Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

1957 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
ա Ա (գ.)a Apremière lettre de l’alphabet arménien, voyelle, valeur numérique 1.
աբբահայր (գ.)appahaïrabbé, supérieur n.m.
աբբայ (գ.)appaabbé n.m.
աբեթ (գ.)apétamadou n.m.
աբեղայ (գ.)apéGhamoine n.m.
աբեղայական (ած.)apéGhaïaganmonacal(e, aux) adj.
ագահ (ած.)akahavare adj.
ագահ (մկբ.)akahavarement adv.
ագահութիւն (գ.)akahoutiounavarice, cupidité n.f.
ագարակ (գ.)akaragferme, métairie n.f.
ագարակապան (գ.)akaragabanfermier, métayer n.m.
ագարակապանուհի (գ.)akaragabanouhifermière, métayère n.f.
ագեվազ (գ.)akévazkangourou n.m.
ագի (գ.)akiqueue n.f.
ագոյց (գ.)akouïTsemboîtement, anneau n.m.
ագուռ (գ.)akouR1) paume n.f.,
2) brique n.f.
ագուցել (բայ)akouTsélemboîter, attacher v.tr.
ագուցիչ (գ.)akouTsiTchembrayage n.m.
ագուցիչ (ած.)akouTsiTchqui uni, qui joint
ագռաւ (գ.)akRavcorbeau n.m.
ագռաւուկ (գ.)akRavouggrappin, croc n.m.
ագռմէջ (գ.)akRméTchaine n.f.
ադամանդ (գ.)atamantdiamant n.m.
ադամանդակուռ (ած.)atamantagouRserti(e) de diamants adj.
ազազուն (ած.)azazoungrêle, maigre adj.
ազատ (ած.)azadlibre adj.
ազատագրել (բայ)azadakeréllibérer v.tr.
ազատագրում (գ.)azadakeroumlibération n.f.
ազատական (ած.)azadaganlibéral(e, aux) adj.
ազատամիտ (ած.)azadamidlarge d’esprit, tolérant(e) adj.
ազատանի (գ.)azadaninoblesse n.f.
ազատել (բայ)azadélsauver, délivrer v.tr.
ազատիլ (բայ)azadilse délivrer v.pron. (v.intr. en arménien).
ազատութիւն (գ.)azadoutiounliberté n.f.
ազատում (գ.)azadoumdélivrance n.f.
ազատքեղ (գ.)azadkéGhpersil n.m.
ազգ (գ.)azknation n.f.
ազգաբան (գ.)azkapanethnologue n.
ազգագրական (ած.)azkakraganethnographique adj.
ազգագրութիւն (գ.)azkakroutiounethnographie n.f.
ազգադաւ (գ.)azkatavtraître(esse) n.
ազգական (գ.)azkaganproche parent(e) n.
ազգականութիւն (գ.)azkaganoutiounparenté n.f.
ազգային (ած.)azkaïinnational(e, aux) adj.
ազգայնամոլ (ած.)azkaïnamolchauvin(e) adj.
ազգայնացնել (բայ)azkaïnaTsenélnationaliser v.tr.
ազգասէր (գ.)azkassérpatriote n.
ազգասիրական (ած.)azkassiraganpatriotique adj.
ազգասիրութիւն (գ.)azkassiroutiounpatriotisme n.m.
ազդ (գ.)azt1) avis, n.m.,
2) affiche n.f.
ազդագիր (գ.)aztakirnotification, sommation n.f.
ազդակ (գ.)aztagfacteur, agent n.m.
ազդակէտ (գ.)aztaguédpoint d’application.
ազդարարել (բայ)aztararélsommer v.tr.
ազդել (բայ)aztélinfluencer v.tr.
ազդեցիկ (ած.)aztéTsiginfluent(e), adj.
ազդեցութիւն (գ.)aztéTsoutiouninfluence n.f.
ազդու (ած.)aztouefficace adj.
ազդր (գ.)aztercuisse n.f.
ազդրոսկր (գ.)aztroskerfémur n.m.
ազնիւ (ած.)aznivgentil(lle), noble adj.
ազնուական (գ.)aznevaganaristocrate n.m.
ազնուական (ած.)aznevagangénéreux(euse) adj.
ազնուապետութիւն (գ.)aznevabédoutiounaristocratie n.f.
ազնուացնել (բայ)aznevaTsenélaméliorer, bonifier v.tr.
ազոխ (գ.)azoKhraisin vert n.m.
ազօթ (գ.)azotazote n.m.
աթամաթզենի (գ.)atamatzénibananier n.m.
աթոռ (գ.)atoRchaise n.f., siège n.m.
աթոռակ (գ.)atoRagtabouret n.m.
աթոռակալ (գ.)atoRagal1) prince ou religieux régnant n.m.,
2) vicaire n.m.
աժան (ած.)ajanbon marché adj.
աժան (մկբ.)ajanbon marché
ալ (մկբ.)alaussi, encore adv.
ալ (ած.)alrouge adj.
ալապասդր (գ.)alabastralbâtre n.m.
ալեխառն (ած.)aléKhaRngrison(nne), grisonnant(e) adj.
ալեկոծ (ած.)alégoDzhouleux(euse), orageux(euse) adj.
ալեհաւաք (գ.)aléhavakantenne n.f.
ալեհեր (ած.)aléhéraux cheveux blancs, vieux(vieille) adj.
ալեւոր (գ.)alévorvieux, vieillard n.m.
ալեւոր (ած.)alévorvieux(eille) adj., aux cheveux gris
ալէլուիա (գ.)alélouïaalléluia n.m.
ալիւր (գ.)alurfarine n.f.
ալիք (գ.)alikvague n.f.
ալկիոն (գ.)alguionalcyon n.m.
ալոճ (գ.)aloDj1) azerole n.f.,
2) chevreau n.m.
ալոցենի (գ.)aloTsénialbergier (arbuste) n.m.
ալուցք (գ.)alouTskfond n.m.
ալք (գ.)alk1) fond n.m.,
2) entrailles n.f.pl.
ալքոլ (գ.)alkolalcool n.m.
ախ (ձյնրկ.)aKhah ! interj.
ախոյեան (գ.)aKhoïanchampion(nne) n.
ախոռ (գ.)aKhoRécurie, étable n.f.
ախոռապան (գ.)aKhoRabangarçon d’écurie n.m.
ախոռապետ (գ.)aKhoRabédgrand écuyer n.m.
ախորժաբեր (գ.)aKhorjapérapéritif n.m.
ախորժաբեր (ած.)aKhorjapérapéritif(ive) adj.
ախորժակ (գ.)aKhorjagappétit n.m.
ախորժելի (ած.)aKhorjéliagréable adj.
ախորժիլ (բայ)aKhorjilse plaire à v.pron. (v.intr. en arménien).
ախտ (գ.)aKhd1) mal(maux) n.m.,
2) vice n.m.
ախտաբան (գ.)aKhdapanpathologiste n.
ախտաբանութիւն (գ.)aKhdapanoutiounpathologie n.f.
ախտաճանաչում (գ.)aKhdaDjanaTchoumdiagnostic n.m.
ախտանիշ (գ.)aKhdanichsymptôme n.m.
ախտանշան (գ.)aKhdanchansymptôme n.m.
ախտարք (գ.)aKhdarkhoroscope n.m.
ախտաւոր (ած.)aKhdavormalade, morbide adj.
ածական (գ.)aDzaganadjectif n.m.
ածան (ած.)aDzanpondeur(euse) adj.
ածանց (գ.)aDzanTsdérivatif n.m.
ածանց (ած.)aDzanTsdérivé(e) adj.
ածանցում (գ.)aDzanTsoumdérivation n.f.
ածել (բայ)aDzél1) pondre v.tr.,
2) faire v.tr.,
3) jouer (d’un instrument musical) v.tr.
ածելի (գ.)aDzélirasoir n.m.
ածիլել (բայ)aDzilélraser v.tr.
ածիլուիլ (բայ)aDzilvilse raser v.pron. (v.intr. en arménien).
ածխագործ (գ.)aDzKhakorDzcharbonnier(ière) n.
ածխահանք (գ.)aDzKhahankhouillère n.f.
ածխանալ (բայ)aDzKhanalse carboniser v.pron. (v.intr. en arménien).
ածխաքար (գ.)aDzKhakaranthracite n.m.
ածու (գ.)aDzouparterre, carré n.m.
ածուխ (գ.)aDzouKhcharbon n.m.
ակ(ն) (գ.)ag(n)1) oeil n.m.,
2) source n.f.
ակադեմական (ած.)agatémaganacadémique adj.
ակադեմիա (գ.)agatémiaacadémie n.f.
ակաղձուն (ած.)agaGhTzounplein(e) adj.
ակամայ (ած.)agamainvolontaire adj.
ակամայ (մկբ.)agamainvolontairement adv.
ական (գ.)aganmine, bombe n.f.
ականակապ (ած.)aganagabserti(e) de pierres précieuses adj.
ականակիտ (ած.)aganaguidlimpide adj.
ականակուռ (ած.)aganagouRserti(e) de pierres précieuses adj.
ականատես (գ.)aganadéstémoin oculaire n.m.
ականաւոր (ած.)aganavorcélèbre adj.
ականջ (գ.)aganTchoreille n.f.
ականջալուր (գ.)aganTchalourtémoin auriculaire n.m.
ակատ (գ.)agadagate n.f.
ակիշ (գ.)aguich1) crochet n.m.,
2) tisonnier n.m.
ակնաբոյժ (գ.)aguenapouïjoculiste n.m.
ակնախտիղ (ած.)aguenaKhdiGhéblouissant(e) adj.
ակնածանք (գ.)aguenaDzankdéférence, vénération n.f.
ակնածիլ (բայ)aguenaDzilrespecter, vénérer v.tr.
ակնակապիճ (գ.)aguenagabiDjorbite de l’oeil n.f.
ակնապիշ (ած.)aguenabichattentif(ive) adj.
ակնապիշ (մկբ.)aguenabichattentivement adv.
ակնառու (ած.)aguenaRou1) célèbre adj.,
2) partial(e, aux) adj.
ակնավաճառ (գ.)aguenavaDjaRjoaillier(ère) n.
ակնարկ (գ.)aguenargcoup d’oeil n.m.
ակնարկել (բայ)aguenarguélfaire allusion à v.tr.
ակնարկութիւն (գ.)aguenargoutiounallusion n.f.
ակնդէտ (ած.)aguentédimpatient(e) adj.
ակնդէտ (մկբ.)aguentédimpatiemment adv.
ակնդիր (գ.)aguentirspectateur(trice), téléspectateur(trice) n.
ակներեւ (ած.)aguenérévévident(e) adj.
ակնթարթ (գ.)aguentart1) clin d’oeil n.m.,
2) seconde n.f.
ակնկալել (բայ)aguengalél1) espérer v.tr.,
2) s’attendre à v.pron.
ակնկալութիւն (գ.)aguengaloutiounexpectation n.f.
ակնկառոյց (ած.)aguengaRouïTsattentif(ive) adj.
ակնկառոյց (մկբ.)aguengaRouïTsattentivement adv.
ակնկոր (ած.)aguengorconfus(e) adj.
ակնյայտնի (ած.)aguenhaïdniévident(e) adj.
ակնոց (գ.)aguenoTslunettes n.f.pl. (s’emploie au singulier en arménien).
ակնոցավաճառ (գ.)aguenoTsavaDjaRlunetier(ière), opticien(nne) n.
ակութ (գ.)agoutfoyer n.m.
ակումբ (գ.)agoumpcercle, club n.m.
ակռաժանիկ տալ ()agRajanig dalcrémallaire, pendre la
ակռայ (գ.)agRadent n.f.
ակրատ (գ.)agrad1) collation n.f.
2) sandwich n.m.
ակօն (ած.)agonalluvion n.f.
ակօնային (ած.)agonaïinalluvionnaire adj.
ակօնում (գ.)agonoumalluvionnement n.m.
ակօս (գ.)agossillon n.m.
ահ (ձյնրկ.)ahah ! interj.
ահ (գ.)ahfrayeur, épouvante n.f.
ահա (մկբ.)ahavoici, voilà adv.
ահաբեկ (ած.)ahapégterrifié(e) adj.
ահաբեկել (բայ)ahapéguél1) terrifier v.tr.,
2) tuer v.tr.
ահաբեկիչ (գ.)ahapéguiTchterroriste n.m.
ահաբեկում (գ.)ahapégoumacte de terrorisme n.m.
ահաբեկչութիւն (գ.)ahapégTchoutiounterrorisme n.m.
ահագին (ած.)ahakinterrible, énorme adj.
ահազանգ (գ.)ahazankalarme n.f.
ահազանգել (բայ)ahazankélalarmer v.tr.
ահալի (ած.)ahaliterrifiant(e) adj.
ահաւասիկ (մկբ.)ahavassigvoici, voilà adv.
ահաւոր (ած.)ahavorterrifiant(e), imposant(e) adj.
ահեակ (գ.)ahiaggauche n.f.
ահեկան (գ.)ahéganneuvième mois de l’année arménienne
ահեկան (ած.)ahégangauchiste adj., de gauche
ահեղ (ած.)ahéGhformidable, prodigieux(euse) adj.
ահիպարանոց (ած.)ahibaranoTssuperbe adj.
ահուդող (գ.)ahoutoGhtranse n.f.
ահռելի (ած.)ahRéliterrifiant(e), imposant(e) adj.
աղ (գ.)aGhsel n.m.
աղալ (բայ)aGhalmoudre v.tr.
աղախին (գ.)aGhaKhinservante n.f.
աղածրի (ած.)aGhaDzritendre, jeune adj.
աղահանք (գ.)aGhahanksaline n.f.
աղաղակ (գ.)aGhaGhagcri n.m.
աղաղակել (բայ)aGhaGhaguélcrier v.tr.
աղաղահամ պտուղ (ած.)aGhaGhaham bedouGhastringent adj.
աղաման (գ.)aGhamansalière n.f.
աղային (ած.)aGhaïinsalin(e) adj.
աղանդ (գ.)aGhantsecte n.f.
աղանդաւոր (գ.)aGhantavorsectaire, sectateur(trice) n.
աղանդեր (գ.)aGhantérdessert, hors-d’oeuvre n.m.
աղանձել (բայ)aGhanTzélgriller, rissoler v.tr.
աղաչանք (գ.)aGhaTchanksupplication, imploration n.f.
աղաչել (բայ)aGhaTchélsupplier, implorer v.tr.
աղապատանք (գ.)aGhabadanksympathie, tendresse n.f.
աղաջուր (գ.)aGhaTchoursaumure n.f.
աղարծի (ած.)aGharDzi tendre, jeune adj.
աղարտել (բայ)aGhardélsalir, dénigrer v.tr.
աղաւաղել (բայ)aGhavaGhélaltérer, corrompre v.tr.
աղաւնի (գ.)aGhavnicolombe n.f., pigeon n.m.
աղբ (գ.)aGhpordure n.f., immondices n.f.pl.
աղբակալ (գ.)aGhpagalpelle à ordures n.f.
աղբակոյտ (գ.)aGhpagouïdaccot n.m.
աղբակուտոց (գ.)aGhpagoudoTsaccot n.m.
աղբահաւաք (գ.)aGhpahavakéboueur n.m.
աղբահող (գ.)aGhpahoGhterreau n.m.
աղբանոց (գ.)aGhpanoTscloaque, dépotoir n.m.
աղբիւս (գ.)aGhpioustas d’ordures n.m.
աղբիւր (գ.)aGhpurfontaine, source n.f.
աղբորակ (գ.)aGhporagsalpêtre n.m.
աղեբեկ (ած.)aGhépégaux cheveux blancs, vieux(vielle) adj.
աղեթափութիւն (գ.)aGhétapoutiounhernie n.f.
աղել (բայ)aGhélsaler v.tr.
աղեխարշ (ած.)aGhéKharchnavrant(e) adj.
աղեկէզ (ած.)aGhéguézcuisant(e) adj.
աղեղ (գ.)aGhéGharchet n.m.
աղեղաձեւ թոյսերով հովանոց (գ.)aGhéGhaTzév touïsérov hovanoTsarceau n.m.
աղեղնաւոր (գ.)aGhéGhnavorarcher, sagittaire n.m.
աղետապ (գ.)aGhédabentérite n.f.
աղերս (գ.)aGhérs1) relation n.f.,
2) supplication n.f.
աղերսագիր (գ.)aGhérsakirsupplique, pétition n.f.
աղերսանք (գ.)aGhérsanksupplication n.f.
աղերսարկու (գ.)aGhérsargoupétitionnaire n.m.
աղերսել (բայ)aGhérsélsupplier v.tr.
աղէկ (մկբ.)aGhégbien adv.
աղէկ (ած.)aGhégbon(ne) adj.
աղէտ (գ.)aGhéddésastre n.m.
աղէտաբեր (ած.)aGhédapérfuneste adj.
աղի (ած.)aGhisalé(e) adj.
աղիճ (գ.)aGhiDjprostituée n.f.
աղիողորմ (ած.)aGhioGhormaffligeant(e) adj.
աղիւս (գ.)aGhiousbrique n.f., parpaing n.m.
աղիւսակ (գ.)aGhussagtableau n.m., table n.f.
աղիք (գ.)aGhikintestin, boyau n.m.
աղկաղկ (ած.)aGhgaGhgpauvre adj.
աղկեր (գ.)aGhguérsardine n.f.
աղկիոն (գ.)aGhguionalcyon n.m.
աղճատ (ած.)aGhDjadaltéré(e), dénaturé(e) adj.
աղճատել (բայ)aGhDjadélaltérer, dénaturer v.tr.
աղմկարար (ած.)aGhmgarartapageur(euse) adj.
աղմկել (բայ)aGhmguélfaire du bruit, troubler v.tr.
աղմուկ (գ.)aGhmougbruit, tapage, trouble n.m.
աղու (ած.)aGhousuave adj.
աղուամազ (գ.)aGhvamazduvet n.m.
աղուաշ (ած.)aGhvachniais(e) adj.
աղուէս (գ.)aGhvésrenard n.m.
աղուն (գ.)aGhounblé à moudre n.m.
աղուոր (ած.)aGhvorjoli(e), charmant(e) adj.
աղուրա (գ.)aGhourabouture, marcotte n.f.
աղուրի (գ.)aGhouri bouture, marcotte n.f.
աղջամուղջ (գ.)aGhTchamouGhTchcrépuscule n.m.
աղջիկ (գ.)aGhTchigfille, jeune fille n.f.
աղտ (գ.)aGhdsaleté, crasse n.f.
աղտոտ (ած.)aGhdodsale, crasseux(euse) adj.
աղտոտել (բայ)aGhdodélsalir v.tr.
աղտոր (գ.)aGhdorsumac n.m.
աղցան (գ.)aGhTsansalade n.f.
աղքատ (ած.)aGhkadpauvre adj.
աղքատախնամ (ած.)aGhkadaKhenamd’aide sociale adj.
աղքատանալ (բայ)aGhkadanals’appauvrir v.pron. (v.intr. en arménien).
աղքատացնել (բայ)aGhkadaTsenélappauvrir v.tr.
աղքատութիւն (գ.)aGhkadoutiounpauvreté n.f.
աղօթարան (գ.)aGhotaran1) église n.f.,
2) orient n.m.
աղօթել (բայ)aGhotélprier v.tr.
աղօթք (գ.)aGhotkprière n.f.
աղօտ (ած.)aGhodterne, indécis(e) adj.
աղօրիք (գ.)aGhorikmoulin n.m.
աճ (գ.)aDjcroissance n.f.
աճապարանք (գ.)aDjabarankhâte, précipitationn.f.
աճապարել (բայ)aDjabarélse hâter, se dépêcher v.pron. (v.intr. en arménien).
աճեցնել (բայ)aDjéTsenélfaire croître, augmenter v.tr.
աճեցուն (ած.)aDjéTsounascendant adj.
աճիլ (բայ)aDjilcroître v.intr.
աճիւն (գ.)aDjiouncendres n.f.pl.
աճուկ (գ.)aDjougaine n.f.
աճում (գ.)aDjoumcroissance n.f.
աճուրդ (գ.)aDjourtencan n.m., enchère n.f.
աճպարար (գ.)aDjbararprestidigitateur(trice) n.
աճպարարութիւն (գ.)aDjbararoutiounprestidigitation n.f.
ամ (գ.)aman n.m., année n.f.
ամազոն (գ.)amazonamazone n.f.
ամայացեալ (ած.)amaïaTsialabandonné adj.
ամայի (ած.)amaïidésert(e), inhabité(e) adj.
աման (գ.)amanvase, récipient n.m.
ամանակ (գ.)amanagmesure n.f., temps n.m.
ամանասունկ (գ.)amanassoungamanite n.f.
ամանոր (գ.)amanornouvel an n.m.
ամառ (գ.)amaRété n.m.
ամառնային (ած.)amaRnaïinestival(e, aux) adj.
ամարանոց (գ.)amaranoTslieu de villégiature n.m.
ամբառնալ (բայ)ampaRnal1) élever v.tr.,
2) s’élever v.pron.
ամբաստանագիր (գ.)ampasdanakiracte d’accusation n.m.
ամբաստանել (բայ)ampasdanélaccuser v.tr.
ամբաստանութիւն (գ.)ampasdanoutiounaccusation n.f.
ամբար (գ.)ampargrenier, dépôt n.m.
ամբարել (բայ)amparélengranger, amasser v.tr.
ամբարիշտ (ած.)amparichdimpie adj.
ամբարձիկ (գ.)amparTziggrue de levage n.f.
ամբարտակ (գ.)ampardagdigue n.f., barrage n.m.
ամբարտաւան (ած.)ampardavanarrogant(e) adj.
ամբարտաւանութիւն (գ.)ampardavanoutiounarrogance n.f.
ամբեւտ (գ.)ampévdtaupe n.f.
ամբոխ (գ.)ampoKhfoule n.f.
ամբոխավար (գ.)ampoKhavardémagogue n.
ամբոխավար (ած.)ampoKhavarperturbateur(rice) adj.
ամբոխավարութիւն (գ.)ampoKhavaroutioundémagogie n.f.
ամբողջ (ած.)ampoGhTchentier(ière), complet(ète) adj.
ամբողջական (ած.)ampoGhTchaganintégral(e, aux) adj.
ամբողջացնել (բայ)ampoGhTchaTsenélcompléter v.tr.
ամբողջութիւն (գ.)ampoGhTchoutiountotalité n.f.
ամեհի (ած.)améhifougueux(euse), indomptable adj.
ամենակալ (ած.)aménagaltout-puissant(e) adj.
ամենայն (ած.)aménaïntout(e) adj.
ամենապատիւ (գ.)aménabadivbéatitude, titre donné aux patriarches n.f.
ամենեւին (մկբ.)aménévinjamais, point du tout adv.
ամենուրեք (մ.)aménoukékpartout adv., de tous les côtés
ամենօրեայ (ած.)aménorïaquotidien(ne) adj.
ամերիկանշենի (գ.)amériganechenicacaotier n.m.
ամէն (ած.)aménchaque, tout adj.
ամէն (մկբ.)aménchaque, tout adv.
ամէնուրեք (մ.)aménoukékpartout adv., de tous les côtés
ամիճ (գ.)amiDjmets délicats n.m.pl.
ամիս (գ.)amismois n.m.
ամիրա (գ.)amira1) émir n.m.,
2) noble arménien de Constantinople n.m.
ամիրապետ (գ.)amirabédcalife n.m.
ամիրապետութիւն (գ.)amirabédoutiouncalifat n.m.
ամլանալ (բայ)amlanal1) se stériliser v.pron.,
2) devenir stérile v.intr.
ամլութիւն (գ.)amloutiounstérilité n.f.
ամոլ (գ.)amolcouple n.m.
ամորձիք (գ.)amorTziktesticule n.m.
ամուլ (ած.)amoulstérile adj.
ամուսին (գ.)amoussinépoux n.m., épouse n.f.
ամուսնական (ած.)amousnaganconjugal(e, aux), matrimonial(e, aux) adj.
ամուսնանալ (բայ)amousnanalse marier v.pron. (v.intr. en arménien).
ամուսնացնել (բայ)amousnaTsenélmarier v.tr.
ամուսնութիւն (գ.)amousnoutiounmariage n.m.
ամուր (ած.)amoursolide, fort(e) adj.
ամուր (մկբ.)amoursolidement adv.
ամուրի (գ.)amouricélibataire n.
ամուրի (ած.)amouricélibataire adj.
ամոքել (բայ)amokéladoucir, apaiser v.tr.
ամոքում (գ.)amokoumadoucissement, apaisement n.m.
ամչկոտ (ած.)ameTchgodtimide adj.
ամչնալ (բայ)ameTchnalse sentir honteux(se) v.pron. (v.intr. en arménien).
ամչցնել (բայ)ameTcheTsnélfaire honte à v.tr.
ամպ (գ.)ambnuage n.m.
ամպամած (ած.)ambamaDznuageux(euse) adj.
ամպար (գ.)ambarambre n.m.
ամպել (բայ)ambélse couvrir de nuage v.pron. (v.impers. en arménien).
ամպիոն (գ.)ambionchaire n.f.
ամպոտ (ած.)ambodnuageux(euse) adj.
ամպոտիլ (բայ)ambodilse couvrir de nuage v.pron. (v.impers. en arménien).
ամպրոպ (գ.)ambrobouragan n.m.
ամսագիր (գ.)amsakirrevue mensuelle n.f.
ամսաթերթ (գ.)amsatértrevue mensuelle n.f.
ամսական (գ.)amsaganpaye mensuelle
ամսական (ած.)amsaganmensuel(lle) adj.
ամսօրեայ (ած.)amsorïamensuel(lle) adj.
ամրակուռ (ած.)amragouRferme adj.
ամրանալ (բայ)amranal1) se raffermir v.pron.
2) se retrancher v.pron. (v.intr. en arménien).
ամրաշէն (ած.)amrachénsolide, bien bâti(e) adj.
ամրապնդել (բայ)amrabentélrenforcer, raffermir v.tr.
ամրափակ (ած.)amrapaghermétiquement fermé(e) adj.
ամրոց (գ.)amroTsfortification, forteresse n.f.
ամրութիւն (գ.)amroutiounsolidité n.f.
ամփիթատրոն (գ.)ampitadronamphithéâtre n.m.
ամփոփ (ած.)ampopsuccinct(e), résumé(e) adj.
ամփոփել (բայ)ampopélrésumer v.tr.
ամփոփուիլ (բայ)ampopvilse concentrer v.pron. (v.intr. en arménien).
ամփոփում (գ.)ampopoumcontraction n.f.
ամօթ (գ.)amothonte n.f.
ամօթալի (ած.)amotalihonteux(euse), scandaleux(euse) adj.
ամօթխած (ած.)amotKhaDztimide adj.
ամօթխածութիւն (գ.)amotKhaDzoutiountimidité n.f.
ամօթոյք (գ.)amotouïkparties génitales (honteuses) n.f.pl.
այ (ձյնրկ.)ouf !, ô ! interj.
այբբենարան (գ.)aïppénaranabécédaire n.m.
այբուբեն (գ.)aïpoupénalphabet n.m.
այբուբենական (ած.)aïpoupénaganalphabétique adj.
այգ (գ.)aïkaube, aurore n.f.
այգաբաց (գ.)aïkapaTspoint du jour n.m.
այգաստղ (գ.)aïkasdeGhétoile du berger n.f.
այգեգործ (գ.)aïkékorDzvigneron(nne), viticulteur(trice) n.
այգեգործական (ած.)aïkékorDzaganviticole adj.
այգեգործութիւն (գ.)aïkékorDzoutiounviticulture n.f.
այգեկութք (գ.)aïkégoutkvendanges n.f.pl.
այգեպան (գ.)aïkébanvigneron(nne), viticulteur(trice) n.
այգեստան (գ.)aïkésdanvignoble n.m.
այգի (գ.)aïki1) vignoble n.m.,
2) vigne n.f.
այգուն (մկբ.)aïkounde bon matin, matinalement adv.
այդ (դեր.)aïtcela pron.
այդ (ած.)aïtce, cet, cette, ces adj.
այեր (գ.)aïérair n.m.
այժմ (մկբ.)aïjmmaintenant, actuellement adv.
այժմէական (ած.)aïjméaganactuel(le) adj.
այժմէութիւն (գ.)aïjméoutiounactualité n.f.
այլ (ած.)aïlautre adj.
այլ (մկբ.)aïlmais aussi
այլաբան (գ.)aïlapanallégoriste n.
այլաբանական (ած.)aïlapanaganallégorique adj.
այլաբանութիւն (գ.)aïlapanoutiounallégorie n.f.
այլաբոյժ (գ.)aïlapouïjallopathe n.
այլաբուժութիւն (գ.)aïlapoujoutiounallopathie n.f.
այլադաւան (ած.)aïlatavanhétérodoxe adj.
այլազան (ած.)aïlazandivers(e) adj.
այլազգի (գ.)aïlazkiétranger(ère), appartenant à une autre nation n.
այլախոհ (գ.)aïlaKhohdissident(e) n.
այլակերպ (ած.)aïlaguérb1) altéré(e) adj.,
2) transfiguré(e) adj.
այլակերպութիւն (գ.)aïlaguérboutioun1) altération n.f.
2) transfiguration n.f.
այլակրօն (ած.)aïlagronhétérodoxe adj.
այլամերժ (ած.)aïlamérjopiniâtreadj.
այլայլիլ (բայ)aïlaïlilse troubler, s’altérer v.pron. (v.intr. en arménien).
այլայլում (գ.)aïlaïloumtrouble n.m., altération n.f.
այլանդակ (ած.)aïlantagbizarre, dénaturé(e) adj.
այլանդակել (բայ)aïlantaguéldénaturer v.tr.
այլանդակութիւն (գ.)aïlantagoutiounbizarrerie, monstruosité n.f.
այլապէս (մկբ.)aïlabésautrement adv.
այլասեր (ած.)aïlassérdégénéré(e) adj.
այլասերիլ (բայ)aïlassérildégénérer v.intr.
այլասէր (ած.)aïlasséraltruiste adj.
այլասիրութիւն (գ.)aïlassiroutiounaltruisme n.m.
այլափոխութիւն (գ.)aïlapoKhoutiountransformation, modification n.f.
այլեւայլ (ած.)aïlévaïldivers(e) adj.
այլեւս (մկբ.)aïlévsdorénavant adv.
այլընտրանք (գ.)aïlendrankalternative n.f.
այլուր (մկբ.)aïlourailleurs adv.
այծ (գ.)aïDzchèvre n.f.
այծամարդ (գ.)aïDzamartsatyre n.m.
այծարած (գ.)aïDzaraDzchevrier(ière) n.
այծաքաղ (գ.)aïDzakaGhchamois, bouquetin n.m.
այծեամ (գ.)aïDzyamchevreuil n.m.
այծեղջիւր (գ.)aïDzéGhTchiourcapricorne n.m.
այծենի (գ.)aïDzénichevreau n.m., peau de chèvre n.f.
այծորդ (գ.)aïDzortchevrier(ière) n.
այծուղտ (գ.)aïDzouGhdlama n.m.
այն (ած.)aïnce, cet, cette, ces adj.
այնուհետեւ (մկբ.)aïnouhédévdepuis adv.
այնչափ (մկբ.)aïnTchaptant, autant, tellement adv.
այնպէս (մկբ.)aïnbésainsi, comme cela adv.
այո (մկբ.)aïooui, si adv.
այպ (գ.)aïbhonte, dérision n.f.
այպանել (բայ)aïbanélbafouer, narguer v.tr.
այպանում (գ.)aïbanoumpersiflage n.m., dérision n.f.
այս (գ.)aïsdémon n.m.
այս (ած.)aïsce, cet, cette, ces adj.
այսահար (ած.)aïssaharpossédé(e) adj.
այսինքն (շղկ.)aïssinkenc’est-à-dire conj.
այսուհետեւ (մկբ.)aïssouhédévdésormais adv.
այսչափ (մկբ.)aïsTchaptant, autant adv.
այսպէս (մկբ.)aïsbésainsi, comme ceci adv.
այսքան (մկբ.)aïskantant, autant adv.
այսօր (մկբ.)aïssoraujourd’hui adv.
այտ (գ.)aïdjoue n.f.
այտոյց (գ.)aïdouïTsprotubérance, enflure n.f.
այտոսկր (գ.)aïdosgrpommette n.f.
այր (գ.)aïr1) homme n.m.,
2) antre n.m., caverne n.f.
այրական (ած.)aïraganviril(e), mâle adj.
այրակին (գ.)aïraguinandrogyne n.m.
այրել (բայ)aïrélbrûler v.tr.
այրեցեալ (ած.)aïréTsialbrûlé(e), torride, tropical(e, aux) adj.
այրի (գ.)aïriveuf n.m., veuve n.f.
այրիլ (բայ)aïril1) brûler v.intr.,
2) être brûlé(e) v.pron.
այրուձի (գ.)aïrouTzicavalerie n.f.
այրում (գ.)aïroumcombustion n.f.
այց (գ.)aïTsvisite n.f.
այցագին (գ.)aïTsakinhonoraires n.m.pl.
այցելել (բայ)aïTsélélvisiter v.tr.
այցելութիւն (գ.)aïTséloutiounvisite n.f.
այցետոմս (գ.)aïTsédomscarte de visite n.f.
ան (դեր.)anlui, elle pron.
անագ (գ.)anakétain n.m.
անագագործ (գ.)anakakorDzétameur n.m.
անագան (մկբ.)anakantard adv.
անագապղինձ (գ.)anakabeGhinTzbronze, airain n.m.
անագորոյն (ած.)anakorouïnimpitoyable, cruel(le) adj.
անազատ (ած.)anazad1) servile adj.,
2) dépourvu(e) de liberté adj.
անալի (ած.)analiinsipide, fade adj.
անախորժ (ած.)anaKhorjdésagréable, déplaisant(e) adj.
անախորժութիւն (գ.)anaKhorjoutioundésagrément n.m.
անակնկալ (գ.)anaguengalsurprise n.f.
անակնկալ (ած.)anaguengalimprévu(e) adj.
անահ (ած.)anahintrépide adj.
անաղարտ (ած.)anaGhardpur(e) adj.
անամօթ (ած.)anamoteffronté(e), dévergondé(e) adj.
անամօթութիւն (գ.)anamotoutiouneffronterie n.f., dévergondage n.m.
անանուխ (գ.)ananouKhmenthe n.f.
անանուն (ած.)ananounanonyme adj.
անանց (ած.)ananTséternel(le) adj.
անանցանելի (ած.)ananTsanéliinfranchissable adj.
անաչառ (ած.)anaTchaRimpartial(e, aux) adj.
անաչառութիւն (գ.)anaTchaRoutiounimpartialité n.f.
անապակ (ած.)anabagpur(e), sans mélange adj.
անապատ (գ.)anabad1) désert n.m.,
2) ermitage n.m.
անապատական (գ.)anabadaganermite n.m.
անառակ (ած.)anaRagprodigue, débauché(e) adj.
անառակութիւն (գ.)anaRagoutiounprodigalité, débauche n.f.
անառիկ (ած.)anaRigimprenable, inexpugnable adj.
անասելի (ած.)anasséliindicible adj.
անասնաբոյժ (գ.)anasnapouïjvétérinaire n.
անասնաբոյծ (գ.)anasnapouïDzéleveur n.
անասուն (գ.)anassounanimal n.m.
անաստուած (ած.)anasdvaDzathée adj.
անաստուածութիւն (գ.)anasdvaDzoutiounathéisme n.m.
անատակ (ած.)anadagincapable, inapte adj.
անարատ (ած.)anaradimmaculé(e) adj.
անարգ (ած.)anarkvil(e), abject(e) adj.
անարգական (ած.)anarkaganavilissant(e) adj.
անարգանք (գ.)anarkankaffront, outrage n.m.
անարգել (բայ)anarkélinjurier, outrager v.tr.
անարգել (մկբ.)anarkéllibrement, sans entrave adv.
անարդար (ած.)anartarinjuste adj.
անարդարութիւն (գ.)anartaroutiouninjustice n.f.
անարժան (ած.)anarjanindigne adj.
անարժէք (ած.)anarjéksans valeur adj.
անարի (ած.)anaricouard(e), lâche adj.
անարիւն (ած.)anariounanémique adj.
անարիւնութիւն (գ.)anariounoutiounanémie n.f.
անաւարտ (ած.)anavardinachevé(e) adj.
անբաժան (ած.)anpajanindivis(e), inséparable adj.
անբաժանելի (ած.)anpajanéliindivisible adj.
անբախտ (ած.)anpaKhdinfortuné(e), malchanceux(euse) adj.
անբախտութիւն (գ.)anpaKhdoutiouninfortune, malchance n.f.
անբաղձալի (ած.)anpaGhTzaliindésirable adj.
անբան (ած.)anpanirrationnel(lle), bête adj.
անբասիր (ած.)anpassirirréprochable adj.
անբարբառ (ած.)anparpaRmuet(tte) adj.
անբարոյ (ած.)anparoimmoral(e, aux) adj.
անբարոյական (ած.)anparoïagan immoral(e, aux) adj.
անբաւ (ած.)anpavinfini(e) adj.
անբեկանելի (ած.)anpéganéliirrévocable adj.
անբիծ (ած.)anpiDzimmaculé(e) adj.
անբնակ (ած.)anpenaginhabité(e), désert(e) adj.
անբնական (ած.)anpnaganartificiel(lle), factice adj.
անբռնաբարելի (ած.)anpeRnaparéliinviolable adj.
անգաղտնապահ (ած.)ankaGhdnabahindiscret(ète) adj.
անգաղտնապահութիւն (գ.)ankaGhdnabahoutiounindiscrétion n.f.
անգամ (գ.)ankamfois n.f.
անգայտ (ած.)ankaïdraréfié(e) adj.
անգայտաչափ (գ.)ankaïdaTchapmanomètre n.m.
անգար (գ.)ankarmigraine n.f.
անգարշ (ած.)ankarchsans dégoût adj.
անգեղ (ած.)ankéGhlaid(e) adj.
անգերազանցելի (ած.)ankérazanTséliinsurpassable adj.
անգէտ (ած.)ankédignorant(e) adj.
անգթութիւն (գ.)anketoutiouncruauté n.f.
անգիծ (ած.)ankiDzsans rayure adj.
անգին (ած.)ankinprécieux(euse), sans prix adj.
անգիտակից (ած.)ankidaguiTsinconscient(e) adj.
անգիր (ած.)ankiroral(e, aux), non écrit(e) adj.
անգլերէն (գ.)anklérénanglais, langue anglaise n.
անգլիական (ած.)ankliagananglais(e) adj.
անգլիական պատուաստ (ած.)ankliagan badevasdanglaise adj.
անգլիական պարտէզ (ած.)ankliagan bardézanglais adj.
անգլիացի (գ.)ankliaTsiAnglais, homme de nationalité anglaise n.m.
անգլուխ (ած.)ankelouKhacéphale, sans dirigeant adj.
անգլուհի (գ.)anklouhiAnglaise, femme de nationalité anglaise n.f.
անգղ (գ.)ankeGhvautour n.m.
անգոյ (ած.)ankoinexistant(e) adj.
անգոյն (ած.)ankouïnincolore adj.
անգոսնել (բայ)ankosnéldédaigner, mépriser v.tr.
անգործ (գ.)ankorDzchômeur(euse) n.
անգործ (ած.)ankorDzsans travail adj.
անգործածական (ած.)ankorDzaDzaganinutilisable adj.
անգործութիւն (գ.)ankorDzoutiounchômage, désoeuvrement n.m.
անգութ (ած.)ankoutcruel(lle) adj.
անգուման (ած.)ankoumaninopiné(e) adj.
անգտանելի (ած.)ankdanéliintrouvable adj.
անգրագէտ (ած.)ankrakédillettré(e) adj.
անդ (գ.)antchamp n.m.
անդադար (ած.)antatarcontinuel(lle) adj.
անդադար (մկբ.)antatarincessamment adv.
անդամ (գ.)antammembre n.m.
անդամագրութիւն (գ.)antamakroutiouninscription n.f., enrôlement n.m.
անդամազննութիւն (գ.)antamaznnoutiounanatomie n.f.
անդամալոյծ (գ.)antamalouïDzparalytique n.
անդամալոյծ (ած.)antamalouïDzparalytique adj.
անդամալուծութիւն (գ.)antamalouDzoutiounparalysie n.f.
անդամակցիլ (բայ)antamagTsils’inscrire v.pron. (v.intr. en arménien).
անդամակցութիւն (գ.)antamagTsoutiounparticipation à un groupe n.f.
անդամավճար (գ.)antamavDjarcotisation n.f.
անդամատել (բայ)antamadéldémembrer v.tr.
անդամատետր (գ.)antamadédrcarte de membre n.f.
անդաչափ (գ.)antaTchaparpenteur n.m.
անդաչափութիւն (գ.)antaTchapoutiounarpentage n.m.
անդապահ (գ.)antabahgarde champêtre n.m.
անդառնալի (ած.)antaRnaliirréversible adj.
անդաստակ (գ.)antasdagvestibule n.m.
անդաստան (գ.)antasdanchamp n.m.
անդարձ (ած.)antarTzirrévocable adj.
անդարմանելի (ած.)antarmanéliirrémédiable adj.
անդեդեւ (ած.)antétévinébranlable adj.
անդենական (գ.)anténaganau-delà
անդենական (ած.)anténaganconcernant l’au-delà
անդէմ (ած.)antémimpersonnel(lle), sans visage adj.
անդէորդ (գ.)antéortbouvier(ière) n.
անդէպ (ած.)antébinopportun(e) adj.
անդիմադրելի (ած.)antimatréliirrésistible adj.
անդնդախոր (ած.)antntaKhorabyssal(e, aux) adj.
անդոհ (գ.)antohangoisse, anxiété n.f.
անդոհանք (գ.)antohank angoisse, anxiété n.f.
անդորր (ած.)antorrtranquille adj.
անդորրագիր (գ.)antorrakirquittance n.f.
անդորրաւէտ (ած.)antorravédpaisible adj.
անդորրութիւն (գ.)antorroutiountranquillité, paix n.f.
անդուլ (ած.)antoulcontinuel(lle) adj.
անդուլ (մկբ.)antoulsans relâche
անդունդ (գ.)antountgouffre, abîme n.m.
անդուռ (ած.)antouR1) sans porte adj.,
2) bavard(e) adj.
անդրադառնալ (բայ)antrataRnal1) se rendre compte v.pron.,
2) se réfléchir v.pron. (v.intr. en arménien).
անդրադարձ (գ.)antratarTzréflexion n.f.
անդրալեռնական (ած.)antraléRnaganultramontain(e) adj.
անդրաձիգ (գ.)antraTzikhyperbole n.f.
անդրանիկ (ած.)antranig1) aîné(e) adj.,
2) premier(ière) adj.
անդրավարտիկ (գ.)antravardigculotte n.f.
անդրատառութիւն (գ.)antradaRoutiounanagramme n.m.
անդրատլանտեան (ած.)antradlandiantransatlantique adj.
անդրդուելի (ած.)antertvéliimperturbable adj.
անդրի (գ.)antristatue n.f.
անդրիագործ (գ.)anteriakorDzsculpteur n.m.
անդրշիրիմեան (ած.)anterchirimianoutretombal(e, aux) adj.
անդրոշմ (ած.)antrochm1) non baptisé(e) adj.,
2) sans marque adj.
անեզր (ած.)anézrinfini(e), sans bornes adj.
անել (գ.)anélimpasse n.f.
անել (ած.)anélinextricable adj.
անեղ (ած.)anéGhincréé(e) adj.
անեղծ (ած.)anéGhDzintact(e), incorruptible adj.
աներ (գ.)anérbeau-père n.m.
աներես (ած.)anéréseffronté(e) adj.
աներեւոյթ (ած.)anérévouïtinvisible adj.
աներկբայ (ած.)anérgpaindubitable, sûr(e) adj.
աներկեւան (ած.)anérguévan1) hardi(e) adj.,
2) certain(e) adj.
աներկիւղ (ած.)anérguiuGhintrépide adj.
աներկմիտ (ած.)anérgmiddéterminé(e), certain(e) adj.
աներձագ (գ.)anérTzakbeau-frère n.m.
անեփ (ած.)anépcru(e) adj.
անզարդ (ած.)anzartdéparé(e), simple adj.
անզբաղ (ած.)anzpaGhinoccupé(e), sans occupation adj.
անզգալաբար (մկբ.)anzkalaparinsensiblement adv.
անզգամ (ած.)anezkaminsensé(e), pervers(e) adj.
անզգամութիւն (գ.)anezkamoutiounperversité n.f.
անզգայ (ած.)anezkainsensible adj.
անզգայութիւն (գ.)anezkaïoutiouninsensibilité n.f.
անզգուշ (ած.)anezkouchimprudent(e) adj.
անզգուշութիւն (գ.)anezkouchoutiounimprudence n.f.
անզէն (ած.)anzéndésarmé(e), sans armes adj.
անզոյգ (ած.)anzouïkimpair(e) adj.
անզուգական (ած.)anzoukaganunique, sans pareil(eille) adj.
անզուսպ (ած.)anzousbindomptable adj.
անզրաւ (ած.)anzravsans fin adj.
անզօր (ած.)anzorimpuissant(e) adj.
անզօրութիւն (գ.)anzoroutiounimpuissance n.f.
անէանալ (բայ)anéanalcesser d’exister v.intr.
անէծք (գ.)anéDzkmalédiction n.f.
անէութիւն (գ.)anéoutiounnéant n.m.
անըմբռնելի (ած.)anempRnéliincompréhensible, inconcevable adj.
անընդհատ (ած.)anenthadininterrompu(e) adj.
անընդհատ (մկբ.)anenthaddurablement adv.
անընդմէջ (մկբ.)anentméTchde façon ininterrompue adv.
անընդունակ (ած.)anentounaginapte adj.
անընդունելի (ած.)anentounéliinacceptable adj.
անընթեռնելի (ած.)anentéRnéliillisible adj.
անընկճելի (ած.)anengDjéliindomptable adj.
անընտել (ած.)anendélindocile, sauvage adj.
անթաղ (ած.)antaGhprivé(e) de sépulture adj.
անթառամ (ած.)antaRamimmarcescible, qui ne se flétrit pas adj.
անթարթ (ած.)antartfigé(e), fixe adj.
անթարթ (մկբ.)antartsans ciller
անթացուպ (գ.)antaTsoubbéquille n.f.
անթափանց (ած.)antapanTsopaque, imperméable adj.
անթափոյս (ած.)antapouïsaxillaire adj.
անթել (ած.)antélsans fil adj.
անթեղ (գ.)antéGhcendre chaude n.f.
անթեղել (բայ)antéGhélcouvrir de cendre v.tr.
անթերի (ած.)antériparfait(e), sans défaut adj.
անթեւ (ած.)antévaptère, sans ailes adj.
անթիւ (ած.)antivinnombrable adj.
անթուելի (ած.)antvéli innombrable adj.
անժամ (ած.)anjamintempestif(ive), inopportun(e) adj.
անժամ (մկբ.)anjamintempestivement, inopportunément aտւ.
անժաման (ած.)anjamantardif(ive) adj.
անժամանցելի (ած.)anjamanTséliimprescriptible adj.
անժխտելի (ած.)anjeKhdéliindéniable, incontestable adj.
անժուժ (ած.)anjoujimpatient(e), incontinent(e) adj.
անժուժկալ (ած.)anjoujgalimpatient(e), incontinent(e) adj.
անժպիտ (ած.)anjbidmorose, morne, sans sourire adj.
անիծեալ (ած.)aniDzialmaudit(e) adj.
անիծել (բայ)aniDzélmaudire v.tr.
անիմանալի (ած.)animanaliincompréhensible, inconcevable adj.
անիմաստ (ած.)animasdinsensé(e), déraisonnable adj.
անիշխանական (գ.)anichKhanagananarchiste n.
անիշխանական (ած.)anichKhanagananarchique adj.
անիշխանութիւն (գ.)anichKhanoutiounanarchie n.f.
անիսոն (գ.)anissonanis n.m.
անիրական (ած.)aniraganirréel(lle) adj.
անիրաւ (ած.)aniravinjuste, inique adj.
անիրաւութիւն (գ.)aniravoutiouninjustice n.f.
անիւ (գ.)anivroue n.f.
անլի (ած.)anliinsipide, sans sel adj.
անլոյծ (ած.)anlouïDzinsoluble, indéchiffrable adj.
անլուծելի (ած.)anlouDzéliinsoluble, indéchiffrable adj.
անլուր (ած.)anlourinouï(e), extraordinaire adj.
անխախտ (ած.)anKhaKhdinébranlable, solide adj.
անխառն (ած.)anKhaRnpur(e), sans mélange adj.
անխարդախ (ած.)anKhartaKh1) véritable, authentique adj.,
2) loyal(e, aux) adj.
անխափան (բայ)anKhapaninjurier, outrager v.tr.
անխելք (ած.)anKhélksot(tte), inintelligent(e) adj.
անխելքութիւն (գ.)anKhélkoutiounsottise, folie n.f.
անխիղճ (ած.)anKhiGhDjcruel(e), sans conscience adj.
անխղճութիւն (գ.)anKhGhDjoutiouncruautén.f.
անխնամ (ած.)anKhenam1) insouciant(e) adj.,
2) laissé(e) sans soins adj.
անխնայ (մկբ.)anKhenacruellement, sans ménagement adv.
անխոհեմ (ած.)anKhohémimprudent(e) adj.
անխոհեմութիւն (գ.)anKhohémoutiounimprudence n.f.
անխոնջ (ած.)anKhonTchinfatigable, inlassable adj.
անխորհուրդ (ած.)anKhorhourtirréfléchi(e), indiscret(ète) adj.
անխորհրդապահ (ած.)anKhorhrtabahindiscret(ète) adj.
անխոցելի (ած.)anKhoTséliinvulnérable adj.
անխռով (ած.)anKhRovimperturbable adj.
անխտիր (մկբ.)anKhdirindistinctement adv.
անխրատ (ած.)anKheradimpoli(e), inéduqué(e) adj.
անխօս (ած.)anKhosmuet(tte) adj.
անծայր (ած.)anDzaïrillimité(e), sans fin adj.
անծանօթ (ած.)anDzanotinconnu(e) adj.
անծանօթ (գ.)anDzanotinconnu(e) n.
անծեղ (գ.)anDzéGhpien.f.
անծին (ած.)anDzin1) qui n’est pas (e) adj.,
2) qui n’a pas encore don naissance adj.
անծուփ (ած.)anDzouppaisible, calme (sans vagues) adj.
անկ (ած.)angconvenable adj.
անկազմակերպ (ած.)angazmaguérbmal organisé(e), désorganisé(e) adj.
անկախ (ած.)angaKhindépendant(e) adj.
անկախութիւն (գ.)angaKhoutiounindépendance n.f.
անկայուն (ած.)angaïouninstable, inconstant(e) adj.
անկայունութիւն (գ.)angaïounoutiouninstabilité, inconstance n.f.
անկանոն (ած.)anganonirrégulier(ière) adj.
անկանոնութիւն (գ.)anganonoutiounirrégularité n.f.
անկաշականդ (ած.)angachaganti adj.
անկաշառ (ած.)angachaRintègre, incorruptible adj.
անկաշառութիւն (գ.)angachaRoutiounintégrité n.f.
անկաշկանդ (ած.)angachgantlibre, sans contrainte adj.
անկապ (ած.)angabincohérent(e), décousu(e) adj.
անկապակից (ած.)angabaguiTs incohérent(e), décousu(e) adj.
անկապտելի (ած.)angabdéliincaptable, indépouillable adj.
անկասկած (ած.)angasgaDzindubitable adj.
անկասկած (մկբ.)angasgaDzindubitablement adv.
անկատար (ած.)angadarimparfait(e) adj.
անկար (ած.)angarincapable, impuissant(e) adj.
անկարգապահ (ած.)angarkabahindiscipliné(e) adj.
անկարգել (գ.)angarkélparachute n.m.
անկարգելաւոր (գ.)angarkélavorparachutiste n.
անկարգութիւն (գ.)angarkoutioundésordre n.m., indiscipline n.f.
անկարելի (ած.)angaréliimpossible adj.
անկարեկիր (ած.)angaréguirinsensible, impitoyable adj.
անկարեւոր (ած.)angarévorinsignifiant(e), infime adj.
անկարող (ած.)angaroGhincapable, impuissant(e) adj.
անկարողութիւն (գ.)angaroGhoutiounincapacité, impuissance n.f.
անկելանոց (գ.)anguélanoTshospice, asile des vieillards n.m.
անկեղծ (ած.)anguéGhDzsincère adj.
անկեղծութիւն (գ.)anguéGhDzoutiounsincérité n.f.
անկենդան (ած.)anguéntaninanimé(e) adj.
անկենսան (գ.)anguénsanazote n.m.
անկենսանախառն (ած.)anguénsanaKhaRnazoté adj.
անկերպարան (ած.)anguérbaraninforme adj.
անկէզ (ած.)anguézincombustible adj.
անկիզելի (ած.)anguizéliincombustible adj.
անկիրթ (ած.)anguirtimpoli(e), mal élevé(e) adj.
անկիւն (գ.)anguiounangle n.m.
անկիւնագիծ (գ.)anguiounakiDzdiagonale n.f.
անկիւնադարձ (գ.)anguiounatarTzétape importante n.f.
անկիւնաչափ (գ.)anguiounaTchapgoniomètre n.m.
անկիւնաւոր (ած.)anguiounavoranguleux(euse) adj.
անկիւնաքար (գ.)anguiounakarpierre angulaire n.f.
անկնիք (ած.)anguenik1) non baptisé(e) adj.,
2) sans marque adj.
անկշռելի (ած.)angchRéliimpondérable adj.
անկոխ (ած.)angoKhinfréquenté(e) adj.
անկողին (գ.)angoGhinmatelas n.m.
անկողմնակալ (ած.)angoGhmnagalimpartial(e, aux) adj.
անկողնախորշ (գ.)angoGhnaKhorchalcôve n.f.
անկոչ (ած.)angoTchnon invité(e) adj.
անկում (գ.)angoumchute, décadence n.f.
անկումային (ած.)angoumaïindécadent(e) adj.
անկուտի (ած.)angoudidémuni(e) d’argent adj.
անկոփ (ած.)angopbrut(e), non dégrossi(e) adj.
անկրթութիւն (գ.)anguertoutiounimpolitesse n.f.
անկրօն (ած.)angronmécréant(e), irréligieux(euse) adj.
անկրօնութիւն (գ.)angronoutiounmécréance, irréligion n.f.
անհաղորդ (ած.)anhaGhortnon communicatif(ive) adj.
անհաճ (ած.)anhaDjinconvenant(e), déplacé(e) adj.
անհաճոյ (ած.)anhaDjodéplaisant(e), désagréable adj.
անհամ (ած.)anhaminsipide, sans goût adj.
անհամաձայնութիւն (գ.)anhamaTzaïnoutioundésaccord n.m.
անհամաչափ (ած.)anhamaTchap1) inégal(e, aux) adj.,
2) asymétrique adj.
անհամար (ած.)anhamarinnombrable, nombreux(se) adj.
անհամբեր (ած.)anhampérimpatient(e) adj.
անհամբերութիւն (գ.)anhampéroutiounimpatience n.f.
անհամբոյր (ած.)anhampouïrinsociable, intraitable adj.
անհամեմատ (ած.)anhamémaddisproportionné(e) adj.
անհամեմատ (մկբ.)anhamémadincomparablement adv.
անհամեստ (ած.)anhamésdimmodeste adj.
անհամութիւն (գ.)anhamoutiouninsipidité, impudence n.f.
անհանգիստ (ած.)anhankisdagité(e), indisposé(e), remuant(e) adj.
անհանգստութիւն (գ.)anhanksdoutiounagitation, indisposition n.f.
անհանդարտ (ած.)anhantardremuant(e), turbulent(e) adj.
անհանդարտութիւն (գ.)anhantardoutiounturbulence n.f.
անհանդուրժող (ած.)anhantourjoGhintolérant(e) adj.
անհանդուրժողութիւն (գ.)anhantourjoGhoutiounintolérance n.f.
անհաշտ (ած.)anhachdhostile, irréconciliable adj.
անհաշտութիւն (գ.)anhachdoutiounhostilité n.f.
անհաս (ած.)anhasinaccessible, inintelligible adj.
անհասկնալի (ած.)anhasguenaliincompréhensible, inintelligible adj.
անհաստատ (ած.)anhasdadinstable adj.
անհատ (գ.)anhadindividu n.m.
անհատական (ած.)anhadaganindividuel(lle) adj.
անհատականութիւն (գ.)anhadaganoutiounpersonnalité, individualité n.f.
անհատապաշտ (ած.)anhadabachdindividualiste adj.
անհատնում (ած.)anhadnoumintarissable adj.
անհարազատ (ած.)anharazadillégitime adj.
անհարթ (ած.)anhartraboteux(euse), inégal(e, aux), rugueux(euse) adj.
անհարթութիւն (գ.)anhartoutiounaspérité, rugosité n.f.
անհարկի (ած.)anharguidéplacé(e), désagréable adj.
անհաւասար (ած.)anhavassarinégal(e, aux) adj.
անհաւասարակշիռ (ած.)anhavassaraguechiRdéséquilibré(e) adj.
անհաւասարութիւն (գ.)anhavassaroutiouninégalité n.f.
անհաւատ (գ.)anhavadincroyant(e), mécréant(e), infidèle n.
անհաւատ (ած.)anhavadincroyant(e), infidèle adj.
անհաւատալի (ած.)anhavadaliincroyable adj.
անհաւատարիմ (ած.)anhavadariminfidèle adj.
անհաւատարմութիւն (գ.)anhavadarmoutiouninfidélité n.f.
անհաւատութիւն (գ.)anhavadoutiounincroyance, mécréance n.f.
անհեթեթ (ած.)anhététabsurde, extravagant(e) adj.
անհեթեթութիւն (գ.)anhététoutiounabsurdité n.f.
անհեռատես (ած.)anhéRadésimprévoyant(e), borné(e) adj.
անհետանալ (բայ)anhédanaldisparaître v.intr.
անհետացնել (բայ)anhédaTsenélfaire disparaître v.tr.
անհետացում (գ.)anhédaTsoumdisparition n.f.
անհիմն (ած.)anhimninfondé(e), sans fondement adj.
անհնազանդ (ած.)anhnazantdésobéissant(e), indocile adj.
անհնազանդութիւն (գ.)anhnazantoutioundésobéissance, indocilité n.f.
անհնար (ած.)anhnarimpossible adj.
անհնարին (ած.)anhnarin impossible adj.
անհոգ (ած.)anhokinsouciant(e), nonchalant(e) adj.
անհոգութիւն (գ.)anhokoutiouninsouciance, nonchalance n.f.
անհոտ (ած.)anhodinodore adj.
անհուն (ած.)anhouninfini(e), immense adj.
անհպելի (ած.)anhbéliinabordable, inaccessible adj.
անհրաժեշտ (ած.)anhrajéchdindispensable adj.
անհրապոյր (ած.)anhrabouïrsans attrait, désagréable adj.
անձ (գ.)anTzpersonne n.f., individu n.m.
անձայն (ած.)anTzaïnaphone adj.
անձայն (մկբ.)anTzaïnsans bruit
անձանձիր (ած.)anTzanTzirdiligent(e) adj.
անձանձիր (մկբ.)anTzanTzirdiligemment adv.
անձաւ (գ.)anTzavantre n.m., caverne n.f.
անձեռնհաս (ած.)anTzéRnhasincompétent(e), incapable adj.
անձեռնմխելի (ած.)anTzéRnmKhéliréservé(e), intouchable, inviolable adj.
անձեռոց (գ.)anTzéRoTsserviette n.f., essuie-mains n.m.
անձեւ (ած.)anTzévinforme adj.
անձկալի (ած.)anTzgalidésiré(e), désirable adj.
անձկութիւն (գ.)anTzgoutioun1) étroitesse n.f., rétrécissement n.m.,
2) angoisse, anxiété n.f.
անձնագեղ (ած.)anTznakéGhbeau, belle adj.
անձնազոհ (ած.)anTznazohdévoué(e) adj.
անձնազոհութիւն (գ.)anTznazohoutioundévouement n.m., abnégation n.f.
անձնաթուղթ (գ.)anTznatouGhtcarte d’identité n.f.
անձնակազմ (գ.)anTznagazmpersonnel n.m.
անձնական (ած.)anTznaganpersonnel(lle) adj.
անձնասէր (ած.)anTznassérégoïste adj.
անձնասիրութիւն (գ.)anTznassiroutiounégoïsme, amour de soi n.m.
անձնասպան (ած.)anTznasbansuicidé(e) adj.
անձնասպանութիւն (գ.)anTznasbanoutiounsuicide n.m.
անձնատուր (ած.)anTznadouradonné(e), qui s’est rendu(e) adj.
անձնաւորել (բայ)anTznavorélpersonnifier v.tr.
անձնաւորութիւն (գ.)anTznavoroutiounpersonnalité n.f.
անձնաւորում (գ.)anTznavoroumpersonnification n.f.
անձնեղ (ած.)anTznéGhcorpulent(e), bien bâti(e) adj.
անձուկ (գ.)anTzougétroitesse n.f., rétrécissement n.m., angoisse, anxiété n.f.
անձուկ (ած.)anTzougétroit(e), resserré(e) adj.
անձրեւ (գ.)anTzrévpluie n.f.
անձրեւանոց (գ.)anTzrévanoTs1) parapluie n.m.,
2) manteau, imperméable n.m.
անձրեւաչափ (գ.)anTzrévaTchappluviomètre n.m.
անձրեւել (բայ)anTzrévélpleuvoir v.impers.
անձրուկ (գ.)andzrouganchois n.m.
անճաճանչ (ած.)anDjaDjanTchmat(e) adj.
անճանաչելի (ած.)anDjanaTchéliméconnaissable adj.
անճաշակ (ած.)anDjachagdépourvu(e) de goût adj.
անճառ (ած.)anDjaRindicible, ineffable adj.
անճար (ած.)anDjardépourvu(e) de ressource, de possibilité adj.
անճարակ (ած.)anDjaragmaladroit(e), gauche adj.
անճիտել (բայ)anDjidélexterminer, priver de postérité v.tr.
անճոռնի (ած.)anDjoRnivilain(e), monstrueux(euse) adj.
անճրկիլ (բայ)anDjrguils’embarrasser v.pron. (v.intr. en arménien).
անմազ (ած.)anmazglabre adj.
անմահ (ած.)anmahimmortel(lle) adj.
անմահանալ (բայ)anmahanals’immortaliser v.pron. (v.intr. en arménien).
անմահացնել (բայ)anmahaTsenélimmortaliser v.tr.
անմահութիւն (գ.)anmahoutiounimmortalité n.f.
անմայր (ած.)anmaïrorphelin(e) de mère adj.
անմասն (ած.)anmasnprivé(e) de, exempt(e) de adj.
անմատոյց (ած.)anmadouïTsinaccessible, très haut(e) adj.
անմատչելի (ած.)anmadTchéliinaccessible, très haut(e) adj.
անմարդաբնակ (ած.)anmartapenaginhabité(e), désert(e) adj.
անմարթ (ած.)anmartimpossible adj.
անմարմին (ած.)anmarminincorporel(lle), sans corps adj.
անմարս (ած.)anmarsindigeste adj.
անմարսելի (ած.)anmarséliindigeste adj.
անմարսողութիւն (գ.)anmarsoGhoutiounindigestion n.f.
անմաքուր (ած.)anmakourmalpropre, impur(e) adj.
անմեկին (ած.)anméguininexplicable, indéchiffrable adj.
անմեկնելի (ած.)anméguenéli inexplicable, indéchiffrable adj.
անմեղ (ած.)anméGhinnocent(e) adj.
անմեղութիւն (գ.)anméGhoutiouninnocence n.f.
անմեռ (ած.)anméRimmortel(lle) adj.
անմեռուկ (գ.)anméRougpourpier n.m., immortelle n.f.
անմերձենալի (ած.)anmérTzénaliinabordable, inaccessible adj.
անմիաբան (ած.)anmiapandésuni(e) adj.
անմիաբանութիւն (գ.)anmiapanoutioundésunion, discorde n.f.
անմիջական (մկբ.)anmiTchaganimmédiatement adv.
անմիջապէս (մկբ.)anmiTchabésimmédiatement, tout de suite adv.
անմիտ (ած.)anmidsot(tte), niais(e) adj.
անմխիթար (ած.)anmeKhitarinconsolable adj.
անմշակ (ած.)anmchaginculte adj.
անմոռանալի (ած.)anmoRanaliinoubliable adj.
անմոռաց (ած.)anmoRaTsinoubliable adj.
անմոռուկ (գ.)anmoRougmyosotis n.m.
անմոռուկ (ար.)anmoRougmyosotis (fleur) n.m.
անմռունչ (ած.)anmRounTchsilencieux(euse), résigné(e) adj.
անմռունչ (մկբ.)anmRounTchsans se plaindre
անմտութիւն (գ.)anmdoutiounsottise, niaiserie n.f.
անմօրուս (ած.)anmorousimberbe adj.
անյագ (ած.)anhakinsatiable, avide adj.
անյագութիւն (գ.)anhakoutiouninsatiabilité, avidité n.f.
անյաղթ (ած.)anhaGhtinvincible adj.
անյաղթելի (ած.)anhaGhtéliinvincible adj.
անյայտ (ած.)anhaydinconnu(e) adj.
անյայտանալ (բայ)anhaydanaldisparaître v.intr.
անյայտացնել (բայ)anhaydaTsenélfaire disparaître v.tr.
անյանգ (ած.)anhanksans rime adj.
անյապաղ (ած.)anhabaGhprompt(e) adj.
անյապաղ (մկբ.)anhabaGhsur-le-champ adv.
անյաջող (ած.)anhaTchoGh1) maladroit(e) adj.,
2) funeste adj.
անյաջողութիւն (գ.)anhaTchoGhoutiouninsuccès, revers n.m., malchance n.f.
անյատակ (ած.)anhadagsans fond, insondable adj.
անյարիր (ած.)anharirdécousu(e), déplacé(e) adj.
անյարմար (ած.)anharmarinconvenant(e), impropre adj.
անյարմարութիւն (գ.)anharmaroutiouninconvenance, impropriété n.f.
անյեղ (ած.)anhéGhimmuable, constant(e) adj.
անյեղլի (ած.)anhéGhliimmuable, constant(e) adj.
անյիշաչար (ած.)anhichaTcharindulgent(e), oublieux(euse) des injures adj.
անյիշաչարութիւն (գ.)anhichaTcharoutiounindulgence n.f.
անյիշատակ (ած.)anhichadagimmémorial(e, aux) adj.
անյողդողդ (ած.)anhoGhtoGhtinébranlable adj.
անյոյս (ած.)anhouïsdésespéré(e), sans espoir adj.
անյուսալի (ած.)anhoussaliinespéré(e) adj.
անյուսութիւն (գ.)anhoussoutioundésespoir n.m., désespérance n.f.
աննախընթաց (ած.)annaKhentaTssans précédent adj.
աննահանջ (մկբ.)annahanTchde pied ferme adv.
աննենգ (ած.)annénkloyal(e, aux), candide adj.
աննենգ (մկբ.)annénkcandidement adv.
աննենգութիւն (գ.)annénkoutiounloyauté, candeur n.f.
աններելի (ած.)annéréliimpardonnable adj.
աննիւթ (ած.)annioutimmatériel(lle) adj.
աննկատ (ած.)anngadimperceptible adj.
աննկատ (մկբ.)anngadimperceptiblement adv.
աննկարագիր (ած.)anngarakirdéloyal(e, aux), indigne adj.
աննկարագրելի (ած.)annegarakréliindescriptible adj.
աննկուն (ած.)anngounindomptable adj.
աննման (ած.)annemanunique, sans pareil adj.
աննշան (ած.)annechaninsignifiant(e), infime adj.
աննշմար (ած.)annechmarimperceptible adj.
աննշմարելի (ած.)annechmaréliimperceptible adj.
աննուաճ (ած.)annevaDjindomptable adj.
աննպաստ (ած.)annebasddéfavorable adj.
անշահ (ած.)anchahinutile, sans profit adj.
անշահախնդիր (ած.)anchahaKhentirdésintéressé(e) adj.
անշարժ (ած.)ancharj1) immobile adj.,
2) immeuble adj.
անշարժութիւն (գ.)ancharjoutiounimmobilité n.f.
անշեղ (ած.)anchéGhdroit(e) adj.
անշէջ (ած.)anchéTchinextinguible adj.
անշնորհ (ած.)anchnorhdisgracieux(euse) adj.
անշնորհք (ած.)anchnorhkdisgracieux(euse) adj.
անշնչանալ (բայ)anchenTchanalexpirer, mourir v.intr.
անշունչ (ած.)anchounTchmort(e), sans souffle adj.
անշուշտ (մկբ.)anchouchdcertainement, bien sûr adv.
անշուք (ած.)anchouksimple, obscur(e), sans éclat adj.
անշօշափելի (ած.)anchochapéliimpalpable, intangible adj.
անոխակալ (ած.)anoKhagalindulgent(e), généreux(euse) adj.
անողորմ (ած.)anoGhormimpitoyable adj.
անողոք (ած.)anoGhokimplacable adj.
անոնց (ած.)anonTzà eux
անոպայ (ած.)anobaimpoli(e), impudique adj.
անոր (ած.)anorà lui, à elle
անորոշ (ած.)anorochindéterminé(e), indéfini(e) adj.
անորոշութիւն (գ.)anorochoutiounindétermination, manque de clarté n.f.
անուանական (ած.)anvanagannominal(e, aux) adj.
անուանարկել (բայ)anvanarguéldiffamer, discréditer v.tr.
անուանարկութիւն (գ.)anvanargoutioundiffamation n.f., discrédit n.m.
անուանել (բայ)anevanélnommer v.tr.
անուանի (ած.)anvanicélèbre, renommé(e) adj.
անութ (գ.)anoutaisselle n.f.
անութ (գ.)anoutaisselle n.f.
անուժ (ած.)anoujadynamique, faible adj.
անուղղայ (ած.)anouGhGhaincorrigible adj.
անուն (գ.)anounnom n.m.
անուշ (գ.)anouchconfiture n.f.
անուշ (ած.)anouchdoux(ce), suave adj.
անուշադիր (ած.)anouchatirinattentif(ive) adj.
անուշադր (գ.)anouchatrammoniac n.m.
անուշադրութիւն (գ.)anouchatroutiouninattention n.f.
անուշահոտ (գ.)anouchahodparfum n.m.
անուշահոտ (ած.)anouchahodparfumé(e), aromatique adj.
անուորդ (գ.)anvortcabestan n.m.
անուս (ած.)anousignorant(e) adj.
անուր (գ.)anourcollier, carcan n.m.
անուրանալի (ած.)anouranaliindéniable adj.
անուրջ (գ.)anourTchsonge, rêve n.m.
անոք (ած.)anokdélaissé(e), abandonné(e) adj.
անչափ (ած.)anTchapimmense, démesuré(e) adj.
անչափահաս (ած.)anTchapahasmineur(e) adj.
անպաճոյճ (ած.)anbaDjouïDjsimple, sans ornement adj.
անպայման (ած.)anbaïmaninconditionnel(lle) adj.
անպայման (մկբ.)anbaïmannécessairement adv.
անպաշտպան (ած.)anbachdbannon défendu(e), sans défense adj.
անպաշտօն (ած.)anbachdonnon officiel(lle), officieux(euse) adj.
անպատասխանատու (ած.)anbadasKhanadouirresponsable adj.
անպատեհ (ած.)anbadéhinopportun(e), indu(e) adj.
անպատեհութիւն (գ.)anbadéhoutiouninopportunité n.f., inconvénient n.m.
անպատիժ (ած.)anbadijimpuni(e) adj.
անպատիւ (ած.)anbadivdéshonoré(e), sans honneur adj.
անպատկառ (ած.)anbadgaRimpudent(e) adj.
անպատկառութիւն (գ.)anbadgaRoutiounimpudence n.f.
անպատճառ (ած.)anbadDjaRsans cause
անպատճառ (մկբ.)anbadDjaRsans faute
անպատմելի (ած.)anbadméliinénarrable adj.
անպատշաճ (ած.)anbadchaDjinconvenant(e), indécent(e) adj.
անպատուել (բայ)anbadvélinjurier, déshonorer v.tr.
անպատում (ած.)anbadouminénarrable adj.
անպատսպար (ած.)anbadesbarsans abri adj.
անպատրաստ (ած.)anbadrasdnon préparé(e) adj.
անպատրաստ (մկբ.)anbadrasdau dépourvu adv.
անպատւութիւն (գ.)anbadvoutiouninjure n.f., déshonneur n.m.
անպարագիծ (ած.)anbarakiDzillimité(e), sans bornes adj.
անպարկեշտ (ած.)anbarguéchdmalhonnête, indécent(e) adj.
անպարկեշտութիւն (գ.)anbarguéchdoutiounmalhonnêteté, indécence n.f.
անպարտ (ած.)anbardinnocent(e), acquitté(e) adj.
անպարտելի (ած.)anbardéliinvincible adj.
անպէտ(ք) (ած.)anbéd(k)1) inutile adj.,
2) méchant(e), mauvais(e) adj.
անպիտան (ած.)anbidan1) inutile adj.,
2) méchant(e), mauvais(e) adj.
անպտուղ (ած.)anbdouGhinfructueux(euse), sans fruits adj.
անջատ (ած.)anTchadséparé(e), isolé(e) adj.
անջատել (բայ)anTchadélséparer, isoler v.tr.
անջատողական (ած.)anTchadoGhaganséparatiste, isolationniste adj.
անջատուիլ (բայ)anTchadvilse séparer v.pron. (v.intr. en arménien).
անջատում (գ.)anTchadoumséparation n.f., détachement n.m.
անջինջ (ած.)anTchinTchindélébile, ineffaçable adj.
անջրդի (ած.)anTchertiaride adj.
անջրպետ (գ.)anTcherbédespace n.m.
անսալ (բայ)ansalprêter l’oreille, écouter v.tr.
անսահման (ած.)ansahmanillimité(e), infini(e) adj.
անսայթաք (ած.)ansaïtak1) qui ne trébuche pas
2) continu(e) adj.
անսանձ (ած.)ansanTzdébridé(e), sans bride adj.
անսասան (ած.)ansassanferme, inébranlable adj.
անսեթեւեթ (ած.)ansétévétfranc(che), sans minauderie adj.
անսիրտ (ած.)ansirdinsensible, cruel(lle), sans coeur adj.
անսխալ (ած.)ansKhalcorrect(e), sans faute adj.
անսխալական (ած.)anseKhalaganinfaillible adj.
անսխալականութիւն (գ.)anseKhalaganoutiouninfaillibilité n.f.
անսկզբունք (ած.)ansgzpounkopportuniste, dépourvu(e) de principes adj.
անսկիզբ (ած.)ansguizpéternel(lle), sans commencement adj.
անսովոր (ած.)ansovorinusité(e), étrange adj.
անսուաղ (ած.)ansevaGhaffamé(e) adj.
անսուտ (ած.)ansoudvéridique adj.
անսպառ (ած.)anesbaRinépuisable, intarissable adj.
անստգիւտ (ած.)anesdkioudirréprochable adj.
անստեղծ (ած.)anesdéGhDzincréé(e) adj.
անստոյգ (ած.)anesdouïkincertain(e), douteux(euse) adj.
անստուգութիւն (գ.)anesdoukoutiounincertitude n.f.
անսփոփ (ած.)anespopinconsolable adj.
անվախ (ած.)anvaKhintrépide, sans peur adj.
անվախճան (ած.)anvaKhDjaninfini(e), sans fin adj.
անվախութիւն (գ.)anvaKhoutiounintrépidité, vaillance n.f.
անվայել (ած.)anvaïélinconvenant(e), indécent(e) adj.
անվարժ (ած.)anvarjinexpérimenté(e) adj.
անվարտի (գ.)anvardisans culotte
անվարտի (ած.)anvardisans culotte
անվաւեր (ած.)anvavérinauthentique adj.
անվեհեր (ած.)anvéhérintrépide, sans peur adj.
անվեհերութիւն (գ.)anvéhéroutiounintrépidité, vaillance n.f.
անվերծանելի (ած.)anvérDzanéliindéchiffrable adj.
անվերջ (ած.)anvérTchinterminable, sans fin adj.
անվթար (ած.)anvetarindemne adj.
անվթար (մկբ.)anvetarsans dégâts
անվիճելի (ած.)anviDjéliindiscutable adj.
անվկանդ (ած.)anvegantinattaquable, invincible adj.
անվճար (ած.)anveDjargratuit(e), sans paiement adj.
անվնաս (ած.)anvenasinoffensif(ive) adj.
անվտանգ (ած.)anvedanksûr(e), sans danger adj.
անվտանգ (մկբ.)anvedankconvenablement, sécuritairement adv.
անվրդով (ած.)anvertovimperturbable adj.
անվրէպ (ած.)anverébexact(e), droit(e) adj.
անվրէպ (մկբ.)anverébponctualement, assidûment adv.
անտանելի (ած.)andanéliinsupportable, intolérable adj.
անտաշ (ած.)andachbrut(e), non dégrossi(e) adj.
անտառ (գ.)andaRforêt n.f., bois n.m.
անտառախիտ (ած.)andaRaKhidboisé(e) adj.
անտառակ (գ.)andaRagbocage, bosquet n.m.
անտառային (ած.)andaRaïinforestier(ière) adj.
անտառապահ (գ.)andaRabahgarde forestier n.m.
անտարակոյս (ած.)andaragouïsindubitable adj.
անտարակոյս (մկբ.)andaragouïsindubitablement adv.
անտարբեր (ած.)andarpérindifférent(e) adj.
անտարբերութիւն (գ.)andarpéroutiounindifférence n.f.
անտեղեակ (ած.)andéGhiagignorant(e), qui n’est pas au courant adj.
անտեղի (ած.)andéGhidéplacé(e) adj.
անտեղիտալի (ած.)andéGhidaliinflexible adj.
անտես (ած.)andés1) inaperçu(e) adj.,
2) dédaigné(e) adj.
անտես (ած.)andésabandonné adj.
անտեսել (բայ)andésséldédaigner, néglige rv.tr.
անտերունչ (ած.)andérounTchseul(e), abandonné(e), sans maître adj.
անտէր (ած.)andérseul(e), abandonné(e), sans maître adj.
անտէրունչ (ած.)andérounTchseul(e), abandonné(e), sans maître adj.
անտիպ (ած.)andibinédit(e) adj.
անտուն (ած.)andounsans toit adj.
անրակ (գ.)anragclavicule n.f.
անցագիր (գ.)anTsakirpasseport, laissez-passer n.m.
անցաւ (ած.)anTsavindolore adj.
անցաւոր (ած.)anTsavor1) passager(ère), temporaire adj.,
2) d’ici-bas adv.
անցաւոր (գ.)anTsavor1) passager(ère),
2) voyageur(euse) n.
անցեալ (գ.)anTsialpassé n.m.
անցեալ (ած.)anTsialpassé(e) adj.
անցընել (բայ)anTsenélpasser, faire passer v.tr.
անցնիլ (բայ)anTsnilpasser v.intr.
անցողական (ած.)anTsoGhagantransitif(ive) adj.
անցորդ (գ.)anTsortpassant(e) n.m.
անցուդարձ (գ.)anTsoutarTzva-et-vient n.m.
անցք (գ.)anTsk1) passage n.m.,
2) événement n.m.
անցք (գ.)anTskallée n.f.
անցօղուն (ած.)anTsoGhounacaule adj.
անփայլ (ած.)anpaïlterne, sans éclat adj.
անփառունակ (ած.)anpaRounagobscur(e), sans gloire adj.
անփոյթ (ած.)anpouïtinsouciant(e) adj.
անփորձ (ած.)anporTzinexpérimenté(e) adj.
անփորձութիւն (գ.)anporTzoutiouninexpérience n.f.
անփութութիւն (գ.)anpoutoutiouninsouciance n.f.
անփոփոխ (ած.)anpopoKhinvariable, inchangé(e) adj.
անքաղաքավար (ած.)ankaGhakavarimpoli(e) adj.
անքաղաքավարութիւն (գ.)ankaGhakavaroutiounimpolitesse, incivilité(e) n.f.
անքաւելի (ած.)ankavéliimpardonnable, inexpiable adj.
անքնին (ած.)ankeninimpénétrable, inatteignable adj.
անքնութիւն (գ.)ankenoutiouninsomnie n.f.
անքոյթ (ած.)ankouïttranquille, sûr(e) adj.
անքուն (ած.)ankouninsomniaque, éveillé(e), sans sommeil adj.
անօգուտ (ած.)anokoudinutile adj.
անօթ (գ.)anot1) récipient n.m.,
2) vaisseau sanguin n.m.
անօթասպերմ (գ.)anotasbérmangiospermes n.f.pl.
անօթի (ած.)anotiaffamé(e) adj.
անօթութիւն (գ.)anotoutiounfaim n.f.
անօսր (ած.)anosrfin(e), rare, raréfié(e) adj.
անօսրանալ (բայ)anosranalse raréfier v.pron. (v.intr. en arménien).
անօսրութիւն (գ.)anosroutiounrareté, raréfaction n.f.
անօրէն (ած.)anorénillégal(e, aux), criminel(lle) adj.
անօրէնութիւն (գ.)anorénoutiounillégalité, transgression n.f.
անօրինակ (ած.)anorinagincomparable, sans exemple adj.
աշակերտ (գ.)achaguérdélève, écolier n.
աշակերտել (բայ)achaguérdélapprendre v.tr.
աշակերտուհի (գ.)achaguérdouhiélève, écolière n.f.
աշխատակից (գ.)achKhadaguiTscollaborateur(trice), compagnon (compagne) de travail n.
աշխատակցիլ (բայ)achKhadagTsilcollaborer v.tr. et v.intr.
աշխատակցութիւն (գ.)achKhadagTsoutiouncollaboration n.f.
աշխատանոց (գ.)achKhadanoTsatelier n.m.
աշխատանք (գ.)achKhadanktravail, labeur n.m., tâche n.f.
աշխատասէր (ած.)achKhadassértravailleur(euse), laborieux(euse) adj.
աշխատավայր (գ.)achKhadavaïrlieu de travail n.m.
աշխատաւոր (գ.)achKhadavortravailleur(euse), ouvrier(ière) n.
աշխատիլ (բայ)achKhadiltravailler, oeuvrer v.tr. (v.intr. en arménien).
աշխատութիւն (գ.)achKhadoutiounouvrage n.m., étude n.f.
աշխատցնել (բայ)achKhadTsenélfaire travailler v.tr.
աշխար (գ.)achKharplainte, lamentation n.f., regret n.m.
աշխարել (բայ)achKharélse plaindre v.pron., regretter v.tr. (v.intr. en arménien).
աշխարհ (գ.)achKharhmonde, univers, globe n.m.
աշխարհաբար (գ.)achKharhaparlangue moderne arménienne n.f.
աշխարհաբար (ած.)achKharhaparordinaire, courant (langue) adj.
աշխարհագիր (գ.)achKharhakirgéographe n.
աշխարհագրութիւն (գ.)achKharhakeroutioungéographie n.f.
աշխարհածանօթ (ած.)achKharhaDzanotcélèbre, connu(e) de tout le monde adj.
աշխարհակալ (գ.)achKharhagalconquérant(e) n.
աշխարհակալ (ած.)achKharhagaloccupant(e) adj.
աշխարհական (ած.)achKharhaganséculier(ière), civil(e) adj.
աշխարհական (գ.)achKharhagancivil(e) n.
աշխարհահռչակ (ած.)achKharhaheRTchagcélèbre, connu(e) de tout le monde adj.
աշխարհամարտ (գ.)achKharhamardguerre mondiale n.f.
աշխարհայեացք (գ.)achKharhaïyaTskpoint de vue n.m., philosophie n.f.
աշխարհացոյց (գ.)achKharhaTsouïTscarte géographique, mappemonde n.f.
աշխարհաքաղաքացի (գ.)achKharhakaGhakaTsicosmopolite n., citoyen(ne) du monde
աշխարհաքաղաքացի (ած.)achKharhakaGhakaTsicosmopolite adj., citoyen(ne) du monde
աշխարհաքաղաքացիութիւն (գ.)achKharhakaGhakaTsioutiouncosmopolitisme n.m., citoyenneté du monde
աշխարհիկ (ած.)achKharhigmondain(e) adj.
աշխէտ (ած.)achKhédalezan(e) adj.
աշխէտ (գ.)achKhédalezan n.m.
աշխուժ (ած.)achKhoujvif(e), alerte adj.
աշխուժութիւն (գ.)achKhoujoutiounvivacité, ardeur n.f.
աշկերտ (գ.)achguérdapprenti(e) n.m.
աշնանային (ած.)achnanaïinautomnal(e, aux) adj.
աշուղ (գ.)achouGhbarde, trouvère n.m.
աշուն (գ.)achounautomne n.m.
աշտանակ (գ.)achdanagchandelier n.m.
աշտարակ (գ.)achdaragtour n.f.
աշտէ (գ.)achdélance, pique n.f.
աչագեղ (ած.)aTchakéGhqui a de beaux yeux adj.
աչազուրկ (ած.)aTchazourgaveugle, non voyant(e) adj.
աչալուրջ (ած.)aTchalourTchcirconspect(e), sérieux(euse) adj.
աչալրջութիւն (գ.)aTchalerTchoutiouncirconspection n.f., sérieux n.m.
աչառութիւն (գ.)aTchaRoutiounpartialité n.f.
աչք (գ.)aTchkoeil(pl. yeux), regard n.m.
աչքառու (ած.)aTchkaRouvoyant(e), qui attire l’attention adj.
ապա (մկբ.)abapuis adv.
ապաբարոյ (ած.)abaparoamoral(e, aux) adj.
ապագայ (գ.)abakaavenir n.m.
ապագայապաշտ (ած.)abakaïabachdfuturiste adj.
ապազգային (ած.)abazkaïinantinational(e, aux) adj.
ապազինել (բայ)abazinéldésarmer v.tr.
ապազինում (գ.)abazinoumdésarmement n.m.
ապաթարց (գ.)abatarTsapostrophe n.f.
ապաժամ (ած.)abajamintempestif(ive), tardif(ive) adj.
ապալեր (ած.)abalérpelé(e), désert(e) adj.
ապականել (բայ)abaganélsouiller, corrompre v.tr.
ապականիլ (բայ)abaganilse corrompre v.pron. (v.intr. en arménien).
ապականութիւն (գ.)abaganoutiounsouillure, corruption n.f.
ապակեդրոն (ած.)abaguétrondécentralisé(e) adj.
ապակեդրոնացում (գ.)abaguétronaTsoumdécentralisation n.f.
ապակեթուղթ (գ.)abaguétouGhtpapier émeri n.m.
ապակեղէն (գ.)abaguéGhénverrerie, verroterie n.f.
ապակեփեղկ (գ.)abaguépéGhgvitrine n.f.
ապակի (գ.)abaguiverre n.m., vitre n.f.
ապահարզան (գ.)abaharzandivorce n.m., répudiation n.f.
ապահով (ած.)abahovsûr(e), assuré(e) adj.
ապահովագին (գ.)abahovakinprime d’assurance n.f.
ապահովագիր (գ.)abahovakirpolice d’assurance n.f.
ապահովագրել (բայ)abahovakerélassurer v.tr.
ապահովագրութիւն (գ.)abahovakeroutiounassurance n.f.
ապահովագրուիլ (բայ)abahovakervils’assurer v.pron. (v.intr. en arménien).
ապահովել (բայ)abahovélassurer v.tr.
ապահովել բոյսի մը վերսկսումը (նբ.)abahovél pouïsi me vérsgsoumeassurer v.tr.
ապահովութիւն (գ.)abahovoutiounsécurité, assurance n.f.
ապաշաւ (գ.)abachavregret n.m., contrition n.f.
ապաշխարանք (գ.)abachKharankpénitence n.f., renoncement au monde n.m.
ապաշխարել (բայ)abachKharélfaire pénitence, renoncer au monde v.tr.
ապաշնորհ (ած.)abachnorhdépourvu(e) de don, ingrat(e) adj.
ապառաժ (գ.)abaRajrocher n.m.
ապառիկ (ած.)abaRigà crédit adj.
ապառիկ (մկբ.)abaRigà crédit adv.
ապառնի (ած.)abaRnifutur(e) adj.
ապասերիլ (բայ)abassérildégénérer v.intr.
ապասերում (գ.)abasséroumdégénérescence n.f.
ապաստան (գ.)abasdanrefuge, abri n.m.
ապաստանիլ (բայ)abasdanils’abriter v.pron. (v.intr. en arménien).
ապատ (գ.)abadlieu habité n.m.
ապարանջան (գ.)abaranTchanbracelet n.m.
ապարանք (գ.)abarankhôtel particulier, palais n.m.
ապարդիւն (ած.)abartiouninfructueux(euse), sans résultat adj.
ապարօշ (գ.)abarochbandeau, diadème n.m.
ապացոյց (գ.)abaTsouïTspreuve n.f.
ապացուց(ան)ել (բայ)abaTsouTs(an)yélprouver, démontrer v.tr.
ապաւէն (գ.)abavénrecours, refuge n.m.
ապաւինիլ (բայ)abavinilse fier à v.pron., recourir à v.tr. (v.intr. en arménien).
ապաքինարան (գ.)abakinaranmaison de convalescence n.f.
ապաքինիլ (բայ)abakinilguérir v.intr., se rétablir v.pron.
ապաքինում (գ.)abakinoumconvalescence n.f.
ապերախտ (ած.)abéraKhdingrat(e) adj.
ապերախտութիւն (գ.)abéraKhdoutiouningratitude n.f.
ապերասան (ած.)abérassanrétif(ive), effréné(e), arrogant(e) adj.
ապերեսանութիւն (գ.)abéréssanoutiounarrogance, fougue n.f.
ապերջանիկ (ած.)abérTchanigmalheureux(euse) adj.
ապերջանկութիւն (գ.)abérTchangoutiounmalheur n.m.
ապիզակ (գ.)abizagbroche n.f.
ապիկար (ած.)abigarincapable adj.
ապիկարութիւն (գ.)abigaroutiounincapacité n.f.
ապիրատ (ած.)abiradinsensé(e), pervers(e) adj.
ապիրատութիւն (գ.)abiradoutiounperversion, perversité n.f.
ապխտել (բայ)abKhedélsécher, fumer de la viande v.tr.
ապշեցնել (բայ)abchéTsenélétonner, surprendre v.tr.
ապշիլ (բայ)abchils’étonner v.pron. (v.intr. en arménien).
ապշութիւն (գ.)abchoutiounétonnement n.m., surprise n.f.
ապուխտ (գ.)abouKhdjambon arménien n.m.
ապուշ (ած.)abouchstupide, idiot(e) adj.
ապուշ (գ.)abouchidiot(e) n.
ապուռ (գ.)abouRbutin n.m.
ապուր (գ.)aboursoupe n.f., potage n.m., nourriture n.f.
ապսպրանք (գ.)abesbrankcommande n.f.
ապսպրել (բայ)abesbrélcommander v.tr.
ապստամբ (ած.)abesdamprebelle, insurgé(e) adj.
ապստամբ (գ.)abesdamprebelle, insurgé(e) n.
ապստամբիլ (բայ)abesdampilse rebeller, se mutiner v.pron. (v.intr. en arménien).
ապստամբութիւն (գ.)abesdampoutiounrébellion, mutinerie, insurrection n.f.
ապտակ (գ.)abdaggifle n.f., soufflet n.m.
ապտակել (բայ)abdaguélgifler, souffleter v.tr.
ապրանք (գ.)abrankmarchandise n.f.
ապրեցնել (բայ)abréTsenélfaire vivre v.tr.
ապրիլ (բայ)abrilvivre v.intr.
ապրիլ (ար.)abrilavril n.m.
ապրիլեան (ած.)abriliand’avril
ապրուստ (գ.)abrousdsubsistance n.f.
ապօրինի (ած.)aboriniillégal(e, aux) adj.
ապօրինութիւն (գ.)aborinoutiounillégalité n.f.
աջ (ած.)aTchdroit(e) adj.
աջակից (գ.)aTchaguiTsauxiliaire, aide n.m.
աջակցիլ (բայ)aTchagTsilaider, secourir v.tr. (v.intr. en arménien).
աջակցութիւն (գ.)aTchagTsoutiounaide n.f., secours n.m.
աջահամբոյր (գ.)aTchahampouïrbaisemain n.m.
առագաստ (գ.)aRakasd1) voile n.f.,
2) couche nuptiale n.f.
առագաստանաւ (գ.)aRakasdanavvoilier n.m.
առաթուր կոխել (բայ)aRatour goKhélfouler aux pieds v.tr.
առած (գ.)aRaDzproverbe n.m., maxime n.f.
առակ (գ.)aRagfable n.f.
առակագիր (գ.)aRagakirfabuliste n.
առակագիրք (գ.)aRagakirklivres de fables, fablier livres de fables, n.m.
առականք (գ.)aRagankparties génitales masculines n.f.pl.
առաձգական (ած.)aRaTzkaganélastique adj.
առաձգականութիւն (գ.)aRaTzkaganoutiounélasticité n.f.
առանձին (ած.)aRanTzinseul(e), solitaire adj.
առանձնակեաց (ած.)aRanTznaguéaTsreclus(e), solitaire adj.
առանձնակեաց (գ.)aRanTznaguéaTsreclus(e), solitaire n.
առանձնանալ (բայ)aRanTznanals’isoler, se retirer v.pron. (v.intr. en arménien).
առանձնաշնորհ (գ.)aRanTznachnorhprivilège, monopole n.m.
առանձնաշնորհեալ (ած.)aRanTznachnorhialprivilégié(e) adj.
առանձնասենեակ (գ.)aRanTznasséniagcabinet, bureau n.m.
առանձնացնել (բայ)aRanTznaTsenélisoler v.tr.
առանձնութիւն (գ.)aRanTznoutiounisolement n.m., solitude n.f.
առանձք (գ.)aRanTzkaxe, pivot n.m.
առանց (նխդր.)aRanTssans prép.
առապար (ած.)aRabar1) escarpé(e) adj.,
2) rocailleux(euse) adj.
առաջ (մկբ.)aRaTchavant adv.
առաջ (նխդր.)aRaTchavant prép.
առաջադրանք (գ.)aRaTchatrankproposition n.f., projet n.m.
առաջադրել (բայ)aRaTchatrélproposer, projeter v.tr.
առաջարկ (գ.)aRaTchargproposition, offre n.f.
առաջարկել (բայ)aRaTcharguélproposer, offrir v.tr.
առաջաւոր (ած.)aRaTchavor1) principal(e, aux) adj.,
2) progressiste adj.
առաջին (ած.)aRaTchinpremier(ière) adj.
առաջնակարգ (ած.)aRaTchnagarkchoisi(e), de première qualité adj.
առաջնորդ (գ.)aRaTchnort1) guide n.m.
2) prélat n.m.
առաջնորդարան (գ.)aRaTchnortaranprélature n.f.
առաջնորդել (բայ)aRaTchnortélguider, mener, conduire v.tr.
առաջնութիւն (գ.)aRaTchnoutiounprimauté, prééminence n.f.
առասան (գ.)aRassanficelle n.f.
առասպել (գ.)aRasbéllégende n.f., mythe n.m.
առասպելական (ած.)aRasbélaganlégendaire, mythique adj.
առաստաղ (գ.)aRasdaGhplafond n.m.
առատ (ած.)aRadabondant(e), copieux(euse) adj.
առատաձեռն (ած.)aRadaTzéRnmunificent(e), généreux(euse) adj.
առատաձեռնութիւն (գ.)aRadaTzéRnoutiounmunificence, générosité n.f.
առատութիւն (գ.)aRadoutiounabondance, profusion n.f.
առարկայ (գ.)aRarga1) objet n.m., chose n.f.,
2) matière d’enseignement n.f.
առարկայական (ած.)aRargaïaganobjectif(ive) adj.
առարկել (բայ)aRarguélobjecter, arguer v.tr.
առարկութիւն (գ.)aRargoutiounobjection n.f., argument n.m.
առաւել (մկբ.)aRavéldavantage, plus adv.
առաւելագոյն (ած.)aRavélakouïnmaximum adj.
առաւելագոյն (գ.)aRavélakouïnmaximum n.
առաւելութիւն (գ.)aRavéloutiounavantage n.m.
առաւօտ (գ.)aRavodmatin n.m.
առաքեալ (գ.)aRakialapôtre, envoyé n.m.
առաքել (բայ)aRakélenvoyer en mission v.tr.
առաքելական (ած.)aRakélaganapostolique adj.
առաքելութիւն (գ.)aRakéloutiounmission n.f., apostolat n.m.
առաքինազարդ (ած.)aRakinazart1) orné(e) de vertus adj.,
2) titre donné aux religieuses.
առաքինի (ած.)aRakinivertueux(euse) adj.
առաքինութիւն (գ.)aRakinoutiounvertu n.f.
առաքում (գ.)aRakoumenvoi n.m., expédition n.f.
առեղծուած (գ.)aRéGhDzevaDzénigme, mystère n.m.
առեղծուածային (ած.)aRéGhDzevaDzatinénigmatique, mystérieux(euse) adj.
առեւանգել (բայ)aRévankélenlever, ravir v.tr.
առեւանգում (գ.)aRévankoumenlèvement, rapt n.m.
առեւտուր (գ.)aRévdourcommerce n.m.
առեւտրական (ած.)aRévdragancommercial(e, aux) adj.
առեւտրական (գ.)aRévdragancommerçant(e) n., commercial(e, aux) adj.
առէջ (գ.)aRéTch1) chaîne de tisserand n.f.,
2) filet de l’organe mâle des fleurs n.m.
առէջք ծաղիկի (գ.)aRéTchk DzaGhiguiandrocée n.m.
առընթեր (նխդր.)aRentérprès prép.
առթել (բայ)aRtélcauser, occasionner v.tr.
առթիւ (նխդր.)aRtivà l’occasion prép.
առժամեայ (ած.)aRjamïatemporaire, provisoire adj.
առիգած (գ.)aRikaDztablier n.m.
առիթ (գ.)aRitoccasion n.f., motif n.m.
առինքնել (բայ)aRinkenélcharmer, fasciner v.tr.
առիւծ (գ.)aRiouDzlion(nne) n.
առիւծենի (գ.)aRiouDzénipeau de lion n.f.
առիք (գ.)aRikplafond, comble n.m.
առլի (ած.)aRliplein(e), rempli(e) adj.
առկախ (ած.)aRgaKhsuspendu(e), en suspens adj.
առկախել (բայ)aRgaKhélsuspendre, différer v.tr.
առկայծ (ած.)aRgaïDzvacillant(e) adj.
առհաւական (ած.)aRhavaganhéréditaire adj.
առհաւատչեայ (գ.)aRhavadTchïagage n.m., preuve n.f.
առհաւութիւն (գ.)aRhavoutiounhérédité n.f.
առձեռն (ած.)aRTzéRnmanuel(lle), portatif(ive), pratique adj.
առնական (ած.)aRnaganviril(e) adj.
առնականութիւն (գ.)aRnaganoutiounvirilité n.f.
առնանդամ (գ.)aRnantammembre viril n.m., verge n.f.
առնել (բայ)aRnélprendre, occuper, saisir v.tr.
առնելիք (գ.)aRnélikcréance n.f.
առնէտ (գ.)aRnédrat n.m.
առնուիլ (բայ)aRnevilse formaliser, s’offenser v.pron.
առնչութիւն (գ.)aRnTchoutiounrelation n.f., rapport n.m.
առողջ (ած.)aRoGhTchsain(e) adj.
առողջաբանական (ած.)aRoGhTchapanaganhygiénique adj.
առողջական (ած.)aRoGhTchagansanitaire, hygiénique adj.
առողջանալ (բայ)aRoGhTchanal1) guérir v.intr.,
2) se rétablir v.pron.
առողջապահական (ած.)aRoGhTchabahaganhygiénique, sanitaire adj.
առողջապահութիւն (գ.)aRoGhTchabahoutiounhygiène n.f.
առողջարան (գ.)aRoGhTcharanmaison de santé, de repos n.f.
առողջացնել (բայ)aRoGhTchaTsenélguérir v.tr.
առողջութիւն (գ.)aRoGhTchoutiounsanté n.f.
առոյգ (ած.)aRouïkvigoureux(euse), vif(ive) adj.
առու (գ.)aRouruisseau n.m., conduite d’eau n.f.
առուակ (գ.)aRvagruisselet n.m.
առուծախ (գ.)aRouDzaKhtrafic, commerce n.m.
առում (գ.)aRoum1) prise n.f.,
2) acception n.f.
առուտուր (գ.)aRoudourcommerce n.m.
առջեւ (մկբ.)aRTchévdevant adv.
առջեւ (նխդր.)aRTchévdevant prép.
առջինեկ (ած.)aRTchinégaîné(e) adj.
առջինեկ (գ.)aRTchinégaîné(e) n.
առտնին (ած.)aRdnindomestique adj.
առտու (գ.)aRdoumatin n.m.
առօրեայ (ած.)aRorïaquotidien(ne), journalier(ière) adj.
աս (դեր.)asce, cet, cette, ces, ceci, cela pron.
աս (ած.)asce, cet, cette, ces, ceci, cela adj.
ասակարագ (գ.)assagarakbeurre pasteurisé n.m.
ասացուածք (գ.)assaTsvaDzklocution n.f.
ասեղ (գ.)asséGhaiguille n.f.
ասեղնագործ (ած.)asséGhnakorDzbrodé(e) adj.
ասեղնագործ (գ.)asséGhnakorDzbrodeur(euse) n.
ասեղնագործել (բայ)asséGhnakorDzélbroder v.tr.
ասեղնագործութիւն (գ.)asséGhnakorDzoutiounbroderie n.f.
ասիական (ած.)assiaganasiatique adj.
ասիացի (գ.)assiaTsi1) Asiatique n.,
2) personne d’Asie n.
ասխազարդ (ած.)asKhazartcriblé d’étoiles
ասղատերեւ (գ.)asGhadérévaiguille n.f.
ասմազուն (ած.)asmazounbleu ciel adj.
ասմունք (գ.)asmounkrécitation, diction n.f.
ասողիկ (գ.)assoGhigconteur(euse), diseur(euse) n.
ասոյթ (գ.)assouïtlocution n.f.
ասորական (ած.)assoraganassyrien(nne) adj.
ասորերէն (ած.)assorérénsyriaque adj.
ասորերէն (գ.)assorérénsyriaque n.
ասորերէն (ար.)assorérénsyriaque n.m.
ասորի (գ.)assorisyriaque, d’origine assyrienne n.
ասորի (ած.)assorisyriaque adj.
ասուի (գ.)assvidrap, lainage n.m.
ասուլիս (գ.)assouliscauserie, conférence n.f.
ասուն (ած.)assounparlant(e), rationnel(lle) adj.
ասուպ (գ.)assoubmétéore n.m.
ասպ (գ.)asbcheval n.m.
ասպազէն (գ.)asbazénharnachement n.m.
ասպանդակ (գ.)asbantagétrier n.m.
ասպատակ (գ.)asbadagattaquant(e), maraudeur(euse) n.
ասպատակել (բայ)asbadaguélrazzier, marauder v.tr.
ասպատակութիւն (գ.)asbadagoutiounrazzia, incursion n.f.
ասպար (գ.)asbarbouclier n.m.
ասպարէզ (գ.)asbaréz1) arène n.f.,
2) carrière n.f.,
3) champ d’action n.m.
ասպետ (գ.)asbédchevalier n.m.
ասպետական (ած.)asbédaganchevaleresque adj.
ասպետութիւն (գ.)asbédoutiounchevalerie n.f.
ասպնջական (ած.)asbnTchaganhospitalier, hospitalière adj.
ասպրուկ (գ.)asbrougbarbue n.f.
աստ (մկբ.)asdici adv.
աստակոս (գ.)asdagoshomard n.m.
աստանդական (ած.)asdantaganerrant(e) adj.
աստանդական (գ.)asdantaganvagabond(e) nj.
աստառ (գ.)asdaRdoublure n.f.
աստեղազարդ (ած.)asdéGhazartétoilé(e), constellé(e) adj.
աստեղային (ած.)asdéGhaïinstellaire, sidéral(e, aux), astral(e, aux) adj.
աստիճան (գ.)asdiDjandegré, grade, échelon n.m., marche n.f.
աստիճանազուրկ (ած.)asdiDjanazourgdégradé(e), cassé(e) adj.
աստիճանազրկել (բայ)asdiDjanazerguéldégrader, casser v.tr.
աստիճանական (ած.)asdiDjanagangraduel(lle) adj.
աստիճանաւոր (գ.)asdiDjanavorgradé(e), dignitaire n.
աստղ (գ.)asdeGhétoile n.f., astre n.m.
աստղաբաշխ (գ.)asdGhapachKhastronome n.
աստղաբաշխական (ած.)asdGhapachKhaganastronomique adj.
աստղաբաշխութիւն (գ.)asdGhapachKhoutiounastronomie n.f.
աստղագէտ (գ.)asdGhakédastrologue n.
աստղագիտութիւն (գ.)asdGhakidoutiounastrologie n.f.
աստղադիտակ (գ.)asdGhatidagastrolabe n.m.
աստղանիշ (գ.)asdGhanichastérisque n.m.
աստուած (գ.)asdevaDzdieu n.m., divinité n.f.
աստուածաբան (գ.)asdevaDzapanthéologien(nne) n.
աստուածաբանութիւն (գ.)asdevaDzapanoutiounthéologie n.f.
աստուածածին (գ.)asdevaDzaDzinmadone n.f.
աստուածամայր (գ.)asdevaDzamaïrmère de dieu n.f.
աստուածայայտնութիւն (գ.)asdevaDzahaïdnoutiounépiphanie n.f.
աստուածային (ած.)asdevaDzaïindivin(e) adj.
աստուածաշունչ (գ.)asdevaDzachounTchbible n.f.
աստուածապաշտ (ած.)asdevaDzabachdpieux(se) adj.
աստուածապետական (ած.)asdevaDzabédaganthéocratique adj.
աստուածապետութիւն (գ.)asdevaDzabédoutiounthéocratie n.f.
աստուածութիւն (գ.)asdevaDzoutioundivinité n.f.
աստուածուհի (գ.)asdevaDzouhidéesse n.f.
աստուածուրաց (ած.)asdevaDzouraTsapostat adj.
ասր (գ.)assertoison, laine n.f.
ատակ (ած.)adagapte, capable adj.
ատաղձ (գ.)adaGhTz1) charpente n.f.,
2) matière n.f.
ատաղձագործ (գ.)adaGhTzakorDzcharpentier n.m.
ատաղձագործութիւն (գ.)adaGhTzakorDzoutiouncharpenterie n.f.
ատամ (գ.)adamdent n.f.
ատամնաբոյժ (գ.)adamnapouïjdentiste n.
ատամնաշար (գ.)adamnachardentier, râtelier n.m.
ատամնաւոր (ած.)adamnavordentelé(e) adj.
ատեան (գ.)adian1) tribunal n.m.,
2) séance n.f.
ատել (բայ)adélhaïr, détester, exécrer v.tr.
ատելի (ած.)adélihaïssable adj.
ատելութիւն (գ.)adéloutiounhaine, aversion, exécration n.f.
ատեն (գ.)adéntemps, moment n.m.
ատենաբան (գ.)adénapanorateur(trice) n.
ատենաբանութիւն (գ.)adénapanoutioundiscours n.m., allocution n.f.
ատենագրութիւն (գ.)adénakroutiounprocès-verbal n.m.
ատենադպիր (գ.)adénatbirsecrétaire n.m.
ատենախօս (գ.)adénaKhosorateur(trice) n.
ատենախօսութիւն (գ.)adénaKhossoutioundiscours n.m., allocution n.f.
ատենակալ (գ.)adénagalmembre d’une cour de justice, d’une assemblée n.
ատենապետ (գ.)adénabédprésident d’un comité, d’une assemblée n.m.
ատենապետութիւն (գ.)adénabédoutiounprésidence n.f.
ատլանտեան (ած.)adlandianatlantique adj.
ատլաս (գ.)adlasatlas n.m.
ատուիլ (բայ)adevilêtre haï(e) v.pron.
ատոք (ած.)adokmûr(e), plein(e), grenu(e) adj.
ատրաշէկ (ած.)adrachégincandescent(e), brûlant(e) adj.
ատրճանակ (գ.)aderDjanagpistolet n.m.
ատրուշան (գ.)adrouchanautel païen, temple du feu n.m.
արաբ (գ.)arapArabe, personne appartenant à la nation arabe n.
արաբական (ած.)arapaganarabe, qui concerne l’arabité adj.
արաբերէն (գ.)arapérénarabe, langue arabe n.
արագ (ած.)arakprompt(e) adj.
արագ (մկբ.)arakvite adv.
արագաշարժ (ած.)arakacharjrapide, agile adj.
արագաշարժութիւն (գ.)arakacharjoutiounrapidité, agilité n.f.
արագընթաց (ած.)arakentaTsau cours rapide adj.
արագիլ (գ.)arakilcigogne n.f.
արագութիւն (գ.)arakoutiounrapidité, célérité n.f.
արածել (բայ)araDzélpaître v.tr.
արածիլ (բայ)araDzilpaître v.intr.
արական (ած.)araganmasculin(e) adj.
արահետ (գ.)arahédsentier n.m.
արամբի (գ.)arampifemme mariée n.f.
արատ (գ.)aradtache, souillure n.f.
արատաւոր (ած.)aradavortaché(e), souillé(e) adj.
արատաւորել (բայ)aradavoréltacher, souiller v.tr.
արար (գ.)araracte d’une pièce de théâtre n.m.
արարած (գ.)araraDzcréature n.f.
արարիչ (ած.)arariTchcréateur(trice) adj.
արարիչ (գ.)arariTchcréateur(trice) n.
արարողական (ած.)araroGhagancérémonial(e, aux), rituel(lle) adj.
արարողապետ (գ.)araroGhabédmaître de cérémonie n.m.
արարողութիւն (գ.)araroGhoutiouncérémonie n.f., rite n.m.
արարչագործ (ած.)ararTchakorDzcréateur(trice) adj.
արարչագործութիւն (գ.)ararTchakorDzoutiouncréation n.f.
արարչութիւն (գ.)ararTchoutiouncréation n.f.
արարք (գ.)ararkfait, comportement n.m.
արաց (գ.)araTssixième mois de l’année arménienne n.m.
արբանեակ (գ.)arpaniag1) satellite n.m.,
2) acolyte n.m.
արբենալ (բայ)arpénals’enivrer, se griser v.pron. (v.intr. en arménien).
արբիլ (բայ)arpils’enivrer, se griser v.pron. (v.intr. en arménien).
արբշիռ (ած.)arpechiRivre, émerveillé(e) adj.
արբունք (գ.)arpounkpuberté, nubilité n.f.
արգահատանք (գ.)arkahadankcompassion n.f., attendrissement n.m.
արգահատիլ (բայ)arkahadilcompatir v.tr., s’attendrir v.pron.
արգանակ (գ.)arkanagbouillon n.m.
արգանդ (գ.)arkantmatrice n.f.
արգասաւոր (ած.)arkassavorfécond(e), fertile adj.
արգասաւորել (բայ)arkassavorélféconder, fertiliser v.tr.
արգասաւորուիլ (բայ)arkassavorvilêtre fécondé(e) v.pron.
արգասիք (գ.)arkassikfruit, produit, résultat n.m.
արգաւանդ (ած.)arkavantfertile adj.
արգելակ (գ.)arkélagfrein n.m.
արգելակել (բայ)arkélaguélfreiner v.tr.
արգելարան (գ.)arkélaranprison n.f., lieu de détention n.m.
արգելարշաւ (գ.)arkélarchavcourse d’obstacles, course de haies n.f.
արգելափակել (բայ)arkélapaguélemprisonner, détenir v.tr.
արգելիչ (ած.)arkéliTchprohibitif(ive) adj.
արգելիչ (գ.)arkéliTchempêcheur(euse) n.
արգելոց (գ.)arkéloTsparc naturel n.m., réserve d’animaux sauvages n.f.
արգելք (գ.)arkélkempêchement, obstacle n.m.
արգիլել (բայ)arkilélempêcher, interdire v.tr.
արդ (մկբ.)artmaintenant adv.
արդ (շղկ.)artor conj.
արդար (ած.)artarjuste, équitable adj.
արդարանալ (բայ)artaranalse justifier v.pron. (v.intr. en arménien).
արդարացնել (բայ)artaraTsenéljustifier v.tr.
արդարացում (գ.)artaraTsoumjustification n.f.
արդարացուցիչ (ած.)artaraTsouTsiTchjustificatif(ve) adj.
արդարեւ (մկբ.)artaréveffectivement, en effet adv.
արդարութիւն (գ.)artaroutiounjustice, équité n.f.
արդեօք (մկբ.)artyokest-ce que adv.
արդէն (մկբ.)arténdéjà adv.
արդի (ած.)artimoderne, contemporain(e) adj.
արդիական (ած.)artiaganrécent(e), moderne adj.
արդիւնաբեր (ած.)artiounapérfructueux(se), productif(ive) adj.
արդիւնաբերութիւն (գ.)artiounapéroutioun1) production n.f.,
2) industrie n.f.
արդիւնաւոր (ած.)artiounavorutile adj.
արդիւնաւորել (բայ)artiounavoréleffectuer, rendre productif v.tr.
արդիւնք (գ.)artiounkrésultat, produit n.m.
արդուզարդ (գ.)artouzarttoilette n.f.
արդուկ (գ.)artougfer à repasser n.m.
արդուկել (բայ)artouguélrepasser v.tr.
արդուկիչ (գ.)artouguiTchrepasseur(euse) n.
արեգ (գ.)arékhuitième mois de l’année arménienne n.m.
արեգակ (գ.)arékagsoleil n.m.
արեգակնային (ած.)arékaguenaïinsolaire adj.
արենուշ (գ.)arénouchguide n.f.
արեւ (գ.)arév1) soleil n.m.,
2) vie n.f.
արեւագալ (գ.)arévakal1) aube, aurore n.f.,
2) hymne spéciale chantée avant pâque n.f.
արեւադարձ (գ.)arévatarTztropique n.m.
արեւադարձային (ած.)arévatarTzaïintropical(e, aux) adj.
արեւածաղիկ (գ.)arévaDzaGhighélianthe, tournesol n.m.
արեւակէզ (ած.)arévaguézbrûlé(e) par le soleil adj.
արեւահար (ած.)arévaharayant reçu(e) un coup de soleil adj.
արեւապաշտ (ած.)arévabachdadorateur(trice) du soleil
արեւապաշտ (գ.)arévabachdadorateur(trice) du soleil
արեւելագէտ (գ.)arévélakédorientaliste n.m.
արեւելեան (ած.)arévélianoriental(e, aux) adj.
արեւելում (գ.)arévéloumorientation n.f.
արեւելք (գ.)arévélkorient, est n.m.
արեւմար (գ.)arévmarcoucher du soleil n.m.
արեւմուտք (գ.)arévmoudkoccident, ouest n.m.
արեւմտեան (ած.)arévmdianoccidental(e, aux) adj.
արեւշատութիւն (գ.)arévchadoutiounlongueur de vie, bonne santé n.f.
արեւոտ (ած.)arévodensoleillé(e) adj.
արզն (գ.)arzenalun n.m.
արթնամիտ (ած.)artnamidéveillé(e), déluré(e) adj.
արթննալ (բայ)artnnal1) s’éveiller v.pron.,
2) se rendre compte v.pron. (v.intr. en arménien).
արթնութիւն (գ.)artnoutiounétat de veille n.m., vigilance n.f.
արթնցնել (բայ)artnTsenéléveiller v.tr.
արթուն (ած.)artounéveillé(e), avisé(e) adj.
արժան (ած.)arjandigne, méritant(e) adj.
արժանահաւատ (ած.)arjanahavaddigne de foi adj.
արժանանալ (բայ)arjananalmériter v.tr., être digne de v.intr.
արժանապատիւ (ած.)arjanabadiv1) digne d’honneur adj.,
2) titre donné aux prêtres mariés.
արժանապատւութիւն (գ.)arjanabadvoutioundignité n.f., amour-propre n.m.
արժանավարձ (գ.)arjanavarTzprime n.f.
արժանացնել (բայ)arjanaTsenéltrouver, rendre digne de v.tr.
արժանաւոր (ած.)arjanavorméritant(e), valeureux(euse) adj.
արժանի (ած.)arjanidigne, méritant(e) adj.
արժանիք (գ.)arjanikmérite n.m., valeur n.f.
արժեգին (գ.)arjékinprix de revient n.m.
արժեզրկել (բայ)arjézerguéldévaluer v.tr.
արժեզրկում (գ.)arjézergoumdévaluation n.f.
արժեթուղթ (գ.)arjétouGhtvaleur cotée, action n.f.
արժել (բայ)arjélvaloir v.tr.
արժեկորուստ (գ.)arjégorousddévalorisation n.f.
արժեւորել (բայ)arjévorélréévaluer v.tr.
արժեւորում (գ.)arjévoroumréévaluation n.f.
արժէք (գ.)arjékvaleur n.f., prix n.m.
արժէքազրկել (բայ)arjékazerguéldévaluer v.tr.
արժէքազրկում (գ.)arjékazergoumdévaluation n.f.
արժէքաճ (գ.)arjékaDjplus-value n.f.
արժէքաւորել (բայ)arjékavorélréévaluer v.tr.
արժէքաւորում (գ.)arjékavoroumréévaluation n.f.
արի (ած.)arivaillant(e), brave adj.
արի (գ.)ariscout n.m.
արիական (ած.)ariaganviril(e), aryen(nne) adj.
արիանալ (բայ)arianals’enhardir, devenir hardi v.pron.
արիասիրտ (ած.)ariassirdcourageux(se), au coeur vaillant adj.
արիշ (գ.)arichtreille n.f., treillage n.m.
արիոսական (գ.)ariossaganarien(nne), disciple d’Arius n.
արիոսականութիւն (գ.)ariossaganoutiounarianisme n.m.
արիութիւն (գ.)arioutiouncourage n.m., bravoure n.f.
արիւն (գ.)ariounsang n.m.
արիւնաթաթախ (ած.)ariounatataKhensanglanté(e) adj.
արիւնաթաթաւ (ած.)ariounatatavensanglanté(e) adj.
արիւնակից (ած.)ariounaguiTsconsanguin(e) adj.
արիւնահեղութիւն (գ.)ariounahéGhoutiounversement de sang, massacre n.m.
արիւնահոսութիւն (գ.)ariounahossoutiounhémorragie n.f.
արիւնարբու (ած.)ariounarpousanguinaire adj.
արիւնաքամ (ած.)ariounakamexsangue adj.
արիւնել (բայ)ariounélsaigner, verser le sang v.tr.
արիւնիլ (բայ)ariounilsaigner v.intr.
արիւնոտ (ած.)ariounodsouillé(e) de sang adj.
արծաթ (գ.)arDzatargent n.m., monnaie n.f.
արծաթագոյն (ած.)arDzatakouïnargentin(e), couleur d’argent adj.
արծաթագործ (ած.)arDzatakorDzfait en argent
արծաթագործ (գ.)arDzatakorDzargentier n.m.
արծաթազօծ (ած.)arDzatazoDzargenté(e), couvert(e) d’argent adj.
արծաթասէր (ած.)arDzatasséravare, cupide adj.
արծաթեայ (ած.)arDzatïaen argent, d’argent adj.
արծաթեղէն (գ.)arDzatéGhénargenterie n.f.
արծարծել (բայ)arDzarDzélattiser, ranimer v.tr.
արծարծում (գ.)arDzarDzoumranimation n.f.
արծիւ (գ.)arDzivaigle n.m.
արծնել (բայ)arDznélémailler v.tr.
արծուաձագ (գ.)arDzvaTzakaiglon n.m.
արծուաքիթ (ած.)arDzvakitaquilin(e) adj.
արծուիկ (գ.)arDzvig1) aiglon n.m.,
2) guide n.f.
արկ (գ.)argbombe n.f.
արկած (գ.)argaDzaccident n.m., aventure n.f.
արկածալից (ած.)argaDzaliTsplein(e) d’aventures, aventureux(euse) adj.
արկածախնդիր (գ.)argaDzaKhentiraventurier(ière) n.
արկածահար (ած.)argaDzaharaccidenté(e) adj.
արկղ (գ.)argGhcaisse n.f., coffre n.m.
արկղակալ (գ.)argGhagalcaissier(ière) n.
արհամարհանք (գ.)arhamarhankdédain n.m.
արհամարհել (բայ)arhamarhéldédaigner v.tr.
արհաւիրք (գ.)arhavirkhorreur, épouvante n.f.
արհեստ (գ.)arhésdmétier n.m.
արհեստանոց (գ.)arhésdanoTsatelier n.m.
արհեստավարժ (ած.)arhésdavarjprofessionnel(lle) adj.
արհեստաւոր (գ.)arhésdavorartisan n.m.
արհիապատիւ (ած.)arhiabadivtrès honorable adj.
արհիապատիւ (գ.)arhiabadivtitre donné aux évêques arméniens catholiques
արձագանգ (գ.)arTzakankécho n.m.
արձագանգել (բայ)arTzakankélfaire écho à v.tr.
արձակ (ած.)arTzagdélié(e), vaste adj.
արձակ (գ.)arTzagprose n.f.
արձակագիր (գ.)arTzagakirprosateur n.m.
արձակազէն (գ.)arTzagazénfranc-tireur n.m.
արձակել (բայ)arTzaguél1) délier, délivrer v.tr.,
2) congédier v.tr.
արձակուրդ (գ.)arTzagourtcongé n.m., vacances n.f.pl.
արձան (գ.)arTzanstatue n.f.
արձանագործ (գ.)arTzanakorDzsculpteur n.m.
արձանագործութիւն (գ.)arTzanakorDzoutiounsculpture, statuaire n.f.
արձանագրել (բայ)arTzanakerélinscrire, enregistrer v.tr.
արձանագրութիւն (գ.)arTzanakeroutiouninscription n.f., enregistrement n.m.
արճիճ (գ.)arDjiDjplomb n.m.
արմ (գ.)armsouche n.f., tronc n.m.
արմատ (գ.)armadracine n.f.
արմատ տարածել (չբ.)armad daraDzélaffranchir v.pr.
արմատ տարածելը (գ.)armad daraDzéleaffranchissement n.m.
արմատախիլ (ած.)armadaKhildéraciné(e), extirpé(e) adj.
արմատական (ած.)armadaganradical(e, aux) adj.
արմատանալ (բայ)armadanals’enraciner v.pron. (v.intr. en arménien).
արմաւ (գ.)armavdatte n.f.
արմաւենի (գ.)armavénidattier, palmier n.m.
արմկակալ (գ.)armgagalaccoudoir n.m.
արմուկ (գ.)armougcoude n.m.
արմտիք (գ.)armedikcéréales n.f. pl.
արշալոյս (գ.)archalouïsaurore n.f.
արշաւ (գ.)archavcourse n.f.
արշաւախումբ (գ.)archavaKhoumpgroupe, corps expéditionnaire n.m.
արշաւանք (գ.)archavankexpédition n.f.
արշաւել (բայ)archavélcourir v.intr., faire une expédition v.tr.
արշիպեղագոս (գ.)archibéGhakosarchipel n.m.
արոյր (գ.)arouïrlaiton n.m.
արու (գ.)aroumâle n.m.
արուագէտ (գ.)arvakédpédéraste n.m.
արուագիտութիւն (գ.)arvakidoutiounpédérastie n.f.
արուամոլ (գ.)arvamolpédéraste n.m.
արուարձան (գ.)arvarTzanfaubourg n.m.
արուեստ (գ.)arvésd1) art n.m.,
2) métier n.m.
արուեստաբան (գ.)arvésdapancritique d’art
արուեստաբանական (ած.)arvésdapanagantechnologique adj.
արուեստաբանութիւն (գ.)arvésdapanoutiountechnologie n.f.
արուեստաբանօրէն (մկբ.)arvésdapanoréntechnologiquement adv.
արուեստաբար (մկբ.)arvésdaparartificiellement adv.
արուեստագէտ (գ.)arvésdakédartiste n.
արուեստագիտութիւն (գ.)arvésdakidoutioun1) connaissance des arts,
2) technologie n.f.
արուեստագիւտ (գ.) arvésdakioudInventeur(trice) n.
արուեստագործ (գ.)arvésdakorDz1) fabricant(e), 2) manufacturier(ère) n.
արուեստագործ (ած.)arvésdakorDz1) fabricant(e), 2) manufacturier(ère) adj.
արուեստական (ած.)arvésdaganartificiel(lle) adj.
արուէգ (գ.)arouékhermaphrodite n.m.
արուէգ ( ած.)arouékbisexuel(elle) adj.
արուսեակ (գ.)aroussiagvénus n.f.
արջ (գ.)arTchours n.m.
արջառ (գ.)arTchaRgros bétail n.m.
արջառաջիլ (գ.)arTchaRaTchilnerf de boeuf n.m.
արջասպ (գ.)arTchasbvitriol n.m.
արջենի (գ.)arTchénipeau d’ours n.f.
արջնաթոյր (ած.)arTchnatouïrtrès noir(e) adj.
արջուկ (գ.)arTchougourson n.m.
արջտակ (գ.)arTchdagcyclamen n.m.
արտ (գ.)ardchamp, guéret n.m.
արտաբերել (բայ)ardapérélproférer, prononcer v.tr.
արտագաղթ (գ.)ardakaGhtémigration n.f.
արտագծել (բայ)ardakeDzélcalquer v.tr.
արտագծութիւն (գ.)ardakeDzoutiouncalque n.f.
արտագրել (բայ)ardakerélcopier, reproduire v.tr.
արտագրութիւն (գ.)ardakeroutioun1) copie n.f.
2) transcription n.f.
արտադրանք (գ.)ardatrankproduction n.f.
արտադրել (բայ)ardatrélproduire v.tr.
արտադրութիւն (գ.)ardatroutiounproduction n.f.
արտաթորում (գ.)ardatoroumexcrétion n.f.
արտախոյր (գ.)ardaKhouïrtiare n.f., diadème n.m.
արտածել (բայ)ardaDzélexporter v.tr.
արտածում (գ.)ardaDzoumexportation n.f.
արտակարգ (ած.)ardagarkextraordinaire adj.
արտակեդրոն (ած.)ardaguétronexcentrique adj.
արտահանել (բայ)ardahanélextraire v.tr.
արտահանում (գ.)ardahanoumextraction n.f.
արտայայտել (բայ)ardahaïdélexprimer v.tr.
արտայայտիչ (ած.)ardahaïdiTchexpressif(ive) adj.
արտայայտութիւն (գ.)ardahaïdoutiounexpression n.f.
արտաշխարհ (գ.)ardachKharhmonde extérieur, étranger n.m., diaspora n.f.
արտաշնչել (բայ)ardachenTchélexhaler, expirer v.tr. (v.intr. en arménien).
արտաշնչում (գ.)ardachnTchoumexhalaison, expiration n.f.
արտառոց (ած.)ardaRoTsbizarre, monstrueux(euse) adj.
արտասահման (գ.)ardassahmanmonde extérieur, étranger n.m., diaspora n.f.
արտասանել (բայ)ardassanélréciter, déclamer v.tr.
արտասանութիւն (գ.)ardassanoutiounrécitation, déclamation n.f.
արտասովոր (ած.)ardassovorextraordinaire adj.
արտասուաբեր (ած.)ardasvapérlacrymogène adj.
արտասուել (բայ)ardassvélpleurer v.intr.
արտասուք (գ.)ardassoukpleurs n.m.pl., larmes n.f.pl.
արտավար (գ.)ardavar1) arpent n.m.,
2) champ labouré n.m.
արտատպել (բայ)ardadbélreproduire un texte imprimé v.tr.
արտատպում (գ.)ardadboumreproduction n.f.
արտացոլացնել (բայ)ardaTsolaTsenélrefléter v.tr.
արտաքին (ած.)ardakinextérieur(e) adj.
արտաքնոց (գ.)ardaknoTstoilettes n.f.pl., cabinet d’aisance n.m.pl.
արտաքուստ (մկբ.)ardakousdextérieurement adv.
արտաքսել (բայ)ardaksélchasser, exclure v.tr.
արտաքսիչ (գ.)ardaksiTchéchappement n.m.
արտաքսում (գ.)ardaksoumexclusion n.f.
արտեւան (գ.)ardévansommet n.m.
արտեւանունք (գ.)ardévanounkpaupières n.f.pl.
արտոյտ (գ.)ardouïdalouette n.f.
արտորալ (բայ)ardoralse précipiter, se hâter v.pron. (v.intr. en arménien).
արտորանք (գ.)ardorankprécipitation, hâte n.f.
արտօնագիր (գ.)ardonakirautorisation n.f., permis n.m.
արտօնատէր (գ.)ardonadérdirecteur responsable n.m.
արտօնել (բայ)ardonélautoriser v.tr.
արտօնութիւն (գ.)ardonoutiounautorisation, permission n.f.
արտօսր (գ.)ardosrlarme n.f.
արցունք (գ.)arTsounkpleurs n.m.pl., larmes n.f.pl.
արփի (գ.)arpisoleil, ciel lumineux n.m.
արփիական (ած.)arpiagansolaire, céleste adj.
արքայ (գ.)arkaroi, monarque n.m.
արքայազն (գ.)arkaïazenprince royal n.m.
արքայախնձոր (գ.)arkaïaKhenTzorananas n.m.
արքայախնձորի (գ.)arkaïaKhenTzoriananas (plante) n.m.
արքայական (ած.)arkaïaganroyal(e, aux), monarchique adj.
արքայամայր (գ.)arkaïamaïrreine mère n.f.
արքայամոր (գ.)arkaïamorframboise n.f.
արքայասպան (ած.)arkaïasbanrégicide adj.
արքայասպան (գ.)arkaïasbanrégicide n.
արքայութիւն (գ.)arkaïoutiounroyauté, monarchie n.f.
արքեպիսկոպոս (գ.)arkébisgobosarchevêque n.m.
արքունական (ած.)arkounaganroyal(e, aux), de la cour adj.
արքունի (ած.)arkouniroyal(e, aux), de la cour adj.
արքունիք (գ.)arkounikcour royale n.f.
արօս (գ.)arosoutarde n.f.
արօտ (գ.)arodpré, pâturage n.m.
արօտավայր (գ.)arodavaïr pré, pâturage n.m.
արօր (գ.)arorcharrue n.f.
արօրելե (ած.)aroréléarable adj.
աւագ (ած.)avakgrand(e) adj.
Աւագ (գ.)avakpénom masculin adj.
աւագանի (գ.)avakaninoblesse n.f.
աւագափող (գ.)avakapoGhcor, trombone n.m.
աւագերէց (գ.)avakéréTsarchiprêtre n.m.
աւագութիւն (գ.)avakoutioungrandeur, dignité n.f.
աւազ (գ.)avazsable n.m.
աւազաբլուր (գ.)avazapelourdune n.f.
աւազախրում (գ.)avazaKheroumensablement n.m.
աւազակ (գ.)avazagbrigand, bandit n.m.
աւազակութիւն (գ.)avazagoutiounbrigandage, banditisme n.m.
աւազան (գ.)avazan1) bassin n.m.,
2) baptistère n.m.
աւազացոյց (գ.)avazaTsouïTssablier n.m.
աւազուտ (ած.)avazoudsablonneux(euse) adj.
աւաղ (ձյնրկ.)avaGhhélas interj.
աւաղել (բայ)avaGhéldéplorer, regretter v.tr. (v.intr. en arménien).
աւան (գ.)avanbourg n.m.
աւանակ (գ.)avanagâne, ânon n.m.
աւանդ (գ.)avant1) dépôt n.m., consignation n.f.,
2) héritage n.m.
աւանդական (ած.)avantagantraditionnel(lle) adj.
աւանդապահ (ած.)avantabahtraditionaliste adj.
աւանդապահ (գ.)avantabahdépositaire n.m.
աւանդապաշտ (ած.)avantabachdtraditionaliste adj.
աւանդատուն (գ.)avantadounsacristie n.f.
աւանդել (բայ)avantél1) transmettre, léguer v.tr.,
2) rendre (l’âme), dispenser (un cours) v.tr.
աւանդութիւն (գ.)avantoutiountradition n.f.
աւաչ (գ.)avaTchmurmure n.m.
աւատ (գ.)avadfief n.m.
աւատական (ած.)avadaganféodal(e, aux) adj.
աւատականութիւն (գ.)avadaganoutiounféodalisme n.m.
աւատապետ (գ.)avadabédseigneur féodal n.m.
աւար (գ.)avarbutin, sac n.m.
աւարել (բայ)avarélsaccager, piller v.tr.
աւարտ (գ.)avardfin n.f., terme n.m.
աւարտական (ած.)avardaganterminal(e, aux) adj.
աւարտական (գ.)avardagandiplômé(e) n.
աւարտաճառ (գ.)avardaDjaRmémoire n.f., thèse n.f.
աւարտել (բայ)avardélterminer, achever v.tr.
աւարտիլ (բայ)avardilse terminer v.pron. (v.intr. en arménien).
աւել (գ.)avélbalai n.m.
աւելածու (գ.)avélaDzoubalayeur(euse) n.
աւելի (ած.)avéliplus, davantage adj.
աւելի (գ.)avélisigne + de l’addition
աւելի մշակելի դարձնել (նբ.)avéli mechaguéli tarTznélameublir v.tr.
աւելնալ (բայ)avélnalaugmenter v.intr.
աւելորդ (ած.)avélortsuperflu(e) adj.
աւելորդ (մկբ.)avélorten plus adv.
աւելորդաբանութիւն (գ.)avélortapanoutiounbavardage n.m.
աւելորդապաշտ (ած.)avélortabachdsuperstitieux(euse) adj.
աւելորդապաշտութիւն (գ.)avélortabachdoutiounsuperstition n.f.
աւելուկ (գ.)avélougparelle (plante médicinale) n.f.
աւելցնել (բայ)avélTsenél1) augmenter v.tr.,
2) augmenter v.tr.
աւելցուած բան (գ.)avélTsevaDz panapport n.m.
աւետաբեր (ած.)avédapérporteur de bonnes nouvelles
աւետաբեր (գ.)avédapérporteur de bonnes nouvelles
աւետարան (գ.)avédaranévangile n.m.
աւետարանական (ած.)avédaranaganévangélique adj.
աւետարանական (գ.)avédaranaganprotestant(e) n.
աւետարանիչ (գ.)avédaraniTchévangéliste n.m.
աւետել (բայ)avédélannoncer une bonne nouvelle v.tr.
աւետիս (գ.)avédisbonne nouvelle n.f.
աւետում (գ.)avédoumannonciation n.f.
աւեր (գ.)avérravage, dégât n.m.
աւերածութիւն (գ.)avéraDzoutioundestruction n.f., ravage n.m.
աւերակ (ած.)avéragruiné(e) adj.
աւերակ (գ.)avéragruine n.f.
աւերել (բայ)avérélruiner, ravager, détruire v.tr.
աւերիչ (գ.)avériTchdestructeur(trice), dévastateur(trice) n.
աւերում (գ.)avéroumdévastation, ruine n.f.
աւիշ (գ.)avich1) lymphe n.f.,
2) sève n.f.
աւիւն (գ.)aviounverve, fougue n.f.
աւկատանձենի (գ.)avgadanTzeniavocatier n.m.
աւշակ (գ.)avchagammoniac n.m.
աւրել (բայ)avrél1) effacer v.tr.,
2) gâter v.tr.
աւրուիլ (բայ)avervil1) être effacé(e) v.pron.,
2) se sentir embarrassé(e) v.pron.
ափ (գ.)ap1) paume, poignée n.f.,
2) rive n.f., rivage n.m.
ափիաբերան (ած.)apiapéraninterdit(e), étonné(e) adj.
ափունք (գ.)apounkrives n.f.pl., rivages n.m.pl.
ափսէ (գ.)apséplateau n.m.
ափսինթ (գ.)apsintabsinthe n.f.
ափսոս (ձյնրկ.)apsoshélas interj.
ափրիկեան (ած.)apriguianafricain(e), propre à l’Afrique adj.
ափրիկեցի (գ.)apriguéTsiAfricain, habitant de l’Afrique n.m.
ափրիկուհի (գ.)aprigouhiAfricaine, habitante de l’Afrique n.f.
աք (գ.)akjambe des animaux n.f.
աքաղաղ (գ.)akaGhaGhcoq n.m.
աքարիայք (գ.)akariaïkacariens n.m.pl.
աքարիասպան (գ.)akariasbanacaricide n.m.
աքացել (բայ)akaTsélruer v.intr.
աքացի (գ.)akaTsiruade n.f.
աքիս (գ.)akisbelette n.f.
աքլոր (գ.)aklorcoq n.m.
աքռմէջ (գ.)akeRméTchentre-cuisse n.m., enfourchure n.f.
աքսոր (գ.)aksorexil n.m., déportation n.f.
աքսորական (գ.)aksoraganexilé(e), déporté(e) n.
աքսորել (բայ)aksorélexiler, déporter v.tr.
աքսորուիլ (բայ)aksorvilêtre exilé(e) v.pron.
աքցան (գ.)akTsantenailles n.f.pl. (singulier en arménien).
աֆիոն (գ.)afionopium n.m.