Imprimerie - Տպարան - Printing
Éléments de base - Գլխաւոր նիւթեր - Basic elements
FrançaisՀայերէնEnglish
bon à tirerտպուելու հրամանcopy to press
composition շարաբարդութիւնcomposition
espaceբացատ, զատածspace
livre [n.m.]գիրքbook [n.]
livre brochéթղթակազմ գիրք, կրկնուածpaperback [n.]
livre reliéկազմուած գիրքbound book
maquette [n.f.]նախաօրինակartwork [n.]
maquette d'imprimerieտպագրական նախաօրինակdummy [n.]
papier [n.m.]թուղթpaper [v.]
photographie [n.f.]լուսանկարphotographer [n.]
pictogramme [n.m.]պակերագիրdummy [n.]
plomb [n.m.]կապարlead [n.]
produit finiվերջնական արտադրանքfinished product
reliure [n.f.]կազմbook binding
retouche [n.f.]վերհպումretouch [n.]
retouche d'imageնկարի վերհպումimage editing

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction