Informatique - Համակարգչային - Computer
Verbes - Բայեր - Verbs
FrançaisՀայերէնEnglish
compiler [v.t.]հագագելcompile, to [v.]
compresser, zipper [v.t.]խտացնելzip, to, compress, to [v.]
copier [v.t.]ընդօրինակել, պատճէնահանելcopy, to [v.]
écrire [v]գրելwrite , to [v.]
éditer [v.t.]հրապարակելpublish, to [v.]
effacer [v.t.]ջնջելerase, to [v.]
enregistrer [v.t.]գրանցելrecord, to [v.]
estimer [v.t.]գնահատելrate, to [v.]
hiérarchiser [v.t.]դասակարգելrank, to [v.]
lire [v.t.]կարդալread, to [v.]
massicoter [v.t.]թղթահատելguillotine, to [v.]
numériser [v.t.]թուայնացնելdigitize, to [v.]
publier [v.t.]արձակել, հրատարակելrelease, to [v.]
rafraîchir [v.t.]թարմացնել, նորոգելrefresh, to [v.]
rappeler [v.t.]յետակոչել, մտաբերելrecall, to [v.]
recevoir [v.t.]ստանալreceive, to [v.]
recharger [v.t.]վերաբեռնելreload, to [v.]
recompiler [v.t.]վերագրաքաղելrecompile, to [v.]
recomposer le numéroվերահեռաձայնելredial, to [v.]
reconnaître [v.t.]ճանչնալrecognize
rectifier, corriger [v.t.]շտկել, սրբագրել, ուղղելrectify, to [v.]
récupérer [v.t.]վերագտնելrecover, to [v.]
redéfinir [v.t.]վերասահմանելredefine, to [v.]
redémarrer [v.i.]վերստին ճամբայ հանելreboot, to [v.]
redessiner [v.t.]վերագծելredraw, to [v.]
réduire [v.t]պզտիկցնելzoom out, to [v.]
réduire [v.t.]փոքրացնել, նուազեցնելreduce, to [v.]
reformater [v.t.]վերաձեւել, վերակազմելreformat, to [v.]
régénérer [v.t.]վերականգնելregenerate, to [v.]
réglementer [v.t.]կարգաւորելregulate, to [v.]
réintroduire [v.t.]վերամուծելre-entry, to [v.]
rejeter [v.t.]մերժել, չընդունիլreject, to [v.]
renvoyer [v.t.]ետ ղրկել, յղելrefer, to [v.]
renvoyer [v.t.]ետ ղրկել, վերադարձնելreflect, to [v.]
retoucher [v.t.]վերհպելtouch up, to [v.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction