Informatique - Համակարգչային - Computer
Menus - Ցուցակի եզրեր - Menus
FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
adapter [v.t.]յարմարցնելwrap, to [v.]адаптирам [гл.]
ajouter [v.t.]աւելցնելappend, add, to [v.]добавям [гл.]
annuler [v.t.]ջնջելcancel, to [v.]анулирам [гл.]
application [n.f.]կիրարկութիւն [գ.]application [n.]приложение [с.р.]
automatique [adj.]ինքնագործ [ած.]automatic [adj.]автоматичен [пр.]
césure [n.f.]տողադարձ [գ.]hyphenation, hyphen [n.]цезура (малко тире)
convertir [v.t.]վերածելconvert, to [v.]преобразувам [гл.]
dimension [n.f.]չափ [գ.]size [n.]размер [м.р.]
document [n.m.]վաւերագիր [գ.]document n. [n.]документ [м.р.]
dossier [n.m.]թղթապանակ [գ.]folder [n.]папка [ж.р.]
écraser [v.t.]վերարձանագրել [գ.]overwrite, to [v.]презаписвам [гл.]
etcեւ այլքetc.и други
fenêtre [n.f.]պատուհան [գ.]window [n.]прозорец [м.р.]
fichier [n.m.]թղթածրար, նշոց [գ.]file [n.]файл [м.р.]
format [n.m.]չափ [գ.]format [n.]формат [м.р.]
menu [n.m.]ցուցակ [գ.]menu [n.]меню [с.р.]
ouvrir [v.t.]բանալopen, to [v.]отварям [гл.]
page [n.f.]էջ [գ.]page [n.]страница [ж.р.]
permettre [v.t.]արտօնելallow, to [v.]позволявам [гл.]
police [n.f.]տառատեսակ [գ.]font [n.]шрифт [м.р.]
rédaction [n.f.]խմբագրում [գ.]edition [n.]редактиране с.р., редакция ж.р.
revoir [v.t.]աչքէ անցընել [բայ]review, to [v.]преглеждам [гл.]
rouvrir [v.t.]վերբանալ [բայ]reopen, to [v.]повторно отварям [гл.]
sélection [n.f.]ընտրուածք [գ.]selection [n.]избор [м.р.]
texte [n.m.]գրութիւն [գ.]text [n.]текст [м.р.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction