f.
դիւցազնութիւն (գ.)tuTsaznoutiounhéroïsme n.m.
դիւցազնուհի (գ.)tuTsaznouhihéroïne n.f.
դիւցազուն (գ.)tuTsazounhéros, rejeton de braves n.m.
դիք (գ.)tikdieux païens n.m.pl.
դլփին (գ.)telpindauphin n.m.
դղեակ (գ.)teGhiagchâteau n.m.
դղորդ (գ.)teGhortsecousse n.f., ébranlement n.m.
դղրդալ (բայ)teGhertalse secouer, s’ébranler v.pron. (v.intr. en arménien).
դղրդել (բայ)teGhertélsecouer, ébranler v.tr.
դղրդիւն (գ.)teGhrtiounsecousse n.f., ébranlement n.m.
դղրդում (գ.)teGhertoumsecousse n.f., ébranlement n.m.
դմակ (գ.)temagqueue grasse de mouton n.f.
դմբոց (գ.)tempoTsbruit sourd n.m.
դնդեր (գ.)tentérmuscle n.m.
դնդերագրութիւն (գ.)tentyrakeroutiounmiographie n.f.
դնդերային (ած.)tentérayinmusculaire adj.
դնդերաւոր (ած.)tentéravormusclé adj.
դնդիւն (գ.)tentioundétonation n.f., retentissement n.m.
դնել (բայ)tenélmettre, poser v.tr.
դշխոյ (գ.)techKhoreine n.f.
դշխոյութիւն (գ.)techKhoyoutioundignité de reine n.f.
դշխուհի (գ.)techKhouhi reine n.f.
դոլոլ (գ.)tololfromage frais n.m.
դող (գ.)toGhtremblement, frisson n.m.
դողալ (բայ)toGhaltrembler, frissonner, frémir v.intr.
դողահար (ած.)toGhahartremblant(e), frissonnant(e), frémissant(e) adj.
դողացնել (բայ)toGhaTsenélfaire trembler, faire frissonner, faire frémir v.tr.
դողդղալ (բայ)toGhtGhaltrembloter v.intr.
դողդոջ (ած.)toGhtoTchtremblotant(e) adj.
դողդոջել (բայ)toGhtoTchél trembloter v.intr.
դոյզն (ած.)touïzenpeu important(e), modique adj.
դոյլ (գ.)touïlseau n.m.
դոնդող (գ.)tontoGhgelée, gélatine n.f.
դոնդողային (ած.)tontoGhaïingélatineux(euse) adj.
դորսովիլ (բայ)torsovilmourir d’inanition, de soif v.intr.
դու (դեր.)toutoi, tu pron.
դուզնաքեայ (ած.)touznakïainsignifiant(e), ordinaire adj.
դուժ (ած.)toujbarbare, sauvage adj.
դուլ (գ.)toulsuspension, pause n.f.
դուն (դեր.)tountoi, tu pron.
դունչ (գ.)tounTchmuseau n.m.
դուռ (գ.)touR1) porte n.f., portail n.m.,
2) cage n.f. (football)
դուստր (գ.)tousderfille n.f.
դուր (գ.)tourciseau n.m.
դուրճ (գ.)tourDjcasse n.f.
դուրս (մկբ.)toursdehors adv.
դուրս (նխդր.)tourshors prép.
դուք (դեր.)toukvous pron.
դուքս (գ.)touksduc n.m.
դոփել (բայ)topéltrépigner v.intr.
դոփիւն (գ.)topiountrépignement n.m.
դպիր (գ.)tbir1) scribe, clerc, secrétaire n.m.,
2) enfant de choeur n.m.
դպչիլ (բայ)tbTchiltoucher v.tr.
դպրանոց (գ.)tbranoTsécole religieuse n.f.
դպրապետ (գ.)tbrabédmaître clerc, maître de chapelle n.m.
դպրեվանք (գ.)tbrévankséminaire n.m.
դպրոց (գ.)tbroTsécole n.f.
դպրոցական (ած.)tbroTsaganscolaire adj.
դպրոցական (գ.)tbroTsaganécolier(ière) n.
դպրութիւն (գ.)tbroutiounlettres n.f.pl., littérature n.f.
դպցնել (բայ)tbTsenéltoucher, atteindre, faire toucher v.tr.
դռնակ (գ.)tRnagportière n.f.
դռնապահ (գ.)tRnabahgardien de but
դռնապան (գ.)tRnabanportier(ière), concierge n.
դռնապանութիւն (գ.)tRnabanoutiounfonction de portier n.f.
դռնաքիւ (գ.)tRnakivauvent n.m.
դռնբաց (ած.)tRnpaTspublic(que), à portes ouvertes adj.
դռնբացէք (գ.)tRnpaTsékcérémonie religieuse se pratiquant le soir du dimanche des rameaux n.f.
դռնփակ (ած.)tRnpagsecret (secrète), à huis clos adj.
դստիկոն (գ.)tesdigonemezzanine n.m.
դսրով (գ.)tesrovrépréhension, réprobation n.f.
դսրովանք (գ.)tesrovank répréhension, réprobation n.f.
դսրովել (բայ)tesrovéldésaprouver, blâmer v.tr.
դրախտ (գ.)traKhdparadis n.m.
դրախտահաւ (գ.)traKhdahavoiseau de paradis n.m.
դրախտային (ած.)traKhdaïinparadisiaque adj.
դրական (ած.)traganpositif(ive) adj.
դրամ (գ.)tramdrachme n.m., monnaie, monnaie nationale de la troisième république arménienne n.f.
դրամագէտ (գ.)tramakédnumismate n.
դրամագիտական (ած.)tramakidagannumismatique adj.
դրամագիտութիւն (գ.)tramakidoutiounnumismatique n.f.
դրամագլուխ (գ.)tramaklouKhcapital n.m.
դրամական (ած.)tramaganmonétaire, pécuniaire adj.
դրամանենգ (գ.)tramanénkfaux monnayeur n.m.
դրամանիշ (գ.)tramanichmonnaie nationale n.f.
դրամապանակ (գ.)tramabanagportefeuille, porte-monnaie n.m.
դրամատէր (գ.)tramadércapitaliste n.m.
դրամատուն (գ.)tramadounbanque n.f.
դրամարկղ (գ.)tramargGhcaisse n.f., coffre-fort n.m.
դրամօժիտ (գ.)tramojiddot en argent n.f.
դրանիկ (գ.)tranigserviteur à la cour royale n.m.
դրապաշտ (ած.)trabachdpositiviste adj.
դրապաշտ (գ.)trabachdpositiviste n.
դրապաշտութիւն (գ.)trabachdoutiounpositivisme n.m.
դրասանգ (գ.)trassankfeston n.m.
դրացի (գ.)traTsivoisin n.m.
դրացնութիւն (գ.)teraTsnoutiounvoisinage n.m.
դրացուհի (գ.)traTsouhivoisine n.f.
դրդապատճառ (գ.)trtabadDjaRcause n.f., motif n.m.
դրդել (բայ)trtélinciter, pousser, instiguer v.tr.
դրդիչ (գ.)trtiTchinstigateur(trice) n.
դրդուիլ (բայ)trtvilêtre incité(e), être poussé(e) v.pron.
դրդում (գ.)trtoumincitation, instigation, pulsion n.f.
դրժել (բայ)trjélenfreindre, réfuter, refuser v.tr.
դրժուիլ (բայ)trjvilêtre réfuté(e), être refusé(e) v.pron.
դրժում (գ.)trjoumréfutation, violation n.f., refus n.m.
դրիճակ (գ.)triDjagpassage étroit entre deux maisons contiguës n.m.
դրկից (գ.)trguiTsvoisin de palier n.m.
դրոշմ (գ.)trochm1) empreinte n.f.,
2) sceau n.m.,
3) baptême n.m.
դրոշմաթուղթ (գ.)trochmatouGhttimbre n.m.
դրոշմել (բայ)trochmél1) marquer, cacheter v.tr.,
2) baptiser v.tr.
դրուագ (գ.)tervak1) épisode n.m.,
2) incrustation n.f.
դրուածք (գ.)tervaDzkfaçon d’être, constitution n.f.
դրուատել (բայ)tervadéllouer, vanter v.tr.
դրուատիք (գ.)tervadiklouange n.f., éloge n.m.
դրութիւն (գ.)teroutiounsystème n.m.
դրուժան (ած.)troujanfélon, traître adj.
դրուժան (գ.)troujanfélon(nne), traître n.
դրուժանութիւն (գ.)troujanoutiounfélonie, traîtrise n.f.
դրսերեւոյթ (գ.)trsérévouïtapparence extérieure n.f.
դրսեցի (գ.)trséTsiétranger(ère) n.
դրսեւորել (բայ)trsévorélexprimer, extérioriser v.tr.
դրօշ (գ.)trochdrapeau n.m.
դրօշազարդ (ած.)trochazartpavoisé(e) adj.
դրօշազարդել (բայ)trochazartélpavoiser v.tr.
դրօշազարդում (գ.)trochazartoumpavoisement n.m.
դրօշակ (գ.)trochagdrapeau n.m.
դրօշակիր (գ.)trochaguirporte-drapeau n.m.
դրօշարշաւ (գ.)trocharchavcourse à fanions n.f.
դքսութիւն (գ.)tksoutiounduché n.m.
դքսուհի (գ.)tksouhiduchesse n.f.
դօդօշ (գ.)totochcrapaud n.m.