Informatique - Համակարգչային - Computer
Menus - Ցուցակի եզրեր - Menus
FrançaisՀայերէնEnglish
adapter [v.t.]յարմարցնելwrap, to [v.]
ajouter [v.t.]աւելցնելappend, to [v.]
annuler [v.t.]ջնջելcancel, to [v.]
application [n.f.]կիրարկութիւն [գ.]application [n.]
automatique [adj.]ինքնագործautomatic [adj.]
césure [n.f.]տողադարձhyphenation [n.]
convertir [v.t.]վերածելconvert, to [v.]
dimension [n.f.]չափsize [n.]
document [n.m.]վաւերագիրdocument n.
dossier [n.m.]թղթապանակfolder [n.]
écraser [v.t.]վերարձանագրելoverwrite, to [v.]
enregistrer [v.t.]պահպանելsave, to [v.]
etcեւ այլքand others
fenêtre [n.f.]պատուհանwindow [n.]
fichier [n.m.]թղթածրար, նշոցfile [n.]
format [n.m.]չափformat [n.]
menu [n.m.]ցուցակmenu [n.]
ouvrir [v.t.]բանալopen, to [v.]
page [n.f.]էջpage [n.]
permettre [v.t.]արտօնելallow, to [v.]
police [n.f.]տառատեսակfont [n.]
rédaction [n.f.]խմբագրումedition [n.]
revoir [v.t.]աչքէ անցընելreview, to [v.]
rouvrir [v.t.]վերբանալreopen, to [v.]
sélection [n.f.]ընտրուածքselection [n.]
texteգրութիւնtext n.

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction