Géographie - Աշխարագրութիւն - Geography
Termes de géographie - Աշխարհագրութեան եզրեր - Geographic terms
FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
afforestation [n.f.]անտառապատում [գ.]afforestation [n.]рядко залесяване
Afrique [n.f.]Ափրիկէ [գ.]Africa [n.]Африка [ж.р.]
air [n.m.]օդ [գ.]air [n.]въздух [м.р.]
Amérique [n.f.]Ամերիկա [գ.]America [n.]Америка [ж.р.]
Antarctique [n.pr.m.]հակարաջային ցամաքամաս [գ.]Antarctic [n.]Антарктика [ж.р.]
antarctique [adj.]հակարջային [ած.]antarctique [adj.]антарктически [пр.]
aqueduc [n.m.]ագուգայ [գ.]aqueduct [n.]водопровод, акведукт [м.р.]
arc-en-ciel [n.m.]ծիրանի գոտի [գ.]rainbow [n.]небесна дъга
archipel [n.m.]արշիպեղագոս, կղզեsախումբ [գ.]archipelago [n.]архипелаг [м.р.]
Arctique [n.pr.m.]արջային հողամասեր [գ.]Arctic [n.]Арктика [ж.р.]
arctique [adj.]հիւսիսային [ած.]arctic [adj.]артически [пр.]
arrière-pays [n.m.]յետ ծովափնեայ հողամաս [գ.]hinterland [n.]зона във вътрешността на страна
arrière-plage [n.f.]յետ ծովափնեայ հողամաս [գ.]backshore [n.]зона във вътрешността на бреа 
Asie [n.f.]Ասիա [գ.]Asia [n.]Азия [ж.р.]
atoll [n.m.]ստորակղզի [գ.]atoll [n.]атол [м.р.]
baie [n.f.]ծովախորշ [գ.]bay [n.]малък залив
banquise [n.f.]սառցակոյտ [գ.]ice-floe, ice-pack [n.]грамаден леден блок на брега на море
bassin [n.m.]ծոց [գ.]basin [n.]низина [ж.р.]
bidonville [n.f.]թիթեղաւան [գ.]shanty town [n.]бидонвил [м.р.]
biogéographe [n.]կենսաաշհարհագէտ [գ.]biogéographer [n.]биогеограф
biogéographie [n.f.]կենսաաշհարհագրութիւն [գ.]biogéography [n.]биогеография [ж.р.]
biogéographique [adj.]կենսաաշհարհագրական biogéographic [adj.]биогеографически [пр.]
bois [n.m. ]անտառակ [գ.]wood [n.]лес [ж.р.]
boisé(e) [adj.]անտառապատ [ած.]wooded [adj.]залесен [пр.]
boisement [n.m.]անտառապատում [գ.]afforestation [n.]залесяване [с.р.]
boiser [v.t.]անտառապատել [բ.]to afforest [t.v.]заселявам [гл.]
bourbe [n.f.]մօր [գ.]silt, mud [n.]блатна тиня
bras de merնեղուց, ջրանցք [գ.]branch [n.]пролив [м.р.]
butte [n.f.]բլրակ [գ.]hollock [n.]могилка [ж.р.]
canal [n.m.]ջրանցք [գ.]canal [n.]канал [м.р.]
canalisable [adj.]ջրացելի [ած.]canalizated [adj.]който може да бъде канализиран [пр.]
canalisation [n.f.]ջրացում [գ.]canalization [n.]канализация [ж.р.]
canaliser [v.t.]ջրացել [բ.]to canalize [v.t.]прокопавам канал [гл.]
canyon [n.m.]կիրճ [գ.]canyon [n.]каньон [м.р.]
cap [n.m.]հրուանդան [գ.]cape [n.]нос [м.р.]
capitale [n.f.]մայրաքաղաք [գ.]capital [n.]столица [ж.р.]
carte [n.f.]քարտէս [գ.]map [n.]карта [ж.р.]
carte géographiqueԱշխարագրական քարտէսgeographic mapгеографска карта
cartographe [n.]քարտեսագիր [գ.]cartographer [n.]картограф [м.р.]
cartographie [n.f.]քարտիսագրութիւն [գ.]cartography [n.]картография [ж.р.]
cartographier [v.t.]քարտիսագրել [բ.]to map [t.v.]картографирам [гл.]
cartographique [adj.]քարտիսագրական [ած.]cartographic [adj.]картографически [пр.]
cartothèque [n.f.]Ք արտէսադարան [գ.]carteel [n.]колекция от географски карти
cascade [n.f.]ջրվէժ [գ.]cascade waterfall [n.]водопад [м.р.]
cascadelle [n.f.]փոքր ջրվէժ [գ.]small waterfall [n.]малък водопад
cataracte [n.f.]քարավազ [գ.]cataract [n.]катаракт [м.р.]
caverne [n.f.]քարայր [գ.]cave, grotto [n.]пещера [ж.р.]
cercle AntarctiqueՀակարջային շրջանակAntarctic Circleюжен полярен кръг
cercle ArctiqueԱրջային շջանակArctic Circleсеверен полярен кръг
chaînes de montagnesլեռնաշղթայ [գ.]mountain rangeпланинска веига
chute [n.f.]ջրվէժ [գ.]fall [n.]водопад [м.р.]
ciel [n.f.]երկինք [գ.]sky [n.]небе [с.р.]
clairière [n.f.]բացատ, ցանցառուտ [գ.]glade [n.]горска поляна
climat [n.m.]կլիմայ [գ.]climate [n.]климат [м.р.]
climat tropicalարեւադարձային կլիմայtropical climatetропический климат
col [n.m.]կիրճ [գ.]pass [n.]клисура [ж.р.]
collinaire [adj.]բլրային [ած.]hillside [adj.]хълмест [пр.]
colline [n.f.]բլուր [գ.]hill [n.]хълм [м.р.]
continent [n.m.]ցամաքամաս [գ.]continent [n.]континент [м.р.]
continental (habitant) [n.]ցամաքաբնակ [գ.]continental (inhabitant) [n.]континентален жител
continental(e) [adj.]ցամաքամասային [ած.]continental [adj.]континентален [пр.]
contrée [n.f.]երկիր [գ.]land [n.]страна [ж.р.]
coordonnées terrestresերկրային earth coordinatesземни координати
côte [n.m.]ծովափ [գ.]cost [n.]морски бряг
coteau [n.m.]բլրակ [գ.]hill side [n.]склон на хълм
côtier(ère) [n.]ծովափնակ [գ.]costal inhabitant [n.]крайбрежен жител
côtier(ère) [adj.]ծովեզերեայ, ծովափեայ ած [ած.]costal [adj.]крайбрежен [пр.]
cratère [n.f.]հրաբերան, խառնարան [գ.]crater [n.]кратер (на вулкан) [м.р.]
crevasse [n.f.]խոռոչ, ճեղք [գ.]crevasse [n.]пукнатина [ж.р.]
crique [n.f.]խորշիկ [գ.]cove [n.]малък естествен залив
déboisement [n.m.]անտառատում [գ.]deforestation [n.]обезлесяване [с.р.]
déboiser [v.t.]անտառատել [բ.]to deforest   [v.]обезлесявам [гл.]
déforestation [n.f.]անտարահատում [գ.]deforestation [n.]обезлесяване [с.р.]
delta [n.m. ]գետաբերան [գ.]delta [n.]делта (на река) [м.р.]
deltaïque [adj.]գետաբերանային [ած.]deltaic [adj.]делтов [пр.]
département [n.m.]նահանգ [գ.]departement [n.]окръг, департамент [м.р.]
départemental(e) [adj.]նահանգային [ած.]departemental [adj.]окръжен [пр.]
désert [n.m.]անապատ [գ.]desert [n.]пустиня [ж.р.]
désertique [adj.]անապատային [ած.]désertic [adj.]пустинен [пр.]
désertisation [n.f.]անապատացում [գ.]désertisation [n.]превръщане в пустиня
détroit [n.m.]նեղուց [գ.]strait [n.]пролив
dune [n.f.]աւազաբլուր [գ.]dune [n.]дюна [м.р.]
eau [n.f.]ջուր [գ.]water [n.]вода [ж.р.]
écluse [n.f.]սահանադուռ [գ.]lock [n.]шлюз [м.р.v]
embouchure [n.f.]գետաբերան [գ.]mouth (of a river) [n.]устие (на река)
épicontinental [adj.]համացամաքամասային [ած.]epicontinental [adj.]разположено върху континентален шелф [пр.]
équateur [n.m.]հասարակած [գ.]Equator [n.]екватор [м.р.]
équatorial(e) [adj.]հասարակածային [ած.]equatorial [adj.]екваториален [пр.]
éruption volcaniqueխրաբուխային ժայթքումвулканично изригване
Est [n.m.]արեւելք [գ.]East [n.]Исток [м.р.]
est [adj.]արեւելեան [ած.]east, esterm [adj.]источен [пр.]
estuaire [n.m.]գետախորշ [գ.]estuary [n.]естуар [м.р.]
étang [n.m.]լճակ, ջրկայք [գ.]pound [n.]блато [с.р.]
état [n.m.]պետութիւն [գ.]state [n.]държава [ж.р.]
étatique [adj.]պետական [ած.]state [adj.]държавен [пр.]
Europe [n.f.]Եւրոպա [գ.]Europe [n.]Европа [ж.р.]
extracontinental(e) [adj.]արտացամաքային [ած.]extracontinental [adj.]извънконтинент [пр.]
falaise [n.f.]քարաժայռ, խարակ [գ.]cliff [n.]крайбрезни морски скали
fleuve [n.f ]գետ [գ.]river [n.]голяма река
fluvial(e) [adj.]գետային [ած.]fluvial, river [adj.]речен [пр.]
foresterie [n.f.]անտառի մատակարում [գ.]forest exploitation [n.]горско ръководство
forestier [n.]անտառապահ [գ.]forester [n.]горски пазач
forestier(ère) [adj.]անտառային [ած. ]forest [adj.]горски, лесовъдски [пр.]
forêt [n.f.]անտառ [գ.]forest [n.]гора
foudre [n.m.]շանթ [գ.]lightning [n.]мълния [ж.р.]
frimas [n.m.]եշեամ [գ.]cold weather [n.]скреж [м.р.]
frontière [n.f.]սահման [գ.]border [n.]граница [ж.р.]
gazon [n.m.]մարմանդ [գ.]lawn [n.]морава [ж.р.]
géographe [n.m.f.]աշխարհագէր [գ.]geographer [n.]географ [м.р.]
géographe économiqueտնտեսական աշխարհագրութիւնeconomic geographyикономическа география
géographe physiqueբնագիտական աշխարհագրութիւնphysical geographyфизическа география
géographie [n.f.]աշխարհագրութիւն [գ.]geography [n.]география [ж.р.]
géographique [adj.]աշխարհագրական [ած.]geographic [adj.]географски [пр.]
géographiquement [adv.]աշխարհագրականօրէն [մկբ.]geographically [adv.]от географска гледна точка
geyser [n.m.]ցայտաղբիւր [գ.]geyser [n.]гейзер [м.р.]
glace [n.f.]սառոյց [գ.]ice [n.]леден блок
glaciation [n.f.]սառում [գ.]glaciation [n.]ледников период
glaciel(le) [adj.]սառուsցային [ած.]icy [adj.]мразовит [пр.]
glacier [n.m.]սառնակոյտ, սառնադաշտ [գ.]glacier [n.]ледник [м.р.]
glaciologie [n.f.]սառնագիտութիւն [գ.]glaciology [n.]проучване на ледниците
glaciologue [n.]սառնագէտ [գ.]glaciologist [n.]специалист по ледниците
globe [n.m.]երկրագունդ [գ.]globe [n.]сфера [ж.р.]
golfe [n.m.]ծովածոց [գ.]gulf [n.]залив [м.р.]
grêle [n.f.]կարկուտ [գ.]hail [n.]градушка [ж.р.]
grotte [n.f.]քարայր, քարանձաւ [գ.]cave [n.]пещера [ж.р.]
hémisphère NordՀիւսիւսային կիսագունդNorthern Hemisphereсеверно полукълбо
hémisphère SudՀարաւային կիսագունդSouthern Hemisphereюжно полукълбо
horizon [n.m.]հորիզոն [գ.]horizon [n.]хоризонт [м.р.]
horizontal(e) [adj.]հորիզոնական [ած.]horizontal [adj.]хоризонтален, водоравен [пр.]
île [n.f.]կղզի [գ.]island [n.]остров [м.р.]
île volcaniqueհրաբխային կղsզիvolcanic islandволканичен остров
îlien(ne) [n.]կղզեբնակ [գ.]islanders [n.]островен жиел [пр.]
îlien(ne) [adj.]կղզեբնակ [ած.]island [adj.]островен [пр.]
îlot [n.m.]կղզեակ [գ.]small island, islet [n.]островче [с.р.]
institut géographiqueաշխարագրական կաճառgeographic institutгеографски институт
intercontinental(e) [adj.]միջցամաքsային [ած.]intercontinental [adj.]междуконтинентален [пр.]
interdépartemental(e) [adj.]միջնահանգային [ած.]interdépartemental [adj.]който се отнася до няколко департамента едновременно [пр.]
interocéanique [adj.]միջովկիանոսային [ած.]interoceanic [adj.]междуконтинентален [пр.]
interrégional(e) [adj.]միջշրջանային [ած.]interregional [adj.]междурайонен [пр.]
intertropical(e) [adj.]միջարեւադարձային [ած.]intertropical [adj.]междутропически [пр.]
interville [adj.]միջքաղաքային [ած.]intercity [adj.]междуградски [пр.]
isthme [n.m.]պարանոց [գ.]isthmus [n.]провлак [м.р.]
isthmique [adj.]պարանոցային [ած.]isthmian [adj.]който се отнася до провлак [пр.]
lac [n.m.]լիճ [գ.]lake [n.]езеро [с.р.]
lacustre [adj.]լճային [ած.]lacustrine [adj.]езерен [пр.]
lagunaire [adj.]ջրակուտային [ած.]lagoonar [adj.]лагунен [пр.]
lagune [n.f.]ծովային լճակ [գ.]lagoon [n.]лагуна [ж.р.]
latitude [n.f.]լայնութիւն [գ.]latitude (degree of) [n.]ширина [ж.р.]
lave [n.m.]լաւա, հրանիւթ [գ.]lava [n.]лава [ж.р.]
longitude [n.f.]երկայնութիւն [գ.]longitude (degree of) [n.]географска дължина
lumière [n.f.]լոյս [գ.]light [n.]светлина [ж.р.]
lune [n.f.]լուսին [գ.]moon [n.]луна [ж.р.]
marais [n.m.]ճահիճ [գ.]marsh [n.]тресавище, блато [с.р.]
marécage [n.m.]ճահիճ [գ.]marsh [n.]мочурливо, блатисто място, тресавище [с.р.]
marécageux(euse) [adj.]ճահային [ած.]marshy [adj.]блатист, мочурлив [пр.]
mégaville [n.f.]ոստան, մեծաքաղաք [գ.]mega-city [n.]голям град
mer [n.f.]ծով [գ.]sea [n.]море [с.р.]
méridien [n.m.]միջօրէական [գ.]meridian [n.]меридиан
méridien de GreenwichԿրինվիչի միջօրէականPrime Meridianгринвички меридиан
micro-État [n.m.]գաճաճ պետութիւն [գ.]micro-State [n.]микродържава [ж.р.]
monde [n.m.]աշխարհ [գ.]world [n.]свят [м.р.]
mondial(e) [adj.]համաշխարհային [ած.]world, global [adj.]световен [пр.]
mondialement [adv.]համաշխարհայինօրէն [մկբ.]globally, worldwide [adv.]световно, от целия свят
mondialisation [n.f.]համաշխարհացում [գ.]globalisation [n.]популяризиране, придобиване на всеизвестност
mondialiser [v.t.]համաշխարհացնել [բ.]to globalize [v.t.]популяризирам, правя всеизвестен [гл.]
mont [n.m.]լեռ [գ.]mountain [n.]хълм [м.р.]
montagnard [n.]լեռնաբնակ, լեռնցի [գ.]Montagnard [n.]планинец [м.р.]
montagnard(e) [adj.]լեռնային [ած.]mountain [adj.]планински [пр.]
montagne [n.f.]լեռ [գ.]mountain [n.]планина [ж.р.]
montagnette [n.f.]լեռակ [գ.]litter mountain [n.]малка планина
montagneux(euse) [adj.]լեռնային [ած.]mountainous [adj.]планински [пр.]
monticule [n.m.]փոքր լեռ [գ.]hillock, mound [n.]хълмче [с.р.]
montucule [n.f.]լեռնեակ, բլուր [գ.]hillock [n.]малко възвишение
montueux(euse) [adj.]լեռնեակային [ած.]hilly [adj.]планински, хълмист, неравен [пр.]
nature [n.f.]բնութիւնv [գ.]nature [n.]природа [ж.р.]
Nord [n.m.]հիւսիս [գ.]Nord [n.]Север [м.р.]
nord (inv.) [adj.]հիւսիսային [ած.]Nord [adj.]северен [пр.]
nord-atlantique [adj.]հիւսիս-ատլատեան [ած.]North Atlantic [adj.]сеневен атлантически [пр.]
nord-caucasien հիւսիս-կովկասեան [ած.]North Caucasian [adj.]северен кавказки
nord-est [n.m.]հիւսիս-արեւելք [գ.]Nord-East [n.]Североисток
nord-est (inv.) [n.]հիւսիս-արեւելք [գ.]north-east [n.]ютоисток [м.р.]
nord-est (inv.) [adj.]հիւսիս-արեւելեան [ած.]northeastern [adj.]североизток [пр.]
nord-ouest (inv.) [n.m.]հիւսիս-արեւմուտք [գ.]North-west [n.]Северозапад [м.р.]
nord-ouest (inv.) [adj.]հիւսիս-արեւմտեան [ած..]north-west [adj.]северозапад [пр.]
Nordique [n.m.f.]հիւսիսաբնակ [գ.]Scandinavian [n.]северен обитател
nordique [adj.]հիւսիսային [ած.]nordic [adj.]северен [пр.]
Nordiste [n.m.f.]հիւսիսային երկրի բնակիչ [գ.]Nordist [n.]жител на Северна Европа
nordiste [adj.]հիւսիսային [ած.]nordist [adj.]северняк [пр.]
nuage [n.m.]ամպ [գ.]cloud [n.]облак [м.р.]
nuageux (euse) [adj.]ամպամած [ած.]cloudy [adj.]облачен [пр.]
océan [n.m.]ովկիանոս [գ.]ocean [n.]океан [м.р.]
Océan ArctiqueՀիւսիսային ովկիանոսArctic OceanСеверния океан
Océan AtlantiqueԱտլանտեան ովկիանոսAtlantic OceanАтлантически океан
Océan Austral ովկիանոսAntarctic OceanЮжния ледовит океан
Océan Indien Հնդկական ովկիանոսIndian OceanИндийски океан
Océan Pacifique Խաղաղական ովկիանոսPacific OceanТихият океан
océanaute [n.]ովկիանահետախուզ, ովկիանանաւորդ [գ.]aquanaut [n.]специалист по подводни изследвания
Océanie [n.f .]Ովկիանիա [գ.]Oceania [n.]Аустралия [ж.р.]
océanique [adj.]ովկիանական [ած.]oceanic [adj.]океански [пр.]
océanographe [n.]ովկիանագիր [գ.]oceanographer [n.]океанограф
océanographie [n.f.]ովկիանագրութիւն [գ.]oceanography [n.]океанография [ж.р.]
océanographique [adj.]ովկիանագրական [ած.]oceanographic [adj.]океанографски [пр.]
océanologie [n.f.]ովկիանագիտութիւն [գ.]oceanology [n.]океанология [ж.р.]
océanologique [adj.]ովկիանագիտական [ած.]oceanologic [adj.]океанологически [пр.]
océanologue [n.]ովկիանագէտ [գ.]oceanologuer [n.]спесиалист по океанология [пр.]
Océant AntarctiqueՀակարաջային ովկիանոսAntarctic Oceanантарктически океан
Océant ArctiqueԱջային ովկիանոսArctic Oceanсеверен океан
Ouest [n.m.]արեւմուտք [գ.]West [n.]Запад [м.р.]
ouest (inv.) [adj.]արեւմտեան [ած.]west, western [adj.]западен [пр.]
outre-mer [adj.]անդրծովեան [ած.]overseas [adj.]отвъд, зад морето [пр.]
paléogéographie [n.f.]հնաշխարհագրութիւն [գ.]paleogeography [n.]палеогеография [ж.р.]
paléogéographique [adj.]հնաշխարհագրական [ած.]paleogeographic [adj.]палеогеографически [пр.]
parallèle [adj.]զուգահեռական [ած.]parallel [adj.]успореден, паралелен [пр.]
parallèle [n.m.]զուգահեռական [գ.]parallel [n.]parallèle [м.р.]
pays [n.m.]երկիր [գ.]country [n.]страна [ж.р.]
pélouse [n.f.]մարմանդ [գ.]lawn [n.]морава, трвна площ
pénéplaine [n.f.]բլրա-դաշտագետին [գ.]peneplain [n.]пенеплен [м.р.]
péninsulaire [adj.]բլրա-դաշտագետնային [ած.]péninsular [adj.]полуостровен [пр.]
péninsule [n.f.]ցամաքակղզի [գ.]peninsula [n.]полуостров [м.р.]
phare [n.m.]փարոս [գ.]lighthouse [n.]фар [м.р.]
phytogéographe [n.]բուսա-աշխարհագրէտ [գ.]phytogeographer [n.]фитогеографист [м.р.]
phytogéographie [n.f.]բուսա-աշխարհագրութիւն [գ.]phytogeography [n.]фитогеография [ж.р.]
pic [n.m.]սրածայր գագաթ [գ.]peak [n.]висок, усамотен връх
plage [n.m.]ծովափ [գ.]beach [n.]плаж
plaine [n.f.]դաշտագետին [գ.]plain [n.]равнина, поле
planète [n.f.]մոլորակ [գ.]planet [n.]планета [ж.р.]
planisphère [n.m.]հարթագունդ [գ.]planisphere [n.]планисфера [ж.р.]
planisphérique [adj.]հարթագնդային [ած.]planisphéric [adj.]планисферичен [пр.]
plateau [n.m.]բարձրավանդակ [գ.]plateau [n.]плато, висока равнина
pluie [n.f.]անձրեւ [գ.]rain [n.]дъжд [м.р.]
pluricontinental(e) [adj.]բազմացամաասքային [ած.]multicontinental [adj.]континентален [пр.]
pointe [n.f.]հրուանդան [գ.]headland [n.]ивица земя [пр.]
points cardinauxերկրին ծագերըcardinal ponts
polaire [adj.]բեւեռային [ած.]polar [adj.]полярен [пр.]
pôle [n.m.]բեւեռ [գ.]pole [n.]полюс [м.р.]
pôle Nordհիւսիւսային բեւեռNorth PoleСеверен полюс
pôle Sudհարաւային բեւեռSouth PoleЮжен полюс
pont [n.m.]կամուրջ [գ.]bridge [n.]мост [м.р.]
pont-aqueduc [n.m.]ագուգադեր կամուրջ [գ.]aqueduct [n.]мост акведукт
pont-canal [n.m.]ջրակամուրջ [գ.]canal bridge [n.]мост канал
pont-levisշարժուն կամուրջdrawbridgeподвижен мост 
prairie [n.f.]մարգագետին [գ.]prairie [n.]поляна [ж.р.]
pré [n.m.]մարգագետին [գ.]meadow [n.]ливада [ж.р.]
presqu'île [n.f.]թերակղզի [գ.]peninsula [n.]полуостров [м.р.]
quart-monde [n.m.]աղքատ երկինրներ [գ.]Fourth World [n.]бедни държави
reboisement [n.m.]վերա-անտառապատում [գ.]reforestation [n.]ново залесяване
reboiser [v.t.]վերա-անտառապատել [բ.]to reforest [v.]залесявам отново [гл.]
recanalisation [n.f.]վերաջրացում [գ.]recanalization [n.]oтново канализиране
récif [n.m.]խութ [գ.]reef [n.]риф, подводни скали
récif-barrière [n.m.]արգելապատնէշ խութ [գ.]barrier reef [n.]бариерен риф
reforestation [n.f.]վերաանտառապատում [գ.]reforestation [n.]ново залесяване
région [n.f.]շրջան [գ.]region [n.]област [м.р.]
régional(e) [adj.]շրջանային [ած.]regional [adj.]областен [пр.]
relief volcaniqueհրաբուխային մակերեւոյթvolcanic relifвулканичен релеф
rivage [n.m.]ափ [գ.]shore [n.]крайбрежие [м.р.]
rive [n.f.]գետափ [գ.]bank [n.]бряг [м.р.]
riverain(e) [adj.]ծովափնեայ [ած.]riverside, waterside [adj.]крайбрежен [пр.]
riverain(e) [n.m.f.]եզերաբնակ, ծովաբանկ [գ.]riverside resident  [n.]крайбрежен жител
rivière [n.f.]գետ [գ.]river [n.]река [ж.р.]
roc [n.m.]ապառաժ [գ.]rock [n.]скала [ж.р.]
roche [n.f.]ժայռ [գ.]rock [n.]скала, канара [ж.р.]
rocher [n.m.]քարաժայռ [գ.]boulder [n.]стръмна скала, канара [ж.р.]
rocheux(euse) [adj.]ապառաժուտ, ժայռուտ [ած.]rocky [adj.]скалист [пр.]
rosée [n.f.]ցօղ [գ.]dew [n.]роса [ж.р.]
ruisseau [n.m .]առու [գ.]stream [n.]поток, ручей [м.р.]
ruisselet [n.m.]վտակ [գ.]rivulet [n.]поточе, ручейче [с,р,]
sable [n.m.]աւազ [գ.]sand [n.]пясък [м.р.]
sociogéographie [n.f.]ընկերա-աշխարհագրութիւն [գ.]socio-geography [n.]социалгеография [ж.р.]
sociogéographique [adj.]ընկերա-աշխարհագրական [ած.]socio-geographical [adj.]социалгеографски [пр.]
soleil [n.m.]արեւ [գ.]sun [n.]слънце [с.р.]
sommet [n.m.]գագաթ, կատար [գ.]summit [n.]връх [м.р.]
source [n.f.]ակ [գ.]spring [n.]извор [м.р.]
sous-bois [n.m.]անտառաթփուտ [գ.]undergrowth [n.]подлес, горски храсталак
sous-continent [n.m.]ստորացամաքամաս [գ.]subcontinent [n.]субконтинент [м.р,]
sous-région [n.f.]ենթաշրջան [գ.]subregion [n.]субобласт [м.р.]
steppe [n.f.]տափաստան [գ.]steppe (land of) [n.]степ [м.р.]
steppique [adj.]տափաստանային [ած.]steppic [adj.]степенен [пр.]
subéquatorial(e) [adj.]ստորահասարակածային [ած.]subequatorial [adj.]субекваториален [пр.]
Sud [n.m.]հարաւSouth [n.]Юг [м.р.]
sud (inv.) [adj.]հարաւային [ած.]south [adj.]южен [пр.]
sud-est [n.m.]հարաւ-արեւելք [գ.]South-East [n.]Югоисток [м.р.]
sud-est (inv.) [adj.]հարաւ-արեւելեան [ած.]southeaster [adj.]югоисточен [пр.]
sud-ouest [n.m.]հարաւ-արեւմուտք [գ.]south-west [n.]северисток [м.р.]
sud-ouest (inv.) [adj.]հարաւ-արեւմտեան [ած.]south-west [adj.]северисток [пр.]
supercontinent [n.m.]գեր-ցամաքամաս [գ.]supercontinent [n.]суперконтинент [м.р.]
tempête [n.f.]փոթորիկ [գ.]storm [n.]буря [ж.р.]
tempétueux(euse) [adj.]փոթորկալից [ած.]stormy [adj.]бурен [пр.]
terre [n.f.]1) հող, 2) ցամաք, 3) երկրագունդ [գ. ]1) ground; 2) land [n.]1) земя ж.р.; 2) площ м.р.
terrestre [adj.]ցամաքային [ած.]eart's [adj.]земен [пр.]
terrien(nne) [adj.]աշխարհի պատկանող [ած.]terran [adj.]земен [пр.]
terrien(nne) [n.]աշխարհաբնակ [գ.]earthling [n.]който обитава земното кълбо
tiers-monde [n.m.]աճի մէջ եղող երկիրներ [գ.]third world [n.]третият свят
tonnerre [n.m.]որոտում [գ.]thunder [n.]гръм [м.р.]
torrent [n.m.]հեղեղ [գ.]torrent [n.]порой [м.р.]
torrentiel(les) [adj.]հեղեղային [ած.]torrential [adj.]буен [пр.]
toundra [n.f.]մօրաստան [գ.]tundra (land of) [n.]тундра [ж.р.]
transcontinental(e) [adj.]տառացամաքային [ած.]transcontinental [adj.]трансконтинентален [пр.]
transfrontalier(ère) [adj.]տառասահմանային [ած.]cross-border [adj.]трансграничен [пр.]
transocéanien(ne) [adj.]տառաովկիանոսական [ած.]transoceanic [adj.]трансокеански [пр.]
transocéanique [adj.]տառամիջովկիանոսային [ած.]transoceanic [adj.]трансокеански [пр.]
transpolaire [adj.]տառաբեւեsռային [ած.]transpolar [adj.]трансполярен [пр.]
tricontinental(e) [adj.]եռացամաքամասային [ած.]tri-continental [adj.]трансконтинентален [пр.]
tropical(e) [adj.]արեւադարձային [ած.]tropical [adj.]тропически [пр.]
tropique [adj.]արեւադարձական [ած.]tropical [adj.]тропичен [пр.]
tropique [n.m.]արեւադարձ [գ.]Tropic [n.]тропик [м.р.]
tropique du CancerԽեցգետնի արեւադարձTropic of CancerТропик на Рак
tropique du CapricorneԱյծեղջիւրի արեւադարձTropic of CapricornТропик на Козирог
vague [n.f.]ալիք [գ.]wave [n.]вълна [ж.р.]
vaguelette [n.f.]կոհակ [գ.]wavelet [n.]вълничка, малка вълна
val [n.m.]ձոր, հովիտ [գ.]valley [n.]долина [ж.р.]
vallée [n.f.]ձոր, հովիտ [գ.]valley [n.]дол [м.р.]
vallon [n.m.]ձորակ [գ.]small valley [n.]долчинка [ж.р.]
valloné(e) [adj.]հովտա ցում [ած.]undulating [adj.]проязан от долини [пр.]
vallonnement [n.m.]հովտացում [գ.]disposing in vales [n.]хълмистост на местност, нагънатост на терен [м.р.]
vallonneux(euse) [adj.]հովտային [ած.]undulating [adj.]хълмистостен [пр.]
valonné(e) [adj.]հովտացած [ած.]hilly, undulating [adj.]прорязан от долини [пр.]
village [n.m.]գիւղ [գ.]village [n.]село [с.р.]
village satellite [n.m.]արբանեակ գիւղ [գ.]satellite village [n.]зависим село
villageois [n.m.]գեղաբնակ [գ.]villager [n.]селянин [м.р.]
villageois(e) [adj.]գիւղական [ած.]rustic [adj.]селски [пр.]
ville [n.f.]քաղաք [գ.]town, city [n.]град [пр.]
ville champignonնորածին գիւղboomtown [n.]град, който се разраства много бързо [м.р.]
ville satelliteարբնեակ քաղաքsatellite townзависим град
volcan [n.m.]հրաբուխ [գ.]volcano [n.]вулкан [м.р.]
volcanique [adj.]հրաբխային [ած.]volcanic [adj.]вулканичен [пр.]
volcanisme [n.m.]հրաբխաբանութիւն [գ.]volcanisme [n.]вулканизъм (проява на вълканична дейност) [м.р.]
volcanologie [n.f.]հրաբխագիտութիւն [գ.]volcanology [n.]вулканология м.ж. [м.р.]
volcanologique [adj.]հրաբխային [ած.]volcanologic [adj.]вулканологичен [пр.]
volcanologue [n.]հրաբխագէտ [գ.]volcanologist [n.]вулканолог [м.р.]
zénith [n.m.]գագաթնակէտ [գ.]zenith [n.]зенит [м.р.]
zénithal(e) [adj.]գագաթնակիտային [ած.]zenithal [adj.]зенитен [пр.]
zonal(e) [adj.]գօտիի [ած.]zonal [adj.]зонален [пр.]
zone [n.f.]գօտի [գ,]zone [n.]зона [ж.р.]
zone terrestreերկրագունդի գօտիground zoneземна зона
zoogéographie [n.f.]կենդանաբանական աշխարհագրութիւն [գ.]zoogeography [n.]зоогеограгия [ж.р.]
Тerre [n.f.]Երկիր [գ.]Еarth [n.]Земя

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction