Informatique - Համակարգչային - Computer
Machines - Մեքենաներ - Machines
FrançaisՀայերէնEnglish
accumulateur [n.m.]կուտակիչ [գ.]accumulator [n.]
calculette [n.f.]գրպանի հաշուիչpocket calculator
clavier [n.m.]ստեղնաշար [գ.]keyboard [n.]
disque dur [n.m.]սկաւառակ [գ.]hard disk [n.]
disque optique [n.m.]տեսողական սկաւառակ [գ.]optical disc, optical disk
écran [n.m.]պաստառ [գ.]screen [n.]
équipement [n.m.]սարքաւորում, կազմուածք [գ.]equipment [n.]
imprimante [n.f.]տպիչ [գ.]printer [n.]
instrument [n.m.]գործիք [գ.]instrument [n.]
liseuse électroniqueելեկտրոնային ընթերցիչelectronic reader
machine [n.f.]մեքենայ [գ.]engine, machine [n.]
ordinateur [n.m.]համակարգիչ [գ.]computer [n.]
ordinateur [n.m.]համակարգիչ [գ.]computer [n.]
ordinateur individuelանձնական համակարգիչpersonal computer (PC)
ordinateur portable [n.m.]առձեռն համակարգիչ [գ.]laptop [n.]
portable (téléphone) [n.m.]առձեռն հեռաձայն [գ.]smartphone [n.]
projecteur [n.m.]լուարձակ [գ.]projector [n.]
réseau [n.m.]ցանց [գ.]network [n.]
scanneur [n.m.]հպահանիչ [գ.]scanner [n.]
serveur [n.]սպասարկիչ [գ.]server [n.]
tablette tactile [n.f.]հպազգած տախտակ [գ.]touchscreen tablet [n.]
télécopieur [n.m.]հեռապատճենիչ [գ.]fax machine [n.]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction