Figures planes – Մակարդակ պատկերներ – Planar figures
FrançaisՀայերէնEnglish
Carré [n.m.]քառակուսի [գ.]Square [n.]
Cercle [n.m.]բոլորակ [գ.]Circle [n.]
Couronne [n.f.]պսակ [գ.]Annulus [n.]
Décagone [n.m.]տասնանկիւն [գ.]Decagon [n.]
Disque [n.m.]սկաւառակ [գ.]Disc [n.]
Ellipse [n.f.]ձուածիր [գ.]Ellipse [n.]
Ennéagone [n.m.]իննանկիւն [գ.]Nonagon [n.]
Figure planeհարթ պատկերPlane figure
Heptagone [n.m.]եօթնանկիւն [գ.]Heptagon [n.]
Hexagone [n.m.]վեցանկիւն [գ.]Hexagon [n.]
Losange [n.m.]շեղանկիւն [գ.]Rhombus [n.]
Octogone [n.m.]ութանկիւն [գ.]Octagon [n.]
Parallélogramme [n.m.]զուգահեռագիծ [գ.]Parallelogram [n.]
Pentagone [n.m.]հնգանկիւն [գ.]Pentagon [n.]
Polygone [n.m.]բազմանկիւն [գ.]Polygon [n.]
Rectangle [adj.]ուղղանկիւն [ած.]Right-angled, right (US) [n. ]
Trapèze [n.m.]տրապէզ [գ.]Trapezium (GB), Trapezoid (USA) [n.]
Triangle [n.m.]եռանկիւն [գ.]Triangle [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction