Numbers in Armenian

 

How do we write numbers in Armenian — Հայերէնի մէջ ի՞նչպէս կը գրենք թիւերը:

Numbers (թուական ածական) are of three kinds in Western Armenian:

Cardinals numbers (բացարձակ), which answer the question: «քանի՞» (how much?)

Ordinal numbers (դասական ) which answer the question: «քանի՞ երորդ» (which number?)

Distributive numbers (բաշխական) which answer the question: «քանիակա՞ն»  (how many?)

In the table below those numbers are placed with their equivalent English values:

Cardinal numbers

Բացարձակ թուականներ

Ordinal numbers

Դասական թուականներ

Distributive numbers

Բաշխական թուականներ

1

 մէկ 1(*)

 un

 առաջին

 First

 մէյ մէկ, մէյմէկ, մէկական

 one by one

2

 երկու

 deux

 երկրորդ

 second

 երկու-երկու, երկերկու, երկուքական

 two by two

3

 երեք

 three

 երրորդ

 third

 երեք-երեք, երեական

 etc, …

4

 չորս

 four

 չորրորդ

 fourth

 չորս-չորս, չորսական

 

5

 հինգ

 five

 հինգերորդ

 fifth

 հինգ-հինգ, հինգական

 

6

 վեց

 six

 վեցերորդ

 sixth

 վեց-վեց, վեցական

 

7

 եօթը, եօթն

 seven

 եօթնեորդ

 seventh

 եօթական

 

8

 ութ

 eight

 ութերորդ

 eighth

 ութական

 

9

 ինը, ինն

 nine

 իններորդ

 nineth

 իննական

 

10

 տասը, տասն

 ten

 տասներորդ

 tenth

 տասը տասը, տասնական

 ten by ten

11

 տասնըմէկ, տասնումէկ

 eleven

 տասնըմէկերորդ

 eleventh

 տասնըմէկական

 

12

 տասնըերկու

 twelve

 տասնըերկուերորդ

 twelveth

 տասներկուքական

 

13

 տասնըերեք

 thirteen

 տասնըերեքերորդ

 thirteenth

 տասներեքական

 

14

 տասնըչորս

 fourteen

 տասնըչորորդ

 fourteenth

 տասնըչորսական

 

15

 տասնըհինգ

 fiveteen

 տասնըհինգերորդ

 fiveteenth

 տասնըհինգական

 

16

 տասնըվեց

 sixteen

 տասնըվեցերորդ

 sixteenth

 տասնըվեցական

 

17

 տասնեօթը

 seventeen

 տասնեօթներորդ

 seventeenth

 տասնըեօթնական

 

18

 տասնութ

 eighteen

 տասնութերորդ

 eighteenth

 տասնըութական

 

19

 տասնըինը

 nineteen

 տասնըիններորդ

 nineteenth

 տասնըիննական

 

20

 քսան

 twenty

 քսաներորդ

 twentieth

 քսանական

 

21

 քսանըմէկ

 twentyone

 քսանըմէկերորդ

 twentyfirsth

 քսանըմէկական

 

30

 երեսուն

 thirty

 երեսուներորդ

 thirtieth

 երեսունական

 

40

 քառասուն

 fourty

 քառասուներորդ

 fortieth

 քառասունական

 

50

 յիսուն

 fifty

 յիսուներորդ

 fiftieth

 յիսունական

 

60

 վաթսուն

 sixty

 վաթսուներորդ

 sixtieth

 վաթսունական

 

70

 եօթանասուն

 seventy

 եօթանասուներորդ

 seventieth

 եօթանասունական

 

80

 ութսուն

 eighty

 ութսուներորդ

 eightieth

 ութսունական

 

90

 իննսուն

 ninety

 ննսուներորդ

 ninetieth

 իննսունական

100

 հարիւր

 hundred

 հարիւրերորդ

 hundredth

 հարիւրական

200

 երկու հարիւր

 two hundred

 երկու հարիւրերորդ

 two hundredth

 երկու հարիւրական

500

 հինգ հարիւր

 five hundred

 հինգ հարիւրերորդ

 five hundredth

 հինգ հարիւրական

1000

 հազար

 thousand

 հազարերորդ

 thousandth

 հազարական

 mille by mille

2000

 երկու հազար

 two thousand

 երկու հազարերորդ

 two thousandth

 երկու հազարական

104

 տասը հազար

 ten thousand

 տասը հազարերորդ

 ten thousandth

 տասը հազարական

105

 հարիւր հազար

 hundred thousand

 հարիւր հազարերորդ

 hundred thousandth

 հարիւր հազարական

106

 մէկ միլիոն

 million

 միլիոներորդ

 millionth

 միլիոնական

 (*) մէկ stressed: մէ՛կ means “sole

Note: the word զէրօ (zero) is not an adjective, it’s a noun.

Copyright © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF). All Rights Reserved.