Instruments – Գործիքներ - Instruments
FrançaisՀայերէնEnglish
Compas [n.m.]կարկին [գ.]Compass [n.]
Décamètre [n.m.]տասնամեթր [գ.]Decametre [n.]
Équerre [n.f.]ուղղաչափ քանակSet square
Graphomètre [n.m]տառաչափ, գրաչափ [գ.]Graphometer
Instrument [n.m.]գործիք [գ.]Instrument [n.]
Niveau [n.m.]հարթաչափ [գ.]Level [n.]
Rapporteur [n.m.]անկիւնաչափ [գ.]Protractor [n.]
Règle [n.f.]քանակ [գ.]Ruler [n.]
Thermomètre [n.m.]ջերմաչափ [գ.]Thermometer [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction