Թիւերը հայերէնի մէջ

 

Հայերէնի մէջ ի՞նչպէս կը գրենք թիւերը

Արեւմտահայերէնի մէջ՝ թուականները գլխաւորաբար երեք տեսակի են

բացարձակ թուականներ (cardinaux), որոնք կը պատասխանեն «քանի՞» (combien ?) հարցականին

               դասական թուականներ (ordinaux), որոնք կը պատասխանեն «քանի՞երորդ» (de quel rang ?) հարցականին

               բաշխական թուականներ (distributifs), որոնք կը պատասխանեն «քանիակա՞ն» (de combien ?հարցականին

Վարի տախտակին մէջ զետեղուած են այդ թիւերը՝ ֆրանսերէնի իրենց համարժէք եզրերով:

Nombres cardinaux

Բացարձակ թուականներ

Nombres ordinaux

Դասական թուականներ

Nombres distributifs

Բաշխական թուականներ

1

 մէկ 1(*)

 un

 առաջին

 premier

 մէյ մէկ, մէյմէկ, մէկական

 un par un

2

 երկու

 deux

 երկրորդ

 deuxième

 երկու-երկու, երկերկու, երկուական

 deux par deux

3

 երեք

 trois

 երրորդ

 troisième

 երեք-երեք, երեքական

 etc, …

4

 չորս

 quatre

 չորրորդ

 quatrième

 չորս-չորս, չորսական

 

5

 հինգ

 cinq

 հինգերորդ

 cinquième

 հինգ-հինգ, հինգական

 

6

 վեց

 six

 վեցերորդ

 sixième

 վեց-վեց, վեցական

 

7

 եօթը, եօթն

 sept

 եօթնեորդ

 septième

 եօթական

 

8

 ութ

 huit

 ութերորդ

 huitième

 ութական

 

9

 ինը, ինն

 neuf

 իններորդ

 neuvième

 իննական

 

10

 տասը, տասն

 dix

 տասներորդ

 dixième

 տասը տասը, տասնական

 dix par dix

11

 տասնըմէկ, տասնումէկ

 onze

 տասնըմէկերորդ

 onzième

 տասնըմէկական

 

12

 տասնըերկու

 douze

 տասնըերկուերորդ

 douzième

 տասներկուքական

 

13

 տասնըերեք

 treize

 տասնըերեքերորդ

 treizième

 տասներեքական

 

14

 տասնըչորս

 quatorze

 տասնըչորորդ

 quatorzième

 տասնըչորսական

 

15

 տասնըհինգ

 quinze

 տասնըհինգերորդ

 quinzième

 տասնըհինգական

 

16

 տասնըվեց

 seize

 տասնըվեցերորդ

 seizième

 տասնըվեցական

 

17

 տասնեօթը

 dix-sept

 տասնեօթներորդ

 dix-septième

 տասնըեօթնական

 

18

 տասնութ

 dix-huit

 տասնութերորդ

 dix-huitième

 տասնըութական

 

19

 տասնըինը

 dix-neuf

 տասնըիններորդ

 dix-neuvième

 տասնըիննական

 

20

 քսան

 vingt

 քսաներորդ

 vingtième

 քսանական

 

21

 քսանըմէկ

 vingt et un

 քսանըմէկերորդ

 vingt et unième

 քսանըմէկական

 

30

 երեսուն

 trente

 երեսուներորդ

 trentième

 երեսունական

 

40

 քառասուն

 quarante

 քառասուներորդ

 quarantième

 քառասունական

 

50

 յիսուն

 cinquante

 յիսուներորդ

 cinquantième

 յիսունական

 

60

 վաթսուն

 soixante

 վաթսուներորդ

 soixantième

 վաթսունական

 

70

 եօթանասուն

 soixante-dix

 եօթանասուներորդ

 soixante-dixième

 եօթանասունական

 

80

 ութսուն

 quatre-vingts

 ութսուներորդ

 quatre-vingtième

 ութսունական

 

90

 իննսուն

 quatre-vingt-dix

 իննսուներորդ

 quatre-vingt dixième

 իննսունական

100

 հարիւր

 cent

 հարիւրերորդ

 centième

 հարիւրական

200

 երկու հարիւր

 deux cents

 երկու հարիւրերորդ

 deux centième

 երկու հարիւրական

500

 հինգ հարիւր

 cinq cents

 հինգ հարիւրերորդ

 cinq centième

 հինգ հարիւրական

1000

 հազար

 mille

 հազարերորդ

 millième

 հազարական

 mille par mille

2000

 երկու հազար

 deux mille

 երկու հազարերորդ

 deux millième

 երկու հազարական

104

 տասը հազար

 dix mille

 տասը հազարերորդ

 dix millième

 տասը հազարական

105

 հարիւր հազար

 cent mille

 հարիւր հազարերորդ

 cent millième

 հարիւր հազարական

106

 մէկ միլիոն

 un million

 միլիոներորդ

 millionième

 միլիոնական

 (*) մէկ accentué : մէ՛կ signifie un seul.

Remarque : Le mot զէրօ (zéro) n'est pas un adjectif, c'est un nom.

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).