Informatique - Համակարգչային - Computer
Machines - Մեքենաներ - Machines
FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
accumulateur [n.m.]կուտակիչ [գ.]accumulator [n.]акумулатор; колектор [м.р.]
calculette [n.f.]գրպանի հաշուիչpocket calculatorджобен калкулатор [м.р.]
clavier [n.m.]ստեղնաշար [գ.]keyboard [n.]клавиатура [ж.р.]
disque dur [n.m.]սկաւառակ [գ.]hard disk [n.]твърд диск
disque optique [n.m.]տեսողական սկաւառակ [գ.]optical disc, optical diskоптичен диск
écran [n.m.]պաստառ [գ.]screen [n.]екран [м.р.]
équipement [n.m.]սարքաւորում, կազմուածք [գ.]equipment [n.]оборудване [с.р.]
imprimante [n.f.]տպիչ [գ.]printer [n.]принтер [м.р.]
instrument [n.m.]գործիք [գ.]instrument [n.]инструмент [м.р.]
liseuse électroniqueելեկտրոնային ընթերցիչelectronic readerелектронен четец
machine [n.f.]մեքենայ [գ.]engine, machine [n.]машина [ж.р.]
ordinateur [n.m.]համակարգիչ [գ.]computer [n.]компютър [м.р.]
ordinateur [n.m.]համակարգիչ [գ.]computer [n.]компютър [м.р.]
ordinateur individuelանձնական համակարգիչpersonal computer (PC)персонален компютър
ordinateur portable [n.m.]առձեռն համակարգիչ [գ.]laptop [n.]лаптоп [м.р.]
portable (téléphone) [n.m.]առձեռն հեռաձայն [գ.]smartphone [n.]смартфон [м.р.]
projecteur [n.m.]լուարձակ [գ.]projector [n.]проектор [м.р.]
réseau [n.m.]ցանց [գ.]network [n.]мрежа [ж.р.]
scanneur [n.m.]հպահանիչ [գ.]scanner [n.]скенер [м.р.]
serveur [n.]սպասարկիչ [գ.]server [n.]сървър [м.р.]
tablette tactile [n.f.]հպազգած տախտակ [գ.]touchscreen tablet [n.]таблет със сензорен екран
télécopieur [n.m.]հեռապատճենիչ [գ.]fax machine [n.]факс апарат [м.р.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction