Imprimerie - Տպարան - Printing
Verbes - Բայեր - Verbs
FrançaisՀայերէնEnglish
agrafer [ v.t.]ճարմանդելstaple, to [v.]
brocher [v.t.]պրակ շինելstaple, to [v.]
éditer [v.t.]հրատարակելpublish, to [v.]
encrer [v.t.]մելանոտելink, to [v.]
imprimer [v.t.]տպելprint, to [v.]
massicoter [v.t.]թղթահատել [բայ]guillotine, to [v.]
photographier [v.t.]լուսանկարելphotograph, to [v.]
plier [v.t.]ծալելbend, to [v.]
publier [v.t.]հրատարակել [բայ]publish, to [v.]
relier [v.t.]կազմելblind, to [v.]
retoucher [v.t.]վերհպիլtouch up, to [v.]
scanner [v.t.]հպահանելscan, to [v.]
stocker [v.t.]մթերելstock, to [v.]
taquer [v]գրաթակ ելplane down, to [v.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction