Informatique - Համակարգչային - Computer
Machines - Մեքենաներ - Machines
FrançaisՀայերէնEnglish
accumulateur [n.m.]կուտակիչaccumulator [n.]
calculette [n.f.]գրպանի հաշուիչpocket calculator
clavier [n.m.]ստեղնաշարkeyboard [n.]
disque durսկաւառակhard disk [n.]
disque optiqueտեսողական սկաւառակoptical disc, optical disk
écran [n.m.]պաստառscreen [n.]
équipement [n.m.]սարքաւորում, կազմուածքequipment [n.]
imprimante [n.f.]տպիչprinter [v.]
liseuse électroniqueելեկտրոնային ընթերցիչelectronic reader
machine [n.f.]մեքենայengine, machine [n.]
ordinateur [n.m.]համակարգիչcomputer [n.]
ordinateur individuelանձնական համակարգիչpersonal computer (PC)
ordinateur portableառձեռն համակարգիչlaptop n.
projecteur [n.m.]լուարձակprojector [n.]
scanneur [n.m.]հպահանիչscanner [n.]
serveur [n.]սպասարկիչserver [n.]
tablette tactileհպազգած տախտակtouchscreen tablet
télécopieur [n.m.]հեռապատճենիչfax machine [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction