Informatique - Համակարգչային - Computer
Verbes - Բայեր - Verbs
FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
choisir [v.]ընտրել [բայ]choose [v.]избирам [гл.]
compiler [v.t.]հագագելcompile, to [v.]компилирам [гл.]
compresser, zipper [v.t.]խտացնել [բայ]zip, to, compress, to [v.]компресирам [гл.]
contribuer [v.]աջակցիլ բայ [գ.]contribute, to [v.]допринасям [гл.]
copier [v.t.]ընդօրինակել, պատճէնահանել [բայ]copy, to [v.]копирам [гл.]
déconnecter [v.]անջատուել [բայ]disconnect [v.]прекъсвам връзката [ж.р.]
déconnecter, se [v.]դուրս ելլել [գ.]sign out [v.]отписвам [гл.]
développer [v.]մշակում [գ.]develop [v.]развивам [гл.]
diffuser [v.]տարածել [բայ]distribute [v.]разпространявам [гл.]
écrire [v]գրել [բայ]write , to [v.]записвам [гл.]
éditer [v.t.]հրապարակել [բայ]publish, to [v.]публикувам [гл.]
effacer [v.t.]ջնջել [բայ]erase, to [v.]трия [гл.]
enregistrer [v.t.]գրանցել, պահպանելsave, record, to [v.]съхранявам [гл.]
estimer [v.t.]գնահատել [բայ]rate, to [v.]трия [гл.]
hiérarchiser [v.t.]դասակարգել [բայ]rank, to [v.]подреждам [гл.]
inscrire, s' [v.p.]արձանգրուիլ [բայ]register [v.]регистрирам [гл.]
inspirer [v.tr.]ներշնչել [բայ]inspire [v.]вдъхновявам [гл.]
lire [v.t.]կարդալ [բայ]read, to [v.]lire [гл.]
massicoter [v.t.]թղթահատել [բայ]guillotine, to [v.]гилотина [гл.]
numériser [v.t.]թուայնացնել [բայ]digitize, to [v.]цифровизирам [гл.]
pratiquer, exécuter [v.]կիրարկել [բայ]use [v.]изпълнявам [гл.]
proposer [v.]առաջարկել [բայ]suggest [v.]предполагам [гл.]
publier [v.t.]արձակել, հրատարակել [բայ]release, to [v.]издавам [гл.]
rafraîchir [v.t.]թարմացնել, նորոգել [բայ]refresh, to [v.]опреснявам [гл.]
rappeler [v.t.]յետակոչել, մտաբերել [բայ]recall, to [v.]изтеглям [гл.]
recevoir [v.t.]ստանալ [բայ]receive, to [v.]получавам [гл.]
recharger [v.t.]վերաբեռնել [բայ]reload, to [v.]презареждам [гл.]
recompiler [v.t.]վերագրաքաղել [բայ]recompile, to [v.]прекомпилирам [гл.]
recomposer le numéro [v.]վերահեռաձայնել [բայ]redial, to [v.]преизбирам [гл.]
reconnaître [v.t.]ճանչնալ [բայ]recognize [v.]разпознавам [гл.]
rectifier, corriger [v.t.]շտկել, սրբագրել, ուղղել [բայ]rectify, to [v.]поправям [гл.]
récupérer [v.t.]վերագտնել [բայ]recover, to [v.]възстановявам [гл.]
redéfinir [v.t.]վերասահմանել [բայ]redefine, to [v.]предефинирам [гл.]
redémarrer [v.i.]վերստին ճամբայ հանել [բայ]reboot, to [v.]рестартирам [гл.]
redessiner [v.t.]վերագծել [բայ]redraw, to [v.]изтеглям [гл.]
réduire [v.t]պզտիկցնել [բայ]zoom out, to [v.]намалям [гл.]
réduire [v.t.]փոքրացնել, նուազեցնել [բայ]reduce, to [v.]редуцирам [гл.]
reformater [v.t.]վերաձեւել, վերակազմել [բայ]reformat, to [v.]преформатирам [гл.]
régénérer [v.t.]վերականգնել [բայ]regenerate, to [v.]възстановявам [гл.]
réglementer [v.t.]կարգաւորել [բայ]regulate, to [v.]регулирам [гл.]
réintroduire [v.t.]վերամուծել [բայ]re-entry, to [v.]влизам отново [гл.]
rejeter [v.t.]մերժել, չընդունիլ [բայ]reject, to [v.]отхвърлям [гл.]
renvoyer [v.t.]ետ ղրկել, յղել [բայ]refer, to [v.]отнасям [гл.]
renvoyer [v.t.]ետ ղրկել, վերադարձնել [բայ]reflect, to [v.]рефлектирам [гл.]
retoucher [v.t.]վերհպել [բայ]touch up, to [v.]ретуширам [гл.]
scanner [v.t.]հպահանել [բայ]scan [v.]сканирам [гл.]
taper (au clavier) [v.]մեքենագրել [բայ]type [v.]пиша (на клавиатура) [гл.]
télécharger [v.]արտաբեռնել [գ.]register [v.]download [гл.]
traiter [v.]մշակել [բայ]treat [v.]обработвам [гл.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction